Документ z1143-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.02.2018, підстава - z0093-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.08.2014 № 1118


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2014 р.
за № 1143/25920

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
№ 1230 від 20.12.2016
№ 923 від 21.12.2017}

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 4 Закону України «Про іпотечні облігації» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 квітня 2006 року № 234 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 червня 2006 року за № 746/12620.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 14 розділу І Положення, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».

5. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А.Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України

Т.в.о. Голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послугВ.І. РичаківськаМ. Поляков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
28.08.2014  № 1118


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2014 р.
за № 1143/25920

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

I. Загальні положення

1. Це Положення установлює порядок реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій (далі - іпотечна облігація), змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій.

Дія цього Положення поширюється на емітентів-резидентів.

Дія цього Положення не поширюється на випадки емісії звичайних іпотечних облігацій емітентів-резидентів за межами України.

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

«андеррайтинг», «базовий проспект емісії», «викуп цінних паперів», «випуск цінних паперів», «емісія», «міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів», «обіг цінних паперів», «перший власник», «приватне розміщення цінних паперів» «проспект емісії цінних паперів», «погашення емісійних цінних паперів», «публічне розміщення цінних паперів», «строк обігу облігацій», - відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

«дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій», «емітент іпотечних облігацій», «іпотечна облігація», «іпотечне покриття», «іпотечний актив», «обслуговуюча установа», «технічний дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій», «управитель іпотечного покриття» - відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації»;

дострокове погашення іпотечних облігацій - сукупність дій емітента та власників іпотечних облігацій щодо припинення обігу іпотечних облігацій на підставі прийнятого емітентом рішення про дострокове погашення, виплати їх власникам ціни дострокового погашення іпотечних облігацій, що встановлюється у порядку, передбаченому проспектом емісії іпотечних облігацій, та не може бути меншою, ніж номінальна вартість таких іпотечних облігацій, до настання строків погашення іпотечних облігацій, передбачених проспектом емісії іпотечних облігацій, та анулювання іпотечних облігацій у порядку, передбаченому проспектом емісії іпотечних облігацій;

серія іпотечних облігацій - сукупність іпотечних облігацій одного емітента в межах одного випуску іпотечних облігацій, що мають один реєстраційний номер, однакові умови та строки розміщення, обігу, виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові права.

3. Іпотечна облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, а якщо це передбачено проспектом емісії, - в іноземній валюті.

Мінімальна номінальна вартість іпотечної облігації не може бути меншою, ніж одна копійка, якщо номінальна вартість іпотечної облігації визначена в національній валюті.

4. Розміщення та продаж іпотечних облігацій здійснюються в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та проспектом емісії відповідного випуску іпотечних облігацій, - в іноземній валюті з урахуванням законодавства про валютне регулювання.

5. Стосовно кожного розміщення іпотечних облігацій емітент приймає окреме рішення про розміщення іпотечних облігацій.

6. Емітент може прийняти рішення про розміщення іпотечних облігацій наступного випуску до закінчення строку обігу іпотечних облігацій попереднього випуску.

7. Рішення про розміщення іпотечних облігацій приймається органом управління емітента, повноваження якого підтверджуються установчими документами емітента.

Забороняється обмежувати доступ власників іпотечних облігацій до оригіналу рішення про розміщення іпотечних облігацій, який зберігається в емітента.

8. Публічне розміщення іпотечних облігацій здійснюється шляхом їх пропозиції заздалегідь не визначеній кількості осіб на підставі опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії іпотечних облігацій.

Публічне розміщення іпотечних облігацій здійснюється на фондовій біржі або на позабіржовому ринку емітентом самостійно або через андеррайтера(ів), що уклав(ли) з емітентом договір про андеррайтинг.

Іпотечні облігації, які пропонуються для публічного розміщення, є такими, що вільно обертаються. Першими та наступними власниками таких іпотечних облігацій можуть бути будь-які юридичні та/або фізичні особи.

У разі публічного розміщення іпотечних облігацій договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом їх емісії, але не пізніше одного року з дати початку укладення таких договорів. Якщо іпотечні облігації, що пропонуються для розміщення, випускаються різними серіями, строк укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення окремої серії іпотечних облігацій не може перевищувати одного року з дати початку укладення таких договорів.

Кожен перший власник іпотечних облігацій має сплатити вартість таких іпотечних облігацій у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску (серії) іпотечних облігацій.

Забороняється укладати договори з першими власниками в процесі публічного розміщення іпотечних облігацій раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Приватне розміщення іпотечних облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими власниками іпотечних облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та/або фізичні особи - учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення іпотечних облігацій.

Іпотечні облігації, які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

Укладення договорів з першими власниками під час приватного розміщення іпотечних облігацій здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг.

Під час приватного розміщення іпотечних облігацій договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом емісії іпотечних облігацій, але не довше двох місяців з дати початку їх укладення. Якщо іпотечні облігації, що пропонуються для розміщення, випускаються різними серіями, строк укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення окремої серії іпотечних облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку укладення таких договорів.

10. Обіг іпотечних облігацій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення іпотечних облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

11. Перехід права власності на іпотечні облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов’язань, що підтверджуються іпотечною облігацією.

12. Під час обігу іпотечних облігацій власник іпотечних облігацій має право звернутися до емітента з пропозицією/вимогою викупити оплачені власником іпотечні облігації.

Емітент зобов’язаний здійснити викуп іпотечних облігацій у їх власників у випадках, що визначені у проспекті емісії як випадки обов’язкового викупу іпотечних облігацій. При цьому проспект емісії має містити порядок викупу іпотечних облігацій, зокрема порядок прийняття рішення про викуп іпотечних облігацій у їх власників, порядок повідомлення власників іпотечних облігацій про здійснення викупу іпотечних облігацій, порядок встановлення ціни викупу іпотечних облігацій і строк, протягом якого іпотечні облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу.

Емітент зобов’язаний здійснити викуп іпотечних облігацій у їх власників у разі пред’явлення відповідної вимоги управителя іпотечного покриття або настання відповідних обставин, у випадках, встановлених Законом України «Про іпотечні облігації».

13. Визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку емісії іпотечних облігацій недобросовісною, тимчасове зупинення та поновлення розміщення іпотечних облігацій, а також визнання емісії іпотечних облігацій недійсною відбуваються відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною.

{Пункт 14 розділу I набирає чинності з 06.11.2014. Див. пункт 4 цього Рішення}

14. Для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій заявник подає документи, визначені цим Положенням (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом документів, подання яких до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено цим Положенням. Копії документів, подання яких до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено цим Положенням, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

{Абзац другий пункту 14 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

{Пункт 14 розділу І в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

15. Емісія іпотечних облігацій здійснюється за такими етапами:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішень про:

публічне/приватне розміщення іпотечних облігацій;

визначення за потреби органу емітента, якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;

зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій;

внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі розміщення іпотечних облігацій (за умови, що на запланований обсяг іпотечних облігацій укладено договори з першими власниками та іпотечні облігації повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій;

затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій;

затвердження звіту про результати розміщення іпотечних облігацій;

прийняття рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій;

прийняття рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій;

прийняття рішення про дострокове погашення іпотечних облігацій;

повернення внесків, внесених в оплату за іпотечні облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій.

Уповноважений орган емітента може визначити уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій;

2) формування іпотечного покриття;

3) укладання договору з управителем іпотечного покриття та обслуговуючою установою (якщо емітент самостійно не виконує функції обслуговуючої установи);

4) прийняття уповноваженим органом емітента у разі потреби рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення іпотечних облігацій;

5) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

6) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії;

7) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску іпотечних облігацій, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій;

8) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

9) внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

10) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

11) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

12) внесення протягом десяти робочих днів з дня реєстрації випуску іпотечних облігацій на підставі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій відомостей про обтяження заставою іпотечного покриття до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

13) присвоєння іпотечним облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

14) укладення за потреби з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів;

15) надання до Центрального депозитарію цінних паперів та управителю іпотечного покриття копій рішення про розміщення іпотечних облігацій, зареєстрованого проспекту емісії іпотечних облігацій, зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі наявності); оформлення і депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

16) розкриття емітентом інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії іпотечних облігацій та змінах до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі внесення таких змін), у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій)/надання емітентом (у порядку, передбаченому проспектом емісії іпотечних облігацій) копії зареєстрованого проспекту емісії іпотечних облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення згідно з відповідним рішенням емітента, не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення іпотечних облігацій, визначеної проспектом емісії (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій);

17) укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій.

Протягом установленого в проспекті емісії (змінах до проспекту емісії) строку першим власником подається заява про придбання іпотечних облігацій, укладається договір купівлі-продажу іпотечних облігацій відповідно до умов розміщення. Перший власник здійснює повну оплату іпотечних облігацій відповідно до умов розміщення, але не пізніше моменту затвердження уповноваженим органом емітента результатів розміщення іпотечних облігацій;

18) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій уповноваженим органом емітента;

19) затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій уповноваженим органом емітента;

20) затвердження звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій уповноваженим органом емітента;

21) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій;

22) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій;

23) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій;

24) надання емітентом до Центрального депозитарію цінних паперів копії свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій, оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

25) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати публічного розміщення іпотечних облігацій, у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій);

26) направлення емітентом не пізніше 5 робочих днів з дати опублікування звіту про результати публічного розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку копії примірника офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій).

