Документ 428/06-РГ, поточна редакція — Редакція від 01.06.2010, підстава - 474/10-РГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 428

22 травня 2006 року

Про затвердження Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови ВР
№ 474 від 01.06.2010}

1. У зв'язку з прийняттям 16 березня 2006 року нового Регламенту Верховної Ради України затвердити Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Голови Верховної Ради України від 29 грудня 1997 року № 548, із змінами, внесеними розпорядженнями Голови Верховної Ради України від 1 липня 2003 року № 665 та від 30 жовтня 2004 року № 1256.

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН


Додаток
до Розпорядження
Голови Верховної Ради України
від 22 травня 2006 року № 428

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України

1. Проекти законів, постанов та інших актів Верховної Ради України (далі - законопроекти) оформляються і вносяться до Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України {№ 1861-VI}, та з урахуванням вимог цього Положення.

2. Законопроекти, що вносяться до Верховної Ради України народними депутатами України, реєструються сектором реєстрації законопроектів відділу з питань планування та обліку проходження законопроектів Головного організаційного управління апарату Верховної Ради України (далі - сектор реєстрації законопроектів) в день його внесення. Дані про присвоєний законопроекту реєстраційний номер заносяться до Журналу реєстрації законопроектів та до бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради України.

Електронні копії текстів зазначених законопроектів і супровідних документів до них надаються суб'єктами права законодавчої ініціативи та заносяться сектором реєстрації законопроектів до бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради України.

3. Супровідні листи до законопроектів, які вносяться Президентом України чи Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України, реєструються відділом службової кореспонденції управління діловодства Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради України (далі - відділ службової кореспонденції) і передаються до сектору реєстрації законопроектів.

4. Законопроект вноситься на реєстрацію разом з проектом постанови, яку Верховній Раді України пропонується прийняти за результатами його розгляду, списком авторів законопроекту, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні та пояснювальною запискою, яка має містити:

1) обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства;

2) обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття;

3) інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

Зазначені документи подаються письмово разом з їх електронним файлом.

5. На титульному та наступних аркушах законопроекту, крім його назви, повинна міститися інформація про:

1) назву органу, до якого він вноситься, - "Верховна Рада України";

2) ініціаторів внесення - суб'єктів права законодавчої ініціативи та їх підписи або підпис особи, яка представляє Кабінет Міністрів України;

3) дату реєстрації та реєстраційний номер законопроекту;

4) перелік додатків до законопроекту із зазначенням кількості аркушів кожного.

До законопроекту додаються супровідні документи, в яких наводяться такі відомості:

1) дата і перелік стадій опрацювання та розгляду, які пройшов поданий законопроект, текст рішення Верховної Ради України щодо нього;

2) перелік комітетів, яким доручено роботу з підготовки цього документа, із зазначенням головного комітету, а також тих, які подали в письмовій формі свої висновки щодо цього проекту;

3) висновки експертиз щодо законопроекту;

4) прізвище і посада визначеного доповідача (співдоповідача);

5) автори, які розробляли законопроект (для законопроектів, які вносяться на перше читання) або його структурні частини, та перелік державних органів, з якими погоджено його остаточну редакцію.

За рішенням головного комітету можуть надаватися інші документи інформаційного характеру щодо законопроекту.

6. До законопроекту про внесення змін до законів додається порівняльна таблиця, яка містить редакцію відповідних положень (статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного закону та нову його редакцію з урахуванням запропонованих змін.

7. Альтернативний законопроект може бути внесений не пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам України першого законопроекту з відповідного питання, а до повторного першого читання - в 10-денний строк з дня направлення на повторне перше читання законопроекту, щодо якого він є альтернативним.

Після прийняття законопроекту в першому читанні внесення альтернативних законопроектів щодо нього не допускається.

8. До законопроекту, реалізація якого впливає на видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів, додаються фінансово-економічне обгрунтування (розрахунок розміру витрат) та пропозиція щодо покриття цих витрат. Якщо реалізація законопроекту не впливає на видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів, про це зазначається в пояснювальній записці.

