Документ z1227-11, втратив чинність, поточна редакція — Редакція від 03.04.2015, підстава - n0001873-15
( Остання подія — Втрата чинності, відбулась 09.04.2015. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.09.2011 N 1037
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2011 р.
за N 1227/19965

Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з надання послуг і виконання робіт
протипожежного призначення
{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі
Наказу Міністерства юстиції
N 420/5 ( v0420323-15 ) від 24.03.2015 }
{ Наказ виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади 09.04.2015 }
{ Щодо зупинення дії з 16.12.2014 окремих положень Наказу див.
Повідомлення Державної регуляторної служби ( n0001873-15 )
від 03.04.2015 }

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення, що додаються.
2. Суб'єктам господарювання, якими отримано ліцензію на
провадження господарської діяльності з проектування, монтажу,
технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем
опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів або ліцензію на
провадження господарської діяльності з проведення випробувань на
пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій,
виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам, у тримісячний термін з дня набрання чинності
цим наказом привести свою діяльність у відповідність до вимог цих
Ліцензійних умов.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС від
25.12.2009 N 886 ( z0060-10, z0061-10 ) "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів і Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також
пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.01.2010 за
N 60/17355.
4. Державній інспекції техногенної безпеки України
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Балога
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України О.В.Пшеничка
Заступник Голови Держгірпромнагляду С.Дунас
Заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України Г.М.Семчук
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
надзвичайних ситуацій
України
29.09.2011 N 1037
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2011 р.
за N 1227/19965

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з надання послуг
і виконання робіт протипожежного призначення

I. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).
1.2. Ці Ліцензійні умови визначають організаційні,
кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги, обов'язкові для
виконання при провадженні господарської діяльності з надання
послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
1.3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми власності, які здійснюють господарську діяльність з надання
послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
1.4. Органом ліцензування господарської діяльності з надання
послуг і виконання робіт протипожежного призначення є Державна
інспекція техногенної безпеки України.
1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення
вживаються у такому значенні: адміністративне приміщення (офіс) - нежитлове приміщення, що
належить суб'єкту господарювання на правах власності або оренди, в
якому розташовується його виконавчий орган (директор, правління
тощо) та яке має адресу, через яку може здійснюватися поштовий
зв'язок; виконавець робіт - штатний працівник суб'єкта господарювання,
який має відповідну кваліфікацію, підпорядкований керівнику робіт
і безпосередньо виконує конкретні види робіт та послуг, які
виконуються в межах діяльності протипожежного призначення; діяльність протипожежного призначення - господарська
діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення; засоби протипожежного захисту - технічні засоби, призначені
для запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж,
захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу
небезпечних факторів пожежі. До засобів протипожежного захисту належать системи пожежної
сигналізації, пожежогасіння, оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей, протидимного захисту, пожежного спостерігання,
первинні засоби пожежогасіння, пристрої для захисту будинків і
споруд від розрядів блискавки, вогнезахист конструкцій
(матеріалів, виробів), вогнеперешкоджальні пристрої (двері, вікна,
люки, завіси (екрани), клапани з нормованими межами
вогнестійкості); керівник робіт - штатний працівник суб'єкта господарювання,
який має відповідну кваліфікацію та досвід робіт і за
функціональними обов'язками відповідає за провадження окремих
видів робіт та послуг, які виконуються в межах діяльності
протипожежного призначення; монтаж - комплекс операцій зі встановлення, з'єднання окремих
складових, вузлів та агрегатів, налагодження та перевірки на
