Документ z1365-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.11.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2015  № 2163/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2015 р.
за № 1365/27810

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів

Відповідно до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
архівної служби України
Т.І. БарановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
02.11.2015  № 2163/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2015 р.
за № 1365/27810

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів

1. Внести до Положення про Центральну експертно-перевірну комісію Державної архівної служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24 травня 2012 року № 779/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 833/21145 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 6 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Секретар ЦЕПК складає протокол не пізніше 10 робочих днів після проведення засідання.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

2) пункт 9 після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«актів про невиправні пошкодження документів НАФ;».

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати відповідно абзацом дванадцятим.

2. Внести до Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1228/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1063/23595 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах, проведення експертизи цінності архівних документів, вилучених органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду відповідно до статті 28 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.»;

2) у пункті 6:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, погодження описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства державного архіву та подання таких документів на затвердження керівника державного архіву;»;

абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:

«актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправні пошкодження документів НАФ, що зберігаються в державному архіві (архівних відділах районних, районних у мм. Києві і Севастополі державних адміністрацій, міських рад), в юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву (архівних відділів районних, районних у мм. Києві і Севастополі державних адміністрацій, міських рад);»;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) схвалення та подання на затвердження керівника державного архіву актів грошової оцінки документів НАФ, що зберігаються у державному архіві (архівних відділах районних, районних у мм. Києві і Севастополі державних адміністрацій, міських рад), в юридичних та фізичних осіб;».

3. Внести до Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1226/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1061/23593 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 5:

слово «Завданням» замінити словом «Завданнями»;

після слів «у зоні комплектування архівного відділу» доповнити словами «, розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах»;

2) абзац четвертий підпункту 1 пункту 6 після слів «актів про вилучення документів з НАФ» доповнити словами «, актів про невиправні пошкодження документів НАФ».

4. Внести до Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1062/23594 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 7:

слово «Завданням» замінити словом «Завданнями»;

після слів «в діловодстві юридичної особи» доповнити словами «; розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах»;

2) у пункті 8:

абзац другий після слів «акти про вилучення документів з НАФ» доповнити словами «, акти про невиправні пошкодження документів НАФ»;

абзац четвертий після слів і цифр «схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання,» доповнити словами і цифрами «актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу),».

Директор
Департаменту взаємодії
з органами влади
та інформаційно-аналітичної
роботи

Н.А. Козловськавгору