16. У разі припинення управителя іпотечного покриття (ліквідація/припинення шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або його заміни емітент повинен надати до Комісії зміни до договору та/або договір з новим управителем протягом 10 календарних днів з дати виникнення змін до структурного підрозділу Комісії, що здійснював реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

ІІ. Реєстрація випуску іпотечних облігацій, проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій

1. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій

1. Реєстрація випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, реєстрація змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, реєстрація звіту про результати розміщення іпотечних облігацій здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган).

{Пункт 1 глави 1 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

2. Реєстрація випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, реєстрація змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, реєстрація звіту про результати розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

3. Реєстрація реєструвальним органом випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій не може розглядатися як гарантія їх вартості.

4. Реєстрація випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій здійснюється одночасно.

5. На дату реєстрації випуску іпотечних облігацій емітент зобов’язаний сформувати іпотечне покриття, що відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про іпотечні облігації».

6. Реєструвальний орган:

1) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій або відмовляє в реєстрації протягом:

10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

25 робочих днів - у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;

2) повертає у передбачені підпунктом 1 цього пункту строки документи емітентові без розгляду.

7. Після реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій (додаток 1), яке є підставою для присвоєння іпотечним облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

Якщо випуск іпотечних облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску іпотечних облігацій емітенту видається окреме тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску.

8. Після реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, щодо яких емітентом прийнято рішення про приватне розміщення, уповноважена особа реєструвального органу протягом 3 робочих днів надає Центральному депозитарію цінних паперів розпорядження, у якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до рішення про приватне розміщення іпотечних облігацій є учасниками такого розміщення, і про обмеження обігу іпотечних облігацій (крім випадків, передбачених законодавством) стосовно осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

9. Реєструвальний орган протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій:

1) здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії іпотечних облігацій або відмовляє в реєстрації;

2) повертає документи емітентові без розгляду.

10. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій здійснює реєстрацію звіту або відмовляє в реєстрації.

11. Реєструвальний орган протягом 14 календарних днів з дня реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій (додаток 2) на суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених іпотечних облігацій, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій.

12. Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у відповідному підрозділі реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

13. Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в проспекті емісії іпотечних облігацій та в інших поданих документах, а також повноважень органів емітента. До закінчення встановленого для реєстрації строку уповноважена особа реєструвального органу може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, відраховується з дати надходження останнього документа.

14. Зареєстровані проспект емісії іпотечних облігацій, зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіт про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» або написом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованих проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій після реєстрації повертається емітенту.

15. Свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій видається емітенту одночасно з примірником зареєстрованого звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій.

Якщо випуск іпотечних облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску іпотечних облігацій емітенту видається окреме свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій.

16. За письмовим зверненням емітента, поданим до реєструвального органу до прийняття реєструвальним органом рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій, реєструвальний орган може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій, на доопрацювання.

17. Підставами для повернення емітентові без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій або змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених главами 2, 4 цього розділу, до їх оформлення.

18. Підставами для відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації в поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій;

невідповідності іпотечного покриття вимогам Закону України «Про іпотечні облігації»;

визнання емісії іпотечних облігацій недобросовісною.

19. Підставами для відмови в реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації в поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення таких змін.

20. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій є:

виявлення порушення вимог законодавства, пов’язаного з розміщенням іпотечних облігацій, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

прийняття уповноваженою особою реєструвального органу або судом рішення про зупинення розміщення іпотечних облігацій, яке є чинним на дату реєстрації, у порядку, передбаченому законодавством;

визнання емісії іпотечних облігацій недобросовісною.

21. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій/змін до проспекту емісії іпотечних облігацій/звіту про результати розміщення іпотечних облігацій (додаток 3), яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій або змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави залишення документів без розгляду та перелік порушень.

Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

{Пункт 21 глави 1 розділу IІ доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

22. У разі відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій подані заявником документи залишаються в реєструвальному органі, крім оригіналу тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій, що повертається заявнику.

23. У випадку, коли в реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

2. Документи, які подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій

1. Для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій подає до реєструвального органу:

1) заяву про реєстрацію випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій (додаток 4);

2) рішення уповноваженого органу емітента (або його (їх) нотаріально засвідчену(і) копію(ї)) про:

публічне/приватне розміщення іпотечних облігацій;

визначення органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;

зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій;

внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі розміщення іпотечних облігацій (за умови, що на запланований обсяг іпотечних облігацій укладено договори з першими власниками та іпотечні облігації повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій;

затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій;

затвердження звіту про результати розміщення іпотечних облігацій;

прийняття рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій;

прийняття рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій;

прийняття рішення про дострокове погашення іпотечних облігацій;

повернення внесків, внесених в оплату за іпотечні облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій.

Рішення про визначення органу емітента, якому надаються відповідні повноваження, подається у разі прийняття такого(их) рішення(нь).

Рішення, зазначене(і) в цьому підпункті, має(ють) бути оформлене(і) протоколом, пронумероване(і), прошнуроване(і) та засвідчене(і) підписом керівника та печаткою емітента.

Рішення про публічне/приватне розміщення іпотечних облігацій має містити відомості відповідно до додатка 5 до цього Положення;

3) копії документів емітента, що підтверджують повноваження органу, який прийняв рішення про публічне/приватне розміщення іпотечних облігацій, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

4) проспект емісії іпотечних облігацій, що повинен бути пронумерований, прошнурований та підписаний керівниками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором) і засвідчений печатками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором). Проспект емісії подається у двох примірниках.

Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення іпотечних облігацій, проспект емісії іпотечних облігацій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника та печаткою андеррайтера.

Якщо прийнято рішення про публічне розміщення іпотечних облігацій на фондовій біржі, проспект емісії іпотечних облігацій погоджується з фондовою біржею, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення іпотечних облігацій, і засвідчується підписом керівника та печаткою такої фондової біржі.

Проспект емісії іпотечних облігацій повинен містити відомості відповідно до додатка 6 до цього Положення.

Емітент має право оформити проспект емісії іпотечних облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії іпотечних облігацій та проспект емісії іпотечних облігацій відповідного випуску), які підлягають реєстрації реєструвальним органом. При цьому замість єдиного проспекту емісії іпотечних облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії іпотечних облігацій відповідного випуску, а у разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту емісії - наступний проспект емісії іпотечних облігацій відповідного випуску.

У разі оформлення проспекту емісії іпотечних облігацій двома частинами базовий проспект емісії іпотечних облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 7 до цього Положення, перший (наступний) проспект емісії відповідного випуску іпотечних облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 8 до цього Положення.

Базовий проспект емісії, перший проспект емісії іпотечних облігацій відповідного випуску, наступний проспект емісії іпотечних облігацій відповідного випуску подаються у двох примірниках і оформлюються відповідно до вимог цього підпункту;

5) копію попереднього договору андеррайтингу, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення іпотечних облігацій);

6) фінансову звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

7) фінансову звітність, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, за три завершені звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій. Якщо емітент здійснює діяльність менше трьох років, фінансова звітність подається за завершені фінансові роки;

8) аудиторський висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій, складений відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до реєструвального органу у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

9) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій, складений відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до реєструвального органу у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), із зазначенням висновків щодо відповідності розміру іпотечного покриття даним бухгалтерського обліку і фінансової звітності емітента іпотечних облігацій та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"; відповідності розміру власного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних цінних паперів та відповідності стану та розміру іпотечного покриття іпотечних облігацій вимогам законодавства, якщо рішення про розміщення прийняте у звітному періоді;

10) реєстр іпотечного покриття у паперовій та електронній формах станом на дату прийняття рішення про розміщення випуску іпотечних облігацій;

11) копії договору з управителем про управління іпотечним покриттям та договору про обслуговування іпотечних активів з обслуговуючою установою, якщо емітент самостійно не виконує функцій з обслуговування іпотечних активів;

12) копію документа встановленої форми відповідного державного органу про внесення емітента іпотечних облігацій до Державного реєстру банків або Державного реєстру фінансових установ, засвідчену печаткою та підписом керівника емітента;

13) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника і печаткою емітента.

2. Склад і зміст фінансової звітності, яка надається для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії іпотечних облігацій, а також включається до проспекту емісії іпотечних облігацій, визначаються для емітентів:

небанківських установ - нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб, які діяли на відповідні звітні дати;

банків - нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати.

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.

{Пункт 2 глави 2 розділу IІ доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

Якщо емітент має дочірні підприємства, крім фінансової звітності про власні господарські операції, для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій емітент подає консолідовану фінансову звітність.

{Пункт 2 глави 2 розділу IІ доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

3. У разі внесення змін (заміни іпотечних активів) до реєстру іпотечного покриття емітент у період з дати подання відповідних документів для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій до дати реєстрації випуску іпотечних облігацій має подати в паперовому та електронному виглядах відповідну інформацію до структурного підрозділу реєструвального органу, що здійснює реєстрацію випуску іпотечних облігацій, у термін, що не перевищує 10 календарних днів з дати внесення змін (заміни іпотечних активів), але не пізніше дати реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій.

