Документ z1830-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.02.2016, підстава - z0157-16

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2013 № 725


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2013 р.
за № 1830/24362

Про затвердження Порядку нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 118 від 28.01.2016}

Відповідно до абзацу сьомого частини п’ятої статті 11 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків, що додається.

2. Департаменту відносин власності (Максимов О.А.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максюту А.А.

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


І.М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра фінансів України

Міністр доходів і зборів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


А. Мярковський

О.В. КлименкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02.07.2013  № 725


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2013 р.
за № 1830/24362

ПОРЯДОК
нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків

1. Цим Порядком установлюється механізм нарахування Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку України) пені на суму дивідендів на державну частку (далі - дивіденди), несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків (далі - господарське товариство).

2. Відповідно до пункту 10 Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 702, суб’єкт управління, що здійснює управління корпоративними правами держави у статутному капіталі господарського товариства або корпоративними правами держави у статутному капіталі господарського товариства, якому належать 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) господарського товариства (далі - суб’єкт управління), щомісяця до 5 числа подає Мінекономрозвитку України інформацію про нарахування і перерахування господарськими організаціями дивідендів у поточному бюджетному році за формою, затвердженою наказом Мінекономрозвитку України від 5 липня 2013 року № 764, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за № 1267/23799.

3. У разі сплати господарським товариством дивідендів до державного бюджету після встановленого законом строку суб’єкт управління в одноденний строк з дня здійснення такого платежу подає Мінекономрозвитку України для нарахування пені на суму несвоєчасно сплачених дивідендів копії таких документів:

протоколу загальних зборів господарського товариства, на яких прийнято рішення про виплату дивідендів;

погодженого завдання на голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, у статутному капіталі якого державна частка становить понад 50 відсотків, щодо прийняття рішення про відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів;

звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) господарського товариства за відповідний рік згідно з формою, наведеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

платіжних доручень щодо перерахування господарським товариством суми дивідендів або частини суми дивідендів.

4. У разі наявності в інформації суб’єкта управління, що подається згідно з пунктом 2 цього Порядку, відомостей щодо заборгованості господарського товариства зі сплати дивідендів та неподання суб’єктом управління документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, Мінекономрозвитку України в місячний строк з дня отримання такої інформації звертається до суб’єкта управління з відповідним запитом стосовно надання документів для нарахування пені на суму несвоєчасно сплачених дивідендів до державного бюджету.

Контроль за своєчасністю подання документів, визначених у пунктах 2 та 3 цього Порядку, та відповідальність за достовірність наданих матеріалів несе суб’єкт управління та керівник господарського товариства.

5. Нарахування пені на суму дивідендів, несвоєчасно сплачених господарським товариством, здійснюється Мінекономрозвитку України на підставі документів, що подаються згідно з пунктом 3 цього Порядку.

6. Пеня на суму дивідендів (частину суми дивідендів), несвоєчасно сплачених господарським товариством, нараховується в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний календарний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати суми дивідендів або частини суми дивідендів включно.

У разі коли встановлений законом строк сплати дивідендів збігається з вихідним (святковим, неробочим) днем, останнім днем граничного строку сплати дивідендів вважається перший робочий день після вихідного (святкового, неробочого) дня. У такому разі пеня нараховується, починаючи з другого робочого дня після вихідного (святкового, неробочого) дня.

Днем сплати суми дивідендів або частини суми дивідендів господарським товариством вважається день списання установою банку суми платежу з рахунку платника незалежно від часу зарахування її до державного бюджету.

Пеня на пеню не нараховується.

7. У місячний строк з дня отримання документів, визначених у пункті 3 цього Порядку, Мінекономрозвитку розраховує розмір пені на суму дивідендів (частину суми дивідендів), несвоєчасно сплачених господарським товариством, та приймає в установленому порядку наказ про нарахування пені, який підписує Міністр економічного розвитку і торгівлі України або його перший заступник, заступники.

{Абзац перший пункту 7 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 118 від 28.01.2016}

У разі якщо нарахування Мінекономрозвитку пені потребує отримання позиції заінтересованих органів щодо визначення розміру пені та інших питань, строк нарахування пені продовжується до остаточного узгодження питань, пов’язаних з її нарахуванням, але не більше ніж на місячний строк.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 118 від 28.01.2016}

У наказі Мінекономрозвитку України про нарахування пені зазначається така інформація:

найменування господарського товариства, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ;

підстави для нарахування пені;

розрахунок пені;

сума нарахованої пені;

код класифікації доходів бюджету;

призначення платежу;

одержувач платежу;

строк перерахування пені.

8. У п’ятиденний строк з дня прийняття наказу про нарахування пені Мінекономрозвитку України повідомляє про це господарське товариство рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Про нарахування пені Мінекономрозвитку України у п’ятиденний строк з дня прийняття наказу про нарахування пені повідомляє суб’єкта управління для забезпечення ним контролю за сплатою господарським товариством нарахованої пені відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 702 “Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави”.

9. Господарські товариства перераховують кошти, спрямовані на виплату пені, до загального фонду Державного бюджету України (код класифікації доходів бюджету 21010500) у готівковій або безготівковій формі на відповідні рахунки за надходженнями, відкриті в органах Державної казначейської служби України, за місцезнаходженням платника.

Інформація про реквізити рахунків отримується господарським товариством у відповідному територіальному органі Державної казначейської служби України за його місцезнаходженням за письмовим зверненням із зазначенням коду класифікації доходів бюджету.

10. Про сплату пені господарське товариство у п’ятиденний строк інформує Мінекономрозвитку України і суб’єкта управління та надсилає копію платіжного доручення щодо перерахування коштів, спрямованих на сплату пені, або їх частини.

11. Оскарження нарахування пені господарськими товариствами та суб’єктами управління здійснюється відповідно до законодавства.

12. Мінекономрозвитку України здійснює облік нарахування та сплати господарськими товариствами пені, нарахованої на суму несвоєчасно сплачених дивідендів (частину суми дивідендів), на підставі інформації, яка подається суб’єктами управління відповідно до пункту 2 цього Порядку.

Директор департаменту
відносин власності


О.А. Максимоввгору