Документ z1232-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.09.2017  № 305


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2017 р.
за № 1232/31100

Про затвердження Положення про комісію Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що додається.

2. Управлінню кадрової служби забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Міністр соціальної політики України

І.В. Мальцев


Г.В. ОсовийР. Іллічов

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
12.09.2017 № 305


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2017 р.
за № 1232/31100

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - Комісія), а також організацію її діяльності.

2. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі - Порядок).

3. Комісія утворюється Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту з метою реалізації заходів, пов’язаних із наданням статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, цим Положенням.

II. Основні функції та завдання

1. Основним завданням Комісії є прийняття рішення щодо надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Державної спеціальної служби транспорту, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення (далі - посадові особи Держспецтрансслужби).

2. Комісія має право:

1) розглядати документи щодо посадових осіб Держспецтрансслужби, надіслані командирами (начальниками) військових частин (установ) Державної спеціальної служби транспорту;

2) у разі потреби заслуховувати пояснення посадових осіб Держспецтрансслужби, стосовно яких подані документи, свідків;

3) приймати рішення щодо надання статусу учасника бойових дій;

4) за відсутності підстав повертати для доопрацювання подані документи;

5) приймати рішення про відмову у наданні статусу учасника бойових дій;

6) приймати рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій;

7) розглядати звернення посадових осіб Держспецтрансслужби у разі неподання відповідних документів командирами (начальниками) військових частин (установ) Державної спеціальної служби транспорту;

8) повторно за рішенням Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту розглядати питання про надання статусу учасника бойових дій посадовим особам Держспецтрансслужби, яким раніше було відмовлено в наданні такого статусу;

9) подавати на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія), документи із спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання.

3. Рішення про надання статусу учасника бойових дій Комісія приймає на підставі документів, передбачених пунктом 6 Порядку.

4. Комісія розглядає документи та приймає одне з рішень, передбачених підпунктами 3-6 пункту 2 цього розділу, в місячний строк з дня надходження документів до Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

5. Комісія інформує в місячний строк Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку.

6. Комісія позбавляє статусу учасника бойових дій в разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

2) виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;

3) подання посадовою особою Держспецтрансслужби заяви про позбавлення його статусу учасника бойових дій.

7. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

III. Склад Комісії

1. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та інші члени Комісії.

2. Персональний склад Комісії затверджується наказом Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

3. Голова Комісії:

1) очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з міжвідомчою комісією;

4) підписує протокол та рішення, що приймаються Комісією.

4. У разі відсутності голови Комісії головує на засіданнях Комісії заступник голови Комісії.

5. Секретар Комісії організовує підготовку надісланих для розгляду Комісії документів, проекту порядку денного, забезпечує оповіщення членів Комісії про час та дату проведення засідання, веде та оформлює протокол засідання Комісії, готує та надсилає документи міжвідомчій комісії.

IV. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше ніж двічі на місяць (за наявності документів для розгляду).

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за 3 робочі дні до засідання.

2. Засідання Комісії веде голова Комісії. У разі відсутності голови засідання веде його заступник.

3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

5. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

6. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

7. Рішення комісії Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій про надання посадовій особі Держспецтрансслужби статусу учасника бойових дій (додаток) підписується головою і секретарем Комісії та скріплюється гербовою печаткою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

8. На підставі рішення Комісії про надання статусу учасника бойових дій Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту видаються посвідчення учасника бойових дій і нагрудний знак згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни».

Начальник Управління
кадрової служби


В. Дзуєнко


Додаток
до Положення про комісію
Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками
бойових дій
(пункт 7 розділу IV)

РІШЕННЯ
комісії Адміністрації
Державної спеціальної служби транспорту
з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дійвгору