3. Відмова від розміщення іпотечних облігацій

1. Емітент до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, визначеної в проспекті емісії іпотечних облігацій, має право прийняти рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій.

2. У випадку прийняття рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій для скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій емітент не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, визначеної в проспекті емісії іпотечних облігацій, має подати до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій у зв’язку з відмовою від розміщення звичайних іпотечних облігацій (додаток 9);

оригінал рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій, прийнятого уповноваженим органом емітента;

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

4. Внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій

1. Емітент має право внести зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій:

1) до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій - у разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії іпотечних облігацій.

У цьому разі емітент не має права:

здійснювати укладення договорів з першими власниками в процесі:

публічного розміщення іпотечних облігацій - до реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій в реєструвальному органі та опублікування відповідної інформації відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

приватного розміщення іпотечних облігацій - до реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій в реєструвальному органі та надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення іпотечних облігацій є учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням емітента;

вносити зміни до проспекту емісії після дати початку укладення договорів з першими власниками в процесі публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій;

2) протягом строку обігу іпотечних облігацій, але не пізніше 15 робочих днів до дати закінчення обігу іпотечних облігацій.

У цьому разі внести зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій протягом строку обігу іпотечних облігацій емітент може виключно у випадках:

здійснення емітентом викупу усього відповідного випуску (серії) іпотечних облігацій;

отримання емітентом згоди на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій у всіх власників відповідного випуску (серії) іпотечних облігацій;

отримання емітентом згоди управителя іпотечного покриття на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

якщо емітент є власником частини іпотечних облігацій відповідного випуску (серії) та якщо усі власники решти іпотечних облігацій надали згоду на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій.

2. Забороняється вносити зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій в частині зменшення обсягу прав, які надаються власникам іпотечних облігацій, кількості іпотечних облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, зміни умов розміщення, встановлених рішенням про розміщення та проспектом емісії іпотечних облігацій.

3. У разі внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій реєстрація змін до проспекту емісії іпотечних облігацій здійснюється у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

2) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, а саме:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій, складеної згідно з додатком 10 до цього Положення;

змін до проспекту емісії іпотечних облігацій у двох примірниках, засвідчених підписом керівника та печаткою емітента. У разі якщо зміни стосуються і реєстру іпотечного покриття, емітент надає також зміни до реєстру іпотечного покриття. У разі припинення управителя іпотечного покриття або його заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новим управителем. У разі припинення обслуговуючої установи або її заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новою обслуговуючою установою;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, оформленого протоколом, або його копії, засвідченої в нотаріальному порядку;

3) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

4) розкриття емітентом інформації про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення);

5) надання емітентом не пізніш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення іпотечних облігацій є учасниками такого розміщення (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій).

У разі якщо вчинити дії, передбачені підпунктами 2, 4, 5 цього пункту, у зазначені строки неможливо, до змін також включається інформація про перенесення строків укладення договорів з першими власниками.

4. У разі внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій протягом строку обігу іпотечних облігацій реєстрація змін до проспекту емісії іпотечних облігацій здійснюється у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

2) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення реєструвальному органу документів для зупинення обігу іпотечних облігацій, а саме:

заяви про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій (додаток 11);

копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку;

3) видача уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій (додаток 12) протягом 5 робочих днів з дня отримання документів для зупинення обігу іпотечних облігацій;

4) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій:

оприлюднення реєструвальним органом відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення реєструвальним органом відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

{Підпункт 4 пункту 4 глави 4 розділу IІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

5) направлення реєструвальним органом розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій емітенту та управителю іпотечного покриття протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;

{Підпункт 5 пункту 4 глави 4 розділу IІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

6) опублікування реєструвальним органом інформації про зупинення обігу іпотечних облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дня видачі відповідного розпорядження;

7) забезпечення емітентом протягом 10 робочих днів з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу іпотечних облігацій однієї з умов, передбачених абзацами третім - шостим підпункту 2 пункту 1 цієї глави, та подання реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, а саме:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій, складеної згідно з додатком 11 до цього Положення;

змін до проспекту емісії іпотечних облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом керівника та печаткою емітента. У разі якщо зміни стосуються і реєстру іпотечного покриття, емітент надає також зміни до реєстру іпотечного покриття. У разі припинення управителя іпотечного покриття або його заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новим управителем. У разі припинення обслуговуючої установи або її заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новою обслуговуючою установою;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, оформленого протоколом, або його копії, засвідченої в нотаріальному порядку. У разі припинення управителя іпотечного покриття або його заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новим управителем. У разі припинення обслуговуючої установи або її заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новою обслуговуючою установою;

копії документа про стан рахунку у цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу іпотечних облігацій відповідного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів, та/або копії реєстру власників відповідного випуску (серії) іпотечних облігацій та письмових заяв власників іпотечних облігацій відповідного випуску (серії) іпотечних облігацій про згоду на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі якщо власником іпотечних облігацій є фізична особа, заява про згоду на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій засвідчується в нотаріальному порядку) (подається у разі отримання згоди власників іпотечних облігацій);

копії документа, що підтверджує письмову згоду управителя іпотечного покриття на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, засвідченого підписом керівника та печаткою управителя іпотечного покриття (подається у разі отримання згоди управителя іпотечного покриття);

8) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій з одночасною видачею уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про відновлення обігу іпотечних облігацій (додаток 13).

У разі неотримання від емітента документів для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій протягом 10 робочих днів з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу іпотечних облігацій уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про відновлення обігу іпотечних облігацій (додаток 13);

9) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про відновлення обігу іпотечних облігацій:

оприлюднення реєструвальним органом відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення реєструвальним органом відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

{Підпункт 9 пункту 4 глави 4 розділу IІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

10) направлення реєструвальним органом розпорядження про відновлення обігу іпотечних облігацій емітенту та управителю іпотечного покриття протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;

{Підпункт 10 пункту 4 глави 4 розділу IІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

11) опублікування реєструвальним органом інформації про відновлення обігу іпотечних облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дня видачі відповідного розпорядження;

12) розкриття емітентом інформації про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій);

13) надання емітентом протягом 15 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій копії таких змін особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення іпотечних облігацій є учасниками такого розміщення (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій).

5. У разі зміни інформації, що міститься у базовому проспекті емісії іпотечних облігацій, реєстрація змін до базового проспекту емісії відбувається у такому порядку:

1) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня зміни такої інформації до реєструвального органу:

заяви про реєстрацію змін до базового проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій згідно з додатком 14 до цього Положення;

змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій у двох примірниках, засвідчених підписом керівника та печаткою емітента;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій;

копії установчих документів емітента, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента (подається у разі зміни інформації щодо структури управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента); предмета та мети діяльності емітента);

2) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій;

3) розкриття емітентом інформації про внесення змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку.

5. Документи, які надаються для реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій

1. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення іпотечних облігацій та в проспекті емісії іпотечних облігацій, було укладено хоча б один договір з першими власниками, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу документи, необхідні для реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій), складену згідно з додатком 15 до цього Положення;

2) звіт про результати публічного/приватного розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії звичайних іпотечних облігацій), складений згідно з додатком 16 до цього Положення. Звіт подається до реєструвального органу у двох примірниках і повинен бути засвідчений уповноваженою особою (посадовою особою уповноваженого органу) емітента, якій надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій.

Звіт має бути підписаний керівниками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску), уповноваженою особою Центрального депозитарію цінних паперів і засвідчений печатками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами), Центрального депозитарію цінних паперів.

У разі здійснення публічного розміщення іпотечних облігацій звіт про результати розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) також засвідчується підписом керівника та печаткою фондової біржі, через яку емітент здійснив розміщення іпотечних облігацій.

Якщо іпотечні облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії іпотечних облігацій;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій;

4) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

5) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

6) рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

7) рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу емітента), засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

8) документ, який підтверджує оплату 100 % вартості розміщених іпотечних облігацій;

9) довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій).

У разі якщо до проспекту емісії іпотечних облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій);

10) засвідчені підписом керівника та печаткою емітента копії публікацій проспекту емісії іпотечних облігацій та змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (якщо такі зміни вносилися) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій).

У разі якщо документи, зазначені в цьому пункті, містять більше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

2. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення та у проспекті емісії іпотечних облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 17 до цього Положення;

2) звіт про результати публічного/приватного розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії звичайних іпотечних облігацій), складений згідно з додатком 16 до цього Положення. Звіт подається до реєструвального органу у двох примірниках і повинен бути засвідчений уповноваженою особою (посадовою особою уповноваженого органу) емітента, якій надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій.

Звіт має бути підписаний керівниками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску), уповноваженою особою Центрального депозитарію цінних паперів і засвідчений печатками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами), Центрального депозитарію цінних паперів.

У разі здійснення публічного розміщення іпотечних облігацій звіт про результати розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) також засвідчується підписом керівника та печаткою фондової біржі, через яку емітент здійснив розміщення іпотечних облігацій.

Якщо іпотечні облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії іпотечних облігацій;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій;

4) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

5) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

6) рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

7) довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення облігацій).

