Документ z1401-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.02.2013, підстава - z0130-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.09.2011 N 1223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2011 р.
за N 1401/20139
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1407 ( z0130-13 ) від 24.12.2012 }
Про затвердження Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками та операціями
з надання та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ),
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом
Президента України від 08.04.2011 N 446 ( 446/2011 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обслуговування державного бюджету за
видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих
за рахунок коштів державного бюджету (далі - Порядок), що
додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
казначейства України від 25.05.2004 N 89 ( z0716-04, za716-04 )
"Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за
видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих
за рахунок коштів державного бюджету", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (зі
змінами).
3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів
України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з
обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності
Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Державній казначейській службі України (Харченко С.І.): довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів
державного бюджету; надавати роз'яснення з питань застосування Порядку.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову
Державної казначейської служби України Харченка С.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної казначейської
служби України С.І.Харченко
Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва С.Свищева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.09.2011 N 1223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2011 р.
за N 1401/20139

ПОРЯДОК
обслуговування державного бюджету за видатками
та операціями з надання та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів державного бюджету

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини
між органами Державної казначейської служби, розпорядниками
бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, а також розподіл
обов'язків та відповідальності між ними в процесі обслуговування
державного бюджету за видатками та операціями з надання та
повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету,
з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та
інших нормативно-правових актів.
1.2. При казначейському обслуговуванні державного бюджету за
видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих
за рахунок коштів державного бюджету, застосовуються поняття та
економічні категорії, які визначені Бюджетним кодексом України
( 2456-17 ) та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють
бюджетні відносини в Україні. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: відкриті асигнування - право, надане головним розпорядникам
бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня,
щодо розподілу виділених асигнувань загального та спеціального
фондів державного бюджету підвідомчим установам (одержувачам
бюджетних коштів) та використання бюджетних асигнувань з
урахуванням прийнятих бюджетних зобов'язань. Відкриті асигнування
забезпечуються ресурсами єдиного казначейського рахунка; код коштів - деталізована ознака напряму спрямування коштів
державного бюджету (загальний фонд; спеціальний фонд у частині
надходжень, які направляються на здійснення спеціальних видатків;
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно із законодавством; інші джерела власних
надходжень бюджетних установ тощо); кредитор - розпорядник бюджетних коштів відповідного рівня
або одержувач бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування
з державного бюджету для здійснення операцій з надання кредитів з
бюджету, бюджетних позичок та фінансової допомоги на поворотній
основі позичальнику та забезпечує повернення таких коштів до
бюджету; кредитування - операції з надання коштів з державного бюджету
на умовах повернення, платності та строковості, внаслідок яких
виникають зобов'язання перед державним бюджетом (надання кредитів
з державного бюджету), та операції з повернення таких коштів до
державного бюджету (повернення кредитів до державного бюджету). До
кредитів з державного бюджету також належать бюджетні позички та
фінансова допомога з державного бюджету на поворотній основі; меморіальні документи - документи, що використовуються
органами Державної казначейської служби для безготівкових
розрахунків з рахунку на рахунок без виходу в Систему електронних
платежів Національного банку України та документально
підтверджують зазначені операції, зокрема: меморіальні ордери,
платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо; позичальник - юридична або фізична особа, яка отримує у
тимчасове користування кошти державного бюджету на умовах
повернення, платності та строковості на певну визначену мету
відповідно до нормативно-правових актів.
