Документ z1603-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.01.2016, підстава - z1650-15

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2013  № 88


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2013 р.
за № 1603/24135

Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту
№ 4593 від 11.12.2015}

Відповідно до пункту 4 Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, затвердженого Указом Президента України від 11 липня 2005 року № 1071, підпункту 42 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, та з метою запровадження порядку розгляду та конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, що додається.

2. Департаменту олімпійського спорту (Уманець Н.Д.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 березня 2012 року № 338 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 518/20831.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр молоді
та спорту України


Р.С. Сафіуллін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
30.08.2013 № 88


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2013 р.
за № 1603/24135

ПОРЯДОК
проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту

{У тексті Порядку слова "Мінмолодьспорт України" у всіх відмінках замінено словом "Мінмолодьспорт" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4593 від 11.12.2015}

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 4 Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, затвердженого Указом Президента України від 11 липня 2005 року № 1071, та визначає процедуру проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту (далі - стипендії Президента України).

2. Для розгляду кандидатур на здобуття стипендій Президента України Міністерством молоді та спорту України (далі - Мінмолодьспорт) утворюється комісія.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту та цим Порядком.

4. Основним завданням комісії є підготовка висновків і пропозицій щодо призначення спортсменам та їх тренерам стипендій Президента України.

ІІ. Організація роботи комісії

1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4593 від 11.12.2015}

2. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени комісії.

3. До складу комісії входять за згодою: 1 представник від Адміністрації Президента України, 2 представники від Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, 1 представник від Секретаріату Кабінету Міністрів України, 10 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, а також 10 представників від Мінмолодьспорту.

{Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4593 від 11.12.2015}

4. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінмолодьспорту. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини представників від Мінмолодьспорту та не менше половини представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, який підписується головою комісії та секретарем комісії. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним.

{Пункт 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4593 від 11.12.2015}

6. До повноважень комісії належать:

1) ознайомлення та аналіз оригіналу пакета документів, що надійшли від національних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту для отримання претендентами стипендій Президента України;

2) підготовка пропозицій щодо призначення (позбавлення) відповідних стипендій Президента України;

3) внесення відповідних пропозицій на затвердження Мінмолодьспорту.

7. Комісія має право:

1) одержувати від національних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту, які порушили клопотання про призначення стипендій Президента України, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

ІІІ. Порядок подання документів

1. Висунення претендентів на призначення стипендій Президента України здійснюють національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту.

2. Національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту у місячний строк після закінчення Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи подають такі документи:

лист, підписаний керівником національної федерації з олімпійського виду спорту про порушення клопотання на призначення стипендії Президента України відповідним спортсменам та їх тренерам;

витяг з протоколу засідання керівного органу національної спортивної федерації з олімпійського виду спорту, завірений в установленому законодавством порядку;

відомості щодо показаних результатів спортсменів, розмірів стипендій Президента України для спортсменів, тренерів згідно з їх особистим внеском у підготовку відповідного спортсмена за формою, наведеною в додатку до цього Порядку;

протокол змагань, завірений в установленому законодавством порядку;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

3. Документи на призначення стипендії Президента України, зазначені у пункті 2 цього розділу, подаються уповноваженим працівником національної федерації з олімпійського виду спорту секретарю комісії.

4. До розгляду не приймаються документи щодо претендентів, які не відповідають вимогам, викладеним у розділі IV цього Порядку.

5. У разі якщо подані документи відповідають вимогам, документи передають на розгляд комісії Мінмолодьспорту.

IV. Вимоги до претендентів на призначення стипендій Президента України

1. На здобуття стипендій Президента України висуваються спортсмени зі складу збірних команд України, які зайняли в поточному році перше - третє місця на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи в олімпійських номерах програми з додержанням умов проведення змагань на Олімпійських іграх, та їх тренери.

Якщо за результатами участі у міжнародних змаганнях претендентів на отримання стипендій Президента України буде більше, ніж кількість встановлених стипендій, перевага надаватиметься тим спортсменам та їх тренерам, які мають кращі спортивні результати за сукупністю досягнень протягом відповідного олімпійського циклу (I, II, III місця в Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу та Європи).

2. У разі коли чемпіонати світу та Європи з виду спорту проводяться раз на два роки, розмір стипендій Президента України визначається за найвищим спортивним результатом спортсмена, досягнутим у поточному або попередньому році.

3. У разі коли підготовку спортсмена здійснюють кілька тренерів, у тому числі головний та старший тренери штатних збірних команд України, тренерам призначається одна стипендія Президента України, яка розподіляється між ними залежно від особистого внеску.

4. Тренерам, які підготували команду до досягнутого результату в ігрових видах спорту, призначаються не більше ніж як дві стипендії Президента України.

5. Спортсмену або тренеру може бути призначено не більше ніж одну стипендію Президента України.

6. Стипендії Президента України виплачуються з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення, за місцем основної роботи (навчання) чи за місцем проживання стипендіата:

протягом двох років - чемпіонам і призерам Олімпійських ігор, чемпіонам світу та їх тренерам;

протягом одного року - призерам чемпіонатів світу, чемпіонам та призерам чемпіонатів Європи та їх тренерам.

7. У разі поліпшення чи підтвердження спортивних результатів протягом періоду отримання відповідної стипендії або у разі зниження спортивного результату на чемпіонаті світу чи Європи з першого місця на друге чи третє або з другого на третє виплата раніше призначеної стипендії припиняється і призначається стипендія спортсменам та тренерам на новий строк у розмірі згідно з досягнутим результатом у порядку, передбаченому Положенням про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, затвердженим Указом Президента України від 11 липня 2005 року № 1071.

8. У разі зайняття чемпіоном чи призером Олімпійських ігор протягом періоду отримання відповідної стипендії призового місця на чемпіонаті світу з одного з олімпійських номерів програми з додержанням умов проведення змагань на Олімпійських іграх спортсмену та його тренеру протягом ще одного року здійснюється виплата стипендії в раніше призначеному розмірі, якщо цей розмір вищий від того, який може бути призначено.

9. Позбавлення стипендій може бути здійснено Президентом України за поданням Мінмолодьспорту у разі порушення спортсменом або тренером навчально-тренувального процесу, засудження за умисний злочин або дискваліфікації спортсмена Міжнародним олімпійським комітетом, міжнародною спортивною організацією або національною спортивною федерацією з олімпійського виду спорту.

V. Порядок подання документів до Адміністрації Президента України на призначення стипендій Президента України та порядок їх виплати

1. Для розгляду та затвердження списку претендентів на призначення стипендій Президента України Мінмолодьспорт на підставі пропозицій комісії розробляє та подає проект відповідного Указу Президента України на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. Стипендії Президента України призначаються Президентом України.

3. Після прийняття відповідного Указу Президента України Мінмолодьспорт готує наказ, який є підставою для виплати стипендій Президента України.

Директор Департаменту
олімпійського спорту


Н.Д. Уманець
Додаток
до Порядку проведення конкурсу
серед претендентів на призначення
стипендій Президента України
для видатних спортсменів
та тренерів України
з олімпійських видів спорту
(пункт 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
щодо показаних результатів спортсменів, розмірів стипендій Президента України для спортсменів, тренерів згідно з їх особистим внеском у підготовку спортсмена

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові спортсмена та його тренера (тренерів)

Місто

Вид спорту

Вид програми

Спортивне досягнення

Розмір стипендії

1

2

3

4

5

6

7


Президент федерації

____________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)вгору