працездатність; оцінка протипожежного стану об'єкта - визначення
відповідності приміщень, будівель, споруд та їх територій,
технологічних процесів виробництв тощо вимогам чинних
нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки; перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту - комплекс
робіт, який проводиться з певною періодичністю і спрямований на
забезпечення проектних параметрів пристроїв блискавкозахисту
(перевірка надійності електричних з'єднань між струмопровідними
частинами, відсутності механічних ушкоджень, корозійного
руйнування, вимір опору струму розтікання заземлювачів та вжиття
заходів щодо відновлення нормованих параметрів); система протидимного захисту - комплекс технічних засобів,
призначений для примусового видалення летких продуктів згоряння
(зокрема диму) з приміщень та шляхів евакуації будинків і споруд,
а також створення надлишкового тиску повітря на незадимлюваних
сходових клітках, у протипожежних тамбур-шлюзах, ліфтових холах,
шахтах ліфтів та інших захищуваних об'ємах будинків і споруд у
разі пожежі, спонукальною системою якого є пожежна сигналізація; спеціальне навчання - підвищення кваліфікації на базі
навчальних та науково-дослідних закладів МНС України і
Держтехногенбезпеки України за навчальними планами і програмами,
затвердженими в установленому порядку, з метою набуття спеціальних
знань у галузі відповідної господарської діяльності; спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів (пожежне
спостерігання) - сукупність організаційних та технічних заходів,
призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за
станом пожежної автоматики об'єктів, що здійснюється шляхом
приймання, обробляння та передавання тривожних сповіщень від
пожежної автоматики (систем пожежогасіння, пожежної сигналізації,
протидимного захисту) об'єктів, що спостерігаються та реагування
на них; технічне обслуговування - комплекс організаційних та
технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану
виробів, систем (установок) шляхом виконання робіт з тестування,
ремонту та заміни складових, вузлів і агрегатів відповідно до
нормативних документів з технічного обслуговування; центр спостерігання МНС України - визначена МНС України
установа (підприємство), що належить до сфери управління МНС
України, яка (яке) організовує та забезпечує роботу системи
централізованого пожежного спостерігання, здійснює ведення єдиної
бази об'єктів спостерігання МНС України.
1.6. Для отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення (далі - ліцензія) суб'єкт господарювання особисто або
через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу
ліцензування із заявою про видачу ліцензії (додаток 1). Якщо суб'єкт господарювання планує провадити господарську
діяльність протипожежного призначення не в повному обсязі, а
частково (з окремих видів робіт та послуг, визначених у розділі II
цих Ліцензійних умов), то в заяві про видачу ліцензії також
указуються ці роботи та послуги. У цьому разі в ліцензії після
виду господарської діяльності зазначаються види робіт та послуг,
на які вона поширюється. У разі наявності у заявника філій або інших відокремлених
підрозділів, які провадитимуть роботи та послуги протипожежного
призначення на підставі отриманої ліцензії, у заяві надається
перелік таких підрозділів із зазначенням їх місцезнаходження та
видів робіт і послуг, які планується ними виконувати.
1.7. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи: відомості про наявність матеріально-технічної бази,
необхідної для провадження заявленого виду господарської
діяльності, підписані заявником - суб'єктом господарювання
(додаток 2); відомості про наявність спеціалістів, необхідних для
провадження заявленого виду господарської діяльності, підписані
заявником - суб'єктом господарювання (додаток 3); засвідчені в установленому законодавством порядку копії
документів, що підтверджують право власності суб'єкта
господарювання або оренди ним обладнання та виробничих приміщень,
необхідних для провадження відповідного виду господарської
діяльності, згідно з цими Ліцензійними умовами; засвідчені в установленому законодавством порядку копії
документів, що підтверджують освітній та кваліфікаційний рівень
спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду
господарської діяльності, згідно з цими Ліцензійними умовами. Для провадження робіт та послуг, визначених у
пунктах 2.15-2.17 розділу II цих Ліцензійних умов, додатково
додаються такі документи: засвідчені в установленому порядку копії методик проведення
випробувань (у разі відсутності стандартизованих) та акта
обстеження метрологічного забезпечення робіт; порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку,
підтверджені Українським науково-дослідним інститутом пожежної
безпеки.