2. Основні положення про формування
єдиної бази даних мережі розпорядників
та одержувачів коштів державного бюджету
2.1. Головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні
розпорядники) до початку бюджетного періоду визначають мережу
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники
нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів (далі - мережа) за
територіями (обласний рівень), чітко визначившись із статусом
кожної установи, яка обслуговується у відповідному органі
Державної казначейської служби України (далі - орган
Казначейства). Відповідальні виконавці бюджетних програм
визначають мережу і подають головному розпоряднику для зведення
мережі по головному розпоряднику. До мережі включаються головний розпорядник, розпорядники
нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному
головному розпоряднику та/або діяльність яких координується через
нього, та одержувачі бюджетних коштів, які уповноважені головним
розпорядником на здійснення заходів, передбачених бюджетною
програмою, та отримують на їх виконання кошти з державного
бюджету. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів
включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників
нижчого рівня, якщо вони отримують бюджетні асигнування
безпосередньо від них. Підприємство (установа, організація) не може бути включено
одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого
рівня за однією бюджетною програмою. Установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних
коштів та одержувачем бюджетних коштів. Одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником
і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів) при
виконанні бюджетної програми за рахунок коштів державного бюджету. Якщо підприємство (установа, організація) не є одержувачем
бюджетних коштів, а відповідно до укладених договорів виконало
власними силами для розпорядника бюджетних коштів або одержувача
бюджетних коштів відповідні роботи (надало послуги, поставило
товари), то таке підприємство (установа, організація) не
включається до мережі відповідного розпорядника. До мережі включаються підприємства (установи, організації),
внесені до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та
одержувачів бюджетних коштів, у порядку, встановленому
законодавством, з урахуванням даних цього реєстру. До мережі можуть бути включені відокремлені структурні
підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних
коштів), до яких застосовуються вимоги бюджетного законодавства,
визначені для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів
бюджетних коштів). Головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) включає до
мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду
перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та
здійснює заходи щодо впорядкування бюджетної заборгованості
минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного
бюджетного періоду (з дотриманням вимог частини другої статті 57
Бюджетного кодексу України) ( 2456-17 ). У разі якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду
головним розпорядником (розпорядником нижчого рівня) не включені
до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець
попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали
бюджетну заборгованість та для яких у кошторисах (планах
використання бюджетних коштів) не передбачені бюджетні асигнування
для погашення такої заборгованості, головний розпорядник
(розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно з
бюджетним законодавством. Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного періоду
головні розпорядники (крім Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій) подають Державній казначейській службі України
(далі - Казначейство України) на паперових та електронних носіях
мережу за формою, наведеною в додатку 1. У разі виникнення
протягом бюджетного періоду змін мережі головні розпорядники
складають реєстр змін до мережі за формою згідно з додатком 2. Казначейство України перевіряє подану інформацію на
відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним
Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів
бюджетних коштів (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за
Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів
бюджетних коштів, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності)
найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або
одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу
Казначейства) та вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників
та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі
ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації подають мережу до
Головних управлінь Державної казначейської служби України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - Головні управління Казначейства) для внесення до єдиної
бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету.
2.2. Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких
належать інші розпорядники нижчого рівня, складають мережу у
порядку, визначеному для головних розпорядників. Ці розпорядники
(крім районних державних адміністрацій) обслуговуються у
відповідних Головних управліннях Казначейства та включають до
мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних
коштів, які обслуговуються в органах Казначейства відповідної
адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим,
область, міста Київ та Севастополь). Районні державні
адміністрації обслуговуються у відповідних управліннях
(відділеннях) Державної казначейської служби України (далі -
управління (відділення) Казначейства) та включають до мережі
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів,
які обслуговуються у цьому управлінні (відділенні) Казначейства. Розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають Головним
управлінням Казначейства на паперових та електронних носіях мережу
у територіальному розрізі (місто, район) не пізніше ніж за 10 днів
до початку бюджетного періоду. Районні державні адміністрації
подають мережу відповідним управлінням (відділенням) Казначейства.
Головні управління Казначейства (управління (відділення)
Казначейства) перевіряють подану інформацію державних
адміністрацій та розпорядників нижчого рівня на відповідність
встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів
(код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів,
код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування,
статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач
бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства).
Головні управління Казначейства (управління (відділення)
Казначейства) отриману мережу вносять до єдиної бази даних мережі
розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на
документі ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у
додатку 3.
