Про затвердження Правил формування та ведення баз даних про вкладників
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Правила, Структура [...] від 09.07.20123
Документ z1430-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.11.2016, підстава - z1352-16

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.07.2012  № 3


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2012 р.
за № 1430/21742

Про затвердження Правил формування та ведення баз даних про вкладників

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 23 від 25.04.2013
№ 22 від 28.03.2014
№ 41 від 30.05.2014
№ 99 від 25.09.2014
№ 205 від 09.11.2015
№ 229 від 17.12.2015
№ 1916 від 22.09.2016}

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила формування та ведення баз даних про вкладників, що додаються.

2. Відділу організації виплат разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року № 13 "Про затвердження Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 956/7244 (із змінами).

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня офіційного опублікування.

5. Банкам, що беруть участь в системі гарантування вкладів фізичних осіб, привести бази даних про вкладників у відповідність до Правил формування та ведення баз даних, затверджених цим рішенням, до 01 січня 2013 року.

6. Відділу зв‘язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
09.07.2012  № 3
(у редакції рішення
виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
25.09.2014  № 99)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2012 р.
за № 1430/21742

ПРАВИЛА
формування та ведення баз даних про вкладників

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з метою створення єдиних вимог до формування та ведення банками бази даних про вкладників для можливості своєчасної виплати їм гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами.

{Пункт 1 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

2. Ці Правила встановлюють загальні вимоги щодо накопичення та збереження банками інформації про вкладників, а також порядок ведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) узагальненої бази даних про вкладників.

3. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

база даних про вкладників (далі - база даних) - сховище даних програмно-апаратного комплексу як частини системи автоматизації роботи банку, що забезпечує накопичення, збереження, належне використання інформації про вкладників, необхідної для здійснення Фондом виплат гарантованих сум відшкодувань;

відповідальний за інформацію - працівник (працівники) відповідного підрозділу банку, який відповідає за введення інформації про вкладників до бази даних, її достовірність, а також збереження та захист від руйнування;

узагальнена база даних про вкладників (далі - Узагальнена база) - сховище даних програмно-апаратного комплексу як частини системи автоматизації роботи Фонду, що забезпечує накопичення, збереження, належне використання інформації про вкладників, необхідної для здійснення Фондом виплат гарантованих сум відшкодувань.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

II. Порядок формування бази даних

1. База даних складається з інформації про вкладників, яка введена до цієї бази відповідно до укладених з банком договорів банківського вкладу та банківського рахунку. Інформація, що міститься у базі даних, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015 - зміна діє до 01 листопада 2016 року; редакцію пункту 1 розділу II  відновлено  згідно з пунктом 4 Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

2. Дані про вкладника мають бути введені до бази даних в день укладення з вкладником договору та відкриття відповідного рахунку, крім суми нарахованих відсотків.

Сума нарахованих відсотків, належних до виплати вкладнику (не сплачених), включається до бази даних відразу після їх нарахування та зменшення на суму податку. При цьому відображення в базі даних залишків сум нарахованих відсотків ведеться в розрізі окремих договорів кожного вкладника.

Розмір процентної ставки включається до бази даних таким чином: встановлюється відповідно до умов договору у день відкриття рахунку та змінюється у відповідні дати згідно з умовами договору.

Якщо нарахування відсотків відбувається з використанням диференційованої процентної ставки, зазначається розмір процентної ставки, за якою відбулось останнє нарахування.

Якщо на рахунку вкладника, у тому числі картковому, відкритому відповідно до укладеного договору банківського рахунку, залишок коштів дорівнює нулю, зазначається розмір процентної ставки, встановлений відповідно до умов договору.

Якщо за одним і тим же рахунком передбачається нарахування відсотків за різними процентними ставками, зазначається середньозважена процентна ставка.

{Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

3. Якщо договір банківського вкладу або банківського рахунку укладений на користь третьої особи, то до набуття прав вкладника особою, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, до бази даних уносяться дані особи, яка відкриває рахунок. З моменту пред'явлення особою, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок дані в базі даних змінюються.

