Документ 998_363, поточна редакція — Прийняття від 25.05.1999

                Інтернет-корпорація з призначення 
доменних імен та номерів
Призначено для зберігання центральних
координуючих функцій глобальної мережі Інтернет
для громадського блага
(Урядовий консультативний комітет)

Принципи роботи
Затверджено та прийнято
25 травня 1999 р.

Офіційний переклад
Беручи до уваги, що:
1. Функції та обов'язки Комітету із цифрових адрес в
Інтернеті (IANA - the Internet Assigned Numbers Authority) (далі -
IANA) надаються новій приватній некомерційній корпорації -
Інтернет-корпорації з призначення доменних імен та номерів
(ICANN - the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
(далі - ICANN).
2. Функції та обов'язки ICANN впливатимуть на функціонування
глобальної мережі Інтернет.
3. Статут корпорації ICANN установлює, що корпорація діє на
користь Інтернет-товариству в цілому та для благодійних і
громадських цілей ставить за мету зменшення ноші уряду та
підвищення глобальної громадської заінтересованості у
функціональній стабільності Інтернету, виконуючи й координуючи
функції, пов'язані з технічним управлінням імен та адрес в
Інтернеті.
4. a) Статут корпорації та Регламент установлюють, що ICANN
здійснює свою діяльність згідно з відповідними принципами
міжнародного права, застосовуваними міжнародними конвенціями та
місцевим законодавством;
b) ICANN є прихильною до здійснення своєї діяльності на
основі принципів стабільності, конкуренції, приватної висхідної
координації та представництва.
5. Регламент ICANN передбачає створення Урядового
консультативного комітету, який аналізує діяльність ICANN і дає
рекомендації стосовно неї, якщо вона стосується інтересів урядів,
особливо в тому випадку, коли можлива взаємодія між політикою
ICANN і різними законами та міжнародними угодами.
Ураховуючи, що:
1. Система найменування та адресації в Інтернеті є
громадським ресурсом, що повинен управлятися в інтересах світового
Інтернет-товариства.
2. Управлінню іменами та адресами в Інтернеті повинні сприяти
організації, які є глобальними за характером.
3. Прийняття рішень ICANN повинно здійснюватися з урахуванням
цілей державної політики, у тому числі, зокрема:
- безпечного, надійного та доступного функціонування
Інтернету, у тому числі безперервного обслуговування та
універсальної зв'язності;
- сталого розвитку Інтернету в інтересах громадського блага
для урядових, приватних, освітніх та комерційних цілей у всьому
світі;
- прозорої та недискримінаційної діяльності ICANN під час
розподілу імен та адрес в Інтернеті;
- ефективної конкуренції на всіх відповідних рівнях
діяльності й створення умов для чесної конкуренції, що принесе
користь усім категоріям користувачів, у тому числі ширший вибір,
нижчі ціни та ліпші послуги;
- справедливої інформаційної діяльності, у тому числі поваги
до недоторканності приватного життя й інтересів споживача та
- свободи самовираження.
4. Управління доменами верхнього рівня кодів країн
здійснюється за дорученням органом реєстрації громадських
інтересів, у тому числі інтересів Інтернет-товариства, від імені
відповідних органів державної влади, у тому числі урядів, що
зрештою мають владу державної політики над їхніми кодами країни
домену найвищого рівня, що є сумісними з універсальною зв'язністю
Інтернету.
Стаття I
Сфера діяльності Урядового консультативного комітету
Принцип 1
Урядовий консультативний комітет (GAC - Governmental Advisory
Committee) (далі - GAC) аналізує діяльність ICANN і дає
рекомендації стосовно неї, якщо ця діяльність стосується інтересів
урядів, багатонаціональних урядових організацій, договірних
організацій та окремих структур, визнаних на міжнародних форумах,
у тому числі питань, коли можлива взаємодія між політикою ICANN і
різними законами, міжнародними угодами та цілями державної
політики.