2.3. Складання мережі Міністерства оборони України,
Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства
внутрішніх справ України (далі - силові структури) має
особливості, відмінні від інших головних розпорядників:
розпорядники нижчого рівня, які обслуговуються в одному Головному
управлінні Казначейства (базовому), включають до мережі
розпорядників нижчого рівня, які обслуговуються в іншому Головному
управлінні Казначейства (транзитному). Базові Головні управління Казначейства - це Головні
управління Казначейства, на території яких перебувають
розпорядники нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники
бюджетних коштів, що розташовані на території іншого Головного
управління Казначейства (транзитного). Транзитні Головні управління Казначейства - це Головні
управління Казначейства, на території яких перебувають
розпорядники бюджетних коштів, які включені до мережі
розпорядників коштів нижчого рівня, розташованих на території
іншого Головного управління Казначейства (базового). Мережа силових структур вноситься до єдиної бази даних мережі
розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету базовими
Головними управліннями Казначейства.
2.4. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни мережі
у разі внесення до мережі нової установи, виключення установи з
мережі, уточнення реквізитів (найменування чи місця
обслуговування) тощо. Про зміни у мережі головні розпорядники повідомляють
Казначейство України, а розпорядники нижчого рівня - відповідні
органи Казначейства. Реєстр змін до мережі з відповідним
обґрунтуванням подається на паперових та електронних носіях за
формою згідно з додатком 2. Після внесення змін до Єдиного реєстру розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у частині даних,
які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник
(розпорядник нижчого рівня) протягом трьох робочих днів подає
відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі. Виключення з мережі установи (підприємства, організації), що
ліквідується або реорганізується, проводиться лише після
передавання установі-правонаступнику (підприємству, організації)
планових показників, обсягів відкритих асигнувань, показників
проведених з початку бюджетного періоду касових видатків та
непогашених бюджетних зобов'язань. Казначейство України, Головні управління Казначейства та
управління (відділення) Казначейства відповідно вносять зміни до
єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів
державного бюджету на підставі поданих головними розпорядниками та
розпорядниками нижчого рівня реєстрів змін до мережі. Після
внесення змін на документі ставиться відбиток штампа за формою,
наведеною у додатку 3.
2.5. Повну відповідальність за достовірність даних, наведених
у мережі, несуть розпорядники бюджетних коштів. Органи
Казначейства є користувачами мережі.
2.6. У разі недотримання розпорядником бюджетних коштів
вимог, установлених цим Порядком, при складанні мережі та змін до
неї, виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів
документ повертається на доопрацювання з відповідною відміткою в
нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення,
ставиться підпис відповідальної особи.
2.7. Казначейство України надає головним розпорядникам за їх
зверненням інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету на паперових та електронних
носіях. Казначейство України щоденно надає Міністерству фінансів
України (далі - Мінфін України) інформацію з єдиної бази даних
мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між
Мінфіном України та Казначейством України.
3. Організація роботи органів Казначейства
щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань
та контролю за їх дотриманням
3.1. Мінфін України у визначений законодавством строк
направляє Казначейству України на паперових та електронних носіях
затверджений річний розпис асигнувань державного бюджету
(за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячний
розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з державного бюджету), річний розпис повернення
кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного
бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду
державного бюджету, помісячний розпис надання кредитів із
загального фонду державного бюджету, річний розпис витрат
спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами
надходжень, помісячний розпис спеціального фонду державного
бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків). Казначейство України реєструє дані зазначених документів.