4. База даних, крім виконання операцій з накопичення, збереження та належного використання інформації про вкладників, має забезпечувати зберігання даних у файли, у тому числі в архівні файли на зовнішніх носіях, відокремлених як логічно, так і фізично, а також мати автоматизовані засоби відновлення бази даних з резервних копій у разі руйнування основної бази даних.

Усі зазначені вище функції та механізми мають бути невід'ємною складовою частиною системи управління базою даних.

5. База даних банку має формуватися із застосуванням програмно-апаратного комплексу.

6. Програмно-апаратний комплекс може функціонувати як автономно, так і у складі операційного дня банку (далі - ОДБ) та повинен забезпечувати:

{Абзац перший пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

1) ведення, перегляд та коригування інформації про вкладників, а також об'єднання інформації про залишки коштів на рахунках одного вкладника;

2) інтерфейс щоденного обміну інформацією між відокремленими підрозділами та головним банком (або між автономними автоматизованими системами з ведення вкладних операцій, у тому числі з використанням платіжних карток, чи ОДБ та програмно-апаратним комплексом у головному банку);

3) щоденну консолідацію інформації про вкладників на рівні головного банку;

4) технічну можливість здійснення щоденного розрахунку та відображення в базі даних відсотків за вкладами фізичних осіб (зменшених на суму податку) станом на кінець операційного дня;

{Пункт 6 розділу II доповнено новим підпунктом 4 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

5) формування інформації на визначену дату за зазначеними в пункті 2 розділу III цих Правил ознаками та вивантаження її на електронні та/або паперові носії;

6) технічну можливість формування інформації на визначену дату із зазначенням сум залишків на рахунках у файлі «D» та відповідних сум у файлі «Z» з урахуванням видаткових операцій (зокрема сум за операціями, що на дату формування бази даних успішно пройшли процедуру авторизації, але не були включені до клірингових вимог), та без урахування сум прибуткових операцій, проведених після визначеної дати, та вивантаження її на електронні та/або паперові носії;

{Пункт 6 розділу II доповнено новим підпунктом 6 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

7) формування інформації за запитом на дату та/або за період:

частини бази даних у розрізі окремих балансових рахунків (за структурою файла «D»);

частини бази даних у розрізі груп балансових рахунків та за період відповідно до дат закінчення договорів (за структурою файла «D»);

подальше об'єднання вибраної за результатами зазначених запитів інформації про залишки коштів на рахунках одного вкладника (за структурою файла «Z») та вивантаження її на електронні та/або паперові носії;

8) визначення підсумкових значень залишків коштів у файлах «D» та «Z».

7. База даних банку має формуватись відповідно до Базової структури бази даних, передбаченої додатком 1 до цих Правил (у розрізі рахунків вкладника) за Структурою інформаційного рядка файла «D» (додаток 2).

{Абзац перший пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

До бази даних включається інформація, актуальна на дату формування.

{Абзац другий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

За допомогою програмно-апаратного комплексу із базової структури повинна формуватись Зведена інформація про вкладників (додаток 3) за Структурою інформаційного рядка файла «Z» (додаток 4) із загальною сумою коштів на рахунках одного вкладника.

Для консолідації зведеної інформації:

1) з масиву інформаційних рядків файла «D» здійснюється пошук ідентичної інформації про вкладника у файлі «Z» за основними параметрами ідентифікації вкладника:

прізвищем, ім’ям та по батькові, реєстраційним номером облікової картки платника податків;

серією та номером паспорта або документом, що посвідчує особу;

2) у разі відсутності інформації про вкладника у файлі «Z» створюється новий запис, при цьому номер цього запису заноситься до інформаційного рядка файла «D», який використовувався для пошуку інформації у файлі «Z»;

3) у разі наявності інформації про вкладника у файлі «Z» до запису про зазначеного вкладника вносяться зміни до суми вкладів та відсотків, при цьому номер цього запису заноситься до інформаційного рядка файла «D», який використовувався для пошуку інформації у файлі «Z».

Якщо до поля «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» введене значення «0000000000», то залишки коштів на рахунках одного вкладника (у файлі «Z») групуються за умови збігу прізвища, імені, по батькові та номера паспорта або документа, що посвідчує особу.