9. Якщо законопроект вноситься за погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади, до нього додається таке погодження.

10. Законопроекти про внесення змін до Конституції України повинні бути зазначені як такі. Подання таких законопроектів здійснюється у порядку, встановленому статтею 138 Регламенту Верховної Ради України {№ 1861-VI}.

11. Законопроекти, підготовлені Кабінетом Міністрів України, вносяться за поданням Прем'єр-міністра України або особи, що виконує його обов'язки, з візами віце-прем'єр-міністра, керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, сфери діяльності яких вони стосуються.

12. Проекти постанов Верховної Ради України, які пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами розгляду законопроектів, підготовлені відповідними комітетами Верховної Ради України, реєструються в порядку, визначеному пунктом 2 цього Положення.

13. Після реєстрації законопроекту сектором реєстрації законопроектів готується проект резолюції Голови Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першого заступника або заступника Голови Верховної Ради України.

14. Законопроекти після розгляду Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України з резолюціями повертаються до сектору реєстрації законопроектів, який через сектор тиражування документів відділу організаційної техніки управління технічної роботи з документами Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради України (далі - сектор тиражування документів) виготовляє копії законопроектів та доданих до них документів і через відділ службової кореспонденції розсилає їх зазначеним у резолюціях адресатам. Оригінали цих документів після тиражування передаються до секретаріатів комітетів Верховної Ради України, визначених головними, для формування справ законопроектів відповідно до статті 92 Регламенту Верховної Ради України {№ 1861-VI}.

Кабінет Міністрів України самостійно тиражує законопроекти, які він вносить на розгляд Верховної Ради України.

15. Кожен законопроект після його реєстрації не пізніш як у 5-денний строк направляється в комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, для проведення експертизи щодо його впливу на дохідну та/або видаткову частину бюджетів і виконання закону про Державний бюджет України в поточному бюджетному періоді, а також в комітет, який визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту.

16. У разі, якщо для підготовки і попереднього розгляду, доопрацювання законопроектів Верховна Рада України приймає рішення про утворення тимчасової спеціальної комісії (стаття 80 Регламенту Верховної Ради України {№ 1861-VI}, така комісія здійснює функції головного комітету з цих питань у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України.

17. Законопроекти надсилаються комітету (комітетам) Верховної Ради України, до предмету відання якого (яких) належить це питання, для попереднього розгляду та підготовки висновків щодо включення відповідного законопроекту до порядку денного сесії, а також Головному організаційному управлінню апарату Верховної Ради України для контролю за їх проходженням.

У разі направлення законопроектів кільком комітетам Верховної Ради України головним є комітет, вказаний у переліку першим.

18. Законопроект про внесення змін до Конституції України разом з матеріалами, зазначеними у частині третій статті 143 Регламенту Верховної Ради України {№ 1861-VI}, за рішенням Верховної Ради України про надання висновку Конституційним Судом України щодо відповідності цього законопроекту вимогами статей 157 і 158 Конституції України направляються до Конституційного Суду України.

19. Зареєстрований та включений до порядку денного сесії законопроект при підготовці до першого читання в обов'язковому порядку направляється для проведення наукової експертизи до Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України, а при підготовці до всіх наступних читань - для проведення юридичної експертизи до Головного юридичного управління апарату Верховної Ради України, та до редакційного відділу Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради України для редакційного опрацювання.

20. Законопроекти після їх реєстрації не пізніш як у 5-денний строк надаються народним депутатам України. Після попереднього розгляду законопроекту у головному комітеті народним депутатам України надаються висновки головного комітету, висновки інших комітетів Верховної Ради України та інші зазначені в Регламенті Верховної Ради України {№ 1861-VI} документи.

21. Головний комітет не пізніш як у 30-денний строк попередньо розглядає законопроект і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України.

До висновку головного комітету додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, який має бути поданий до головного комітету не пізніш як у 14-денний строк з дня отримання законопроекту для надання висновку.

Інші комітети за зверненням головного комітету або з власної ініціативи розглядають законопроект і направляють свої висновки до головного комітету.

Висновки, підготовлені за результатами експертизи, направляються головному комітету для врахування при розгляді законопроекту та прийняття рішення стосовно подальшої роботи над ним.