Принцип 2
GAC дає рекомендації раді директорів ICANN, а також інформує
її про проблеми та свої погляди на них. GAC не є органом, що
приймає рішення. Рекомендації, що їх дав GAC, не повинні впливати
на обов'язки будь-якого органу державної влади стосовно органів
ICANN та її діяльності, у тому числі допоміжних організацій та
рад.
Принцип 3
GAC своєчасно повідомляє про свої висновки та рекомендації
раді директорів ICANN через голову GAC.
Принцип 4
GAC діє як форум для обговорення урядових й інших інтересів
та питань державної політики.
Принцип 5
GAC не має законних повноважень виконувати функції ICANN.
Стаття II
Засідання
Принцип 6
GAC збирається принаймні один раз на рік; незважаючи на це
попередньо призначене щорічне засідання, GAC збирається, коли це
доцільно.
Принцип 7
Засідання може скликатися за ініціативою голови на прохання
члена за згодою однієї третини (1/3) поточної чисельності членів
або за рішенням ради директорів ICANN.
Принцип 8
Засідання GAC віч-на-віч скликаються головою шляхом
надіслання повідомлення не менше ніж за двадцять вісім (28)
календарних днів до визначеної дати засідання. Це повідомлення
може бути надіслано в електронному вигляді, телефаксом чи
авіапоштою.
Принцип 9
Онлайнові та електронні засідання GAC скликаються головою
шляхом надіслання повідомлення не менше ніж за десять (10)
календарних днів до визначеної дати засідання. Це повідомлення
може бути надіслано в електронному вигляді, телефаксом чи
авіапоштою.
Принцип 10
Надзвичайне засідання GAC може бути скликано головою шляхом
надіслання повідомлення не менше ніж за десять (10) календарних
днів до визначеної дати засідання. Це повідомлення може бути
надіслано в електронному вигляді, телефаксом чи авіапоштою.
Принцип 11
На додаток до засідань віч-на-віч, обговорення можуть
проводитися в режимі онлайн за допомогою безпечного зв'язку.
Стаття III
Порядок денний
Принцип 12
Запропонований порядок денний засідання надається членам до
початку засідання.
Принцип 13
Прохання стосовно внесення питань до порядку денного
наступного засідання надаються до секретаріату GAC у письмовій
формі за допомогою електронної пошти, телефаксу чи авіапошти.
Стаття IV
Членство
Принцип 14
Членами GAC можуть бути національні уряди, багатонаціональні
урядові організації, договірні організації та органи державної
влади, кожний з яких може призначати одного представника до GAC.
Акредитованого представника члена може супроводжувати радник.
Акредитований представник повинен займати офіційну посаду в
органах державного управління члена. Термін "офіційна" охоплює
особу, що займає виборну посаду в урядовій структурі, чи особу,
яку наймає уряд, орган державної влади, багатонаціональна урядова
або договірна організації, і чиїм основним завданням у такому
уряді, органі державної влади або організації є розробка урядової
чи державної політики або здійснення впливу на неї.
Принцип 15
Членство є відкритим для всіх національних урядів. Членство
також є відкритим для окремих структур, визнаних на міжнародних
форумах, і багатонаціональних урядових організацій та договірних
організацій на запрошення GAC, передане через голову GAC, або на
запрошення ради директорів ICANN. У разі виникнення спору стосовно
того, чи має об'єкт право на членство, спір виноситься на розгляд
ради директорів ICANN.
Принцип 16
Уряди чи організації, які не мають свого представника в GAC,
можуть призначити акредитованого представника уряду чи організації
для представництва їхнього членства в GAC.
Принцип 17
Дійсними членами вважаються ті члени, від кого голова отримав
офіційне повідомлення з іменем та контактною інформацією їхнього
акредитованого представника. Список дійсних членів постійно
оновлюється й розміщується в режимі онлайн.
