Документ z1086-01, поточна редакція — Редакція від 25.07.2011, підстава - z0811-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 798 від 13.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2001 р.
за N 1086/6277

Про затвердження Положення про Державний реєстр України
назв місць походження товарів і прав на використання
зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження
товарів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства освіти і науки
N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006
Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
{ У тексті слова "повне ім'я" в усіх відмінках замінено
словом "ім'я" у відповідному відмінку; слово
"найменування" в усіх відмінках замінено словами
"повне найменування" у відповідному відмінку згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 585 ( z1016-06 )
від 02.08.2006 }

Відповідно до Закону України ( 752-14 ) "Про охорону прав на
зазначення походження товарів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державний реєстр України назв
місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих
кваліфікованих зазначень походження товарів (далі - Положення), що
додається.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
це Положення до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати це Положення в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр В.Г.Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
13.12.2001 N 798
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2001 р.
за N 1086/6277
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр України назв місць походження та
географічних зазначень походження товарів і прав на
використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень
походження товарів
{ У тексті Положення слова "Держдепартамент" та "Державний
департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "Державна служба" та
"Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку з Наказом Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
1. Загальні положення
1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України
"Про охорону прав на зазначення походження товарів" ( 752-14 )
(далі - Закон) та визначає форму та порядок ведення Державного
реєстру України назв місць походження та географічних зазначень
походження товарів і прав на використання зареєстрованих
кваліфікованих зазначень походження товарів, порядок видачі
свідоцтв про реєстрацію права на використання кваліфікованого
зазначення походження товарів (далі - свідоцтво) та їх дублікатів,
порядок внесення змін і уточнень до реєстру, порядок надання
витягів з реєстру, а також установлює форму і зміст свідоцтва.
{ Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003, Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 )
від 14.06.2011 }
1.2. Державний реєстр України назв місць походження та
географічних зазначень походження товарів і прав на використання
зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів (далі -
реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо кваліфікованих
зазначень походження товарів (далі - КЗП товару) та/або осіб, які
мають право на використання зареєстрованих КЗП товарів, що
постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр веде Державна служба інтелектуальної власності України
(далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і
науки, молоді та спорту України. { Абзац другий пункту 1.2 глави 1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 } { Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
1.3. Відомості, що занесені до реєстру, зміни до них,
відомості про видачу свідоцтв, видачу дублікатів свідоцтв, зміни
внаслідок виправлення очевидних помилок та інші відомості, що
занесені до реєстру, Державна служба публікує в офіційному
бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень). Дані про
публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру. { Пункт
1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і
науки N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003, N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 }
1.4. Дії, що пов'язані з унесенням змін і уточнень до реєстру
або виправлення очевидної помилки, допущеної з вини заявника,
виконуються за наявності документа про сплату зборів відповідно до
законодавства. ( Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003 )
2. Ведення реєстру
2.1. Реєстрація КЗП товару та/або права на використання КЗП
товару здійснюється на підставі рішення Державної служби шляхом
унесення відповідного запису до реєстру.