22. Голова Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків - Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України за пропозицією головного комітету або тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України чи Погоджувальної ради депутатських фракцій у Верховній Раді України може повернути внесений законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України за наявності таких підстав:

1) висновок комітету, до предмета відання якого належать питання конституційного права, про те, що законопроект суперечить положенням Конституції України, крім випадків, коли він стосується внесення змін до Конституції України;

2) невідповідність оформлення законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України {№ 1861-VI} та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;

3) відсутність фінансово-економічного обгрунтування законопроекту, якщо головний комітет чи відповідна тимчасова спеціальна комісія не вважають за можливе розглядати його без такого обгрунтування;

4) наявність прийнятого в першому читанні законопроекту, щодо якого внесений проект є альтернативним;

5) відхилення на поточній сесії Верховної Ради законопроекту, положення якого дослівно або по суті повторюють поданий законопроект.

Повернення законопроекту суб'єкту права законодавчої ініціативи здійснюється в 15-денний строк після отримання висновку головного комітету чи відповідної тимчасової спеціальної комісії з повідомленням про причину повернення.

Повернені законопроекти можуть бути повторно внесені на розгляд Верховної Ради за умови усунення недоліків, що стали підставою для їх повернення.

23. Після включення законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради України підготовка його до першого читання здійснюється головним комітетом.

24. Головний комітет подає також свої висновки і пропозиції щодо альтернативних законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України в установленому порядку.

У разі розгляду альтернативних законопроектів головний комітет може внести пропозицію про попереднє визначення Верховною Радою України основних положень, принципів, критеріїв та його структурних частин, на яких має грунтуватися відповідний законопроект.

25. За наслідками підготовки законопроекту до розгляду в першому читанні головний комітет ухвалює висновок, який має містити:

1) пропозицію про прийняття Верховною Радою щодо відповідного законопроекту (кожного з альтернативних законопроектів у разі їх внесення) одного з рішень, передбачених статтею 109 Регламенту Верховної Ради України {№ 1861-VI}, та обгрунтування такої пропозиції;

2) пропозицію щодо перенесення розгляду законопроекту (у разі необхідності).

У разі якщо законопроект потребує фінансово-економічного обгрунтування, до висновку головного комітету обов'язково додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, щодо повноти та достовірності такого обгрунтування. Головний комітет може також долучити одержані висновки Кабінету Міністрів України та інших комітетів з цього питання.

Якщо у висновках комітетів, яким Верховною Радою було доручено попередній розгляд законопроекту, є розбіжності, головний комітет вживає заходів щодо їх врегулювання. Питання, з приводу яких комітетами не досягнуто згоди, вносяться на розгляд Верховної Ради.

26. Висновок, підготовлений головним комітетом до першого читання законопроекту, висновки відповідних комітетів, Головного науково-експертного управління та інші супровідні документи до нього тиражуються сектором тиражування документів і надаються народним депутатам України сектором документального забезпечення та реєстрації учасників пленарних засідань відділу організаційного забезпечення пленарних засідань Верховної Ради України Головного організаційного управління апарату Верховної Ради України (далі - сектор документального забезпечення та реєстрації учасників пленарних засідань) не пізніш як за 7 днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України.

27. Висновки комітетів Верховної Ради України до законопроектів про внесення змін до Конституції України, додані до них проекти рішень Верховної Ради України та інші необхідні матеріали надаються народним депутатам України не пізніш як за 10 днів до дня розгляду Верховною Радою України питання про включення цього законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради України та про порядок продовження роботи над ним.

28. Верховна Рада України протягом 30 днів після ухвалення висновку головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії вирішує питання про включення законопроекту до порядку денного сесії.

29. За процедурним рішенням Верховної Ради України для невідкладного розгляду може бути включено до порядку денного пленарного засідання (без додаткового включення до порядку денного сесії) законопроект, якщо він був підготовлений для термінового розгляду на виконання відповідного доручення Верховної Ради України.

