Документ z0338-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.05.2018, підстава - z0480-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
27.03.2007 N 121
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2007 р.
за N 338/13605

Про затвердження Положення про ведення
реєстру екологічних аудиторів та юридичних
осіб, що мають право на здійснення
екологічного аудиту
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології
та природних ресурсів України
N 108 ( z0480-18 ) від 04.04.2018 }

Відповідно до Закону України від 24 червня 2004 року
N 1862-IV ( 1862-15 ) "Про екологічний аудит" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про ведення реєстру екологічних
аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення
екологічного аудиту, що додається.
2. Департаменту стратегічного планування (Кишкань Р.В.) у
встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди
України від 12.01.2005 N 7 ( z0271-05 ) "Про затвердження
Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних
осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2005 за
N 271/10551.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Куруленка С.С.
Міністр В.Джарти
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництвв К.Ващенко
Заступник Міністра юстиції
України В.В.Лутковська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
27.03.2007 N 121
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2007 р.
за N 338/13605

ПОЛОЖЕННЯ
про ведення реєстру екологічних аудиторів
та юридичних осіб, що мають право
на здійснення екологічного аудиту

1. Загальні положення
1.1. Це Положення, розроблене на виконання статті 23 Закону
України "Про екологічний аудит" ( 1862-15 ), визначає єдині умови
та порядок ведення Реєстру екологічних аудиторів та юридичних
осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту.
2. Визначення термінів
2.1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в
такому значенні: реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають
право на здійснення екологічного аудиту (далі - Реєстр) - це
документ, який визначає перелік екологічних аудиторів та юридичних
осіб, що мають право здійснювати еколого-аудиторську діяльність
відповідно до вимог Закону України "Про екологічний аудит"
( 1862-15 ); заявник - юридична особа, що має право на здійснення
екологічного аудиту, яка подає до Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України (далі - Мінприроди
України) заяву для внесення до Реєстру.
2.2. Інші поняття вживаються у цьому Положенні відповідно до
вимог Закону України "Про екологічний аудит" ( 1862-15 ) та
чинного законодавства України.
3. Порядок внесення до Реєстру
3.1. До Реєстру входять: екологічні аудитори, які мають чинний сертифікат екологічного
аудитора, виданий Мінприроди України в установленому порядку; юридичні особи, статутом яких передбачений цей вид діяльності
та в штаті яких працює хоча б один сертифікований екологічний
аудитор.
3.2. Унесення до Реєстру екологічних аудиторів здійснюється з
моменту отримання ними сертифіката екологічного аудитора.
3.3. Для внесення до Реєстру заявник надає до Мінприроди
України такі документи: а) заяву за встановленою формою, наведеною у додатку 1; б) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців; в) копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ); г) копію статуту, завірену нотаріально; ґ) довідку, що документально підтверджує наявність в штаті
заявника хоча б одного сертифікованого екологічного аудитора,
засвідчену печаткою юридичної особи; д) копію сертифіката хоча б одного екологічного аудитора.
3.4. Заяву про внесення до Реєстру та всі необхідні документи
заявник направляє поштою або подає особисто до Мінприроди України,
з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами. Подані документи
реєструються у відділі документального забезпечення та роботи із
зверненнями громадян Мінприроди України у спеціальному журналі.
3.5. Документи, подані заявником для внесення до Реєстру,
розглядаються на засіданні Комісії із сертифікації екологічних
аудиторів Мінприроди (далі - Комісія із сертифікації). Рішення
Комісії із сертифікації оформлюється протоколом засідання за
формою, наведеною у додатку 2.
3.6. Повідомлення про внесення до Реєстру за формою,
наведеною у додатку 3, або рішення про відмову щодо внесення до
нього надається заявнику особисто або надсилається рекомендованим
листом протягом семи робочих днів з дати оформлення протоколу
засідання Комісії із сертифікації (додаток 2). У рішенні про
відмову щодо внесення до Реєстру зазначаються мотивовані підстави
такої відмови.
3.7. Мотивованими підставами для прийняття рішення Комісії із
сертифікації про відмову заявнику щодо внесення його до Реєстру є: невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам законодавства України;
надання документів, передбачених цим Положенням, не в повному
обсязі.
3.8. У разі відмови щодо внесення до Реєстру у випадках,
передбачених пунктом 3.7 цього Положення, заявник може подати до
Мінприроди України нову заяву з документами, що відповідають
вимогам цього Положення.
4. Порядок ведення Реєстру
4.1. Реєстр ведеться Мінприроди України в паперовому та
електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 4.
4.2. Інформація з Реєстру є відкритою для користувачів і
регулярно оновлюється на веб-сайті Мінприроди України.
5. Порядок внесення змін до Реєстру
5.1. Підставами для розгляду Комісією із сертифікації питання
щодо внесення змін до Реєстру є: припинення достроково чи зупинення на строк до одного року чи
закінчення терміну чинності сертифіката екологічного аудитора; зміни в документах, визначених підпунктами "б" - "е" пункту
3.3 цього Положення.
5.2. Для внесення змін до Реєстру заявник зобов'язаний
протягом десяти робочих днів з дати, коли відбулись зміни,
зазначені в абзаці другому пункту 5.1 цього Положення, подати до
Мінприроди України заяву та необхідні документи, що підтверджують
ці зміни.
5.3. Рішення про внесення змін до Реєстру надсилається
суб'єкту протягом семи робочих днів з дати оформлення протоколу
засідання Комісії із сертифікації.
Директор Департаменту
стратегічного планування Р.Кишкань

