Документ z1351-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.12.2017, підстава - z1398-17

Відділення наук про Землю

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Географія та ландшафтознавство

Географія

01 - Освіта

014 - Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

05 - Соціальні та поведінкові науки

055 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

10 - Природничі науки

103 - Науки про землю*

19 - Архітектура та будівництво

193 - Геодезія та землеустрій

24 - Сфера обслуговування

242 - Туризм

Геологія, геохімія та мінералогія

Географія

10 - Природничі науки

101 - Екологія

103 - Науки про землю*

18 - Виробництво та технології

184 - Гірництво

185 - Нафтогазова інженерія та технології

Кліматологія та метеорологія

Географія

10 - Природничі науки

103 - Науки про землю*

Гідрологія

Географія

10 - Природничі науки

103 - Науки про землю*

14 - Електрична інженерія

142 - Гідроенергетика

19 - Архітектура та будівництво

193 - Геодезія та землеустрій

0506 - Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050602 - Гідроенергетика

Відділення екології та аграрних наук

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Екологія

Біологія, хімія, українська мова (за вибором)

10 - Природничі науки

101 - Екологія

16 - Хімічна та біоінженерія

162 - Біотехнології та біоінженерія

163 - Біомедична інженерія

20 - Аграрні науки та продовольство

207 - Водні біоресурси та аквакультура

Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

10 - Природничі науки

101 - Екологія

19 - Архітектура та будівництво

193 - Геодезія та землеустрій

Агрономія

Біологія, хімія (за вибором)

20 - Аграрні науки та продовольство

201 - Агрономія

Ветеринарія та зоотехніка

Біологія, хімія (за вибором)

21 - Ветеринарна медицина

211 - Ветеринарна медицина

212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Лісознавство

Біологія, математика
(за вибором)

20 - Аграрні науки та продовольство

202 - Захист і карантин рослин

205 - Лісове господарство

Селекція та генетика

Біологія, математика
(за вибором)

16 - Хімічна та біоінженерія

162 - Біотехнології та біоінженерія

163 - Біомедична інженерія

20 - Аграрні науки та продовольство

202 - Захист і карантин рослин

21 - Ветеринарна медицина

211 - Ветеринарна медицина

Відділення комп’ютерних наук

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Комп’ютерні системи та мережі

Математика

12 - Інформаційні технології

121 - Інженерія програмного забезпечення

122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 - Комп’ютерна інженерія

124 - Системний аналіз

125 - Кібербезпека

15 - Автоматизація та приладобудування

151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

12 - Інформаційні технології

125 - Кібербезпека

Технології програмування

Математика

11 - Математика та статистика

113 - Прикладна математика

12 - Інформаційні технології

121 - Інженерія програмного забезпечення

122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 - Комп’ютерна інженерія

124 - Системний аналіз

Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

11 - Математика та статистика

113 - Прикладна математика

12 - Інформаційні технології

121 - Інженерія програмного забезпечення

122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 - Комп’ютерна інженерія

124 - Системний аналіз

Інтернет-технології та WEB-дизайн

Математика

12 - Інформаційні технології

121 - Інженерія програмного забезпечення

122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 - Комп’ютерна інженерія

15 - Автоматизація та приладобудування

151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

12 - Інформаційні технології

121 - Інженерія програмного забезпечення

122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 - Комп’ютерна інженерія

15 - Автоматизація та приладобудування

151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Відділення економіки

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

05 - Соціальні та поведінкові науки

051 - Економіка

055 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

056 - Міжнародні економічні відносини

07 - Управління та адміністрування

071 - Облік і оподаткування

072 - Фінанси, банківська справа та страхування

073 - Менеджмент

074 - Публічне управління та адміністрування

075 - Маркетинг

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

05 - Соціальні та поведінкові науки

051 - Економіка

055 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

056 - Міжнародні економічні відносини

07 - Управління та адміністрування

071 - Облік і оподаткування

072 - Фінанси, банківська справа та страхування

073 - Менеджмент

074 - Публічне управління та адміністрування

075 - Маркетинг

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

05 - Соціальні та поведінкові науки

051 - Економіка

055 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

056 - Міжнародні економічні відносини

07 - Управління та адміністрування

071 - Облік і оподаткування

072 - Фінанси, банківська справа та страхування

073 - Менеджмент

074 - Публічне управління та адміністрування

075 - Маркетинг

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Додаток 3
до Умов прийому на навчання
до вищих навчальних закладів України
в 2016 році
(пункт 2 розділу ІV)

ПЕРЕЛІК
природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

01

Освіта

014

Середня освіта (за предметними спеціалізаціями природничо-математичного та технічного характеру)

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями природничо-математичного та технічного характеру)

09

Біологія

091

Біологія

10

Природничі науки

102

Хімія

103

Науки про Землю*

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

11

Математика та статистика

111

Математика

112

Статистика

113

Прикладна математика

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

124

Системний аналіз

125

Кібербезпека

13

Механічна

інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135

Суднобудування

136

Металургія

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

145

Гідроенергетика

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

173

Авіоніка

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

182

Технології легкої промисловості

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво


185

Нафтогазова інженерія та технології

186

Видавництво та поліграфія

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

193

Геодезія та землеустрій

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво та виноградарство

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

207

Водні біоресурси та аквакультура

208

Агроінженерія

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

252

Безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

254

Забезпечення військ (сил)

255

Озброєння та військова техніка

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

263

Цивільна безпека

27

Транспорт

271

Річковий та морський транспорт

272

Авіаційний транспорт

273

Залізничний транспорт

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології (за видами)вгору