Законопроект, визначений як невідкладний, після завершення його попереднього розгляду чи доопрацювання включається до порядку денного найближчого пленарного засідання Верховної Ради України і розглядається позачергово.

30. Верховна Рада України своїм рішенням може зняти законопроект з розгляду, якщо внаслідок прийняття інших законодавчих актів чи з інших причин законопроект втратив свою актуальність.

31. У разі прийняття Верховною Радою України за основу одного з альтернативних законопроектів інші альтернативні законопроекти знімаються з розгляду без прийняття Верховною Радою України про це окремого рішення.

32. Знятими з розгляду вважаються також відкликані та відхилені згідно з Регламентом Верховної Ради України {№ 1861-VI} законопроекти.

33. Законопроекти, підготовлені для розгляду Верховною Радою України в другому та третьому читаннях, надаються народним депутатам у вигляді порівняльних таблиць.

34. Порівняльна таблиця, підготовлена до другого читання, має містити:

1) текст законопроекту, прийнятого за основу;

2) усі внесені та не відкликані пропозиції (можливо, із стислим обгрунтуванням), поправки, що мають суцільну нумерацію і розміщуються на рівні з відповідними статтями законопроекту, із зазначенням ініціаторів їх внесення - суб'єктів права законодавчої ініціативи;

3) висновок головного комітету щодо внесених пропозицій, поправок;

4) остаточну редакцію статей законопроекту, що пропонується головним комітетом для прийняття у другому читанні.

Якщо з тих чи інших причин не всі пропозиції, поправки включені до порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання, головним комітетом готується і подається додаткова порівняльна таблиця.

Якщо головний комітет не прийняв рішення щодо тієї чи іншої пропозиції чи поправки до законопроекту, то остаточна редакція тексту законопроекту в цій частині залишається комітетом в редакції першого читання.

35. Законопроект, підготовлений до другого чи повторного другого читання, має бути завізований головою головного комітету, керівником секретаріату цього комітету, керівниками Головного юридичного управління і редакційного відділу Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради України.

Якщо законопроект завізований із зауваженнями, останні вручаються народним депутатам України разом із законопроектом.

36. Законопроект, підготовлений головним комітетом до другого читання (у вигляді порівняльної таблиці), висновки головного комітету та відповідних комітетів та інші супровідні документи до нього, законопроект про внесення змін до Конституції України, підготовлений для прийняття до нього пропозицій та/або поправок, тиражуються сектором тиражування документів і надаються народним депутатам України сектором документального забезпечення та реєстрації учасників пленарних засідань не пізніш як за 10 днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України.

37. Для розгляду законопроекту в третьому читанні головним комітетом подається порівняльна таблиця, яка містить остаточну редакцію законопроекту і складається відповідно до вимог, передбачених для підготовки порівняльних таблиць до другого читання.

Одночасно із законопроектом, підготовленим до третього читання, головним комітетом подаються:

1) перелік законів, до яких у зв'язку з прийняттям цього закону необхідно внести зміни (за їх наявності);

2) одержаний від Кабінету Міністрів України план організаційних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних заходів для введення в дію закону після прийняття законопроекту;

3) проекти актів Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, прийняття яких передбачено в законопроекті, що розглядається, або є необхідним для введення відповідного закону в дію, якщо Верховною Радою України приймалося рішення про необхідність розробки таких проектів актів.

38. Законопроект, підготовлений до третього читання, має бути завізований головою головного комітету, керівником секретаріату цього комітету, керівниками Головного юридичного управління і редакційного відділу Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради України.

Якщо законопроект завізований із зауваженнями, останні вручаються народним депутатам України разом із законопроектом.

39. Законопроект, підготовлений до третього читання, висновки головного комітету та відповідних комітетів та інші супровідні документи до нього тиражуються сектором тиражування документів і надаються народним депутатам України сектором документального забезпечення та реєстрації учасників пленарних засідань не пізніш як за 5 днів до дня його розгляду.

40. Порівняльні таблиці до законопроектів, підготовлених до другого і наступних читань, а також інші супровідні документи до них вводяться головним комітетом до бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради України.

41. Якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі "Перехідні положення" цього законопроекту або у одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті. До законопроекту додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття.

