Документ z1244-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.10.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2017  № 885


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2017 р.
за № 1244/31112

Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 11 лютого 2016 року № 84 та від 07 жовтня 2016 року № 1050

Відповідно до підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою врегулювання процесу відбору лікарських засобів до Національного переліку основних лікарських засобів та оптимізації діяльності експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Національний перелік основних лікарських засобів та Положення про експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 лютого 2016 року № 84, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2016 року за № 258/28388, № 259/28389, що додаються.

2. Внести зміни до Положення про здійснення відбору лікарських засобів для внесення до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07 жовтня 2016 року № 1050, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2016 року за № 1390/29520, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби УкраїниВ.П. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
01.08.2017 № 885


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2017 р.
за № 1244/31112

ЗМІНИ
до Положення про Національний перелік основних лікарських засобів та Положення про експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів

1. У Положенні про Національний перелік основних лікарських засобів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 лютого 2016 року № 84, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2016 року за № 258/28388:

1) абзаци другий, третій пункту 2 розділу ІІ після слова  «пріоритетних» доповнити словами «хвороб та»;

2) у розділі ІІІ:

у пункті 1 слова «здійснюється один раз на рік та» виключити;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У разі необхідності, виходячи з рівнів захворюваності населення, поширеності хвороб та смертності, галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та/або номенклатури лікарських засобів, що закуповуються за бюджетні кошти, Експертний комітет може ініціювати позачергове внесення змін до Національного переліку.»;

у пункті 5 слова «протягом двох місяців» замінити словами «у строк до 180 календарних днів»;

абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:

«За підсумками роботи експертний комітет оформляє та направляє до Міністерства охорони здоров’я загальний звіт зі своїми висновками та рекомендаціями стосовно кожної редакції Національного переліку, вимоги до якого наведено у додатку 2 до цього Положення.»;

3) у розділі IV:

у пункті 1:

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Належність лікарського засобу до оригінального або генеричного не є критерієм відбору для включення до Національного переліку в порядку, передбаченому пунктом 3 розділу ІІІ цього Положення.»;

пункт 4 виключити;

4) у назві додатка 2 слово «річного» замінити словом «загального».

2. У Положенні про експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 лютого 2016 року № 84, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2016 року за № 259/28389:

1) абзац другий пункту 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«До складу експертного комітету входять особи з вищою медичною, та/або фармацевтичною, та/або економічною, та/або математичною освітою.»;

2) у пункті 1 розділу V:

абзац другий після слова «пріоритетні» доповнити словами «хвороби та»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«готує та подає до Міністерства охорони здоров’я України загальні звіти з висновками та рекомендаціями стосовно кожної редакції Національного переліку;»;

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«до 01 січня 2019 року за дорученням Міністра охорони здоров’я бере участь у роботі з розгляду пропозицій щодо визначення номенклатури лікарських засобів, що закуповуються за бюджетні кошти, та готує свої рекомендації;».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

3) у пункті 2 розділу VI:

в абзаці третьому слово «координує» замінити словом «виконує»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«веде облік заяв про внесення змін до Національного переліку та інших звернень, що надходять до експертного комітету, перевіряє подані заяви на відповідність встановленим вимогам;»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«оформлює звіти з висновками та рекомендаціями стосовно кожної зміни, пропонованої до внесення до Національного переліку, та загальні звіти експертного комітету стосовно кожної редакції Національного переліку;».

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної
продукції
Т.М. Лясковськийвгору