1.8. Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії,
про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та
документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів
(додаток 4). Другий примірник (копія) опису видається заявнику з
відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та
підписом відповідальної особи.
1.9. Заява залишається без розгляду, якщо документи оформлені
з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
1.10. Орган ліцензування діяльності протипожежного
призначення у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати
надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються
до заяви, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її
видачі. Рішення надсилається (видається) заявникові в письмовій формі
протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. Рішення про видачу ліцензії приймається за умови
відповідності суб'єкта господарювання цим Ліцензійним умовам
згідно з поданими документами та достовірності зазначених у них
даних. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави
такої відмови.
1.11. За видачу ліцензії заявник вносить плату у розмірі та
порядку, визначених постановою Кабінету Міністрів України від
29.11.2000 N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про строк дії ліцензії на
провадження певних видів господарської діяльності, розміри і
порядок зарахування плати за її видачу".
1.12. Після отримання документа, що підтверджує внесення
плати за ліцензію, орган ліцензування протягом трьох робочих днів
оформлює ліцензію, яка видається заявнику за його зверненням.
1.13. Для провадження робіт та послуг, визначених у
пунктах 2.1-2.3, 2.5, 2.11 розділу II цих Ліцензійних умов, у
ліцензії разом з видом господарської діяльності (в повному обсязі
або частково), на право провадження якого видається ліцензія,
зазначаються ступені ризику об'єктів щодо пожежної безпеки
(високий, середній, незначний), на яких такі роботи можуть
виконуватися. Ступені ризику об'єктів визначаються згідно з
Порядком розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх
господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення,
навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2007
N 1324 ( 1324-2007-п ).
1.14. Для виконання робіт та послуг на об'єктах з високим
ступенем ризику (згідно з пунктом 3.9 розділу III цих Ліцензійних
умов) суб'єкт господарювання повинен мати: загальну кількість виконавців робіт у два рази більшу за
мінімальну, визначену цими Ліцензійними умовами (крім робіт з
проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові,
порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про
пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту,
передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту,
вогнезахисного обробляння; вогнезахисного обробляння та технічного
обслуговування); досвід виконання таких видів робіт та послуг (для керівника
робіт - не менше п'яти років, для мінімальної кількості виконавців
робіт, визначених цими Ліцензійними умовами для відповідного виду
робіт та послуг, - не менше трьох років).
1.15. Ліцензія на провадження робіт з монтажу систем
пожежогасіння або систем протидимного захисту видається тільки у
комплексі з монтажем систем пожежної сигналізації, оповіщування
про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування
передавання тривожних сповіщень. У цих випадках заявник повинен мати відповідних фахівців,
матеріально-технічну базу, нормативно-правові акти та
нормативно-технічну документацію, визначені цими Ліцензійними
умовами для монтажу цих систем.
1.16. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу
ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією,
що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх
нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни. Підставами для переоформлення ліцензії є: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування
не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища,
імені, по батькові фізичної особи - підприємця; зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання
фізичної особи - підприємця; зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом господарської
діяльності протипожежного призначення (розширення або зменшення
переліку видів робіт або зміни щодо ступенів ризику об'єктів, на
яких такі роботи виконуються).
1.17. Переоформлення ліцензії, видача копії або дубліката
ліцензії проводяться у порядку, визначеному статтями 14, 16 та 18
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). Оформлення заяв на переоформлення ліцензії, про видачу
дубліката ліцензії або копії ліцензії здійснюється суб'єктами
господарювання за встановленими формами (згідно з додатками 5-7).
II. Роботи та послуги, які виконуються в межах
діяльності протипожежного призначення
2.1. Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні,
газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей,
протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв
блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння.
2.2. Монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння
(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні).
2.3. Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщування про
пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання
тривожних сповіщень.
2.4. Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей.
2.5. Монтаж, технічне обслуговування систем протидимного
захисту.
