Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення від 22.09.20161916
Документ z1352-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.09.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.11.2016. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

22.09.2016  № 1916


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2016 р.
за № 1352/29482

Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 вересня 2014 року № 99) (далі – Зміни), що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 01 листопада 2016 року.

5. Учасникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб привести свою діяльність у відповідність до вимог Змін протягом одного місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рудуху Н.Є.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
22.09.2016  № 1916


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2016 р.
за № 1352/29482

ЗМІНИ
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників

1. Пункт 1 розділу I викласти в такій редакції:

«1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з метою створення єдиних вимог до формування та ведення банками бази даних про вкладників для можливості своєчасної виплати їм гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами.».

2. У розділі II:

1) у пункті 10:

в абзаці другому слово «групи» замінити словами та цифрами «груп 260 та»;

в абзаці четвертому слово «групи» замінити словом та цифрами «груп 261,»;

абзаци шостий та сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом шостим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«До розрахунку гарантованої суми (графа 12 файла «Z») включаються загальна сума залишків на рахунках вкладника з обліку вкладів (депозитів) та рахунках з обліку нарахованих витрат за всіма записами файла «D» незалежно від значення графи «Ознака» (графа 20 файла «D»).»;

2) в абзаці першому підпункту 1 пункту 12 слово «вкладів» замінити словами «записів про вклади (частини вкладів)»;

3) доповнити розділ після пункту 12 новим пунктом 13 такого змісту:

«13. Якщо залишок коштів, що обліковується на рахунках для обліку вкладів (депозитів), є засобом забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком або перебуває під арештом за рішенням суду, а залишок коштів на рахунках для обліку нарахованих витрат – ні, інформація за одним і тим самим договором вводиться до файла «D» двома записами із двома різними ідентифікаторами рахунку з подальшим відображенням у файлі «М» тієї частини вкладу, що є засобом забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком або перебуває під арештом за рішенням суду.

Якщо за одним і тим самим договором частина коштів є засобом забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком або перебуває під арештом за рішенням суду, інформація за одним і тим самим договором вводиться двома записами із двома різними ідентифікаторами рахунку з подальшим відображенням у файлі «М» тієї частини вкладу, що є засобом забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком або перебуває під арештом за рішенням суду.».

У зв’язку з цим пункти 13, 14 вважати відповідно пунктами 14, 15.

У пункті 15 слово та цифри «додаток 11» замінити словом та цифрами «додаток 10».

3. У розділі III:

1) підпункт 12 пункту 2 викласти в такій редакції:

«12) ознаку фізичної особи – підприємця.»;

2) у пункті 4:

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«Графа 12 – зазначається дата закінчення договору з вкладником (тільки для договорів банківського вкладу). Якщо строк закінчення договору банківського вкладу на вимогу не визначений, реквізит у базі даних заповнюється значенням «00.00.0000». Для договорів банківського рахунку реквізит у базі даних заповнюється значенням «00.00.0000». Для строкових вкладів зазначення у базі даних дати закінчення договору є обов’язковим.»;

в абзаці двадцять третьому цифри та слова «02 жовтня 2002 року № 378» замінити цифрами та словами «19 квітня 2016 року № 269»;

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

«Графа 20 (ознака) – зазначається 0 – для записів про рахунки, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності, 1 – для записів про рахунки, що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності.»;

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«5. При заповненні графи 22 файла «М» та графи 11 файла «N» інформацією, що одночасно підпадає під декілька категорій, значення вводяться через кому без пробілу.».

4. У пункті 3 розділу IV абзаци четвертий та п’ятий викласти в такій редакції:

«кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум залишків на рахунках (включаючи відсотки) за рахунками, що були відкриті за договорами банківського рахунку та за договорами банківського вкладу на умовах видачі вкладу на першу вимогу (для договорів, що не містять дату закінчення договору);

кількість інформаційних рядків з рахунками, на яких обліковуються вклади, залучені за договорами банківського вкладу, що закінчились станом на день віднесення банку до категорії проблемних або закінчуються впродовж наступних 9 місяців, та підсумкові значення сум залишків на рахунках і сум нарахованих відсотків із щомісячною розбивкою відповідно до дат закінчення договорів;».

5. У розділі V:

1) пункт 2 виключити.

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2;

2) у пункті 2 слова «(як за рахунок власних коштів банку, так і за рахунок цільової позики Фонду)» виключити.

6. Доповнити розділ VI після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Контроль за формуванням бази даних про вкладників здійснюється:

банком – відповідно до вимог пункту 8 розділу II цих Правил;

Фондом – шляхом проведення перевірок повноти і достовірності ведення бази даних про вкладників в частині значущої інформації.».

У зв’язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3.

7. У додатку 2 до Правил:

1) у графі 3 рядка 19 цифри та слова «02 жовтня 2002 року № 378» замінити цифрами та словами «19 квітня 2016 року № 269»;

2) графу 3 рядка 20 викласти в такій редакції:

«0 – для записів про рахунки, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності, 1 – для записів про рахунки, що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності»;

8. У графі 3 рядка 12 додатка 4 до Правил слова «що гарантується Фондом,» виключити.

9. У додатку 6 до Правил:

1) у відмітці до додатка цифри «2.12» замінити цифрами «12»;

2) у графі 3 рядка 19 цифри та слова «02 жовтня 2002 року № 378» замінити цифрами та словами «19 квітня 2016 року № 269»;

3) графу 3 рядка 20 викласти в такій редакції:

«0 – для записів про рахунки, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності, 1 – для записів про рахунки, що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності»;

4) у графі 4 рядка 22 літеру, знак та цифру «N=1» замінити літерою та цифрами «С10».

10. У відмітці додатка 7 до Правил цифри «2.12» замінити цифрами «12».

11. У додатку 8 до Правил:

1) у відмітці до додатка цифри «2.12» замінити цифрами «12»;

2) у графі 3 рядка 2 слово «вкладника» виключити;

3) у графі 3 рядка 3 у другому реченні слово «вкладника» замінити словами «фізичної особи»;

4) у графі 4 рядка 11 букву, знак та цифру «N=1» замінити буквою та цифрами «С10».

12. Додаток 9 до Правил викласти у новій редакції, що додається.

13. У додатку 10 до Правил:

1) у відмітці до додатка цифри «14» замінити цифрами «15»;

2) абзац восьмий викласти в такій редакції:

««М» – інформація згідно з додатком 6 до Правил (зазначається великою латинською літерою);».

В.о.заступника начальника
управління з питань виплат
гарантованих вкладівА.А. Букіна


Додаток 9
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 14 розділу II)

ПРИКЛАД
введення інформації про вкладників

__________________________________________
(найменування банку)

_________________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ___________________ року

№ рядка у файлі «D»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

1

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25

2

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25

3

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25

4

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25


Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

8

9

10

11

12

13

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2010

24.03.2012

456/478

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2010

24.03.2012

456/478

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2008

24.03.2014

1/12БВ

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2008

00.00.0000

1/12БР

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

Ознака

№ рядка у файлі «Z»

14

15

16

17

18

19

20

21

26354037836002

12500000

26387037836002

0

18,5

980

1

256

26354037836002

0

26387037836002

50000

18,5

980

1

256

26007001018805

3000000

26085001018805

250000

10

980

0

256

26056121008805

1000000

26083221218805

0

0

980

0

256

Усього

16500000


300000
вгору