Дублювання інформації про одну і ту ж особу у файлі «Z» є помилкою.

{Пункт 7 розділу II доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

Підсумкове значення суми залишків на рахунках у файлі «D» повинно дорівнювати підсумковому значенню загальної суми вкладів та відсотків у файлі «Z».

8. Після консолідації інформації банк повинен провести перевірку файлів шляхом перехресного контролю для унеможливлення відсутності, неповноти або некоректності значущої інформації про вкладника, а також дублювання інформації про одну і ту ж особу у файлі «Z».

Метою перевірки є виявлення помилок у базі даних. Банки зобов’язані здійснювати перевірки бази даних за допомогою програмного забезпечення «Інспектор бази даних про вкладників» (далі - Програма контролю), що розміщене на офіційному веб-сайті Фонду, та надсилати до Фонду інформацію про результат перевірки в порядку, встановленому Правилами надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581.

{Пункт 8 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

9. Гарантована сума (графа 12 файла «Z») не повинна перевищувати суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

10. Якщо рахунок вкладника має дебетовий залишок, до графи 15 файла «D» такий залишок включається із сумою «0,00».

Якщо рахунок груп 260 та 262 має дебетовий або нульовий залишок (файл «D»), то в розрахунок гарантованої суми (графа 12 файла «Z») такі вклади включаються із сумою «0,00».

{Абзац другий пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

Якщо загальна сума залишків на рахунку вкладника з обліку вкладів (депозитів) та рахунку з обліку нарахованих витрат за цим вкладом менше 10 грн, то в розрахунок гарантованої суми (графа 12 файла «Z») такі вклади включаються із сумою «0,00».

Рахунки груп 261, 263 та розділу 33, що мають нульовий залишок, не включаються до бази даних.

{Абзац четвертий пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

Якщо рахунок для обліку вкладів (депозитів) має нульовий залишок, а рахунок для обліку нарахованих витрат за цим вкладом - кредитовий залишок, такий рахунок для обліку нарахованих витрат включається до бази даних із усіма реквізитами договору, відповідно до якого здійснювалося нарахування відсотків.

{Абзац шостий пункту 10 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

{Абзац сьомий пункту 10 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

До розрахунку гарантованої суми (графа 12 файла «Z») включаються загальна сума залишків на рахунках вкладника з обліку вкладів (депозитів) та рахунках з обліку нарахованих витрат за всіма записами файла «D» незалежно від значення графи «Ознака» (графа 20 файла «D»).

{Абзац пункту 10 розділу II в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015, № 1916 від 22.09.2016}

11. Якщо сума залишків та відсотків усіх рахунків вкладника не перевищує суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, гарантована сума розраховується як повна сума залишків та відсотків з урахуванням обмежень, наведених у пункті 10 цього розділу.

Якщо сума залишків та відсотків усіх рахунків вкладника перевищує або дорівнює сумі граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, гарантована сума (з урахуванням обмежень, наведених у пункті 10 цього розділу) дорівнює сумі граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

12. Банк в окремих переліках формує:

1) перелік записів про вклади (частини вкладів) «M» за структурою, визначеною додатком 5 до цих Правил, та Структурою інформаційного рядка файла «M» (додаток 6):

{Абзац перший підпункту 1 пункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

що використовуються вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, яке ще не виконане;

розміщених на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;

2) перелік осіб «N» за структурою, визначеною додатком 7 до цих Правил, та Структурою інформаційного рядка файла «N» (додаток 8):

які є пов’язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;

які надають або надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;

власників істотної участі банку.

{Пункт 12 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

13. Якщо залишок коштів, що обліковується на рахунках для обліку вкладів (депозитів), є засобом забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком або перебуває під арештом за рішенням суду, а залишок коштів на рахунках для обліку нарахованих витрат – ні, інформація за одним і тим самим договором вводиться до файла «D» двома записами із двома різними ідентифікаторами рахунку з подальшим відображенням у файлі «М» тієї частини вкладу, що є засобом забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком або перебуває під арештом за рішенням суду.