2.6. Спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів.
2.7. Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння
(водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні
кран-комплекти).
2.8. Монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту.
2.9. Монтаж воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів),
клапанів з нормованою межею вогнестійкості.
2.10. Вогнезахисне просочування (глибоке, поверхневе).
2.11. Поверхневе вогнезахисне обробляння (фарбування,
штукатурення, обмотування, облицювання).
2.12. Вогнезахисне заповнення.
2.13. Мурування, ремонт, очищення і обстеження (перевірка)
камінів, печей опалення, димоходів (димарів, димових каналів),
працюючих на твердому або рідкому паливі.
2.14. Оцінка протипожежного стану об'єктів.
2.15. Проведення випробувань речовин, матеріалів на пожежну
небезпеку.
2.16. Проведення випробувань будівельних конструкцій, виробів
та обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки.
2.17. Проведення випробувань пожежної техніки,
пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення
на відповідність встановленим вимогам.
III. Загальні вимоги щодо провадження
діяльності протипожежного призначення
3.1. Суб'єкт господарювання повинен мати на правах власності
або оренди приміщення, матеріально-технічну базу, штатну
чисельність кваліфікованих спеціалістів, нормативно-правові акти
та нормативно-технічну документацію, визначені цими Ліцензійними
умовами.
3.2. Приміщення повинні відповідати вимогам
нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.
3.3. Технологічне обладнання, пристрої, інструмент та засоби
вимірювання повинні утримуватися у справному технічному стані та
своєчасно проходити технічне обстеження (повірку) у порядку та
строки, визначенні законодавством та їх виробниками.
3.4. Роботи та послуги протипожежного призначення повинні
виконуватись керівниками та виконавцями робіт, які зазначені у
відомостях про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів
(можуть бути зазначені одночасно для декількох видів робіт за
умови їх відповідності вимогам цих Ліцензійних умов для цих
робіт). Керівники та виконавці робіт залежно від видів робіт, що ними
виконуються, повинні мати освіту відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня та професійного напряму
підготовки, що підтверджується дипломом (свідоцтвом) державного
зразка, своєчасно проходити спеціальне навчання (один раз на три
роки), а також навчання та перевірку знань з питань охорони праці
в порядку, визначеному Типовим положенням про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим
наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 231/10511. Керівники робіт та мінімальна кількість виконавців робіт
(визначаються цими Ліцензійними умовами для певного виду робіт)
повинні працювати у суб'єкта господарювання (ліцензіата) за
основним місцем роботи.
3.5. Суб'єкт господарювання повинен мати нормативно-правові
акти та нормативно-технічну документацію, визначені цими
Ліцензійними умовами для відповідних видів робіт та послуг.
3.6. При провадженні діяльності протипожежного призначення
суб'єкт господарювання зобов'язаний: дотримуватись вимог Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), цих Ліцензійних умов
та інших нормативно-правових актів, що регулюють даний вид
діяльності; дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, пожежної безпеки та екології; використовувати засоби протипожежного захисту, які мають
сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО
або інші сертифікати, визнані в Україні в установленому
законодавством порядку; вести журнали обліку виконаних робіт протипожежного
призначення (додаток 8).
3.7. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити зберігання у
паперовому або електронному вигляді документів, які
використовувались (складались) при виконанні робіт протипожежного
призначення, у порядку та терміни, встановлені законодавством
України у сфері архівної справи та діловодства.
3.8. Журнали обліку виконаних робіт протипожежного
призначення мають бути пронумерованими, прошнурованими та
скріпленими печаткою ліцензіата. Журнали заповнюються не пізніше
наступного дня після закінчення робіт. Термін зберігання журналів
становить 5 років. Суб'єкт господарювання до 5-го числа місяця, наступного після
закінчення півріччя та року, повинен надавати до територіальних
органів державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (за територіальністю)
інформацію про виконані ними роботи протягом останнього півріччя
за формою журналів обліку виконаних робіт протипожежного
призначення у паперовому та електронному (у форматі Excel)
вигляді.