У разі якщо до проспекту емісії іпотечних облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій);

8) засвідчені підписом керівника та печаткою емітента копії публікацій проспекту емісії іпотечних облігацій та змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (якщо такі зміни вносилися) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій).

3. У разі незатвердження уповноваженим органом емітента у встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» строки результатів укладення договорів з першими власниками емітент не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за іпотечні облігації, подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 17 до цього Положення;

2) звіт про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії звичайних іпотечних облігацій), складений згідно з додатком 16 до цього Положення.

Звіт має бути підписаний керівниками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску), уповноваженою особою Центрального депозитарію цінних паперів і засвідчений печатками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами), Центрального депозитарію цінних паперів.

Звіт про результати розміщення іпотечних облігацій подається без підпису посадової особи уповноваженого органу емітента, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій;

3) довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, з переліком внесків, унесених в оплату за іпотечні облігації, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів, з наданням засвідчених підписом керівника та печаткою емітента копій документів, які підтверджують оплату першими власниками вартості розміщених іпотечних облігацій;

4) довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, про повернення внесків, унесених в оплату за іпотечні облігації, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення);

5) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

6) довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення облігацій).

У разі якщо до проспекту емісії іпотечних облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій);

7) засвідчені підписом керівника та печаткою емітента копії публікацій проспекту емісії іпотечних облігацій та змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (якщо такі зміни вносилися) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій).

4. У разі якщо документи, зазначені у цій главі, містять більше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

IІІ. Погашення, анулювання, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

1. Скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

1. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних облігацій у разі:

прийняття емітентом рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій;

якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками іпотечних облігацій, який вказаний у проспекті емісії іпотечних облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками;

незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення іпотечних облігацій.

2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій (додаток 18) у разі:

1) прийняття емітентом рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 3 розділу ІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій видається протягом 5 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів;

2) якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, який вказаний у проспекті емісії іпотечних облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками, - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 5 розділу ІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення іпотечних облігацій;

3) незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення іпотечних облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 3 глави 5 розділу ІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення іпотечних облігацій.

3. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулює свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних облігацій у разі:

погашення (дострокового погашення) іпотечних облігацій у повному обсязі;

якщо до настання строків погашення іпотечних облігацій емітент здійснив викуп всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій.

4. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій (додаток 19) у разі:

1) погашення (дострокового погашення) іпотечних облігацій у повному обсязі - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктами 2 - 5 глави 2 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) іпотечних облігацій;

2) якщо до настання строків погашення іпотечних облігацій емітент здійснив викуп всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

5. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску іпотечних облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій направлення відповідного розпорядження емітенту та управителю іпотечного покриття.

{Пункт 5 глави 1 розділу IIІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

6. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску іпотечних облігацій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

{Пункт 6 глави 1 розділу IIІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску іпотечних облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

2. Погашення (дострокове погашення) іпотечних облігацій

1. Погашення іпотечних облігацій, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання, або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату погашення іпотечних облігацій.

Строк погашення іпотечних облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку їх погашення.

Випуск або окрема серія іпотечних облігацій можуть бути погашені достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників іпотечних облігацій.

Дострокове погашення іпотечних облігацій за ініціативою емітента дозволяється у випадку, коли така можливість передбачена проспектом емісії, яким мають бути визначені порядок прийняття рішення уповноваженим органом емітента про дострокове погашення випуску або окремої серії іпотечних облігацій, повідомлення власників іпотечних облігацій про здійснення дострокового погашення іпотечних облігацій, порядок встановлення ціни дострокового погашення іпотечних облігацій і строк, у який іпотечні облігації мають бути пред’явлені їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення іпотечних облігацій за вимогою їх власників дозволяється у випадках, передбачених проспектом емісії, яким мають бути визначені порядок прийняття рішення уповноваженим органом емітента про дострокове погашення випуску або окремої серії іпотечних облігацій, порядок встановлення ціни дострокового погашення іпотечних облігацій, строк, у який іпотечні облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення.

2. Емітент подає до реєструвального органу звіт про наслідки погашення іпотечних облігацій (кожної серії в разі випуску іпотечних облігацій різними серіями) не пізніше 15 днів після закінчення строку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення іпотечних облігацій та у проспекті емісії іпотечних облігацій, а у разі дострокового погашення іпотечних облігацій (кожної серії в разі випуску іпотечних облігацій різними серіями) - не пізніше 15 днів після закінчення дострокового погашення випуску (серії) іпотечних облігацій.

3. Звіт про наслідки погашення іпотечних облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 20 до цього Положення.

4. Звіт про дострокове погашення іпотечних облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 21 до цього Положення.

Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) іпотечних облігацій подається в одному примірнику. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписом та печаткою управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує функцій обслуговуючої установи), аудитора (аудиторської фірми), підписом та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

5. При поданні звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) іпотечних облігацій емітент також подає до реєструвального органу:

1) заяву про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) звичайних іпотечних облігацій (додаток 22);

2) копію рішення про публічне/приватне розміщення іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

3) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій;

4) копію рішення уповноваженого органу емітента про дострокове погашення іпотечних облігацій (у разі прийняття рішення про дострокове погашення).

Рішення уповноваженого органу емітента про дострокове погашення іпотечних облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників іпотечних облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) іпотечних облігацій;

ціну дострокового погашення іпотечних облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;

дати початку та закінчення строку, у який іпотечні облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення.

3. Анулювання викуплених емітентом іпотечних облігацій

1. У разі якщо до настання строків погашення іпотечних облігацій емітент здійснив викуп всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу іпотечних облігацій:

1) заяву про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 11 до цього Положення;

2) копію(ї) рішення (рішень) уповноваженого органу емітента про викуп іпотечних облігацій (подається у разі прийняття відповідного рішення відповідно до умов проспекту емісії).

Рішення уповноваженого органу емітента про викуп іпотечних облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників іпотечних облігацій про прийняття емітентом рішення про викуп іпотечних облігацій;

ціну викупу іпотечних облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;

дати початку та закінчення строку, у який іпотечні облігації мають бути пред’явлені для викупу;

3) копію документа про стан рахунку у цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів;

4) копію рішення уповноваженого органу емітента про анулювання викуплених іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій (додаток 12) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

2. У разі якщо до настання строків погашення іпотечних облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу іпотечних облігацій:

заяву про відновлення обігу звичайних іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 23 до цього Положення;

копію рішення про скасування рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітнта.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про відновлення обігу іпотечних облігацій (додаток 13) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

3. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій, направлення відповідного розпорядження емітенту, управителю іпотечного покриття.

{Пункт 3 глави 3 розділу IIІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

4. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

На підставі розпорядження про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

{Пункт 4 глави 3 розділу IIІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

5. Для скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску (серії) звичайних іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 24 до цього Положення;

копію документа про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів;

оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій.

ІV. Дії емітента іпотечних облігацій у разі його припинення, або в разі настання дефолту, або технічного дефолту емітента іпотечних облігацій

1. У разі настання дефолту або технічного дефолту емітента звичайних іпотечних облігацій управитель іпотечного покриття зобов’язаний письмово повідомити про це реєструвальний орган протягом 10 календарних днів з дня настання дефолту або технічного дефолту. Технічний дефолт не тягне за собою наслідків, що настають у разі дефолту.

2. Дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій (далі - дефолт) настає у разі:

1) невиконання або неналежного виконання грошових зобов’язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії;

2) порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора;

3) настання інших випадків, визначених у проспекті емісії.

3. У разі настання дефолту власники звичайних іпотечних облігацій набувають права:

1) вимагати від емітента дострокового виконання грошових зобов’язань за іпотечними облігаціями;

2) ужити заходів примусового стягнення заборгованості емітента за іпотечними облігаціями відповідно до законодавства;

3) звернути стягнення на іпотечне покриття;

4) задовольнити свої вимоги за рахунок інших активів емітента в разі недостатності коштів після звернення стягнення на іпотечне покриття.

Власники іпотечних облігацій задовольняють вищезазначені права через управителя.

Управитель у разі:

призначення тимчасового адміністратора емітента іпотечних облігацій або порушення справи про банкрутство емітента, у тому числі у разі настання дефолту, вимагає передачі іпотечного покриття йому або визначеній ним обслуговуючій установі на обслуговування, а також здійснює розпорядження коштами від іпотечного покриття;

прийняття рішення про ліквідацію емітента іпотечних облігацій відчужує іпотечне покриття самостійно або спільно з ліквідатором, а також уживає заходів щодо отримання коштів власниками іпотечних облігацій за рахунок іншого майна емітента.

Після задоволення прав власників іпотечних облігацій управитель протягом 30 днів з дати виконання зобов’язань перед власниками іпотечних облігацій повідомляє реєструвальний орган про задоволення прав власників іпотечних облігацій.

4. Припинення емітента іпотечних облігацій (у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації) здійснюється в порядку, установленому законодавством України.

5. У разі якщо на дату прийняття рішення про припинення емітента або настання дефолту іпотечні облігації цього емітента перебувають в обігу, здійснюється зупинення обігу іпотечних облігацій та задоволення прав власників іпотечних облігацій (погашення іпотечних облігацій).

