Документ z1670-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.01.2019, підстава - z0014-19

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.09.2013  № 180


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2013 р.
за № 1670/24202

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства молоді та спорту України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства молоді та спорту
№ 918 від 15.03.2016
№ 4675 від 08.11.2017
№ 5729 від 17.12.2018}

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки» та Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, НАКАЗУЮ:

1. Встановити такі відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства молоді та спорту України:

Подяка Міністерства молоді та спорту України;

Почесна грамота Міністерства молоді та спорту України;

нагрудний знак «Знак пошани».

2. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства молоді та спорту України;

2) опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - Подяки Міністерства молоді та спорту України;

3) ескіз відомчої заохочувальної відзнаки - Подяки Міністерства молоді та спорту України;

4) опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - Почесної грамоти Міністерства молоді та спорту України;

5) ескіз відомчої заохочувальної відзнаки - Почесної грамоти Міністерства молоді та спорту України;

6) опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака «Знак пошани»;

7) ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака «Знак пошани»;

8) опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака «Знак пошани»;

9) ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака «Знак пошани».

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту: від 25 квітня 2007 року № 1304 «Про нагородну діяльність Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 травня 2007 року за № 526/13793 (із змінами), та від 26 листопада 2007 року № 4562 «Про нагородну діяльність Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2007 року за № 1355/14622.

4. Управлінню роботи з персоналом (Шелковнікова І.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр молоді
та спорту України


Р.С. Сафіуллін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Профспілкового комітету

Заступник голови
Комісії державних нагород та геральдикиН.Д. Уманець


Ю. Ладний
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
09.09.2013  № 180


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2013 р.
за № 1670/24202

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства молоді та спорту України

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», і визначає порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства молоді та спорту України.

З метою заохочення та відзначення працівників апарату Міністерства молоді та спорту України (далі - Міністерство), підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери його управління, а також інших працівників сфери молодіжної політики та сфери фізичної культури і спорту за значний особистий внесок у формування та реалізацію державної політики з питань молоді та спорту, багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків встановлюються такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки):

Подяка Міністерства молоді та спорту України (далі - Подяка);

Почесна грамота Міністерства молоді та спорту України (далі - Почесна грамота);

Нагрудний знак «Знак пошани» (далі - Нагрудний знак).

2. Відзначення відомчими відзнаками Міністерства здійснюється в такій послідовності: Подяка, Почесна грамота, Нагрудний знак.

3. Відомчими відзнаками Міністерства відзначаються:

Подякою - працівники апарату Міністерства та підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери його управління, які мають стаж роботи у сфері не менше ніж один рік;

Почесною грамотою - працівники апарату Міністерства та підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери його управління, які мають стаж роботи у сфері не менше ніж три роки;

Нагрудним знаком - працівники Міністерства, які мають стаж роботи у сфері не менше ніж п’ять років.

Нагрудним знаком, Почесною грамотою, Подякою також можуть бути відзначені інші працівники сфери молодіжної політики, фізичної культури і спорту за особистий внесок у формування та реалізацію державної політики з питань молоді та спорту, популяризацію, підтримку та розвиток фізичної культури та здорового способу життя, відродження і впровадження національно-патріотичного виховання молоді та юнацтва, багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу І в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 918 від 15.03.2016}

Особи, зазначені в абзацах другому - п’ятому, можуть відзначатися відповідними відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.

4. Кількість осіб, які можуть бути відзначені відомчими відзнаками Міністерства протягом календарного року, не може перевищувати:

Подякою - 500;

{Абзац другий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 918 від 15.03.2016}

Почесною грамотою - 400;

{Абзац третій пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 918 від 15.03.2016}

Нагрудним знаком - 30.

{Абзац четвертий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства молоді та спорту № 918 від 15.03.2016, № 4675 від 08.11.2017, № 5729 від 17.12.2018}

5. Заохочення відомчою відзнакою можливе не раніше ніж через три роки після останньої відомчої відзнаки.

6. Відзначення Нагрудним знаком вдруге не проводиться.

ІІ. Порядок представлення до відзначення відомчими відзнаками

1. Висунення кандидатур для відзначення відомчими відзнаками здійснюється відкрито, з обговоренням на зборах трудового колективу, де працює особа, яку представляють до нагородження, та оформлюється відповідним поданням.

2. Подання про відзначення вносять на ім'я Міністра молоді та спорту України його заступники, керівники структурних підрозділів апарату Міністерства,  керівники  підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Міністерства, керівники інших установ та організацій сфери молодіжної політики, фізичної культури і спорту, Міністр освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, керівники структурних підрозділів з питань молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій за основним місцем роботи не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати вшанування або визначеної дати.

{Пункт 2 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 918 від 15.03.2016}

3. У поданні зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення. До подання додаються протокол рішення зборів трудового колективу та біографічна довідка, оформлені в установленому порядку.

4. Рішення про відзначення відомчою відзнакою Міністерства приймає Міністр молоді та спорту України.

5. Про відзначення відомчою відзнакою Міністерства видається наказ Міністерства молоді та спорту України.

ІІІ. Порядок вручення відомчих відзнак

1. Відомчі відзнаки вручаються, як правило, в урочистій обстановці Міністром молоді та спорту України або за його дорученням одним із заступників Міністра.

2. Особі, нагородженій Нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Міністра молоді та спорту України.

3. Облік і реєстрацію осіб, відзначених відомчими відзнаками Міністерства, забезпечує управління роботи з персоналом.