3.9. Суб'єкти господарювання, що отримали ліцензію на
провадження робіт протипожежного призначення, визначених у
пунктах 2.1-2.3, 2.5, 2.11 розділу II цих Ліцензійних умов, на
об'єктах з високим ступенем ризику щодо пожежної безпеки, можуть
виконувати такі роботи на (в): потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної
небезпеки; промислових та складських будівлях (спорудах), які належать
до категорій "А" або "Б" за вибухопожежною небезпекою, незалежно
від площі та промислових і складських будівлях, які належать до
категорії "В" за пожежною небезпекою, площею 500 кв. метрів та
більше; підприємствах, перелік яких затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 23.12.2004 N 1734 ( 1734-2004-п ) "Про
затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення
для економіки і безпеки держави"; об'єктах з одночасним перебуванням 200 осіб і більше, зокрема
аеропортах, морських, річкових, залізничних та автомобільних
вокзалах державного, обласного та республіканського в Автономній
Республіці Крим значення, станціях метрополітенів; висотних будинках (з умовною висотою понад 47 метрів); підземних спорудах різного призначення; пам'ятках архітектури та історії, музеях, картинних галереях,
бібліотеках, архівах, підприємствах зв'язку, телерадіоцентрах,
банківських установах державного та обласного значення; тваринницьких або птахівницьких комплексах з утриманням більш
як 1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці; об'єктах нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного
переоснащення площею 5000 кв. метрів та більше.
3.10. Суб'єкти господарювання, що отримали ліцензію на
виконання робіт протипожежного призначення, визначених у
пунктах 2.1-2.3, 2.5, 2.11 розділу II цих Ліцензійних умов, на
об'єктах із середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної
безпеки, можуть виконувати такі роботи на об'єктах, які не увійшли
до переліку об'єктів з високим ступенем ризику, визначених
пунктом 3.9 цього розділу.
3.11. Суб'єкти господарювання зобов'язані письмово
повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом
десяти робочих днів після виникнення таких змін разом з
документами або їх засвідченими в установленому законодавством
порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни.
IV. Вимоги щодо провадження робіт з проектування
систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові,
порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією
людей, протидимного захисту, передавання тривожних
сповіщень, пристроїв блискавкозахисту,
вогнезахисного обробляння
4.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт є керівником проекту (головним інженером
проекту) і повинен мати повну вищу освіту за напрямом підготовки
"будівництво та архітектура" ("інженерія", "цивільна безпека") та
стаж роботи за даним видом робіт не менше трьох років. Виконавці робіт повинні мати базову або повну вищу освіту та
відповідну кваліфікацію: для проектування систем водяного, пінного, газового
пожежогасіння: за напрямом підготовки "електротехніка та електромеханіка"
("електроніка", "радіотехніка, радіоелектронні апарати та
зв'язок"); за спеціальністю "водопостачання та водовідведення" ("пожежна
безпека"); для проектування систем порошкового, аерозольного
пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень,
пристроїв блискавкозахисту: за напрямом підготовки "електротехніка та електромеханіка"
("електроніка", "радіотехніка, радіоелектронні апарати та
зв'язок", "пожежна безпека"); для проектування систем протидимного захисту: за напрямом підготовки "електротехніка та електромеханіка"
("електроніка", "радіотехніка, радіоелектронні апарати та
зв'язок", "пожежна безпека"); за спеціальністю "теплогазопостачання і вентиляція" ("пожежна
безпека"); для проектування вогнезахисного обробляння: за напрямом підготовки "будівництво та архітектура" ("пожежна
безпека"). Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з проектування засобів протипожежного захисту, а також
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
4.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх
установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, затверджені
наказом МНС від 03.12.2007 N 833 (далі - Норми визначення
категорій приміщень); Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС
від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ), зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - Правила
пожежної безпеки в Україні); Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про
пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах,
затверджені наказом МНС від 18.05.2009 N 338 ( z0505-09 ),
зареєстровані у Міністерстві юстиції України 11.06.2009 за
N 505/16521 (далі - Правила улаштування та експлуатації систем
оповіщення); Правила з вогнезахисту, затверджені наказом МНС від
02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ), зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 24.07.2007 за N 849/14116 (далі - Правила з
вогнезахисту); Правила з пожежного спостерігання, затверджені наказом МНС
України від 07.04.2011 N 351 ( z0744-11 ), зареєстровані у
Міністерстві юстиції України 22.06.2011 за N 744/19482
(далі - Правила з пожежного спостерігання); ДБН А.2.2-3-2004 "Проектування. Склад, порядок розроблення,
погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
( v0008509-04 ); ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів
будівництва" (далі - ДБН В.1.1-7-2002); ДБН В.2.5-56:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд.