Після реєстрації на оригіналах документів ставиться відбиток
штампа за формою, наведеною в додатку 3. Дані річного розпису
асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з
державного бюджету), помісячного розпису асигнувань загального
фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з
державного бюджету), річного розпису повернення кредитів до
державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету,
помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду
державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із
загального фонду державного бюджету, річного розпису витрат
спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами
надходжень та помісячного розпису спеціального фонду державного
бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків) Казначейство України відображає на
відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового
обліку. Зазначені рахунки по обліку планових показників
відкриваються на підставі документів, отриманих від Мінфіну
України, та закриваються по закінченні бюджетного періоду в
автоматизованому режимі. Казначейство України протягом трьох робочих днів після
отримання від Мінфіну України зазначених документів доводить до
головних розпорядників витяги з річного розпису асигнувань
державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного
бюджету), помісячного розпису асигнувань загального фонду
державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного
бюджету), річного розпису повернення кредитів до державного
бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного
розпису повернення кредитів до загального фонду державного
бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду
державного бюджету, річного розпису витрат спеціального фонду
державного бюджету з розподілом за видами надходжень та
помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків) (додатки 4-8). Отримані головними розпорядниками від
Казначейства України витяги є підставою для затвердження в
установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального
фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з
державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду
державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків) розпорядниками бюджетних коштів та планів використання
бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів. Вищі навчальні
заклади та наукові установи також затверджують плани використання
бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.
3.2. Головні розпорядники (крім державних адміністрацій)
протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розпису
державного бюджету подають Казначейству України розподіл
показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених
планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з державного бюджету), розподіл показників
зведених планів надання кредитів із загального фонду державного
бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального
фонду, розподіл показників зведених планів використання бюджетних
коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів
в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних
коштів за територіями відповідно до мережі та отриманого витягу на
паперових і електронних носіях за формами, наведеними в
додатках 9-14. Відповідальність за достовірність поданих даних
несуть головні розпорядники. Казначейство України перевіряє зазначені документи на
відповідність даним мережі, показникам розпису державного бюджету,
обсягам відкритих з початку року асигнувань, правильність
застосування економічної класифікації видатків та класифікації
кредитування бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів
здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації
видатків та класифікації кредитування бюджету його статусу). У разі невідповідності зазначені документи повертаються
головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в
нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення,
ставиться підпис відповідальної особи. Дані розподілів показників зведених кошторисів, зведених
планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання
кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів
спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення
показників спеціального фонду головних розпорядників у розрізі
розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів
обліковуються в Казначействі України на відповідних рахунках,
відкритих за рахунками позабалансового обліку. Після обліку даних
на документах ставиться відбиток штампа за формою згідно з
додатком 3.
3.3. Казначейство України протягом п'яти робочих днів
узагальнює одержані від головних розпорядників дані, формує річний
розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів
з державного бюджету), помісячний розпис асигнувань загального
фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з
державного бюджету), річний розпис повернення кредитів до
державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету,
помісячний розпис надання кредитів із загального фонду державного
бюджету, помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків) та річний розпис витрат спеціального фонду державного
бюджету з розподілом за видами надходжень (додатки 15-18) за
територіями, у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів
бюджетних коштів для кожного Головного управління Казначейства.
Зазначені документи доводяться до Головних управлінь Казначейства
на паперових та електронних носіях. Оригінали зазначених
документів надсилаються відповідним Головним управлінням
Казначейства, копії залишаються у Казначействі України. Доведення річного розпису асигнувань державного бюджету
(за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячного
розпису асигнувань загального фонду державного бюджету
(за винятком надання кредитів з державного бюджету), річного
розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання
кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання
кредитів із загального фонду державного бюджету, помісячного
розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного
розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом
за видами надходжень за силовими структурами до транзитних
Головних управлінь Казначейства проводиться через базові Головні
управління Казначейства протягом трьох робочих днів після
отримання розпису від Казначейства України. Зазначені документи повинні бути підписані керівником
відповідного структурного підрозділу органу Казначейства. Головне управління Казначейства реєструє отримані документи
та відображає зазначену інформацію на відповідних рахунках,
відкритих за рахунками позабалансового обліку. Після реєстрації на
оригіналі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3.