2.2. Реєстр містить такі відомості про реєстрацію КЗП товару:
{ Абзац перший пункту 2.2 в редакції Наказу МОН N 585 ( z1016-06 )
від 02.08.2006 } номер реєстрації; { Абзац третій пункту 2.2 виключено на підставі Наказу МОН
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
{ Абзац четвертий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу МОН
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
дата реєстрації; номер заявки, дата подання заявки; дата публікації відомостей про реєстрацію, КЗП товару, номер
бюлетеня; { Абзац сьомий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } держава реєстрації КЗП товару; назва КЗП товару та його кваліфікація (назва місця походження
товару або географічне зазначення походження товару); назва товару; опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації
або інших характеристик товару; назва та межі географічного місця, де виробляється товар і з
яким пов'язуються особливі властивості, певні якості, репутація
або інші характеристики товару; { Абзац дванадцятий пункту 2.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 } умови використання КЗП товару на етикетці та при маркуванні
товару; { Абзац чотирнадцятий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
адреса для листування; ім'я та реєстраційний номер представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне
найменування) іншої довіреної особи; { Абзац шістнадцятий пункту
2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 )
від 02.08.2006 } { Абзац сімнадцятий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
2.3. Реєстр містить такі відомості про реєстрацію права на
використання вже зареєстрованого КЗП товару: { Абзац перший пункту
2.3 в редакції Наказу МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } дата реєстрації права на використання зареєстрованого КЗП
товару; { Абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва; { Пункт 2.3
доповнено абзацом третім згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 )
від 02.08.2006 } номер свідоцтва; дата прийняття рішення про реєстрацію права на використання
вже зареєстрованого КЗП товару; дата публікації відомостей про реєстрацію права на
використання вже зареєстрованого КЗП товару, номер бюлетеня; номер заявки, дата подання заявки на реєстрацію права на
використання зареєстрованого КЗП товару; { Абзац сьомий пункту 2.2
із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 } умови використання зареєстрованого КЗП товару на етикетці та
при маркуванні товару; { Абзац восьмий пункту 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } ім'я фізичної особи або повне найменування юридичної особи,
якій надається право на використання вже зареєстрованого КЗП
товару (власник свідоцтва), його місце проживання або
місцезнаходження та двобуквений код держави відповідно до
стандарту ВОІВ ST. 3; адреса для листування; ім'я та реєстраційний номер представника в справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне
найменування) іншої довіреної особи (за наявності); { Абзац
одинадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } { Абзац дванадцятий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
2.4. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості
щодо: зміни імені фізичної або повного найменування юридичної особи
- власника свідоцтва та/або його місця проживання або
місцезнаходження; зміни до опису особливих властивостей, певних якостей,
репутації або інших характеристик товару; зміни меж географічного місця, з яким пов'язані особливі
властивості, певні якості, репутація або інші характеристики
товару; зміни умов використання КЗП товару на етикетці та при
маркуванні товару; визнання реєстрації КЗП товару та/або права на його
використання недійсними; припинення дії реєстрації КЗП товару та/або права на його
використання; визнання реєстрації права на використання КЗП товару
недійсною; припинення права на використання КЗП товару; зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників)
свідоцтв; { Абзац десятий пункту 2.4 в редакції Наказу МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 } зміни адреси для листування власника свідоцтва; зміни щодо представника у справах інтелектуальної власності
(патентного повіреного) або іншої довіреної особи; дати запису про здійснення будь-якої дії стосовно реєстрації
КЗП товару та/або права на використання КЗП товару; дати припинення дії свідоцтва; очікуваної дати закінчення строку продовження дії свідоцтва;
видачі дубліката свідоцтва; змін і уточнень до реєстру або виправлення очевидної помилки,
допущеної з вини заявника; ( Абзац шістнадцятий пункту 2.4 в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 ( z1203-03 ) від
09.12.2003 ) зміни стосовно діловодства з ведення реєстру.
2.5. Підставою для внесення змін до реєстру є: рішення Державної служби; рішення судового органу; заява власника (власників) свідоцтв.
2.6. У разі внесення до реєстру змін стосовно реєстрації КЗП
товару та/або права на використання зареєстрованого КЗП товару
власник (власники) свідоцтва за своєю ініціативою подає (подають)
до Державної служби заяву, викладену українською мовою. Заява має
стосуватися однієї реєстрації КЗП товару та/або права на його
використання і містить: ( Абзац перший пункту 2.6
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003 ) номер свідоцтва; номер реєстрації КЗП товару та/або права на його
використання; номер заявки, дату подання; зміну, що вноситься; { Пункт 2.6 доповнено абзацом п'ятим
згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } адресу для листування. { Пункт 2.6 доповнено абзацом шостим
згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } У разі зміни імені фізичної або повного найменування
юридичної особи - власника свідоцтва та/або його місця проживання
або місцезнаходження заява має містити попереднє ім'я або
повне найменування і місце проживання або місцезнаходження та нове
ім'я або повне найменування і місце проживання або
місцезнаходження цього власника свідоцтва. У разі подання заяви про внесення зміни імені (повного
найменування) власника (власників) свідоцтва і/або зміни адреси
власника (власників) свідоцтва заява підписується лише тим
власником свідоцтва, якого зазначені зміни стосуються. Заява про
внесення інших змін, зазначених у пункті 2.4 цього Положення,
підписується усіма власниками свідоцтва. { Пункт 2.6 доповнено
абзацом восьмим згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 }
2.7. Заява про зміни в реєстрації КЗП товару та/або права на
використання КЗП товару, заява про видачу дубліката свідоцтва, про
виправлення очевидних помилок підписується власником свідоцтва.