6. Для зупинення обігу іпотечних облігацій комісія з припинення діяльності емітента (управитель іпотечного покриття, ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) (далі - комісія з припинення) протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про припинення діяльності або постановлення судового рішення щодо припинення емітента подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій (додаток 11);

2) копію рішення уповноваженого органу емітента про припинення, або копію судового рішення щодо припинення емітента, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, або копію судового рішення про визнання емітента банкрутом, або копію постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (для емітентів-банків). У разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку додатково подається копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з ліквідації банку.

Рішення уповноваженого органу емітента про припинення емітента має бути оформлене відповідно до законодавства.

Копія рішення уповноваженого органу емітента про припинення, судового рішення про припинення емітента, судового рішення про визнання емітента банкрутом, копія постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку засвідчується головою комісії з припинення та печаткою емітента;

3) копію(ї) повідомлення про прийняте рішення про припинення емітента, опублікованого в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства;

4) довідку, яка містить перелік і результати попередніх випусків іпотечних облігацій, із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків іпотечних облігацій, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску.

7. Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій (додаток 12) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

{Пункт 8 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

{Пункт 9 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

8. Погашення іпотечних облігацій здійснює комісія з припинення емітента у порядку та у строк, що зазначені в повідомленні про прийняте рішення про припинення емітента, яке публікується в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства.

9. Для скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску іпотечних облігацій комісія з припинення емітента не пізніше 7 робочих днів з дати завершення погашення іпотечних облігацій до реєструвального органу подає такі документи:

1) заяву про скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 24 до цього Положення;

2) рішення засновників (учасників) емітента або органу, який прийняв рішення про припинення емітента, що оформлене протоколом та засвідчене підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента;

3) довідку про розрахунки із власниками іпотечних облігацій із зазначенням таких даних:

найменування та місцезнаходження емітента, управителя та обслуговуючої установи;

загальна номінальна вартість, кількість іпотечних облігацій (з фіксованим або плаваючим процентом);

номінальна вартість іпотечних облігацій;

серії та порядкові номери іпотечних облігацій;

строк обігу іпотечних облігацій;

дати початку та закінчення погашення іпотечних облігацій;

кількість погашених іпотечних облігацій (із зазначенням номерів та серій);

сума, на яку погашено іпотечні облігації;

сума доходу, що виплачена за іпотечними облігаціями (окремо для іпотечних облігацій з фіксованим процентом та іпотечних облігацій з плаваючим процентом).

Довідка засвідчується підписом голови комісії з припинення, а також печаткою емітента, обслуговуючої установи, аудитора (аудиторської фірми), Центрального депозитарію цінних паперів;

4) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

10. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій протягом 15 робочих днів з дати надходження до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів.

11. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва направлення відповідного розпорядження емітенту.

{Пункт 11 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

12. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

{Пункт 12 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

13. На підставі розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

{Пункт 13 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. Папаіка
Додаток 1
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(пункт 7 глави 1 розділу ІІ)

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій


Додаток 2
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(пункт 7 глави 1 розділу ІІ)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій


Додаток 3
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(пункт 21 глави 1 розділу ІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯДодаток 4
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 1 пункту 1 глави 2 розділу ІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» __________ 20___ року № ____
      (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)

Розмір власного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій

Розмір іпотечного покриття на дату подання документів на реєстрацію випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії

Орган, який прийняв рішення про розміщення іпотечних облігацій

Дата і номер рішення про розміщення іпотечних облігацій

Загальна номінальна вартість іпотечних облігацій, що випускаються

Зазначення про те, що для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій подаються базовий проспект емісії та перший проспект емісії іпотечних облігацій відповідного випуску (у разі оформлення проспекту емісії іпотечних облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами)

Дата реєстрації базового проспекту емісії (у разі його наявності) і дата реєстрації останніх змін до базового проспекту емісії (якщо такі зміни вносилися)

Кількість облігацій, що випускаються, у тому числі: кількість іпотечних облігацій з фіксованим процентом; кількість іпотечних облігацій з плаваючим процентом

Номінальна вартість іпотечної облігації

Повне найменування управителя іпотечного покриття

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечного покриття

Місцезнаходження управителя іпотечного покриття

Засоби зв’язку (телефон, факс тощо) управителя іпотечного покриття

Повне найменування обслуговуючої установи

Код за ЄДРПОУ обслуговуючої установи

Місцезнаходження обслуговуючої установи

Засоби зв’язку (телефон, факс тощо) обслуговуючої установи

___________
(посада)

_____________
(підпис)

М. П.

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 5
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 2 пункту 1 глави 2 розділу ІІ)

РІШЕННЯ
про публічне/приватне розміщення звичайних іпотечних облігацій
________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

1

Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення звичайних іпотечних облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій


2

Інформація про емітента:


1)

номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв’язку емітента


2)

відомості про внесення емітента відповідним державним органом до Державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків


3)

розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій


4)

розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його сплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання документів на реєстрацію до органу реєстрації здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до статуту емітента, пов’язані зі зміною розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент зобов’язаний відобразити таку інформацію в проспекті емісії


5)

дані про розміщення раніше випущених звичайних іпотечних облігацій (перелік і результати попередніх випусків звичайних іпотечних облігацій із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску)


3

Інформація про фінансово-господарський стан емітента:


1)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності на ринку цінних паперів, виданих відповідно до законів України, із зазначенням дати видачі та строку закінчення їх дії


2)

опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій


3)

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента


4)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє часткою, більшою ніж 10 % статутного капіталу


5)

відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента


6)

відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо


7)

політика щодо досліджень та розробок


8)

перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки


9)

можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента


10)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосовування санації відносно емітента чи попереднього суб’єкта господарювання, у результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску звичайних іпотечних облігацій


11)

інформація про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):які існують на дату прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочиномякі не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином


4

Інформація про звичайні іпотечні облігації:


1)

мета емісії звичайних іпотечних облігацій (напрями використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення звичайних іпотечних облігацій, джерела погашення та виплата доходу за звичайними іпотечними облігаціями, зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення звичайних іпотечних облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності)


2)

параметри випуску звичайних іпотечних облігацій:загальна сума випуску звичайних іпотечних облігаційкількість звичайних іпотечних облігаційномінальна вартістьсерія та порядкові номериправа, що надаються власникам звичайних іпотечних облігаційдохід за звичайними іпотечними облігаціями (фіксований або плаваючий процент), у разі застосування плаваючого процента - критерії або формула для його розрахунку


3)

умови дострокового виконання грошових зобов’язань за звичайними іпотечними облігаціями (за наявності)


4)

дії емітента в разі його припинення або в разі настання дефолту.
Якщо рішенням передбачено розміщення більш ніж одного випуску звичайних іпотечних облігацій, окремо вказуються характеристика звичайних іпотечних облігацій, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна вартість та розмір іпотечного покриття, що забезпечує кожний випуск звичайних іпотечних облігацій.
Якщо звичайні іпотечні облігації випускаються різними серіями, окрім зазначеного вище, зазначаються серія, кількість звичайних іпотечних облігацій, порядкові номери звичайних іпотечних облігацій, загальна номінальна вартість звичайних іпотечних облігацій та розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск звичайних іпотечних облігацій кожної серії


5

Опис іпотечних активів, що включені до складу іпотечного покриття:


1)

значення коефіцієнта іпотечного покриття на дату прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій


2)

початковий розмір іпотечного покриття та розмір іпотечного покриття на дату прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій


3)

кількість іпотечних кредитів у пулі


4)

середньозважений строк іпотечних активів у складі іпотечного покриття


5)

іпотечні активи не перебувають у заставі чи не обтяжені іншим чином для забезпечення виконання емітентом зобов’язань інших, ніж його зобов’язання за звичайними іпотечними облігаціями


6)

за відповідним іпотечним чи кредитним договором не прийнято рішення про звернення стягнення і щодо боржника не порушено провадження у справі про банкрутство


7)

умови відповідного іпотечного договору не передбачають можливості заміни чи відчуження іпотекодавцем предмета іпотеки без згоди іпотекодержателя


8)

предмет іпотеки перебуває на території України, застрахований на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування


9)

іпотечні активи не включені до складу іпотечного покриття (іпотечного пулу) іншого випуску іпотечних цінних паперів


10)

основна сума боргу боржника за забезпеченим іпотекою зобов’язанням не перевищує 75 відсотків оцінної вартості предмета іпотеки, визначеної суб’єктом оцінної діяльності, або 60 відсотків оціночної вартості предмета іпотеки нежитлового призначення, визначеної суб’єктом оцінної діяльності


6

Порядок розміщення звичайних іпотечних облігацій:


1)

адреси місць, дати початку та закінчення розміщення звичайних іпотечних облігацій


2)

запланована ціна розміщення звичайних іпотечних облігацій


3)

найменування фінансової установи та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за звичайні іпотечні облігації (якщо оплата здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валюті)


4)

строк оплати звичайних іпотечних облігацій


5)

можливість дострокового закінчення розміщення звичайних іпотечних облігацій


7

Умови та дата закінчення обігу звичайних іпотечних облігацій, можливість викупу емітентом звичайних іпотечних облігацій у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп звичайних іпотечних облігацій, порядок повідомлення власників звичайних іпотечних облігацій про здійснення викупу таких облігацій, порядок установлення ціни викупу звичайних іпотечних облігацій і строк, у який такі облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу


8

Порядок виплати доходу за звичайними іпотечними облігаціями:


1)

дати початку і закінчення виплати доходу за звичайними іпотечними облігаціями


2)

запланований процент, метод розрахунку та порядок виплати доходу, валюта, у якій здійснюється виплата доходу


9

Порядок погашення звичайних іпотечних облігацій:


1)

дати початку і закінчення погашення звичайних іпотечних облігацій


2)

порядок виплати номінальної вартості та доходу за звичайними іпотечними облігаціями із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта)


3)

можливість дострокового погашення звичайних іпотечних облігацій


4)

дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання звичайних іпотечних облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії)


10

Порядок повідомлення про розміщення звичайних іпотечних облігацій


11

Інформація про управителя іпотечним покриттям:


1)

найменування управителя


2)

місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв’язку управителя


3)

предмет діяльності


4)

розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати


5)

умови сплати витрат та винагород управителя, а також максимальний розмір цих витрат і винагород


6)

дата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії (для небанківської фінансової установи)


7)

номер та дата договору про здійснення управління іпотечним покриттям


12

Інформація про обслуговуючу установу (якщо емітент самостійно не виконує функцій обслуговуючої установи):


1)

найменування обслуговуючої установи


2)

місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв’язку обслуговуючої установи


3)

предмет діяльності


4)

розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати


5)

розмір винагороди обслуговуючої установи


6)

порядок повідомлення установою боржників за іпотечними активами про місце та інші умови обслуговування їх забезпечених іпотекою зобов’язань


7)

номер та дата договору про здійснення обслуговування іпотечних активів


13

Інформація про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення іпотечних облігацій цього випуску):


1)

повне найменування


2)

код за ЄДРПОУ


3)

місцезнаходження


4)

номери телефонів та факсів


5)

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу


14

Інформація про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення звичайних іпотечних облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення звичайних іпотечних облігацій через фондову біржу):


1)

повне найменування


2)

код за ЄДРПОУ


3)

місцезнаходження


4)

номери телефонів та факсів


5)

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку


15

Інформація про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):


1)

повне найменування


2)

місцезнаходження


3)

код за ЄДРПОУ


4)

реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)


5)

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)

Додаток 6
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ)

ПРОСПЕКТ
емісії звичайних іпотечних облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Інформація про емітента:

1)

найменування емітента


2)

місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв’язку емітента, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації


3)

дата заснування, зміни організаційно-правової форми


4)

перелік засновників


5)

предмет діяльності


6)

відомості про внесення емітента відповідним державним органом до Державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків


7)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи, відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи


8)

дані про розміщення раніше випущених звичайних іпотечних облігацій (далі - іпотечні облігації) (перелік і результати попередніх випусків іпотечних облігацій із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків іпотечних облігацій, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску)


9)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосовування санації щодо управителя, обслуговуючої установи та емітента чи попереднього суб’єкта господарювання, у результаті реорганізації якого утворився управитель, обслуговуюча установа чи емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску іпотечних облігацій


2

Інформація про фінансово-господарський стан емітента:


1)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності на ринку цінних паперів, виданих відповідно до законів України, із зазначенням дат видачі та закінчення дії ліцензій


2)

опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій


3)

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента


4)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє часткою понад 10 % статутного капіталу


5)

відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента


6)

відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо


7)

перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки


8)

можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента


9)

інформація про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):які існують на дату прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочиномякі не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином


2. Інформація про іпотечні облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1

Інформація про іпотечні облігації:


1)

дата й номер рішення (протоколу) про розміщення іпотечних облігацій та найменування органу, який прийняв рішення


2)

розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про випуск іпотечних облігацій


3)

розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його сплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання проспекту емісії іпотечних облігацій на реєстрацію до органу реєстрації здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до статуту емітента, пов’язані зі зміною розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент зобов’язаний відобразити таку інформацію в проспекті емісії


4)

мета емісії іпотечних облігацій (напрями використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій, джерела погашення та виплата доходу за іпотечними облігаціями, зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення іпотечних облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності)


5)

параметри випуску іпотечних облігацій:загальна сума випуску іпотечних облігаційкількість іпотечних облігаційномінальна вартість, ціна розміщеннясерія та порядкові номериправа, що надаються власникам іпотечних облігаційдохід за іпотечними облігаціями (фіксований або плаваючий процент), у разі застосування плаваючого процента - критерії або формула для його розрахунку


6)

умови дострокового виконання грошових зобов’язань за іпотечними облігаціями (за наявності)


7)

дії емітента в разі його припинення або в разі настання дефолту.
Якщо рішенням передбачено розміщення більш ніж одного випуску іпотечних облігацій, окремо вказуються характеристика іпотечних облігацій, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна вартість та розмір іпотечного покриття, що забезпечує кожний випуск іпотечних облігацій.
Якщо іпотечні облігації випускаються різними серіями, то, крім зазначеного вище, зазначаються характеристика, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна вартість та розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск іпотечних облігацій, окремо вказуються серія, кількість іпотечних облігацій, порядкові номери іпотечних облігацій, загальна номінальна вартість іпотечних облігацій та розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск іпотечних облігацій кожної серії


2

Інформація про іпотечні активи:


1)

опис іпотечних активів, що включені до складу іпотечного покриття:значення коефіцієнта іпотечного покриття на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних облігаційпочатковий розмір іпотечного покриття та розмір іпотечного покриття на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних облігаційкількість іпотечних кредитів у пулісередньозважений строк іпотечних активів у складі іпотечного покриттясередньозважений розмір процентів за іпотечними активами у складі іпотечного покриттясукупний розмір процентних платежів за іпотечними активами протягом процентного періоду за іпотечними облігаціямисукупний розмір процентних платежів за іпотечними облігаціями протягом процентного періоду за іпотечними облігаціямирозмір іпотечних активів, зобов’язання боржників за якими забезпечені іпотекою житлових будинків або квартир, від сукупного розміру усіх іпотечних активів, уключених до складу іпотечного покриттяцільове призначення предмета іпотеки (іпотечні активи, зобов’язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна житлового призначення; іпотечні активи, зобов’язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна нежитлового призначення)співвідношення суми основного боргу боржників і оцінної вартості предмета іпотеки (іпотека нерухомості житлового призначення; іпотека нерухомості нежитлового призначення)порядок обслуговування іпотечного покриття і розподіл коштів від іпотечного покриття у разі звернення стягнення на іпотечне покриттяумови й строки заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття та включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриттядії емітента в разі прийняття рішення про звернення стягнення на іпотечне покриттяпорядок дій управителя щодо отримання рішення власників іпотечних облігацій про звернення стягнення на іпотечне покриття та про запропонований управителем спосіб звернення стягнення на іпотечне покриттяумови та періодичність проведення перевірок іпотечного покриттяпорядок ведення реєстру іпотечного покриття


2)

опис умов щодо включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття:іпотечні активи належать емітенту на праві власностіемітент є іпотекодержателем за відповідним іпотечним договором, унесений до відповідного державного реєстру в установленому законодавством України порядкуіпотечні активи не перебувають у заставі чи не обтяжені іншим чином для забезпечення виконання емітентом зобов’язань інших, ніж його зобов’язання за іпотечними облігаціямиза відповідним іпотечним чи кредитним договором не прийнято рішення про звернення стягнення і щодо боржника не порушено провадження у справі про банкрутствоумови відповідного іпотечного договору не передбачають можливості заміни чи відчуження іпотекодавцем предмета іпотеки без згоди іпотекодержателяпредмет іпотеки перебуває на території України, застрахований на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псуванняіпотечні активи не включені до складу іпотечного покриття (іпотечного пулу) іншого випуску іпотечних цінних паперівосновна сума боргу боржника за забезпеченим іпотекою зобов’язанням не перевищує 75 відсотків оцінної вартості предмета іпотеки, визначеної суб’єктом оцінної діяльності, або 60 відсотків оцінної вартості предмета іпотеки нежитлового призначення, визначеної суб’єктом оцінної діяльності


3

Порядок розміщення іпотечних облігацій:адреси місць, дати початку та закінчення розміщення іпотечних облігаційзапланована ціна продажу іпотечних облігаційнайменування фінансової установи та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за іпотечні облігації (якщо оплата здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валюті)строк оплати іпотечних облігаційможливість дострокового закінчення розміщення іпотечних облігаційу разі приватного розміщення іпотечних облігацій - перелік осіб, серед яких буде здійснюватися розміщення іпотечних облігацій, із зазначенням таких відомостей про цих осіб:
для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код (згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), місце та дата проведення державної реєстрації;
для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи);
для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;
для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), громадянство, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ


4

Умови та дата закінчення обігу іпотечних облігацій, можливість викупу емітентом іпотечних облігацій у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп іпотечних облігацій, порядок повідомлення власників таких облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу іпотечних облігацій і строк, у який такі облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу


5

Порядок виплати доходу за іпотечними облігаціями:дати початку і закінчення виплати доходу за іпотечними облігаціямизапланований процент, метод розрахунку та порядок виплати доходу; валюта, в якій здійснюється виплата доходу