Протягом трьох робочих днів витяги з річного розпису асигнувань
державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного
бюджету), помісячного розпису асигнувань загального фонду
державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного
бюджету), річного розпису повернення кредитів до державного
бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного
розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету,
помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного
бюджету з розподілом за видами надходжень (додатки 4-8) за
територіями доводяться до розпорядників бюджетних коштів та
одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються в Головному
управлінні Казначейства. Управління (відділення) Казначейства на підставі бази даних
формують витяги з річного розпису асигнувань державного бюджету
(за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячного
розпису асигнувань загального фонду державного бюджету
(за винятком надання кредитів з державного бюджету), річного
розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання
кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання
кредитів із загального фонду державного бюджету, помісячного
розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного
розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом
за видами надходжень і доводять до розпорядників бюджетних коштів
та одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються в управлінні
(відділенні) Казначейства.
3.4. Розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу та
обслуговуються в Головному управлінні Казначейства, а також
державні адміністрації протягом трьох робочих днів після отримання
витягів з розпису державного бюджету подають відповідному
Головному управлінню Казначейства (управлінню (відділенню)
Казначейства) на паперових та електронних носіях розподіл
показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених
планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з державного бюджету), розподіл показників
зведених планів надання кредитів із загального фонду державного
бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального
фонду, розподіл показників зведених планів використання бюджетних
коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів
в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних
коштів (додатки 9-14). Головні управління Казначейства (управління (відділення)
Казначейства) протягом двох робочих днів перевіряють зазначені
документи на відповідність даним мережі, показникам розпису
державного бюджету за територіями, обсягам відкритих з початку
року асигнувань, правильність застосування економічної
класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету (щодо
одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів
економічної класифікації видатків та класифікації кредитування
бюджету його статусу). У разі невідповідності зазначені документи
повертаються відповідному розпоряднику на доопрацювання з
відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються
причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. Показники зазначених документів обліковуються в Головному
управлінні Казначейства (управлінні (відділенні) Казначейства) на
відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового
обліку. Після обліку даних на документах ставиться відбиток штампа
за формою згідно з додатком 3.
3.5. Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним
органам Казначейства на паперових та електронних носіях
затверджені кошториси, плани асигнувань загального фонду
державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного
бюджету), плани надання кредитів із загального фонду державного
бюджету, плани спеціального фонду державного бюджету (за винятком
власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків),
зведення показників спеціального фонду кошторису. Вищі навчальні
заклади та наукові установи подають також затверджені плани
використання бюджетних коштів і помісячні плани використання
бюджетних коштів. Одержувачі бюджетних коштів подають відповідним органам
Казначейства на паперових та електронних носіях плани використання
бюджетних коштів. Зазначені документи звіряються з даними бухгалтерського
обліку показників. Після звірки на оригіналі цих документів
ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Дані
зведення показників спеціального фонду на всіх рівнях органів
Казначейства повинні звірятися з даними спеціального фонду
кошторису відповідного розпорядника бюджетних коштів. У разі невідповідності даних зазначених документів даним
бухгалтерського обліку орган Казначейства повертає зазначені
документи на доопрацювання розпорядникам бюджетних коштів та
одержувачам бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів та
одержувачі бюджетних коштів приводять зазначені документи у
відповідність із даними розпису. Оригінали документів повертаються
розпорядникам бюджетних коштів, а копії, завірені в установленому
порядку, залишаються в органах Казначейства. Показники кошторисів, планів асигнувань загального фонду
державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного
бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного
бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком
власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків),
зведення показників спеціального фонду кошторису, планів
використання бюджетних коштів та помісячних планів використання
бюджетних коштів обліковуються в органах Казначейства на
відповідних рахунках позабалансового обліку.
3.6. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для
прийняття розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами
бюджетних коштів бюджетних зобов'язань.
3.7. У період до затвердження кошторисів, планів асигнувань
загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів
з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду
державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних
планів використання бюджетних коштів видатки бюджетних установ
(організацій) та одержувачів бюджетних коштів здійснюються
відповідно до законодавства.