Стаття V
Спостерігачі
Принцип 18
Представники запрошених органів державної влади та інших
відповідних організацій, що не є членами, можуть відвідувати
засідання GAC як спостерігачі на розсуд голови.
Стаття VI
Представництво
Принцип 19
Якщо акредитований представник члена не присутній на
засіданні, це означає, що уряд-член чи організація-член не
представлені на цьому засіданні. Будь-яке рішення, прийняте GAC
без участі акредитованого представника члена, залишається чинним
та правомірним.
Принцип 20
Зважаючи на зобов'язання GAC стосовно ефективності, не
повинно бути присутності або голосування за дорученням.
Акредитовані представники віч-на-віч або за допомогою електронних
засобів можуть представляти членів на засіданнях.
Стаття VII
Голова, інші посадові особи та комітети
Принцип 21
Перший голова GAC призначається радою директорів ICANN і
займає цю посаду протягом строку, визначеного радою директорів
ICANN.
Принцип 22
Наступні голови обираються членами GAC відповідно до
процедур, визначених у статті IX (Обрання посадових осіб) цих
"Принципів роботи" і займають посаду протягом двох (2) років.
Принцип 23
Голова зазвичай бере участь у засіданнях як голова, а не
представник члена, у такому випадку цей член може акредитувати
іншого представника. Однак голова будь-коли може звернутися з
проханням дозволити діяти в будь-якій якості. Заступники голови
беруть участь у засіданнях як представники члена.
Принцип 24
Беручи до уваги, що GAC зобов'язується виконувати ефективні
процедури для підтримки ICANN і давати ґрунтовні та своєчасні
рекомендації стосовно відповідних важливих питань, які стосуються
урядових і суспільних інтересів, та робити їхній ґрунтовний і
своєчасний аналіз, голова може вимагати створення комітетів для
розгляду цих питань.
Принцип 25
У разі необхідності GAC може призначати інших посадових осіб.
Принцип 26
Якщо в GAC виникає необхідність у додаткових посадових
особах, крім голови, то три (3) заступники голови обираються із
числа членів. Настільки, наскільки це можливо, заступники голови
повинні належно відображати географічне різноманіття членства та
різноманіття рівня його розвитку. Заступники голови займають
посади протягом одного (1) року та можуть бути обрані знову, проте
особа не може виконувати обов'язків заступника голови більше ніж
два строки підряд.
Принцип 27
Якщо голова відсутній на будь-якому засіданні або частині
засідання, один з двох заступників голови виконує функції голови.
Якщо не було обрано заступників голови або якщо заступник голови
відсутній, GAC обирає тимчасового голову для цього засідання або
цієї частини засідання.
Принцип 28
Якщо голова більше не може виконувати своїх обов'язків, GAC
призначає одного із заступників голови, зазначених у принципі 26
цих "Принципів роботи", для виконання цих функцій до обрання
нового голови відповідно до процедур, зазначених у статті IX
(Обрання посадових осіб) цих "Принципів роботи". Якщо жодного
заступника голови не було обрано, GAC обирає тимчасового голову
для виконання цих функцій до обрання нового голови.
Принцип 29
Секретаріатові GAC будуть надаватися послуги ICANN.
Стаття VIII
Повноваження голови
Принцип 30
На додаток до здійснення повноважень, наданих іншими
положеннями цих принципів, голова оголошує відкриття й закриття
кожного засідання, керує обговоренням, надає право голосу,
пропонує питання для вирішення, оголошує рішення, приймає рішення
стосовно питань порядку ведення засідань і відповідно до цього
порядку контролює роботу комітету. Голова може також закликати
доповідача до порядку, якщо зауваження доповідача недоречні.
Принцип 31
За згодою учасників засідання голова може обмежувати час,
наданий кожному доповідачеві.
Принцип 32
Голова, як правило, не має права голосу; однак у разі рівного
рахунку голосів голова має право вирішального голосу.
