Документ z1090-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.09.2019, підстава - z0912-19


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
07.06.2013  № 105


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2013 р.
за № 1090/23622

{Порядок втратив чинність на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 132-19 від 19.07.2019}

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Нацдержслужба України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Національним агентством України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба України).

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Нацдержслужба України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Нацдержслужба України, затвердженого наказом Нацдержслужби України від 07 червня 2013 року № 105.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається Відділом бухгалтерського обліку та звітності.

6. Структурні підрозділи Нацдержслужби України в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на публічну інформацію обсягом більше як 10 сторінок подають заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Нацдержслужба України (далі - Заявка), до Відділу бухгалтерського обліку та звітності Нацдержслужби України, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої Заявки Відділ бухгалтерського обліку та звітності Нацдержслужби України, протягом одного робочого дня виписує рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Нацдержсдужба України (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Нацдержслужби України, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Нацдержслужби України, Відділ бухгалтерського обліку та звітності передає структурному підрозділу Нацдержслужби України, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Відділу бухгалтерського обліку та звітності Нацдержслужби України, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунка та виписки з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до структурного підрозділу або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Нацдержслужба України, для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

Начальник управління
адміністративно-
господарського забезпечення
Нацдержслужби України
О. Бартащук
Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником
якої є Нацдержслужба України
(пункт 6)


Відділ бухгалтерського
обліку та звітності

ЗАЯВКА № ____
від «___»____________ 20 __ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

____________________________________________________________________________
                                                                                 (назва документа)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
                                  (назва структурного підрозділу, у якому знаходиться  запитувана інформація)

____________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи


Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)Копіювання або друк копій документів формату А3 (в тому числі двосторонній друк)Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:____________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться запитувана
інформація:____________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)
Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником
якої є Нацдержслужба України
(пункт 7)


Надавач послуг (Національне агентство України
з питань державної служби)
Реєстраційний рахунок 35213001004135
МФО банку 820172 в Державній казначейській
службі України
Код за ЄДРПОУ 37819430
Платник: ________________________________

РАХУНОК № ___
від «___» ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

______________________________________________________________________
(назва документа)

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Сума, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Нацдержслужба України
РАЗОМ
Усього до сплати _____________________________________________________________
_________________________________________________________ грн ___________ коп.
                                                                      (сума словами)

Виконавець:____________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)вгору