4. В особовій справі та трудовій книжці особи, відзначеною відомчою відзнакою Міністерства, за місцем роботи робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

IV. Порядок носіння і зберігання відомчих відзнак

1. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України.

2. У разі втрати відомчої відзнаки Міністерства, а також посвідчення до Нагрудного знака дублікати не видаються.

Начальник управління
роботи з персоналом


І.М. Шелковнікова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
09.09.2013  № 180

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - Подяки Міністерства молоді та спорту України

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства молоді та спорту України «Подяка Міністерства молоді та спорту України» (далі - Подяка) має розмір формату А4.

По периметру аркуша на тлі біло-блакитного кольору Подяку прикрашено декоративним орнаментом.

У центрі верхньої частини Подяки розташовано зображення малого Державного Герба України.

Під його зображенням у два рядки розташовано написи:

«МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ» (чорного кольору);

«ПОДЯКА» (золотистого кольору).

Нижче передбачено місце для зазначення прізвища, імені, по батькові, заслуг.

Текст Подяки підписує Міністр молоді та спорту України.

У лівому нижньому куті Подяки передбачено місце для зазначення номера та дати наказу про нагородження.

Начальник управління
роботи з персоналом


І.М. Шелковнікова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
09.09.2013  № 180

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки - Подяки Міністерства молоді та спорту України

Автори:

Сопов О.М.

Шиян О.М.

Несіна-Інькова А.В.

Начальник управління
роботи з персоналом


І.М. Шелковнікова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
09.09.2013  № 180

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - Почесної грамоти Міністерства молоді та спорту України

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства молоді та спорту України «Почесна грамота Міністерства молоді та спорту України» (далі - Почесна грамота) має розмір формату А4.

По периметру аркуша на тлі жовто-блакитного кольору Почесну грамоту прикрашено декоративним орнаментом.

У центрі верхньої частини Почесної грамоти розташовано зображення малого Державного Герба України.

Під його зображенням у три рядки розташовано написи:

«МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ» (чорного кольору);

«ПОЧЕСНА ГРАМОТА» (золотистого кольору);

«НАГОРОДЖУЄТЬСЯ» (чорного кольору).

Нижче передбачено місце для зазначення прізвища, імені, по батькові, заслуг.

Текст Почесної грамоти підписує Міністр молоді та спорту України.

У лівому нижньому куті Почесної грамоти передбачено місце для зазначення номера та дати наказу про нагородження.

Начальник управління
роботи з персоналом


І.М. Шелковнікова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
09.09.2013  № 180

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки - Почесної грамоти Міністерства молоді та спорту України

Автори:

Сопов О.М.

Шиян О.М.

Несіна-Інькова А.В.

Начальник управління
роботи з персоналом


І.М. Шелковнікова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
09.09.2013  № 180

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака «Знак пошани»

Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак «Знак пошани» має форму хреста жовтого кольору з розбіжними сторонами. Кожна зі сторін хреста складається із семи променів, між якими розміщено декоративний орнамент. Простір між сторонами хреста - променистий, синього кольору, обрамлений декоративним візерунком.

У центрі хреста розташовано круглий медальйон, який обрамлено лавровим вінком. У верхній частині медальйона - малий Державний Герб України.

У центрі медальйона на тлі розбіжних променів синього кольору зображено стилізований п’єдестал пошани з трьома людськими фігурами з піднятими догори руками на фоні віражу бігової доріжки.

Усі зображення - рельєфні.

Розмір хреста - 45х45 мм.

На зворотному боці нагрудного знака передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу (нарізний штифт з гайкою).

Начальник управління
роботи з персоналом


І.М. Шелковнікова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
09.09.2013  № 180

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака «Знак пошани»

Масштаб: 1:1

Автори:

Сопов О.М.

Шиян О.М.

Несіна-Інькова А.В.

Начальник управління
роботи з персоналом


І.М. Шелковнікова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
09.09.2013  № 180

ОПИС
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака «Знак пошани»

Посвідчення являє собою прямокутник розміром 75х110 мм, виготовлений з твердого картону в обкладинці синього кольору, складеного на згин у вигляді книжки.

На обкладинці посвідчення в правій частині розташовується зображення малого Державного Герба України золотистого кольору, під яким виконується напис великими друкованими літерами жовтого кольору: «ПОСВІДЧЕННЯ».

У лівій верхній частині внутрішньої площини посвідчення посередині розміщується напис синього кольору в три рядки: «МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ».

У центрі лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщено зображення відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака «Знак пошани».

Нижче під цим зображенням посередині лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщується напис синього кольору в один рядок: «№ _____».

У правій частині внутрішньої площини посвідчення вгорі зазначаються відомості щодо прізвища, ім’я, по батькові особи, що відзначається.

Під цими відомостями посередині літерами синього кольору в п’ять рядків розташовано написи:

«НАГОРОДЖЕНИЙ(А)

ЗАОХОЧУВАЛЬНОЮ ВІДЗНАКОЮ

МІНІСТЕРСТВА

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

«ЗНАК ПОШАНИ»

Нижче розміщено напис: «Наказ №_____ від «___»_______20___р.» та напис «Міністр» для підпису, під цим написом - літери М. П. - для печатки.

Начальник управління
роботи з персоналом


І.М. Шелковнікова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
09.09.2013  № 180

ЕСКІЗ
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака «Знак пошани»

Автори:

Сопов О.М.

Шиян О.М.

Несіна-Інькова А.В.

Начальник управління
роботи з персоналом


І.М. Шелковніковавгору