Документ z1437-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.09.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2013  № 670/65


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2013 р.
за № 1437/23969

Про організацію та роботу системи функціональної діагностики у закладах охорони здоров’я України

Відповідно до статей 33, 37, 42, 52 Основ законодавства України про охорону здоров`я, з метою реалізації державної політики охорони здоров’я, спрямованої на забезпечення зміцнення та збереження здоров'я населення, профілактику захворювань, зниження смертності від серцево-судинних судинно-мозкових захворювань та для удосконалення організації системи функціональної діагностики і підвищення ефективності її роботи НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про систему функціональної діагностики у закладах охорони здоров’я України, що додається.

2. Головним позаштатним спеціалістам Міністерства охорони здоров`я України зі спеціальностей: «Функціональна діагностика» професору О. Жарінову, «Кардіологія» професору Ю. Сіренку, «Неврологія» професору Т. Міщенко, «Пульмонологія, фтизіатрія» академіку Національної академії медичних наук України, професору Ю. Фещенку розробити план заходів щодо організації роботи системи функціональної діагностики у закладах охорони здоров’я України.

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України (М. Хобзей) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України О. Толстанова і Віце-президента Національної академії медичних наук України, академіка Національної академії медичних наук України В. Запорожана.

Міністр охорони
здоров’я України


Р. Богатирьова

В.о. Президента
Національної академії
медичних наук УкраїниВ. Запорожан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України,
Національної академії
медичних наук України
31.07.2013  № 670/65


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2013 р.
за № 1437/23969

ПОЛОЖЕННЯ
про систему функціональної діагностики у закладах охорони здоров’я України

І. Загальні положення

1.1. Організація системи функціональної діагностики (далі - система) передбачає регламентацію механізму взаємодії рівнів системи та застосування методів функціональної діагностики з метою надання допомоги населенню України (далі - допомога).

1.2. Система діє з метою реалізації державної політики щодо забезпечення закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності вчасної та високоякісної допомоги пацієнтам, спрямованої на профілактику, вчасну діагностику хвороб серцево-судинної, дихальної систем і головного мозку, удосконалення організації допомоги і підвищення ефективності її застосування у комплексному лікуванні хворих.

1.3. Діяльність системи передбачає використання новітніх стандартизованих медичних технологій, оптимізацію структури підрозділів закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності на підставі єдиних науково обґрунтованих організаційних принципів та міжнародних стандартів надання допомоги з відповідним кадровим, матеріально-технічним забезпеченням, професійною підготовкою медичних працівників з питань її надання, а також інших фахівців, які беруть участь в організації та забезпеченні надання допомоги та не мають медичної освіти.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

Система функціональної діагностики - структурні підрозділи (відділення, кабінети) закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності, в яких систематично, на основі єдиних науково обґрунтованих організаційних принципів та міжнародних стандартів, з відповідним матеріально-технічним забезпеченням, спеціалізованою професійною підготовкою медичних працівників застосовуються спеціальні методи досліджень з метою фізіологічної оцінки стану органів, систем і організму людини в цілому.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров'я та інших нормативно-правових актах у сфері охорони здоров’я.

ІІ. Завдання та принципи роботи системи

2.1. Завданнями системи є:

забезпечення потреби у виконанні методів функціональної діагностики;

розробка пріоритетних напрямів розвитку системи, орієнтованих на сучасні стандарти застосування методів функціональної діагностики гострих і хронічних захворювань, визначення проблемних питань надання допомоги та шляхів їх вирішення;

організація проведення наукових досліджень з актуальних питань функціональної діагностики;

моніторинг, узагальнення та аналіз інформації щодо застосування методів функціональної діагностики у закладах охорони здоров’я;

участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з функціональної діагностики;

розробка та упровадження новітніх методів функціональної діагностики;

раціональне та ефективне використання медичного обладнання;

організаційно-методичне керівництво та координація діяльності закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності з питань функціональної діагностики;

забезпечення поінформованості населення щодо методів функціональної діагностики.

2.2. Принципами роботи системи є:

доступність допомоги;

своєчасність допомоги;

надання допомоги у повсякденному житті;

єдність методологічних підходів освіти та практики при виконанні методів функціональної діагностики;

динамічність розвитку системи і удосконалення надання допомоги.

ІІІ. Складові компоненти системи

3.1. Для виконання функціональних завдань система складається з таких компонентів:

На центральному рівні - відділення функціональної діагностики високоспеціалізованих закладів охорони здоров’я.

На територіальному рівні - відділення функціональної діагностики закладів охорони здоров’я.

На місцевому рівні - відділення і кабінети функціональної діагностики закладів охорони здоров’я.

3.2. Контроль за діяльністю системи здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

3.3. Управління системою полягає у підпорядкуванні та підзвітності нижчого компонента системи вищому, а також створенні наскрізного контролю за виконанням відповідних клінічних протоколів, настанов та стандартів надання допомоги, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги
МОЗ України
М. Хобзей

Начальник
лікувально-організаційного
управління НАМН УкраїниВ. Лазоришинецьвгору