Системи протипожежного захисту" (далі - ДБН В.2.5-56:2010); СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
(далі - СниП 2.04.05-91) (для проектування протидимного захисту); СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
(далі - СниП 2.04.01-85) (для проектування установок водяного і
пінного пожежогасіння); СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
(далі - СНиП 2.04.02-84) (для проектування установок водяного і
пінного пожежогасіння); ДСТУ 4466-1:2008 "Системи газового пожежогасіння.
Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та
безпека. Частина 1. Загальні вимоги" (ISO 14520-1:2000, MOD)
(далі - ДСТУ 4466-1:2008) (для проектування газового
пожежогасіння); ДСТУ 4490:2005 "Пожежна техніка. Установки автоматичні
аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та
експлуатування. Технічні вимоги" (далі - ДСТУ 4490:2005)
(для проектування аерозольних установок пожежогасіння); ДСТУ 4578:2006 "Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю.
Проектування та монтаж. Загальні вимоги" (для проектування
газового пожежогасіння); ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд.
Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд" (IEC 62305:2006,
NEQ) (далі - ДСТУ Б В.2.5-38:2008) (для проектування
блискавкозахисту); ГОСТ 28130-89 "Пожарная техника. Огнетушители, установки
пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения графические
условные" (далі - ГОСТ 28130-89); ПУЭ-1986 "Правила устройства электроустановок" (6-е издание)
(далі - ПУЭ-1986); Правила будови електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок, затверджені наказом Мінпраці від 21.06.2001
N 272 ( v0272203-01 ) (далі - Електрообладнання спеціальних
установок); регламенти робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що
застосовуються в проектах (для проектування вогнезахисного
обробляння); галузеві переліки об'єктів, які підлягають обладнанню
автоматичними засобами протипожежного захисту (за необхідності); галузеві норми проектування автоматичних засобів
протипожежного захисту (за необхідності); технічна документація підприємств-виробників на засоби
протипожежного захисту, що проектуються.
4.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); оргтехніку: комп'ютер, принтер, копір.
4.4. Вимоги щодо якості робіт: Проектна документація повинна відповідати вимогам
нормативно-правових актів та нормативних документів у галузі
проектування, що засвідчується відповідним записом керівника
проекту (головним інженером проекту) в матеріалах проекту, та
пройти експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного
пожежного нагляду.
V. Вимоги щодо провадження робіт з монтажу,
технічного обслуговування систем пожежогасіння
(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні)
5.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше
трьох років. Виконавці робіт повинні мати професійно-технічну освіту таких
професій та розрядів: для водяного, пінного, газового, порошкового пожежогасіння: електрозварника ручного зварювання (газозварника) не нижче
5-го розряду; монтажника санітарно-технічного устаткування (монтажника
санітарно-технічних систем і устаткування) не нижче 4-го розряду; електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера
з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з
ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку,
монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче
3-го розряду; налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного
контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та
автоматики) не нижче 5-го розряду; для аерозольного пожежогасіння: електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера
з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з
ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку,
монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче
3-го розряду; налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного
контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та
автоматики) не нижче 5-го розряду. Кількість виконавців робіт повинна бути не менше чотирьох, а
для систем аерозольного пожежогасіння - не менше двох. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з монтажу, технічного обслуговування систем
пожежогасіння, а також навчання та перевірку знань з питань
охорони праці.