3.8. Якщо розпис державного бюджету не затверджено до початку
бюджетного періоду і Казначейство України отримує від Мінфіну
України тимчасовий розпис на певний період, то витяги з нього
доводяться до головних розпорядників у порядку та терміни,
визначені у пункті 3.1 цієї глави. Бюджетні установи складають на
цей період тимчасові індивідуальні кошториси, які затверджуються у
встановленому законодавством порядку, а вищі навчальні заклади та
наукові установи - тимчасові індивідуальні плани використання
бюджетних коштів і тимчасові індивідуальні помісячні плани
використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками.
Одержувачі бюджетних коштів складають на цей період тимчасові
плани використання бюджетних коштів. За потреби до зазначених документів вносяться зміни, які
оформляються за аналогією з порядком, визначеним для внесення змін
до кошторисів та планів використання бюджетних коштів. Головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня
зведений тимчасовий кошторис не складається, розподіл показників
зведених тимчасових кошторисів, зведених планів асигнувань
загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів
з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із
загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального
фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального
фонду, зведених планів використання бюджетних коштів і зведених
помісячних планів використання бюджетних коштів органам
Казначейства не подається. Тимчасовий розпис за територіями Казначейством України не
складається. Під час складання річного розпису асигнувань державного
бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету),
помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету
(за винятком надання кредитів з державного бюджету), річного
розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання
кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення
кредитів до загального фонду державного бюджету, помісячного
розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету,
річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з
розподілом за видами надходжень, помісячного розпису спеціального
фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків) на наступний бюджетний період
ураховуються видатки, проведені згідно з тимчасовим розписом
державного бюджету та тимчасовими кошторисами (тимчасовими планами
використання бюджетних коштів).
3.9. Видатки, здійснені у період до затвердження кошторисів,
планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із
загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального
фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та
помісячних планів використання бюджетних коштів, в обов'язковому
порядку повинні бути враховані у кошторисі, плані асигнувань
загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів
з державного бюджету), плані надання кредитів із загального фонду
державного бюджету, плані спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків), зведенні показників спеціального фонду кошторису, плані
використання бюджетних коштів та помісячному плані використання
бюджетних коштів, а також у всіх зведених планових показниках. У разі невідповідності показників зазначених документів
проведеним видаткам здійснення видатків тимчасово призупиняється,
а документи повертаються на доопрацювання. Надалі після
законодавчо визначеного терміну органи Казначейства здійснюють
оплату рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів
бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку тільки
відповідно до затверджених та взятих на облік кошторисів, планів
асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із
загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального
фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та
помісячних планів використання бюджетних коштів.
4. Оформлення змін планових показників,
що виникають у процесі виконання державного бюджету
4.1. Унесення змін до розпису державного бюджету можливе у
випадках та порядку, установлених Бюджетним кодексом України
( 2456-17 ), законом про Державний бюджет України та іншими
нормативно-правовими актами.
4.2. Казначейство України отримує від Мінфіну України в
установленому порядку оригінал та одну копію довідок про зміни до
річного розпису державного бюджету, помісячного розпису асигнувань
загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів
з державного бюджету), помісячного розпису повернення кредитів до
загального фонду державного бюджету, помісячного розпису надання
кредитів із загального фонду державного бюджету, помісячного
розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків). Зміни щодо зменшення планових показників можуть вноситися
тільки в межах залишку невикористаних планових показників. Зміни
до річного розпису державного бюджету, помісячного розпису
асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з державного бюджету), помісячного розпису
повернення кредитів до загального фонду державного бюджету,
помісячного розпису надання кредитів із загального фонду
державного бюджету, помісячного розпису спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), оформлені іншими документами,
Казначейством України не приймаються.