Додаток 1
до Положення про ведення
реєстру екологічних
аудиторів та юридичних осіб,
що мають право на здійснення
екологічного аудиту

ЗАЯВА
про внесення до Реєстру екологічних
аудиторів та юридичних осіб, що мають
право на здійснення екологічного аудиту

Заявник ________________________________________________________,
(назва юридичної особи, що має право
на здійснення екологічного аудиту)
________________________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ юридичної особи, що має право
на здійснення екологічного аудиту)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження, тел./факс)
_________________________________________________________________
(дата реєстрації (перереєстрації) статуту
юридичної особи та номер
рішення органу реєстрації, що підтверджує
вид діяльності - проведення екологічного аудиту)
Прошу розглянути документи для внесення до Реєстру екологічних
аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення
екологічного аудиту, що додаються.
Керівник ___________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

"___"____________ 200_ року
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів України N 108 ( z0480-18 ) від
04.04.2018 }
Директор Департаменту
стратегічного планування Р.Кишкань

Додаток 2
до Положення про ведення
реєстру екологічних
аудиторів та юридичних осіб,
що мають право на здійснення
екологічного аудиту

Державний Герб України
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ N___

від "____" __________200 року
Присутні: _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
_________________________________________________________________
посада, місце роботи)
Слухали: ________________________________________________________ _________________________________________________________________
Вирішили: _______________________________________________________ _________________________________________________________________
Голова Комісії
із сертифікації ___________________ ____________________
(підпис)
Члени Комісії
із сертифікації: ___________________ ____________________
(підпис) ___________________ ____________________ ___________________ ____________________ ___________________ ____________________ ___________________ ____________________
Директор Департаменту
стратегічного планування Р.Кишкань

Додаток 3
до Положення про ведення
реєстру екологічних
аудиторів та юридичних осіб,
що мають право на здійснення
екологічного аудиту

Державний Герб України
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення до Реєстру екологічних
аудиторів та юридичних осіб, що мають
право на здійснення екологічного аудиту

________________________________________________________________,
(назва юридичної особи, що має право на здійснення
екологічного аудиту, код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження, тел./факс, e-mail)
Унесено до реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що
мають право на здійснення екологічного аудиту, відповідно до
протоколу засідання Комісії із сертифікації від
"___" ___________ 200_ року N ____
Додаток: протокол засідання Комісії із сертифікації
від "___" ___________ 200_ року N ____
Голова Комісії
із сертифікації _______________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 200_ року
М.П.
Директор Департаменту
стратегічного планування Р.Кишкань

Додаток 4
до Положення про ведення
реєстру екологічних
аудиторів та юридичних осіб,
що мають право на здійснення
екологічного аудиту

РЕЄСТР
екологічних аудиторів та юридичних
осіб, що мають право на здійснення
екологічного аудиту

I. Екологічні аудитори, що мають право
на здійснення екологічного аудиту
------------------------------------------------------------------------ | N | П.І.Б. | Серія та | Місце- | Номер | Номер та |Примітка| |з/п|екологічного| номер |знаходження|та дата | дата | | | | аудитора |сертифіката | (адреса, |рішення | рішення | | | | |екологічного| тел./факс,| про | про | | | | | аудитора | e-mail) |внесення|виключення| | |---+------------+------------+-----------+--------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------------
II. Юридичні особи, що мають право
на здійснення екологічного аудиту
----------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Місцезна-| Номер | Номер та | П.І.Б. | Серія та |Примітка| |з/п|юридичної | ходження,|та дата | дата |екологі-| номер | | | |особи, код|тел./факс,|рішення | рішення | чного |сертифіката| | | |за ЄДРПОУ | e-mail, | про | про |аудитора| екологі- | | | | | веб-сайт |внесення|виключення| | чного | | | | | | | | | аудитора | | |---+----------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------| | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | -----------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
стратегічного планування Р.Кишканьвгору