5.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДБН В.1.1-7-2002; ДБН В.2.5-56:2010; СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве"
(далі - СНиП III-4-80); СНиП 2.04.01-85; СНиП 2.04.02-84; СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" (далі - СниП
3.05.06-85); СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации" (далі - СНиП
3.05.07-85); Правила з пожежного спостерігання ( z0744-11 ); Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); ПУЭ-1986; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4
( z0093-98 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
10.02.98 за N 93/2533 (далі - Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів); Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); ДСТУ 4466-1:2008 (для проектування газового пожежогасіння); ГОСТ 28130-89; ДСТУ 4490:2005; Норми визначення категорій приміщень; галузеві норми з монтажу та технічного обслуговування систем
пожежогасіння (за потреби); технічна документація підприємств-виробників на засоби
протипожежного захисту, що монтуються та обслуговуються.
5.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення; прилади вимірювання сили електричного струму, напруги, опору,
параметрів заземлення в електромережах систем (амперметр,
вольтметр, омметр, мегомметр, тестер тощо); обладнання для проведення гідро- і пневмовипробувань на
міцність та герметичність елементів систем пожежогасіння (крім
систем аерозольного пожежогасіння); промислові ваги для контролю кількості вогнегасної речовини
(для систем газового і порошкового пожежогасіння); електро- або газозварювальне обладнання (крім систем
аерозольного пожежогасіння).
5.4. Вимоги щодо якості робіт: Роботи з монтажу систем пожежогасіння повинні здійснюватись
відповідно до затвердженої проектної документації, яка пройшла
експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного
нагляду. Про початок монтажних робіт необхідно сповістити (письмово
або телефонограмою) місцевий орган державного пожежного нагляду. Монтаж системи пожежогасіння здійснюється в комплексі з
монтажем систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей, а також устаткування передавання
тривожних сповіщень. Змонтовані системи пожежогасіння приймаються до
експлуатування у порядку, визначеному ДБН В.2.5-56:2010. Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування
систем пожежогасіння, повинен: забезпечити працездатність систем; для кожної системи розробити експлуатувальну та технічну
документацію з технічного обслуговування, перелік та порядок
ведення якої визначено ДБН В.2.5-56:2010 (з урахуванням вимог
технічної документації їх виробників); своєчасно виконувати роботи з технічного обслуговування
систем; до кінця кожного року надавати суб'єкту, що здійснює
спостерігання за системами, плани-графіки робіт з їх технічного
обслуговування на наступний рік; роботи з технічного обслуговування (ремонту) систем проводити
лише за умови тимчасового їх зняття з пожежного спостерігання (для
чого своєчасно повідомляти суб'єкта, що здійснює спостерігання за
цими системами, про початок та закінчення робіт); у разі закінчення або розірвання договору на технічне
обслуговування систем протягом трьох робочих днів повідомити про
це (письмово або телефонограмою) суб'єкта, що здійснює
спостерігання за цими системами; у разі надходження повідомлень про пожежу або несправність
системи забезпечити своєчасне прибуття обслуговуючого персоналу на
об'єкт для встановлення причини спрацювання та усунення
несправностей (термін прибуття не повинен перевищувати 12 годин
для міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів і
24 години для інших населених пунктів); у разі надходження повідомлень про несправність устаткування
передавання тривожних сповіщень, яке інтегроване у пожежний
приймально-контрольний прилад (далі - ППКП) пожежної автоматики,
що обслуговується, забезпечити прибуття обслуговуючого персоналу
на об'єкт та відновлення його працездатності протягом 12 годин. Системи пожежогасіння, які вже експлуатуються, приймаються на
технічне обслуговування після перевірки їх на працездатність, про
що складається відповідний акт. Порядок взаємовідносин та відповідальність сторін за
своєчасне і якісне виконання робіт з технічного обслуговування
систем та оперативний виїзд технічного персоналу визначаються
договорами між суб'єктами господарювання - замовниками робіт та
ліцензіатами, які здійснюють технічне обслуговування.