Якщо за одним і тим самим договором частина коштів є засобом забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком або перебуває під арештом за рішенням суду, інформація за одним і тим самим договором вводиться двома записами із двома різними ідентифікаторами рахунку з подальшим відображенням у файлі «М» тієї частини вкладу, що є засобом забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком або перебуває під арештом за рішенням суду.

{Розділ II доповнено новим пунктом 13 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

14. Приклад введення інформації про вкладників наведено в додатку 9 до цих Правил.

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

15. З метою збереження інформації про вкладників банк повинен формувати файли архіву бази даних (формат CSV) за структурами відповідно до Опису файлів архіву інформації з бази даних про вкладників (додаток 10), Структури інформаційного рядка файла «D» (додаток 2), Структури інформаційного рядка файла «Z» (додаток 4), Структури інформаційного рядка файла «M» (додаток 6), Структури інформаційного рядка файла «N» (додаток 8).

{Абзац перший пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015, № 1916 від 22.09.2016}

Щокварталу на звітні дати інформація з бази даних головного банку архівується та вивантажується для зберігання на електронні зовнішні носії.

{Абзац другий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

Архівуванню підлягає інформація про вкладників та суми залишків за вкладами і нарахованими відсотками станом на 01 січня, 01 квітня, 01 липня та 01 жовтня. Інформація на зовнішніх носіях зберігається протягом одного кварталу.

III. Вимоги до інформації про вкладників

1. Інформація про вкладника, що вводиться до бази даних банку, повинна бути точною, достовірною, без помилок та перекручень, забезпечувати однозначне тлумачення її користувачами, а також можливість однозначної ідентифікації вкладника.

Реквізити вкладника (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу (за наявності)), дата видачі та орган, що його видав) повинні бути однаковими для всіх записів із однаковим ідентифікатором вкладника. При цьому у файлах бази даних повинна відображатись остання наявна у банку актуальна інформація.

Інформація про вкладника розділена на дві групи - значуща та довідкова. До довідкової інформації відноситься інформація про місце проживання або місцеперебування фізичної особи, уся інша інформація - значуща.

{Пункт 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

2. У базі даних зазначаються такі дані про вкладника:

1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) відповідно до даних документа, що посвідчує особу;

{Абзац другий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Якщо договір укладається з особою, у паспорті якої контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то в базі даних реквізит заповнюється значенням «0000000000»;

якщо фізична особа є нерезидентом, у базі даних реквізит заповнюється значенням «0000000000»;

якщо вкладник - нерезидент має реєстраційний номер облікової картки платника податків, до бази даних вводиться значення наявного реєстраційного номера облікової картки платника податків;

якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий (за рахунками, що відкривались до введення ідентифікаційного номера та реєстраційного номера облікової картки платника податків як обов'язкового реквізиту при відкритті рахунку), у базі даних реквізит заповнюється значенням «0000099999»;

3) серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав;

4) місце проживання або місцеперебування фізичної особи, що враховує:

назву області;

назву району;

назву населеного пункту;

назву вулиці, номери будинку і квартири;

5) дату укладення договору;

6) дату закінчення строку дії договору;

7) номер договору з вкладником;

8) номери аналітичних рахунків, на яких обліковуються вклад або нараховані витрати за вкладом;

9) суму залишку на рахунку;

10) процентну ставку;

11) код валюти вкладу;

12) ознаку фізичної особи – підприємця.

{Абзац двадцять перший пункту 2 розділу III в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015, № 1916 від 22.09.2016}

Інформація про вкладника має бути структурована та відображатися в окремих полях за параметрами, що визначені в Базовій структурі бази даних (додаток 1).

3. Рахунки для обліку нарахованих витрат включаються до бази даних із сумою нарахованих відсотків, зменшених на суму податку.

4. Порядок заповнення Базової структури бази даних (додаток 1).

При заповненні граф 2, 4-10 (прізвище, ім'я та по батькові; назви області; району; населеного пункту; вулиці, номери будинку, квартири; документ, що посвідчує особу) мають використовуватися символи українського, російського та латинського (для іноземців) алфавіту для системи Windows (кодова сторінка 1251).

Записи про прізвище, ім’я та по батькові вкладника мають бути зроблені без скорочень та відповідати їх викладенню у документах, що посвідчують особу і реквізити яких введені до бази даних.