6

Порядок погашення іпотечних облігацій:дати початку і закінчення погашення іпотечних облігаційпорядок виплати номінальної вартості та доходу за іпотечними облігаціями із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта)можливість дострокового погашення іпотечних облігаційдії, які проводяться у разі несвоєчасного подання іпотечних облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії)


7

Порядок внесення змін до проспекту емісії


8

Порядок повідомлення про розміщення іпотечних облігацій


9

Інформація про управителя іпотечним покриттям:найменування управителямісцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв’язку управителяпредмет діяльностірозмір статутного капіталу, відомості щодо його сплатиумови сплати витрат та винагород управителя, а також максимальний розмір цих витрат і винагороддата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії (для небанківської фінансової установи)номер та дата договору про здійснення управління іпотечним покриттям


10

Інформація про обслуговуючу установу (якщо емітент самостійно не виконує функцій обслуговуючої установи):найменування обслуговуючої установимісцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв’язку обслуговуючої установипредмет діяльностірозмір статутного капіталу, відомості щодо його сплатирозмір винагороди обслуговуючої установипорядок повідомлення установою боржників за іпотечними активами про місце та інші умови обслуговування їх забезпечених іпотекою зобов’язаньномер та дата договору про здійснення обслуговування іпотечних активів


11

Інформація про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення іпотечних облігацій цього випуску):повне найменуваннякод за ЄДРПОУмісцезнаходженняномери телефонів та факсівномер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу


12

Інформація про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення іпотечних облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення іпотечних облігацій через фондову біржу):повне найменуваннякод за ЄДРПОУмісцезнаходженняномери телефонів та факсівномер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку


13

Інформація про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):повне найменуваннямісцезнаходженнякод за ЄДРПОУреквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)


14

Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій, та за останні три завершені фінансові рокиПроспект емісії іпотечних облігацій може передбачати надання власникам іпотечних облігацій гарантії щодо виконання грошових зобов’язань емітента або створення з цією метою спеціального резервного чи страхового фонду.
У разі якщо власникам іпотечних облігацій надаються додаткові гарантії виконання зобов’язань емітента за такими облігаціями або щодо іпотечного покриття застосовуються договори про збереження реальної вартості, проспект емісії має містити інформацію про зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору про збереження реальної вартості іпотечного покриття, а також про спосіб відшкодування премії гаранта або сторони договору про збереження реальної вартостіРеєстрація випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії іпотечних облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих іпотечних облігацій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії, несуть особи, що підписали ці документи


Від емітента:

__________
(посада)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Від аудитора:

__________
(посада)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Від андеррайтера*:

__________
(посада)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Від управителя
іпотечним покриттям:


__________
(посада)


______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Від обслуговуючої установи*:

__________
(посада)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Від фондової біржі,
через яку прийнято рішення
здійснювати публічне
розміщення іпотечних облігацій*:
__________
(посада)
______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


__________
* За наявності.Додаток 7
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ)

БАЗОВИЙ ПРОСПЕКТ
емісії звичайних іпотечних облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1

Інформація про емітента:

1)

найменування емітента


2)

місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації


3)

дата заснування, зміни організаційно-правової форми


4)

перелік засновників


5)

предмет діяльності


6)

відомості про внесення емітента відповідним державним органом до Державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків


7)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи, відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи


8)

дані про розміщення раніше випущених іпотечних облігацій (перелік і результати попередніх випусків іпотечних облігацій із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків іпотечних облігацій, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску)


9)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосовування санації щодо управителя, обслуговуючої установи та емітента чи попереднього суб’єкта господарювання, у результаті реорганізації якого утворився управитель, обслуговуюча установа чи емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску іпотечних облігацій


2

Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

1)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності на ринку цінних паперів, виданих відповідно до законів України, із зазначенням дат видачі та закінчення дії ліцензій


2)

опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій


3)

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента


4)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє часткою понад 10 % статутного капіталу


5)

відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента


6)

відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо


7)

перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки


8)

можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента


9)

інформація про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):які існують на дату прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочиномякі не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином


Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

М.П.

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 8
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ)

ПЕРШИЙ (НАСТУПНИЙ) ПРОСПЕКТ
емісії звичайних іпотечних облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
_____________________________________________________
(повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

1

Інформація про звичайні іпотечні облігації (далі - іпотечні облігації):


1)

дата й номер рішення (протоколу) про розміщення іпотечних облігацій та найменування органу, який прийняв рішення


2)

розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про випуск іпотечних облігацій


3)

розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його сплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання проспекту емісії іпотечних облігацій на реєстрацію до органу реєстрації здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до статуту емітента, пов’язані зі зміною розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент зобов’язаний відобразити таку інформацію в проспекті емісії


4)

мета емісії іпотечних облігацій (напрями використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій, джерела погашення та виплата доходу за іпотечними облігаціями, зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення іпотечних облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності)


5)

параметри випуску іпотечних облігацій:загальна сума випуску іпотечних облігаційкількість іпотечних облігаційномінальна вартість, ціна розміщеннясерія та порядкові номериправа, що надаються власникам іпотечних облігаційдохід за іпотечними облігаціями (фіксований або плаваючий процент), у разі застосування плаваючого процента - критерії або формула для його розрахунку


6)

умови дострокового виконання грошових зобов’язань за іпотечними облігаціями (за наявності)


7)

дії емітента в разі його припинення або в разі настання дефолту.
Якщо рішенням передбачено розміщення більш ніж одного випуску іпотечних облігацій, окремо вказуються характеристика іпотечних облігацій, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна вартість та розмір іпотечного покриття, що забезпечує кожний випуск іпотечних облігацій.
Якщо іпотечні облігації випускаються різними серіями, то, крім зазначеного вище, зазначаються характеристика, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна вартість та розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск іпотечних облігацій, окремо вказуються серія, кількість іпотечних облігацій, порядкові номери облігацій, загальна номінальна вартість облігацій та розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск іпотечних облігацій кожної серії


2

Інформація про іпотечні активи:


1)

опис іпотечних активів, що включені до складу іпотечного покриття:значення коефіцієнта іпотечного покриття на дату подання документів для реєстрації випуску іпотечних облігаційпочатковий розмір іпотечного покриття та розмір іпотечного покриття на дату подання документів для реєстрації випуску іпотечних облігаційкількість іпотечних кредитів у пулісередньозважений строк іпотечних активів у складі іпотечного покриттясередньозважений розмір процентів за іпотечними активами у складі іпотечного покриттясукупний розмір процентних платежів за іпотечними активами протягом процентного періоду за іпотечними облігаціямисукупний розмір процентних платежів за іпотечними облігаціями протягом процентного періоду за іпотечними облігаціямирозмір іпотечних активів, зобов’язання боржників за якими забезпечені іпотекою житлових будинків або квартир, від сукупного розміру усіх іпотечних активів, уключених до складу іпотечного покриттяцільове призначення предмета іпотеки (іпотечні активи, зобов’язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна житлового призначення; іпотечні активи, зобов’язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна нежитлового призначення)співвідношення суми основного боргу боржників і оцінної вартості предмета іпотеки (іпотека нерухомості житлового призначення; іпотека нерухомості нежитлового призначення)порядок обслуговування іпотечного покриття і розподіл коштів від іпотечного покриття у разі звернення стягнення на іпотечне покриттяумови й строки заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття та включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриттядії емітента в разі прийняття рішення про звернення стягнення на іпотечне покриттяпорядок дій управителя щодо отримання рішення власників іпотечних облігацій про звернення стягнення на іпотечне покриття та про запропонований управителем спосіб звернення стягнення на іпотечне покриттяумови та періодичність проведення перевірок іпотечного покриттяпорядок ведення реєстру іпотечного покриття


2)

опис умов щодо включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття:іпотечні активи належать емітенту на праві власностіемітент є іпотекодержателем за відповідним іпотечним договором, унесеним до відповідного державного реєстру в установленому законодавством України порядкуіпотечні активи не перебувають у заставі чи не обтяжені іншим чином для забезпечення виконання емітентом зобов’язань інших, ніж його зобов’язання за іпотечними облігаціямиза відповідним іпотечним чи кредитним договором не прийнято рішення про звернення стягнення і щодо боржника не порушено провадження у справі про банкрутствоумови відповідного іпотечного договору не передбачають можливості заміни чи відчуження іпотекодавцем предмета іпотеки без згоди іпотекодержателяпредмет іпотеки перебуває на території України, застрахований на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псуванняіпотечні активи не включені до складу іпотечного покриття (іпотечного пулу) іншого випуску іпотечних цінних паперівосновна сума боргу боржника за забезпеченим іпотекою зобов’язанням не перевищує 75 відсотків оцінної вартості предмета іпотеки, визначеної суб’єктом оцінної діяльності, або 60 відсотків оцінної вартості предмета іпотеки нежитлового призначення, визначеної суб’єктом оцінної діяльності


3

Порядок розміщення іпотечних облігацій:адреси місць, дати початку та закінчення розміщення іпотечних облігаційзапланована ціна продажу іпотечних облігаційнайменування фінансової установи та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за іпотечні облігації (якщо оплата здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валюті)строк оплати іпотечних облігаційможливість дострокового закінчення розміщення іпотечних облігаційу разі приватного розміщення іпотечних облігацій - перелік осіб, серед яких буде здійснюватися розміщення іпотечних облігацій, із зазначенням таких відомостей про цих осіб:для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код (згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), місце та дата проведення державної реєстраціїдля юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документдля фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), громадянство, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ


4

Умови та дата закінчення обігу іпотечних облігацій, можливість викупу емітентом іпотечних облігацій у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп іпотечних облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу іпотечних облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу


5

Порядок виплати доходу за іпотечними облігаціями:дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціямизапланований процент, метод розрахунку та порядок виплати доходу; валюта, в якій здійснюється виплата доходу


6

Порядок погашення іпотечних облігацій:дати початку і закінчення погашення іпотечних облігаційпорядок виплати номінальної вартості та доходу за іпотечними облігаціями із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта)можливість дострокового погашення іпотечних облігаційдії, які проводяться у разі несвоєчасного подання іпотечних облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії)


7

Порядок внесення змін до проспекту емісії


8

Порядок повідомлення про розміщення іпотечних облігацій


9

Інформація про управителя іпотечним покриттям:найменування управителямісцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв’язку управителяпредмет діяльностірозмір статутного капіталу, відомості щодо його сплатиумови сплати витрат та винагород управителя, а також максимальний розмір цих витрат і винагороддата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії (для небанківської фінансової установи)номер та дата договору про здійснення управління іпотечним покриттям


10

Інформація про обслуговуючу установу (якщо емітент самостійно не виконує функцій обслуговуючої установи):найменування обслуговуючої установимісцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв’язку обслуговуючої установипредмет діяльностірозмір статутного капіталу, відомості щодо його сплатирозмір винагороди обслуговуючої установипорядок повідомлення установою боржників за іпотечними активами про місце та інші умови обслуговування їх забезпечених іпотекою зобов’язаньномер та дата договору про здійснення обслуговування іпотечних активів


11

Інформація про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення іпотечних облігацій цього випуску):повне найменуваннякод за ЄДРПОУмісцезнаходженняномери телефонів та факсівномер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу


12

Інформація про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення іпотечних облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення іпотечних облігацій):повне найменуваннякод за ЄДРПОУмісцезнаходженняномери телефонів та факсівномер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку


13

Інформація про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):повне найменуваннямісцезнаходженнякод за ЄДРПОУреквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)


14

Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій, та за останні три завершені фінансові рокиПроспект емісії іпотечних облігацій може передбачати надання власникам іпотечних облігацій гарантії щодо виконання грошових зобов’язань емітента або створення з цією метою спеціального резервного чи страхового фонду.
У разі якщо власникам іпотечних облігацій надаються додаткові гарантії виконання зобов’язань емітента за облігаціями або щодо іпотечного покриття застосовуються договори про збереження реальної вартості, проспект емісії має містити інформацію про зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору про збереження реальної вартості іпотечного покриття, а також про спосіб відшкодування премії гаранта або сторони договору про збереження реальної вартостіРеєстрація випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії іпотечних облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих іпотечних облігацій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії, несуть особи, що підписали ці документи


Від емітента:

__________
(посада)

________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)М.П.


Від аудитора:

__________
(посада)

________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)М.П.


Від андеррайтера*:

__________
(посада)

________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)М.П.


Від управителя
іпотечним покриттям:


__________
(посада)


________
(підпис)


____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)М.П.


Від обслуговуючої установи*:

__________
(посада)

________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)М.П.


Від фондової біржі,
через яку прийнято
рішення здійснювати
публічне розміщення
іпотечних облігацій*:

__________
(посада)

________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)М.П.


__________
* За наявності.Додаток 9
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(пункт 2 глави 3 розділу ІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року №______
      (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій у зв’язку з відмовою від розміщення звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Розмір статутного (складеного, пайового) капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних облігацій

Дата реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі їх наявності)

Реквізити управителя іпотечним покриттям (назва, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)


Дата і номер рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій


__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 10
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу ІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року №______
      (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)

Розмір власного капіталу емітента

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій

Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій

Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних облігацій

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Дата опублікування проспекту емісії іпотечних облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії іпотечних облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії іпотечних облігацій був опублікований)

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 11
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 2 пункту 4 глави 4 розділу ІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року №______
      (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)

Розмір власного капіталу емітента

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Підстава для зупинення обігу іпотечних облігацій (дата і номер відповідного рішення емітента)

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 12
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 3 пункту 4 глави 4 розділу ІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Додаток 13
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 8 пункту 4 глави 4 розділу ІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯДодаток 14
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 1 пункту 5 глави 4 розділу ІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року №______
      (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)

Розмір власного капіталу емітента

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій

Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій

Дата реєстрації базового проспекту емісії іпотечних облігацій

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Дата опублікування базового проспекту емісії іпотечних облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований базовий проспект емісії іпотечних облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії іпотечних облігацій був опублікований)

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 15
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 1 пункту 1 глави 5 розділу ІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року №______
      (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії звичайних іпотечних облігацій)

Найменування та вид емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних облігацій

Дата реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі їх наявності)

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 16
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 2 пункту 1 глави 5 розділу ІІ)

ЗВІТ
про результати публічного/приватного розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії звичайних іпотечних облігацій)
__________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/__/__/Т.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) іпотечних облігацій (запланована згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій)

2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) іпотечних облігацій:

запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій)

фактична

3. Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії):

які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій)

фактично розміщених

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій:

які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій), грн

фактично розміщених, грн

5. Загальна сума, на яку укладено договори з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) іпотечних облігацій, грн

6. Ціна розміщення


Від емітента:

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від аудитора:

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від андеррайтера*:

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від фондової біржі,
через яку здійснено публічне
розміщення облігацій*:___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від Центрального
депозитарію цінних паперів:

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від управителя
іпотечним покриттям

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від обслуговуючої установи*

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


__________
* За наявності.Додаток 17
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 1 пункту 2 глави 5 розділу ІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року №______
      (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)

Розмір власного капіталу емітента

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних облігацій

Дата реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі їх наявності)

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 18
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Додаток 19
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(пункт 4 глави 1 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯДодаток 20
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(пункт 3 глави 2 розділу ІІІ)

ЗВІТ
про наслідки погашення звичайних іпотечних облігацій
____________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/__/__.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

1. У разі виконання емітентом зобов’язань з погашення звичайних іпотечних облігацій

Дата початку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій:

запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій)

фактична

Дата закінчення погашення випуску (серії) іпотечних облігацій:

запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій)

фактична

Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)

Кількість погашених іпотечних облігацій у випуску (серії)

Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій)

З фіксованим процентом:

загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі:

розмір відсоткового доходу за облігацією, %

сума доходу, що виплачена за облігаціями з фіксованим процентом

З плаваючим процентом:

загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі:

розмір відсоткового доходу за облігацією, %

сума доходу, що виплачена за облігаціями з плаваючим процентом

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов’язання з погашення звичайних іпотечних облігацій

Запланована дата початку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій)

Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) іпотечних облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій)

Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій)

Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій)

Кількість непогашених іпотечних облігацій

Сума, на яку не погашено іпотечних облігацій

Проценти та сума доходу, що не виплачені за іпотечними облігаціями, грн (окремо за облігаціями з фіксованим процентом та облігаціями з плаваючим процентом)

Причини невиконання емітентом зобов’язання з погашення іпотечних облігацій


Від емітента:


___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від аудитора:

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від Центрального
депозитарію цінних паперів:

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від управителя
іпотечним покриттям:

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від обслуговуючої установи*:

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


__________
* За наявності.Додаток 21
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(пункт 4 глави 2 розділу ІІІ)

ЗВІТ
про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій
____________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/__/__.

Дата реєстрації «___» ____________ 20___ року.

Дата початку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій:

запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії облігацій)

запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення іпотечних облігацій)


фактична


Дата закінчення погашення випуску (серії) іпотечних облігацій:


запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій)

запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення іпотечних облігацій)


фактична

Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)

Кількість погашених іпотечних облігацій у випуску (серії)

Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій)

З фіксованим процентом:

загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі:

розмір відсоткового доходу за облігацією, %

сума доходу, що виплачена за облігаціями з фіксованим процентом

З плаваючим процентом:

загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі:

розмір відсоткового доходу за облігацією, %

сума доходу, що виплачена за облігаціями з плаваючим процентом

Від емітента:

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від аудитора:

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від Центрального
депозитарію цінних паперів:

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від управителя
іпотечним покриттям:

___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


Від обслуговуючої установи*:___________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


___________
* За наявності.Додаток 22
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(підпункт 1 пункту 5 глави 2 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року №______
       (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) звичайних іпотечних облігацій

Найменування та вид емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)

Розмір власного капіталу

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій

Дата реєстрації звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій

Дата і номер рішення про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій (зазначаються у разі прийняття такого рішення)

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 23
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(пункт 2 глави 3 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року №______
       (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про відновлення обігу звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)

Розмір власного капіталу

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій

Підстава для відновлення обігу звичайних іпотечних облігацій

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 24
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, погашення
та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
(пункт 5 глави 3 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року №______
       (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску (серії) звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)

Розмір власного капіталу

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій

Дата реєстрації звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)вгору