Стаття IX
Обрання посадових осіб
Принцип 33
Перші вибори проводяться в час, визначений радою директорів
ICANN. Результати перших виборів офіційно повідомляються на
першому засіданні, що проводиться в рік після перших виборів, і
набирають чинності після закінчення цього засідання.
Принцип 34
Наступні вибори відбуваються протягом останніх трьох (3)
календарних місяців кожного другого року, починаючи з останніх
трьох (3) календарних місяців у другому році після перших виборів.
Результати кожних виборів офіційно повідомляються на першому
засіданні року після кожних виборів та набирають чинності після
завершення цього засідання.
Принцип 35
На виборах кандидат, який (яка) набрав (набрала) більшість
голосів, обирається на ту посаду, на яку він (вона) балотувалися.
Принцип 36
Пропозиції стосовно кандидатів на виборні посади розсилаються
щонайменше за чотири (4) тижні до настання трьох (3) останніх
календарних місяців кожного року виборів.
Принцип 37
Вибори здійснюються голосуванням. Це охоплює особисте
голосування, голосування за допомогою авіапошти, телеграфу,
електронної пошти чи факсу. Метод голосування визначається
більшістю голосів за допомогою поіменного переклику чи підняття
карток представниками члена, присутніми на засіданні, на якому
було прийнято рішення стосовно методу голосування.
Принцип 38
Якщо голосування повинно бути проведено особисто, то виборчі
бюлетені роздаються представникам членів на цьому засіданні, а в
залі засідань установлюється виборча урна. Однак представник
будь-якого члена може попросити чи голова може запропонувати, щоб
голосування відбувалося за допомогою підняття карток чи поіменного
переклику.
Принцип 39
Якщо голосування повинно бути проведено за допомогою
авіапошти, телеграфу, електронної пошти чи факсу, то виборчі
бюлетені роздаються представникам членів, присутнім на засіданні,
і кожному члену надсилається повідомлення. Повідомлення містить
інформацію, яку голова вважає необхідною, і чітке формулювання
питання, на яке кожного члена попросять відповісти "так" чи "ні",
або в разі виборів - чітке формулювання, за допомогою якого
кожного члена попросять віддати перевагу одному (1) кандидату, що
буде обраний на названу посаду.
Принцип 40
Якщо голосування проводиться за допомогою авіапошти,
телеграфу, електронної пошти чи телефаксу, голова визначає дату й
годину, до якої повинні бути отримані виборчі бюлетені. Строк
повинен бути визначений не пізніше ніж через 30 днів після дати
надіслання повідомлення. Будь-який член, виборчий бюлетень від
якого не було отримано протягом такого строку, буде вважатися
таким, що не бере участі в голосуванні.
Принцип 41
Члени, що мають право брати участь у голосуванні за допомогою
авіапошти, телеграфу, електронної пошти чи телефаксу, є тими, хто
є членами під час прийняття рішення стосовно винесення
обговорюваного питання на голосування.
Принцип 42
Якщо голосування на виборах проводиться за допомогою
авіапошти, телеграфу, електронної пошти чи телефаксу, то
результати голосування офіційно повідомляються на першому
засіданні в рік після виборів та набирають чинності після
закінчення цього засідання.
Стаття X
Порядок ведення засідання
Принцип 43
Проста більшість представників поточної чисельності членів
становить кворум на будь-якому засіданні. Кворум необхідний для
будь-якого засідання, на якому повинні прийматися рішення або
декілька рішень. GAC може проводити засідання віч-на-віч або за
допомогою електронної пошти.
Член може ініціювати онлайнове обговорення питання,
надіславши голові прохання стосовно відкриття онлайнового
обговорення з окремого питання. Секретаріат GAC розпочне це
обговорення, і всі члени можуть надсилати свої доповіді протягом
періоду, установленого головою, що не може перевищувати шістдесяти
(60) календарних днів. Наприкінці цього періоду обговорення голова
підсумовуватиме результати обговорення та може надіслати
результати раді директорів ICANN. Ніщо в цьому принципі не
переважає над процесами прийняття рішень, викладеними в інших
положеннях цих "Принципів роботи".