У записах інших даних про вкладника можуть використовуватися скорочення, наприклад:

м. Київ, обл. Вінницька, р-н Гайсинський, с. Іванівка, вул. Поштова, буд. 1, кв. 1;

АБ123456, Гайсинським РУ ГУ МВС Укр. в м. Гайсин, 01.01.2002.

Графа 2 (П. І. Б.) - зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) вкладника відповідно до їх написання в документах, що посвідчують особу і реквізити яких введені до бази даних.

Графа 3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків) - зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків із урахуванням вимог підпункту 2 пункту 2 цього розділу.

Графи 4-7 (місце проживання або місцеперебування) - зазначаються назви області, району, населеного пункту, вулиці, номери будинку, квартири вкладника.

Для нерезидентів, які вказують відомості про місце проживання за межами України, назва країни зазначається у графі «Область».

{Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом десятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

Графа «Область» не заповнюється тільки у випадку, якщо у реквізиті «назва населеного пункту» зазначено м. Київ або м. Севастополь.

{Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

Графа 8 (серія та номер) - зазначаються серія та номер документа, що посвідчує особу вкладника (разом без пробілу).

Графа 9 (ким виданий) - зазначається найменування органу, що видав документ, або цифровий код підрозділу, що видав документ.

Графа 10 (дата видачі) - зазначається дата видачі документа.

Графа 11 - зазначається дата укладення договору з вкладником.

Графа 12 – зазначається дата закінчення договору з вкладником (тільки для договорів банківського вкладу). Якщо строк закінчення договору банківського вкладу на вимогу не визначений, реквізит у базі даних заповнюється значенням «00.00.0000». Для договорів банківського рахунку реквізит у базі даних заповнюється значенням «00.00.0000». Для строкових вкладів зазначення у базі даних дати закінчення договору є обов’язковим.

{Абзац шістнадцятий пункту 4 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

Графа 13 (номер договору з вкладником) - зазначається номер укладеного з банком договору.

Графа 14 (номер рахунку, на якому обліковується вклад) - зазначається номер рахунку аналітичного обліку вкладів.

{Абзац вісімнадцятий пункту 4 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

Графа 15 (сума залишку на рахунку для обліку вкладів) - зазначається сума залишку на рахунку у національній валюті. Сума залишку на рахунку в іноземній валюті перераховується в національній валюті України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день такого визначення.

Графа 16 (номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом) - зазначається номер рахунку для обліку нарахованих витрат за вкладом.

Графа 17 (сума нарахованих відсотків) - зазначається сума нарахованих відсотків, зменшених на суму податку.

Графа 18 (процентна ставка) - вказується розмір процентної ставки з урахуванням вимог пункту 2 розділу ІІ цих Правил.

Графа 19 (код валюти вкладу) - зазначається цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269).

{Абзац двадцять третій пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

Графа 20 (ознака) – зазначається 0 – для записів про рахунки, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності, 1 – для записів про рахунки, що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності.

{Абзац двадцять четвертий пункту 4 розділу III в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015, № 1916 від 22.09.2016}

Графа 21 (№ рядка у файлі «Z») - зазначається ідентифікатор вкладника у файлі «Z».

{Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом двадцять п’ятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

Рядок «Усього» - зазначаються на кінець операційного дня підсумки за графами 15 та 17.

5. При заповненні графи 22 файла «М» та графи 11 файла «N» інформацією, що одночасно підпадає під декілька категорій, значення вводяться через кому без пробілу.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

IV. Особливості ведення бази даних у банках, що віднесені до категорії проблемних

1. У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність» і нормативно-правовими актами Національного банку України, банк протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення про це повинен:

1) здійснити перевірку файлів «D» та «Z» за допомогою Програми контролю;

2) усунути виявлені помилки, у тому числі шляхом порівняння інформації, що зазначена у базі даних, на повну відповідність даним з копіями документів вкладників із справ з оформлення рахунків;

3) провести звірку сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками (зменшеними на суму податку), між базою даних та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки станом на дату віднесення банку до категорії проблемних. Результати звірки оформлюються у вигляді Акта звірки бази даних та балансових рахунків (додаток 11) (далі - акт звірки).

