Документ z1164-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.09.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2017  № 2952/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2017 р.
за № 1164/31032

Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 37 Закону України «Про запобігання корупції», статті 44 Закону України «Про державну службу», наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333, та з метою визначення моральних та професійно-етичних принципів поведінки працівників системи Міністерства юстиції України під час виконання ними своїх службових повноважень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила етичної поведінки працівників апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів (далі - Правила), що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів організувати доведення вимог Правил до відома кожного працівника.

Вимоги Правил можуть застосовуватися до працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
21.09.2017 № 2952/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2017 р.
за № 1164/31032

ПРАВИЛА
етичної поведінки працівників апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів

I. Загальні положення

1. Ці Правила - сукупність моральних та професійно-етичних принципів, правил та вимог, які регулюють засади поведінки працівників під час виконання ними своїх службових повноважень.

2. Ці Правила ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу та запобігання корупції, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333.

3. Ці Правила поширюються на працівників апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів (далі - працівники системи Міністерства юстиції України), крім персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

4. Дотримання вимог цих Правил державними службовцями враховується під час проведення щорічного оцінювання їх службової діяльності, а також під час прийняття рішення про їх преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.

5. Працівники системи Міністерства юстиції України під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані керуватися такими принципами:

служіння державі і суспільству;

пріоритетність інтересів;

субординація;

толерантність;

гідна поведінка;

доброчесність;

політична нейтральність;

прозорість і підзвітність;

сумлінність.

II. Принципи етичної поведінки працівників системи Міністерства юстиції України

1. Принцип служіння державі і суспільству:

чесне служіння і вірність державі;

забезпечення державних інтересів під час виконання завдань та функцій держави;

сприяння реалізації прав і законних інтересів громадян та суб’єктів господарювання;

повага до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об'єднань громадян, інших юридичних осіб, недопущення свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог;

формування позитивного іміджу держави;

шанування народних звичаїв і національних традицій;

повага до державних символів України;

використання державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків.

2. Принцип пріоритетності інтересів полягає у спрямованості дій на захист публічних інтересів, пріоритеті інтересів держави, Міністерства юстиції України та його територіальних органів над особистими, приватними або корпоративними інтересами.

3. Принцип субординації:

підпорядкування своєму безпосередньому керівнику або особі, яка виконує його обов’язки, виконання письмових та усних доручень керівника та дотримання встановлених строків виконання таких доручень;

повідомлення безпосереднього керівника про отримані доручення від керівника вищого рівня.

У разі виникнення сумніву щодо законності доручення керівника працівник системи Міністерства юстиції України повинен виконати таке доручення та одночасно поінформувати керівника про ймовірні ризики його виконання.

4. Принцип толерантності:

повага до гідності кожної людини незалежно від її поглядів та переконань;

доброзичливе ставлення до оточуючих, співпереживанні;

відмова від агресивності у будь-яких проявах;

неприйняття соціальної несправедливості та зверхності у будь-яких проявах.

5. Принцип гідної поведінки:

повага до гідності інших осіб;

повага до приватного життя інших осіб;

ввічливість та дотримання високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації);

доброзичливість, уникнення конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

підтримання сприятливого морально-психологічного клімату у колективі, утримання від будь-яких дій, зокрема поширення інформації, які компрометують, принижують професійну гідність і авторитет колективу чи окремих працівників;

недопущення, у тому числі поза роботою, дій і вчинків, які можуть зашкодити роботі чи негативно вплинути на репутацію працівників системи Міністерства юстиції України;

забезпечення належного зовнішнього вигляду, використання офіційно-ділового стилю в одязі відповідно до загальноприйнятих вимог пристойності.

6. Принцип доброчесності:

чесність,  порядність, моральність та добропорядність;

неприпустимість використання державного майна в особистих цілях;

раціональне і дбайливе використання державної власності, постійне підвищення ефективності її використання, уникнення надмірних і непотрібних витрат;

неприпустимість використання службового становища в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використання свого статусу та інформації про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

недопущення впливу приватного інтересу у сфері виконання службових повноважень, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень, вжиття заходів для врегулювання конфлікту інтересів, звернення за роз’ясненнями до визначених законом суб’єктів у випадку сумніву щодо наявності конфлікту інтересів;

нерозголошення та невикористання інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням працівниками системи Міністерства юстиції України своїх обов’язків, у тому числі після припинення своєї діяльності (крім випадків, установлених законом);

недопущення надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій.

7. Принцип політичної нейтральності:

недопущення впливу політичних інтересів на дії та рішення;

відмова від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій;

дотримання вимог стосовно обмежень щодо політичної діяльності, встановлених законом;

забезпечення прозорості у відносинах з особами, що виконують політичні функції;

недопущення використання свого службового становища в політичних цілях у будь-який спосіб.

8. Принцип прозорості і підзвітності:

відкритість та доступність інформації про діяльність працівників системи Міністерства юстиції України, крім випадків, визначених Конституцією та законами України;

запобігання неправомірному поширенню інформації з обмеженим доступом.

9. Принцип сумлінності:

добросовісне, чесне та професійне виконання працівниками системи Міністерства юстиції України своїх обов’язків, виявлення ініціативи і творчих здібностей;

постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності та удосконалення організації своєї діяльності;

недопущення ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення.

ІІІ. Відповідальність за порушення цих Правил

За порушення цих Правил працівники системи Міністерства юстиції України несуть відповідальність відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Директор  Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО.М. Олійниквгору