Принцип 44
Представники членів докладають зусиль настільки, наскільки це
дозволяє ситуація, щоб їхні усні виступи були короткими.
Представники, які бажають викласти свою позицію з окремого питання
детальніше, можуть розіслати письмовий виступ для розповсюдження
серед членів.
Принцип 45
Представники повинні докладати всіх зусиль для того, щоб
уникати повторення детального обговорення на кожному засіданні
будь-якого питання, що вже було детально обговорено в минулому та
в якому, як виявлено, не відбулося жодної зміни в задокументованих
позиціях членів.
Принцип 46
Для того, щоб прискорити проведення засідання, голова може
попросити представників, які бажають висловити свою підтримку
стосовно певної пропозиції, підняти руки для того, щоб це було
належним чином задокументовано в протоколах GAC як
підтверджувальні заяви; у такий спосіб тільки представники, які
мають розбіжні позиції або які бажають висловити певні зауваження
чи пропозиції, будуть фактично запрошені виступити. Ця процедура
застосовується тільки для того, щоб уникнути надмірного повторення
вже зроблених зауважень, і не перешкоджатиме жодному представнику,
який бажає виступити, це зробити.
Стаття XI
Надання рекомендацій раді директорів ICANN
Принцип 47
Рекомендації GAC раді директорів ICANN надаються через
голову.
Принцип 48
Метою роботи GAC є досягнення консенсусу; однак, якщо
досягнення консенсусу неможливе, голова повідомляє усі позиції,
висловлені членами, раді директорів ICANN.
Принцип 49
GAC може давати рекомендації з будь-якого іншого питання в
межах функцій та обов'язків ICANN на прохання ради директорів
ICANN чи за його власною ініціативою. Рада директорів ICANN
розглядає будь-яку рекомендацію GAC до вжиття заходів.
Стаття XII
Протоколи
Принцип 50
Протоколи засідань GAC складаються у формі виконавчого
протоколу.
Стаття XIII
Публічність засідань
Принцип 51
Засідання GAC зазвичай є закритими. Голова може прийняти
рішення, щоб окреме засідання або частина окремого засідання
проводилися публічно.
Принцип 52
Після проведення закритого засідання голова може дати
офіційне повідомлення для преси, заздалегідь затверджене GAC.
Стаття XIV
Перегляд
Принцип 53
GAC будь-коли може прийняти рішення стосовно перегляду цих
"Принципів роботи" чи будь-якої їхньої частини.
Принцип 54
Член або члени можуть унести на засіданні пропозицію стосовно
початку перегляду цих "Принципів роботи". У разі внесення такої
пропозиції голова закликає підтримати таку пропозицію. У разі
підтримання голова закликає проголосувати за підтримку резолюції.
Вирішальну кількість голосів може бути подано за допомогою
бюлетенів, підняття карток, поіменного переклику, і вона становить
просту більшість членів, присутніх на засіданні, на якому було
внесено пропозицію стосовно перегляду цих "Принципів роботи". Якщо
прийнято рішення на користь перегляду цих "Принципів роботи", то
пропозиція розглядається під час консультацій протягом шістдесяти
(60) днів. На наступному засіданні після шістдесяти днів голова
закликає проголосувати за чи проти пропозиції. Вирішальну
кількість голосів може бути подано за допомогою бюлетенів,
підняття карток, поіменного переклику, і вона становить просту
більшість членів, присутніх на засіданні, на якому проводиться
голосування.
Стаття XV
Загальні положення
Принцип 55
У разі розбіжностей у тлумаченні принципів, викладених у цих
"Принципах роботи", Статуту й Регламенту ICANN, перевага
віддається Статутові й Регламентові ICANN.вгору