VI. Вимоги щодо провадження робіт з монтажу систем
пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу
та управління евакуацією людей, устаткування
передавання тривожних сповіщень
6.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше
трьох років. Виконавці робіт повинні мати професійно-технічну освіту: електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера
з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з
ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку,
монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче
3-го розряду; налагоджувальника приладів апаратури та систем автоматичного
контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та
автоматики) не нижче 5-го розряду. Кількість виконавців робіт повинна бути не менше двох. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з монтажу пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу
та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних
сповіщень, а також навчання та перевірку знань з питань охорони
праці.
6.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації: Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДБН В.2.5-56:2010; ВСН 25-09.68-85 "Правила производства и приемки работ.
Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации"
(далі - ВСН 25-09.68-85); СНиП III-4-80; СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.05.07-85; Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ); Правила з пожежного спостерігання ( z0744-11 ); Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення
( z0505-09 ); Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
( z0093-98 ); ПУЭ-1986; Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); Норми визначення категорій приміщень; ГОСТ 28130-89; галузеві норми з монтажу та технічного обслуговування систем
пожежної сигналізації, систем оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей (за потреби); технічна документація підприємств-виробників на засоби
протипожежного захисту, що монтуються та обслуговуються.
6.3. Технологічні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення; прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги,
захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр,
тестер тощо); пристрій для перевірки працездатності системи пожежної
сигналізації (імітатор тепла та диму).
6.4. Вимоги щодо якості робіт: Роботи з монтажу систем повинні здійснюватись відповідно до
затвердженої проектної документації, яка пройшла експертизу щодо
пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду. Про початок монтажних робіт необхідно сповістити (письмово
або телефонограмою) місцевий орган державного пожежного нагляду. Монтаж системи пожежної сигналізації здійснюється в комплексі
з монтажем систем оповіщування про пожежу та управління евакуацією
людей, а також устаткування передавання тривожних сповіщень (крім
випадків, коли система пожежної сигналізації змонтована раніше та
експлуатується). Монтаж систем оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей, а також передавання тривожних сповіщень на
об'єктах, де система пожежної сигналізації вже встановлена,
здійснюються після перевірки їх на працездатність. У разі якщо
система пожежної сигналізації перебуває у неробочому стані, монтаж
інших систем виконується тільки після поновлення її
працездатності. Устаткування передавання тривожних сповіщень, що монтується,
повинне відповідати вимогам ДСТУ EN 54-21:2009 "Системи пожежної
сигналізації. Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та
попередження про несправність" та мати відповідний сертифікат. Змонтовані системи пожежної сигналізації, оповіщування про
пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання
тривожних сповіщень приймаються до експлуатування у порядку,
визначеному ДБН В.2.5-56:2010.
VII. Вимоги щодо провадження робіт
з технічного обслуговування систем
пожежної сигналізації, оповіщування
про пожежу та управління евакуацією людей
7.1. Кваліфікаційні вимоги: Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки
"інженерія" ("будівництво та архітектура", "цивільна безпека"); стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для напряму підготовки "цивільна безпека") не
менше трьох років. Виконавці робіт повинні мати професійно-технічну освіту
електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера з
ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з
ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку,
монтажника радіоелектронної апаратури та приладів), з яких один не
нижче 5-го, а другий не нижче 3-го розрядів. Кількість виконавців робіт повинна бути не менше двох. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, а також
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.вгору