2. З дати віднесення банку до категорії проблемних в банку щоденно має бути забезпечене станом на кінець операційного дня:

нарахування відсотків за вкладами фізичних осіб;

перерахування податку з оподаткованого доходу з рахунків з обліку нарахованих витрат;

відображення в базі даних відсотків, зменшених на суму податку.

3. Протягом п'яти робочих днів з дня віднесення банку до категорії проблемних банк повинен надіслати до Фонду таку інформацію, складену станом на дату віднесення банку до категорії проблемних:

кількість інформаційних рядків у файлі «D»;

підсумкові значення сум залишків на рахунках у файлі «D»;

кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум залишків на рахунках (включаючи відсотки) за рахунками, що були відкриті за договорами банківського рахунку та за договорами банківського вкладу на умовах видачі вкладу на першу вимогу (для договорів, що не містять дату закінчення договору);

{Абзац четвертий пункту 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

кількість інформаційних рядків з рахунками, на яких обліковуються вклади, залучені за договорами банківського вкладу, що закінчились станом на день віднесення банку до категорії проблемних або закінчуються впродовж наступних 9 місяців, та підсумкові значення сум залишків на рахунках і сум нарахованих відсотків із щомісячною розбивкою відповідно до дат закінчення договорів;

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

кількість вкладів за договорами банківського вкладу або банківського рахунку, укладеними на користь третьої особи, за якими не відбулось набуття прав вкладника особою, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, у тому числі кількість та суму тих вкладів, за якими залишок коштів перевищує граничний розмір гарантованої суми;

кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум за вкладами з нарахованими відсотками та гарантованих сум у файлі «Z»;

копію акта звірки;

відповідний протокол контролю, сформований за допомогою Програми контролю після проведення банком перевірки та усунення помилок;

кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум залишків на рахунках у файлі «M»;

кількість інформаційних рядків у файлі «N».

{Розділ IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

V. Особливості ведення бази даних у банках, що віднесені до категорії неплатоспроможних

1. У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних банк виконує дії, визначені пунктом 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860.

{Пункт 2 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

2. При виплаті коштів вкладнику під час дії тимчасової адміністрації в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, інформаційний рядок з полем «№ рядка у файлі» цього вкладника зберігається в базі даних, у тому числі якщо залишок коштів після виплати буде нульовим.

{Пункт розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

VI. Контроль за формуванням бази даних про вкладників у банках

1. Банк розробляє внутрішній документ про порядок формування бази даних про вкладників, збереження інформації, що введена в базу даних, а також наказом визначає осіб, відповідальних за формування та збереження інформації. Відповідальні особи призначаються щодо кожного відокремленого підрозділу і банку - юридичної особи.

Банки зобов’язані забезпечити ведення відокремленими підрозділами банку бази даних про вкладників цих підрозділів за Структурою інформаційного рядка файла «D» (додаток 2).

{Пункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

2. Контроль за формуванням бази даних про вкладників здійснюється:

банком – відповідно до вимог пункту 8 розділу II цих Правил;

Фондом – шляхом проведення перевірок повноти і достовірності ведення бази даних про вкладників в частині значущої інформації.

{Розділ VI доповнено новим пунктом 2 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

3. Після отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних керівник банку забезпечує передачу бази даних у повному обсязі уповноваженій особі Фонду.

VII. Порядок ведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб Узагальненої бази

1. Узагальнена база складається з баз даних про вкладників неплатоспроможних банків. Інформація, що міститься в Узагальненій базі, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом.

2. Підставами для внесення до Узагальненої бази інформації про вкладників неплатоспроможного банку є прийняте Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

3. Узагальнена база використовується Фондом для:

проведення процедури контролю (перевірки) повноти та коректності формування інформації про вкладників;

забезпечення можливості ідентифікації вкладників для здійснення їм виплат;

можливості здійснення розподілу належних спадкоємцям вкладників часток суми відшкодування відповідно до свідоцтв про право на спадщину, рішень суду тощо.