4.3. Казначейство України після перевірки показників
зазначених документів з даними позабалансового обліку здійснює
реєстрацію довідок та відображає інформацію про суми змін на
відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового
обліку. Після реєстрації довідок на оригіналі та копії довідки
ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Копія
довідки протягом одного робочого дня з моменту реєстрації
надсилається головному розпоряднику і є підставою для внесення в
установленому порядку змін до кошторисів, планів асигнувань
загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів
з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду
державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків), планів використання бюджетних коштів, помісячних планів
використання бюджетних коштів, зведених кошторисів, зведених
планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання
кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів
спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення
показників спеціального фонду. Казначейство України щоденно формує базу даних уточнених
показників річного розпису асигнувань державного бюджету
(за винятком надання кредитів з державного бюджету), помісячного
розпису асигнувань загального фонду державного бюджету
(за винятком надання кредитів з державного бюджету), річного
розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання
кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення
кредитів до загального фонду державного бюджету, помісячного
розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету,
помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків), річного розпису витрат спеціального фонду державного
бюджету з розподілом за видами надходжень з урахуванням отриманих
від Мінфіну України довідок.
4.4. Протягом трьох робочих днів після отримання довідок
головні розпорядники надають Казначейству України реєстр змін
розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу
показників зведених планів асигнувань загального фонду державного
бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету),
реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів
із загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу
показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду в
розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних
коштів (за формами, наведеними в додатках 19-22) на паперових та
електронних носіях. Головні розпорядники, в мережі яких є наукові установи і
навчальні заклади, надають Казначейству України розподіли
показників змінених зведених планів використання бюджетних коштів
та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів. Якщо зазначені зміни викликані змінами в підпорядкуванні
та/або розташуванні установ чи іншими змінами мережі головного
розпорядника, то головний розпорядник реєстри змін розподілу
показників зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань
загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів
з державного бюджету), зведеного плану надання кредитів із
загального фонду державного бюджету, зведеного плану спеціального
фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення
показників спеціального фонду подає одночасно із змінами до
мережі. Зміни до розподілів показників зведених кошторисів, зведених
планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання
кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів
спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення
показників спеціального фонду можуть вноситися головним
розпорядником як на підставі відповідної довідки про зміни до
розпису державного бюджету, так і в межах установлених
законодавством прав, наданих головному розпоряднику. До
Казначейства України в обов'язковому порядку подаються реєстри
змін, внесених на підставі довідки про зміни до розпису державного
бюджету, та реєстри змін, що вносяться в межах установлених
законодавством прав, наданих головному розпоряднику, та внесення
яких не потребує довідки про зміни до розпису державного бюджету. Унесення змін до зведення показників спеціального фонду
проводиться лише в разі внесення змін до річного розпису витрат
спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами
надходжень та/або перерозподілу планових показників спеціального
фонду між територіями в межах бюджетних асигнувань розпорядника
бюджетних коштів. Дані про зміни подаються Казначейству України не пізніше
25 числа поточного місяця. Відповідальність за достовірність даних
несуть головні розпорядники. Головний розпорядник у триденний строк після отримання копії
затвердженої довідки про зміни до розпису державного бюджету
доводить зазначені зміни до розпорядників нижчого рівня та
одержувачів бюджетних коштів.
4.5. Подані реєстри змін Казначейство України протягом двох
робочих днів перевіряє на відповідність даним мережі,
позабалансового обліку (показникам довідки про зміни до розпису
державного бюджету, розпису державного бюджету (з урахуванням
внесених змін), розподілам показників зведених кошторисів,
зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету
(за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених
планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету,
зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком
власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та
зведення показників спеціального фонду (з урахуванням унесених
змін), залишкам невикористаних асигнувань), правильність
застосування економічної класифікації видатків та класифікації
кредитування бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів
здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації
видатків та класифікації кредитування бюджету його статусу). У
разі невідповідності реєстри повертаються головному розпоряднику
на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині
документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться
підпис відповідальної особи. Показники реєстрів змін обліковуються
в Казначействі України на відповідних рахунках, відкритих за
рахунками позабалансового обліку. Після обліку даних на документах
ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3.вгору