Кожен законопроект повинен містити положення щодо порядку набрання ним чинності.

42. Текст закону, прийнятий Верховною Радою України, не пізніш як у 10-денний строк оформляється головним комітетом Верховної Ради України, візується головою комітету та керівником секретаріату цього комітету чи особами, які виконують їх обов'язки, керівником Головного юридичного управління апарату Верховної Ради України і передаються для оформлення до протокольного відділу Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради України (далі - протокольний відділ) і подається на підпис Голові Верховної Ради України.

Якщо текст закону завізований із зауваженнями, вони разом із текстом закону подаються Голові Верховної Ради України.

Після прийняття закону в цілому внесення до його тексту будь-яких змін (за винятком виправлення граматичних чи технічних помилок) допускається лише за пропозицією Голови Верховної Ради України в порядку, визначеному статтею 126 Регламенту Верховної Ради України {№ 1861-VI}.

43. Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України на підпис Голові Верховної Ради України готує протокольний відділ. На зворотному боці останнього аркуша їх візують голови відповідних комітетів Верховної Ради України і завідуючі секретаріатами цих комітетів, завідуючий протокольним відділом, керівники Головного управління документального забезпечення, Головного юридичного управління та Керівник апарату Верховної Ради України.

44. Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України на підпис Голові Верховної Ради України подає Керівник апарату Верховної Ради України.

45. Кожному закону, постанові та іншому акту Верховної Ради України протокольний відділ присвоює порядковий номер із зазначенням дати їх прийняття. Нумерація законів, постанов та інших актів Верховної Ради України починається з початком кожного скликання Верховної Ради України.

46. Підписані Головою Верховної Ради України закони протокольний відділ надсилає фельдзв'язком на підпис Президенту України.

Підписані Президентом України закони України повертаються до Верховної Ради України і передаються до протокольного відділу, який через сектор тиражування документів забезпечує їх тиражування і розсилку копій згідно з покажчиками розсилки, поданими відповідними комітетами Верховної Ради України та підписаними завідуючими секретаріатами комітетів.

Копії законів України, що повертаються з підписом Президента України, підлягають обов'язковому направленню Головою Верховної Ради України до комітету Верховної Ради України, на який покладається здійснення аналізу практики застосування відповідних законодавчих актів. Проект відповідної резолюції Голови Верховної Ради України готується протокольним відділом Головного управління документального забезпечення за пропозицією відділу по зв'язках з комітетами Головного організаційного управління.

{Пункт 46 доповнено абзацом третім згідно з Розпорядженням Голови ВР № 474 від 01.06.2010}

47. У разі, коли Президент України повернув прийнятий Верховною Радою України закон із своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до нього до Верховної Ради України для повторного розгляду, відділ службової кореспонденції повідомляє про це Керівника апарату Верховної Ради України і передає пропозиції Президента України разом із законом до сектору реєстрації.

Після розгляду пропозицій Президента України до закону Головою Верховної Ради України, а у разі його відсутності - Першим заступником Голови Верховної Ради України копії закону і інших супровідних документів до нього сектор реєстрації законопроектів згідно з резолюцією керівництва Верховної Ради України надсилає на опрацювання відповідним комітетам Верховної Ради України та структурним підрозділам апарату Верховної Ради України, а оригінали передає до протокольного відділу. Закон, повернутий Президентом України до Верховної Ради України для повторного розгляду, після його підготовки у головному комітеті розглядається позачергово на пленарному засіданні Верховної Ради України, не пізніш як через 30 днів після його повернення з пропозиціями Президента України, якщо Верховною Радою України не прийнято іншого рішення.