4. Узагальнена база даних формується та ведеться у Фонді із застосуванням програмно-апаратного комплексу.

5. Включення інформації до Узагальненої бази у Фонді може здійснюватись як за допомогою передачі даних електронною поштою Національного банку України (далі - ЕП НБУ) та засобів захисту Національного банку України (далі - АРМ-НБУ інф) у вигляді структурованих файлів, так і на електронних зовнішніх носіях (CD-диски тощо).

6. Структура Узагальненої бази у Фонді відповідає структурі файлів бази даних - «D», «Z», «M» та «N».

{Пункт 6 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}

{Правила в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014}

Начальник
відділу організації виплат


І.В. АралінаДодаток 1
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу ІІ)

БАЗОВА СТРУКТУРА
бази даних

__________________________________
(найменування банку)

__________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ рядка у файлі «D»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7


Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

8

9

10

11

12

13Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

Ознака

№ рядка у файлі «Z»

14

15

16

17

18

19

20

21

Усього:{Додаток 1 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}
Додаток 2
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «D»

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

№ рядка у файлі «D»

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (ідентифікатор рахунку вкладника)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім’я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

12

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N = 5C25

15

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (коп.)

N16

16

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку

N = 5C25

17

Сума нарахованих відсотків

Сума нарахованих відсотків, зменшених на суму податку (коп.)

N16

18

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N4.T4

19

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

20

Ознака

0 – для записів про рахунки, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності, 1 – для записів про рахунки, що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності

N = 1

21

№ рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатор вкладника)

N10

{Додаток 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015№ 1916 від 22.09.2016}
Додаток 3
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу ІІ)

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про вкладників

__________________________________
(найменування банку)

__________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ рядка у файлі «Z»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

Документ, що посвідчує особу

Загальна сума вкладів та відсотків (коп.)

Гарантована сума (коп.)

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11

12Усього:{Додаток 3 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014}
Додаток 4
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файлу «Z»

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

№ рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Загальна сума вкладів та відсотків

Сума за вкладами з нарахованими відсотками, зменшеними на суму податку (коп.)

N16

12

Гарантована сума

Сума, розрахована з урахуванням вимог пунктів 9 і 10 розділу ІІ Правил формування та ведення баз даних про вкладників, (коп.).

N16

{Додаток 4 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015, № 1916 від 22.09.2016}

{Додаток 5 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}
Додаток 5
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
вкладів «М»

__________________________________
(найменування банку)

_________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ___________

№ рядка у файлі «D»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місце перебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

8

9

10

11

12

13

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

14

15

16

17

18

19Усього:


Ознака

№ рядка у файлі «Z»

Ознака*

20

21

22
Усього:

__________
* До поля 22 вводяться такі значення:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком;
11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеному на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду.

{Додаток в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014, № 229 від 17.12.2015}
Додаток 6
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «M»

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

№ рядка у файлі «D»

Номер інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатор рахунку вкладника)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім’я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, який не має реєстраційного номеру, - реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

12

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N = 5C25

15

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (коп.)

N16

16

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку

N = 5C25

17

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Сума нарахованих відсотків, зменшених на суму податку (коп.)

N16

18

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N4.T4

19

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

20

Ознака

0 – для записів про рахунки, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності, 1 – для записів про рахунки, що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності

N = 1

21

№ рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатор вкладника)

N10

22

Ознака

Заповнюється значеннями:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком;
11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеному на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду

С10

{Додаток в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014, № 229 від 17.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916  від 22.09.2016}
Додаток 7
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
осіб «N»

__________________________________
(найменування банку)

__________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

Документ, що посвідчує особу

Ознака*

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11


__________
* до поля 11 «ознака» вводяться такі значення:
4 - для осіб, які є пов’язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;
5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;
6 - для власників істотної участі банку.

