Документ z1125-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.12.2015, підстава - z1464-15

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
08.10.2010 N 724
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2010 р.
за N 1125/18420
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
N 288 ( z1464-15 ) від 12.11.2015 }
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
щодо проведення земельних торгів

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності щодо проведення земельних торгів, що додаються.
2. Департаменту державної експертизи землевпорядної
документації та ліцензування, Юридичному департаменту забезпечити
в установленому порядку подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу інформаційного забезпечення роботи з громадськістю
та засобами масової інформації забезпечити публікацію цього наказу
у засобах масової інформації.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомзему Левушевського І.Д.
Голова І.Ю.Лисенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України із земельних ресурсів
08.10.2010 N 724
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2010 р.
за N 1125/18420

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності
щодо проведення земельних торгів

I. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Земельного
кодексу України ( 2768-14 ), Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування".
1.2. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні,
кваліфікаційні та технологічні вимоги до суб'єктів господарювання,
які мають намір провадити або провадять господарську діяльність
щодо проведення земельних торгів (продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення державної та комунальної
власності (прав на них) на земельних торгах, що проводяться
у формі аукціону відповідно до вимог земельного законодавства).
1.3. Органом ліцензування на провадження господарської
діяльності щодо проведення земельних торгів є Державний комітет
України із земельних ресурсів.
1.4. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити даний
вид господарської діяльності, особисто або через уповноважену ним
особу звертається до Держкомзему із заявою про видачу ліцензії
(додаток 1), до якої додає документи, визначені статтею 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) та пунктом 22 Переліку документів, які додаються до
заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 року N 756 ( 756-2001-п ). Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, про
переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та
документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 2),
копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття
документів органом ліцензування та за підписом відповідальної
особи. Оформлення заяв про видачу копії ліцензії, про переоформлення
ліцензії та про видачу дубліката ліцензії здійснюється суб'єктами
господарювання за формами, наведеними в додатках 3-5. Заява залишається без розгляду, якщо вона подана (підписана)
особою, яка не має на це повноважень, та/або якщо документи
оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
про що надається вмотивована відповідь заявнику.
1.5. У разі виникнення змін у відомостях, зазначених
у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, суб'єкт
господарювання зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до
органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі
разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни.
II. Організаційні вимоги
до суб'єктів господарювання
2.1. Суб'єкт господарювання при провадженні господарської
діяльності щодо проведення земельних торгів повинен дотримуватись
вимог Земельного кодексу України ( 2768-14 ), Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та
інших нормативно-правових актів у галузі земельних відносин.
2.2. Суб'єкт господарювання при провадженні господарської
діяльності щодо проведення земельних торгів повинен дотримуватись
установленого чинним законодавством порядку прийняття та
оформлення громадян на роботу відповідно до глави III Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ) (укладання трудового договору
з найманим працівником).
2.3. Суб'єкт господарювання повинен дотримуватись договірних
зобов'язань при провадженні господарської діяльності щодо
проведення земельних торгів за укладеними з ним договорами.
2.4. Суб'єкт господарювання повинен зберігати матеріали щодо
проведених земельних торгів у формі аукціону не менше ніж три
роки.
2.5. Суб'єкт господарювання повинен проводити земельні торги
відповідно до вимог Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та
інших нормативно-правових актів у галузі земельних відносин.
2.6. Про проведені земельні торги суб'єкти господарювання
повинні інформувати Держкомзем до 15 січня року, що настає за
звітним роком, за формою, наведеною у додатку 6.
III. Кваліфікаційні вимоги
до суб'єкта господарювання
3.1. Суб'єкт господарювання повинен мати у своєму складі не
менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за
трудовим договором).
3.2. Ліцитатори повинні мати вищу освіту.
IV. Технологічні вимоги до суб'єкта господарювання
4.1. Суб'єкт господарювання повинен мати у власності або
в користуванні обчислювальну, розмножувальну техніку, електронні
засоби оперативного висвітлення інформації про земельні торги та
показу фото- і картографічної інформації про земельну ділянку,
необхідні для провадження виробничого процесу.
4.2. Суб'єкт господарювання повинен мати у власності або
у користуванні нежитлове приміщення для персоналу, яке
забезпечуватиме його функціонування.
Директор Департаменту державної
експертизи землевпорядної
документації та ліцензування М.А.Шишов

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності щодо проведення
земельних торгів

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності
щодо проведення земельних торгів

Заявник _____________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання
(юридичної особи))
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта
господарювання)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження суб'єкта господарювання)
___________ ___________ ____________________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ___________________________,
банківські реквізити ____________________________________________
(поточний рахунок, МФО,
________________________________________________________________.
найменування відділення банку)
Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності
щодо проведення земельних торгів.
Відомості про філії, інші відокремлені підрозділи, що
провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Найменування | Місцезнаходження | Телефон, | | | | | факс | |----------+-----------------+---------------------+-------------| | | | | | |----------+-----------------+---------------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами
провадження господарської діяльності щодо проведення земельних
торгів, затвердженими наказом Держкомзему від 08.10.2010 N 724,
зареєстрованими в Мін'юсті __________ за N _______, ознайомлений
і зобов'язуюсь їх виконувати.
Заявник _______________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
_______________
(дата)

