Документ z2087-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.07.2016, підстава - z0842-16

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2012  № 313


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2012 р.
за № 2087/22399

Про затвердження Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга»

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету телебачення і радіомовлення
№ 356 від 24.11.2015
№ 105 від 24.05.2016}

Відповідно до Закону України «Про видавничу справу», Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого Указом Президента України від 7 травня 2011 року № 559, та постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2012 року № 850 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розповсюдження» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», що додається.

2. Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.):

спільно з департаментом інформаційної політики (Червак Б.О.) забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України;

спільно з фінансово-економічним департаментом (Бартош Н.В.) забезпечувати реалізацію бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» відповідно до вимог цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 11 березня 2009 року № 89 «Про затвердження Порядку формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга», та шляхи реалізації програми», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 липня 2009 року за № 713/16729.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Мураховського А.Л.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

Голова
Держкомтелерадіо України


О.В. Курдінович

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України
28.11.2012  № 313


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2012 р.
за № 2087/22399

ПОРЯДОК
реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга»

{У тексті Порядку слова "Держкомтелерадіо України" замінено словом "Держкомтелерадіо" згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» (далі - програма).

1.2. Випуск книжкової продукції за програмою здійснюється за державним замовленням.

1.3. Метою цього Порядку є визначення основних організаційних, правових та економічних засад реалізації програми, забезпечення прозорого механізму формування якісного та змістовного наповнення асортименту вітчизняної книжкової продукції для досягнення відповідного інформаційного, освітнього, культурного рівня українського суспільства, сприяння формуванню позитивного міжнародного іміджу держави.

II. Основні завдання програми

Основними завданнями програми є:

формування та постійне оновлення асортименту вітчизняної книжкової продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп українського суспільства виданнями з різних галузей знань державною мовою та мовами національних меншин;

сприяння розвитку вітчизняного книговидання для підвищення його рівня за кількісними та якісними показниками до рівня передових країн світу;

запровадження державного протекціонізму у національній видавничій справі з метою захисту вітчизняного ринку з дотриманням положень міжнародного права;

забезпечення доступу до надбань світової культури шляхом перекладу та видання державною мовою творів видатних зарубіжних авторів;

видання творів українських класиків та сучасних авторів;

переклад творів українських авторів іноземними мовами з метою популяризації української літератури на міжнародному рівні;

сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення усіх регіонів України та українців за кордоном у вітчизняній книжковій продукції;

поповнення бібліотечних фондів України книжковою продукцією;

вплив на формування читацьких інтересів, виховання культури читання та любові до друкованого слова на кращих зразках творів.

III. Формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою

3.1. Формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою (далі - перелік видань), щороку здійснює Державний комітет телебачення і радіомовлення України (далі - Держкомтелерадіо), який є державним замовником на випуск книжкової продукції за програмою, відповідно до таких критеріїв:

задоволення читацького попиту, сформованого за даними бібліотек України;

{Абзац другий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

видання до пам’ятних дат;

актуальність і новизна теми в контексті сучасних проблем українського державотворення та історії України;

сприяння розвитку національної культури українського народу, зміцненню його духовності й моралі, утвердженню національної ідеї;

збагачення суспільства національними, світовими надбаннями в економічній, політичній та духовній сферах;

висвітлення життя та діяльності видатних постатей в українській історії, культурі, науці;

задоволення інтересів соціально незахищених груп населення.

{Пункт 3.1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

3.2. До переліку видань включаються суспільно необхідні видання, що сприяють:

вихованню патріотизму у підростаючого покоління, почуття любові до своєї Батьківщини та гордості за її історичне минуле;

повному та об'єктивному висвітленню історії України, усіх сфер життя держави;

ознайомленню з надбаннями світової культури;

висвітленню ролі України у розвитку світової цивілізації та культури, підвищенню інтелектуального рівня суспільства;

захисту інтересів національних меншин України шляхом випуску видань їхньою рідною мовою;

популяризації вітчизняної видавничої продукції за кордоном.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

IV. Тематичні розділи переліку видань

4.1. Перелік видань формується за такими тематичними розділами:

видання для дітей та юнацтва;

твори класиків української літератури та сучасних українських авторів (у тому числі твори лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка, за які вони отримали премію);

твори видатних зарубіжних авторів (у перекладі державною мовою);

{Абзац четвертий пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

науково-популярні видання, довідкові та інформаційні видання (енциклопедії, довідники, словники тощо);

видання мовами національних меншин України;

переклади творів українських авторів іноземними мовами;

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

видання військово-патріотичного спрямування.

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

4.2. Держкомтелерадіо визначає орієнтовний тираж для кожного тематичного розділу.

V. Організаційне забезпечення формування переліку видань

5.1. Пропозиції до проекту переліку видань на наступний рік приймаються Держкомтелерадіо від видавців з 01 лютого до 01 липня включно у вигляді заявки з обґрунтуванням суспільної необхідності видання, до якої додаються: відомості про видавця та реалізовані ним видавничі проекти, відомості про авторів та інших осіб, які братимуть участь у створенні видання (авторський колектив, упорядник, перекладач, художник); назва видання з короткою анотацією; мова (мови), якою (якими) пропонується випускати видання; обсяг видання (зазначається в обліково-видавничих та умовно-друкарських аркушах); тираж видання; стан підготовки видання до випуску; орієнтовна вартість тиражу видання; плановий кошторис витрат; технічні параметри, оригінал або нотаріально засвідчена копія документа (документів), що підтверджує (підтверджують) наявність у видавця виключного майнового права на використання твору; документи, що підтверджують платоспроможність видавця.