{Додаток в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014, № 229 від 17.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}Додаток 8
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «N»

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

№ з/п

Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім’я та по батькові

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у фізичної особи є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Ознака

4 - для осіб, які є пов’язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;
5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;
6 - для власників істотної участі банку

С10

{Додаток в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014, № 229 від 17.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}
Додаток 9
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 14 розділу II)

ПРИКЛАД
введення інформації про вкладників

__________________________________________
(найменування банку)

_________________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ___________________ року

№ рядка у файлі «D»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

1

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25

2

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25

3

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25

4

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25


Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

8

9

10

11

12

13

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2010

24.03.2012

456/478

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2010

24.03.2012

456/478

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2008

24.03.2014

1/12БВ

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2008

00.00.0000

1/12БР

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

Ознака

№ рядка у файлі «Z»

14

15

16

17

18

19

20

21

26354037836002

12500000

26387037836002

0

18,5

980

1

256

26354037836002

0

26387037836002

50000

18,5

980

1

256

26007001018805

3000000

26085001018805

250000

10

980

0

256

26056121008805

1000000

26083221218805

0

0

980

0

256

Усього

16500000


300000

{Додаток в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014, № 229 від 17.12.2015, № 1916 від 22.09.2016}
Додаток 10
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 15 розділу ІІ)

ОПИС
файлів архіву інформації з бази даних про вкладників

Назви файлів даних про вкладників:

mmmmmmDDMMYYYY.t,

де mmmmmm - код (МФО) банку;

DDMMYYYY - дата звітного періоду (день, місяць, рік);

t - тип файла:

«D» - інформація про вкладників у розрізі рахунків згідно з додатком 1 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

«Z» - зведена інформація про вкладників згідно з додатком 2 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

«М» – інформація згідно з додатком 6 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

«N» - інформація про членів спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, осіб, які надавали і надають банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності;власників істотної участі банку згідно з додатком 8 до Правил (зазначається великою латинською літерою).

Під час формування архіву даних про вкладників зазначений файл архівується за допомогою архіватора ARJ32. Найменування файла архіву:

mmmmmmDDMMYYYY.ARJ.

Загальна структура файлів

Файли складаються з інформаційних рядків змінної довжини, кожний з яких закінчується символами «CrLf» (коди 0D - 0A). Кожний інформаційний рядок описує одного вкладника.

Інформаційний рядок складається з фіксованої кількості значень реквізитів, після кожного з яких ставиться символ табуляції (код 09).

Якщо значення реквізиту порожнє, одразу після попереднього символу табуляції знову ставиться символ табуляції, що має розміщуватися після порожнього значення.

Якщо значення реквізиту містить символ табуляції, цей символ у процесі вивантаження слід замінити символом прогалина (код 20).

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

Для опису форматів реквізитів використовуються такі умовні позначення можливих типів даних (де n - довжина реквізиту):

Cn

Символьний тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n

C = n

Символьний тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n

Nn

Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n

N = n

Числовий цілий беззнаковий тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n. Якщо фактична довжина значення реквізиту менше n, то воно доповнюється ліворуч нулями до зазначеної довжини n

D = 10

Дата. Зазначається у форматі дд/мм/рррр, де дд - день місяця, мм - місяць, рррр - рік. Пробіли недопустимі (наприклад, 1 січня 2000 року подається у вигляді 01/01/2000)

Nn.Tt

Числовий дробний беззнаковий тип даних змінної довжини та точності показника. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n, а точність показника менше або дорівнює зазначеній довжині t.

Довжина даних показника - максимальна розмірність чи довжина цілої частини показника.

Точність даних показника - кількість знаків після крапки у випадку надання даних в форматі з десятичними знаками (процентна ставка надається за шаблоном 9999.9999).

Для реквізитів, у яких зазначений тип даних змінної довжини, початкові та останні пробіли (пропуски) вилучаються.

Усі реквізити, що містять суму грошей, подаються у вигляді цілого беззнакового числа, сума виражена в сотих долях грошової одиниці (у копійках).


{Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

{Додаток 11 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}
Додаток 11
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 1 розділу IV)

АКТ № ___
звірки бази даних та балансових рахунків
станом на __________________ року

коп.

№ з/п

Номери балансових рахунків, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки

За даними

бази даних

балансу

розбіжність

1

2

3

4

5


Підсумкові значення сум залишків за вкладами і нарахованими за ними відсотками, зменшеними на суму податку

Усього:

Керівник банку

__________________

«___» ________________ р.

{Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014}вгору