Документ z1406-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.12.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2015  № 838


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2015 р.
за № 1406/27851

Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 14 Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11 березня 2013 року № 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2013 року за № 528/23060, що додаються.

2. Органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органам охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій забезпечити перегляд списків (переліків) пам'яток історії та культури республіканського чи місцевого значення, передбачених пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня 2004 року № 2245-IV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини», та внести подання до Міністерства культури України щодо незанесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’яток (пам’ятників, пам’ятних знаків), визначених у пункті 6 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

3. Управлінню охорони нерухомої культурної спадщини та заповідників (Діхтяр Я.Я.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ліхового І.Д.

Перший заступник
Міністра культури України


І.Д. ЛіховийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
22.10.2015  № 838


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2015 р.
за № 1406/27851

ЗМІНИ
до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини

1. У розділі V:

1) пункт 5.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Пам’ятки (пам’ятники, пам’ятні знаки), присвячені особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-1933 років в Україні, політичних репресій, особам, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов’язана з розвитком української науки та культури), працівникам радянських органів державної безпеки, подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, включенню до Реєстру не підлягають.»;

2) пункт 5.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Під час перегляду з метою виявлення пам’яток, зазначених в абзаці другому пункту 5.1 цього розділу, здійснюється перевірка лише фактичної наявності таких об’єктів, а також уточнення їх місцезнаходження (адреси) відповідно до сучасного найменування адміністративно-територіальних одиниць (області, району, міста, селища, села), вулиць.»;

3) доповнити розділ новим пунктом 5.5 такого змісту:

«5.5. Перелік об’єктів культурної спадщини, складений за результатами перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури республіканського та місцевого значення з метою виявлення пам’яток, зазначених в абзаці другому пункту 5.1 цього розділу, затверджується органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Розгляд такого Переліку у порядку, визначеному пунктом 3.1 розділу ІІІ цього Порядку, та його оцінка науково-методичною, консультативною, науковою (вченою) радами не проводяться.».

2. Пункт 6.1 розділу VІ доповнити новим абзацом такого змісту:

«До подання щодо незанесення до Реєстру пам’яток, зазначених в абзаці другому пункту 5.1 розділу V цього Порядку, додається Перелік об’єктів культурної спадщини, складений за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.».

3. У пункті 7 приміток додатка 5:

слово «інвентаризації» замінити словом «перегляду»;

після слів «відсутністю в натурі» доповнити словами «або належністю до пам’яток, визначених у пункті 6 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.».

Начальник управління
охорони нерухомої культурної
спадщини та заповідниківЯ.Я. Діхтярвгору