{Абзац перший пункту 5.1 розділу V в редакції Наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015, № 105 від 24.05.2016}

Видавці подають Держкомтелерадіо заявки на випуск видань, які відповідають сформованим тематичним розділам, але не більше трьох таких заявок на випуск видань на один тематичний розділ.

{Пункт 5.1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

5.2. Держкомтелерадіо на підставі прийнятих від видавців пропозицій та заявок за результатами аналізу даних читацього попиту, сформованого бібліотеками України, здійснює попередній відбір видань для випуску за програмою.

{Абзац перший пункту 5.2 розділу V в редакції Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

До розгляду не приймаються:

заявки на випуск видань, що не передбачені тематичними розділами, а також на перевидання книг, випущених у попередні роки, за винятком тих, які не представлені у достатній кількості в бібліотечних фондах України;

заявки на випуск багатотомних видань;

заявки на випуск видань, які не відповідають вимогам пункту 5.1 цього розділу.

{Пункт 5.2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

Багатотомні видання можуть включатися до переліку видань на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.

5.3. Тематичну та змістовну оцінку включених до проекту переліку видань здійснює експертна рада Держкомтелерадіо з формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга» (далі - експертна рада), до складу якої можуть входити представники наукових установ, творчих спілок, бібліотек, всеукраїнських громадських організацій, поліграфічних, книготорговельних підприємств (за згодою), Держкомтелерадіо, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Склад експертної ради та положення про неї затверджуються наказом Держкомтелерадіо.

{Пункт 5.3 розділу V в редакції Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

5.4. З урахуванням висновків експертної ради щодо проведеної оцінки видань Держкомтелерадіо готує пропозиції до проекту державного замовлення на наступний рік.

5.5. Після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік, визначення обсягів фінансування за програмою Держкомтелерадіо вносить на розгляд експертної ради доопрацьований перелік видань.

5.6. З урахуванням висновків експертної ради перелік видань розглядається колегією Держкомтелерадіо, схвалюється її рішенням та затверджується наказом Держкомтелерадіо.

{Пункт 5.6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

5.7. Текст затвердженого переліку видань розміщується на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо для ознайомлення громадськості.

VI. Фінансове забезпечення та економічні засади реалізації програми

6.1. Реалізація програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України.

Фінансово-економічне управління Держкомтелерадіо забезпечує фінансовий аналіз планових кошторисів витрат на виготовлення видань, включених до переліку видань.

{Абзац другий пункту 6.1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

6.2. Встановлення нормативів рентабельності виробництва та доставки книжкової продукції здійснюється відповідно до пункту 6-1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».

6.3. З метою забезпечення випуску книжкової продукції Держкомтелерадіо укладає договори про закупівлю з видавцями у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі».

Книжкова продукція, яка випускається за програмою, повинна відповідати вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

{Пункт 6.3 розділу VI в редакції Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 105 від 24.05.2016}

6.4. З метою забезпечення прозорості витрачання коштів державного бюджету, що спрямовуються на виконання програми, інформація про закупівлю послуг з випуску книжкової продукції оприлюднюється відповідно до Законів України «Про публічні закупівлі» та «Про доступ до публічної інформації».

{Пункт 6.4 розділу VI в редакції Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 105 від 24.05.2016}

6.5. Перерахунок коштів видавцям на випуск книжкової продукції за програмою здійснюється на підставі укладених договорів про закупівлю відповідно до законодавства.

{Пункт 6.5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

{Пункт 6.6 розділу VI виключено на підставі Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

VII. Розповсюдження видань, випущених за програмою

7.1. Книжкова продукція, випущена за державним замовленням, розповсюджується шляхом безоплатної передачі відповідно до розподілу, що здійснюється державним замовником з урахуванням результатів попереднього вивчення потреби у такій продукції, для поповнення фондів публічних бібліотек (загальнодоступних), у тому числі спеціалізованих (для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами), спеціальних бібліотек (академій наук, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів, музеїв, підприємств, установ, організацій), для забезпечення дипломатичних представництв України та українських громад за кордоном, культурно-просвітницьких товариств національних меншин та для задоволення інших загальнодержавних потреб. При цьому література, яка виходить мовами національних меншин України, передається бібліотекам товариств національних меншин України для задоволення культурно-освітніх потреб.

У разі прийняття рішення про припинення юридичних осіб, визначених в абзаці першому пункту 7.1 цього розділу, шляхом ліквідації видання повертаються до Держкомтелерадіо.

У разі прийняття рішення про припинення юридичних осіб, визначених в абзаці першому пункту 7.1 цього розділу, шляхом реорганізації видання передаються до Держкомтелерадіо за умови, що правонаступник або правонаступники не заперечують проти такої передачі.

У випадку отримання Держкомтелерадіо видань, виданих за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до цього Порядку Держкомтелерадіо передає їх юридичним особам, зазначеним в абзаці першому пункту 7.1 цього розділу.

{Пункт 7.1 розділу VII в редакції Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

7.2. Розподіл тиражів видань, випущених за програмою, здійснюється відповідно до рознарядок, підготовлених управлінням видавничої справи і преси Держкомтелерадіо.

{Пункт 7.2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 356 від 24.11.2015}

Директор департаменту
видавничої справи і преси


О.А. Кононенковгору