48. Щодо кожного законопроекту, зареєстрованого в установленому порядку і включеного до порядку денного, апарат Верховної Ради України та секретаріат головного комітету веде справу законопроекту. До неї у хронологічному порядку включаються такі матеріали, які стосуються його внесення, подання, направлення, розгляду або прийняття, а також документи, підготовлені за зверненням Верховної Ради України:

1) законопроект, в тому числі альтернативний (альтернативні), які внесені у встановленому порядку, пояснювальні записки до них, та інші супровідні документи до них;

2) проекти альтернативних рішень, що надходили, і рішення Верховної Ради України щодо розробки, доопрацювання, прийняття відповідного законопроекту;

3) усі проміжні редакції, в тому числі й альтернативні, відповідного законопроекту, які вносилися на попередній розгляд Верховної Ради України, редакції на перше, друге, третє чи повторні перше і друге читання, а також пояснювальні записки до них та інші супровідні документи;

4) пропозиції і поправки до законопроекту, внесені у встановленому порядку;

5) висновки щодо законопроекту та дані експертиз, інформаційних чи наукових досліджень, виконаних щодо законопроекту за дорученням Верховної Ради України;

6) висновки комітетів Верховної Ради України щодо законопроекту;

7) протоколи або витяги з протоколів засідань головного комітету Верховної Ради України щодо законопроекту та стенограми відповідних засідань у разі їх ведення;

8) протоколи і стенографічні бюлетені пленарних засідань Верховної Ради України, які містять інформацію про розгляд відповідного законопроекту;

9) дані про результати поіменного голосування щодо законопроекту;

10) пропозиції Президента України щодо законопроекту;

11) документи про результати і наслідки референдуму щодо цього законопроекту;

12) листи, якими супроводжувалися документи до законопроекту (закону);

13) текст закону в остаточній редакції (машинописний текст і електронна копія);

14) законопроекти та інші документи, пов'язані з розробкою і розглядом Верховною Радою України актів про зміну чи скасування цього закону.

49. До справи законопроекту включаються перші примірники друкованого тексту, оригінали документів з печатками та власноручними підписами; у разі відсутності оригіналів документів до справи законопроекту включаються посвідчені в установленому порядку їх копії.

50. Після набрання чинності законом України апарат Верховної Ради України разом з відповідним секретаріатом головного комітету веде справу закону, до якої включаються:

1) прийнятий Верховною Радою України текст закону;

2) прийнятий Верховною Радою України план організаційних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних заходів для реалізації положень прийнятого закону, а також повідомлення, що надійшли до Верховної Ради України, про хід виконання цього плану Кабінетом Міністрів України;

3) перелік і тексти прийнятих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів на виконання положень цього закону;

4) повідомлення, які надійшли з Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України, Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, від їх посадових осіб про дотримання положень закону, а також у разі надходження їх пропозицій щодо підвищення ефективності дії цього закону;

5) документи, відповідні остаточні редакції тексту закону, пов'язані із зміною, втратою чинності закону;

6) рішення та висновки Конституційного Суду України щодо закону, роз'яснення Верховного Суду України щодо положень закону, якщо такі є.

51. Контроль за проходженням законопроектів здійснює Головне організаційне управління апарату Верховної Ради України.

Секретаріат комітету Верховної Ради України, який визначено головним при підготовці законопроекту, подає сектору обліку та статистики законопроектів відділу з питань планування та обліку проходження законопроектів Головного організаційного управління апарату Верховної Ради України (далі - сектор обліку та статистики законопроектів) інформацію (у вигляді комп'ютерного файла) про стан і терміни опрацювання законопроекту відповідно до його проходження.

Відділ організаційного забезпечення пленарних засідань Головного організаційного управління апарату Верховної Ради України подає сектору обліку та статистики законопроектів:

- інформацію про результати розгляду законопроектів на пленарних засіданнях - щоденно після закінчення пленарного засідання;

- інформацію про одержання тиражів законопроектів і надання їх народним депутатам України - щоденно в міру надходження.

Протокольний відділ подає сектору обліку та статистики законопроектів інформацію про стан подання комітетами Верховної Ради України на оформлення актів Верховної Ради України та про дати підпису законів України Головою Верховної Ради України і Президентом України - щоденно.

52. Контроль за своєчасним виконанням доручень Верховної Ради України у встановленому порядку покладається на Відділ контролю апарату Верховної Ради України.

53. Контроль за виконанням вимог цього Положення в межах своєї компетенції здійснюють заступники Керівника апарату, керівники відповідних структурних підрозділів апарату Верховної Ради України.вгору