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності щодо проведення
земельних торгів

ОПИС
документів, що додаються до заяви
про видачу ліцензії, видачу копії
ліцензії, переоформлення ліцензії,
видачу дубліката ліцензії
на провадження господарської
діяльності щодо проведення
земельних торгів

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Найменування |Кількість аркушів | Відмітка про | | | документа | | наявність | | | | | (заповнюється | | | | | органом | | | | | ліцензування) | |------+-------------------+------------------+------------------| | | | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | | | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | | | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | | РАЗОМ | | | ------------------------------------------------------------------
Заявник _______________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
_______________
(дата)
________________________ __________ ___________________________
(посада відповідальної (підпис) (ініціали, прізвище)
особи Держкомзему, яка
перевірила наявність
указаних в описі
документів)
Дата і номер реєстрації заяви в Держкомземі: _______ N __________
Дата прийняття документів, що
підтверджують внесення плати
за видачу ліцензії, видачу
копії ліцензії, переоформлення
ліцензії, видачу дубліката
ліцензії ________________________________

Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності щодо проведення
земельних торгів

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії
на провадження господарської
діяльності щодо проведення
земельних торгів

Заявник _________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання
(юридичної особи))
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта
господарювання)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження суб'єкта господарювання)
_____________ ____________ ________________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ___________________________,
банківські реквізити ___________________________________________,
(поточний рахунок, МФО,
_________________________________________________________________
найменування відділення банку)
Прошу видати копію (копії) ліцензії (серія _______ N _______)
на провадження господарської діяльності щодо проведення земельних
торгів, виданої _________________________________________________
Дата та номер рішення про видачу ліцензії: ________ N _______ Підстава для видачі копії ліцензії: _________________________ Відомості про нові філії, відокремлені підрозділи, що
провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Найменування | Місцезнаходження | Телефон, | | | | | факс | |----------+-----------------+---------------------+-------------| | | | | | |----------+-----------------+---------------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заявник _______________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
_______________
(дата)

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності щодо проведення
земельних торгів

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії
на провадження господарської діяльності
щодо проведення земельних торгів

Заявник _____________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання
(юридичної особи))
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта
господарювання)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження суб'єкта господарювання)
_____________ ____________ _______________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ___________________________,
банківські реквізити ___________________________________________,
(поточний рахунок, МФО,
_________________________________________________________________
найменування відділення банку)
Прошу переоформити ліцензію (серія ____________ N __________)
на провадження господарської діяльності щодо проведення земельних
торгів, виданої _________________________________________________
Дата та номер рішення про видачу ліцензії:_______ N _________ Підстава для переоформлення ліцензії ________________________ Відомості про нові філії, відокремлені підрозділи, що
провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Найменування | Місцезнаходження | Телефон, | | | | | факс | |----------+-----------------+---------------------+-------------| | | | | | |----------+-----------------+---------------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заявник _______________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
_______________
(дата)

Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності щодо проведення
земельних торгів

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії
на провадження господарської діяльності
щодо проведення земельних торгів

Заявник _____________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання
(юридичної особи))
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта
господарювання)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження суб'єкта господарювання)
_____________ ____________ _________________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ___________________________,
банківські реквізити ___________________________________________,
(поточний рахунок, МФО, _________________________________________________________________
найменування відділення банку)
Прошу видати дублікат ліцензії (серія _________ N __________)
на провадження господарської діяльності щодо проведення земельних
торгів, виданої _________________________________________________
Дата та номер рішення про видачу ліцензії: _________ N ______ Підстава для видачі дубліката ліцензії ______________________ Відомості про нові філії, відокремлені підрозділи, що
провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Найменування | Місцезнаходження | Телефон, | | | | | факс | |----------+-----------------+---------------------+-------------| | | | | | |----------+-----------------+---------------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заявник _______________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
_______________
(дата)

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності щодо проведення
земельних торгів

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення земельних торгів
за __________ рік

______________________________________________________
(найменування ліцензіата)
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Місце та |Продавець| Назва | Площа |Ціна (тис. грн.)| | | дата |земельної| лота |земельної|----------------| | |проведення| ділянки | | ділянки,|стартова|продажу| | |земельних |чи права | | га | | | | | торгів | оренди | | | | | | | |земельної| | | | | | | | ділянки | | | | | |------+----------+---------+---------+---------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+----------+---------+---------+---------+--------+-------| | | | | | | | | |------+----------+---------+---------+---------+--------+-------| | | | | | | | | |------+----------+---------+---------+---------+--------+-------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Керівник _______________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
_______________
(дата)вгору