Якщо заява подається юридичною особою, то вона підписується
особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного
найменування посади особи, особистого підпису, ініціалів,
прізвища, дати і скріплюється печаткою. До заяви додаються: документ про сплату збору за внесення змін і уточнень до
реєстру або виправлення очевидної помилки, допущеної з вини
заявника; ( Абзац третій пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 806 ( z1203-03 ) від
09.12.2003 ) висновок спеціально вповноваженого органу щодо особливих
властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик
товару (у разі внесення змін до опису); висновок спеціально вповноваженого органу щодо меж
географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні
якості, репутація або інші характеристики товару (у разі внесення
змін щодо меж географічного місця); документ, який підтверджує, що власник свідоцтва виробляє
товар у географічному місці, зазначеному в реєстрі (у разі зміни
місця проживання або місцезнаходження власника свідоцтва); документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби). Під час розгляду заяви та документів, що до неї додаються,
Державна служба має право надіслати запит про подання додаткових
документів, необхідних для прийняття рішення, у разі виникнення
обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять
подані до Державної служби документи. { Пункт 2.7 доповнено
абзацом восьмим згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 } У разі відповідності заяви та документів, що до неї
додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього Положення
та наявності у випадках, передбачених цим Положенням, документа
про сплату збору за внесення змін Державною службою протягом
місяця від дати надходження зазначеної заяви та документів, що до
неї додаються, вносяться відповідні відомості до Реєстру.
{ Пункт 2.7 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 } У разі невідповідності заяви та/або документів, що до неї
додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього Положення,
та/або відсутності документа про сплату збору за внесення змін
(у разі необхідності його подання) особі, яка подала заяву,
протягом місяця від дати надходження зазначеної заяви та
документів, що до неї додаються, надсилається про це повідомлення
із пропозицією щодо усунення недоліків. Виправлені та/або відсутні
документи мають надійти до Державної служби протягом двох місяців
від дати одержання зазначеного повідомлення особою, яка подала
заяву. В іншому разі заява вважається неподаною, про що особі, яка
подала заяву, надсилається повідомлення. { Пункт 2.7 доповнено
абзацом десятим згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 }
2.8. Заява власника свідоцтва про продовження строку дії
свідоцтва або заява про відмову від права на використання КЗП
товару подається українською мовою і містить: номер свідоцтва; номер заявки, дату подання заявки; ім'я фізичної особи - власника свідоцтва або
повне найменування юридичної особи - власника свідоцтва і його
місце проживання або місцезнаходження. До заяви про продовження строку дії свідоцтва додаються: документ про сплату збору за продовження строку дії
свідоцтва; висновок спеціально вповноваженого органу щодо особливих
властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик
товару та меж географічного місця, з яким вони пов'язані; документ, який підтверджує, що власник свідоцтва виробляє
товар у географічному місці, зазначеному в реєстрі. Заява власника свідоцтва про продовження строку дії
свідоцтва або заява про відмову від права на використання КЗП
товару розглядається у порядку, встановленому пунктом 2.7 цього
Положення. { Пункт 2.8 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом
МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
2.9. Заяви, зазначені в пунктах 2.6, 2.7, 2.8 цього
Положення, можуть бути подані як власником свідоцтва, так і через
представника у справах інтелектуальної власності (патентного
повіреного) або іншу довірену особу. У цьому разі до заяви
додається довіреність, оформлена з дотриманням вимог
законодавства. Довіреність від одного власника свідоцтва (свідоцтв) може
бути видана як щодо однієї, так і кількох реєстрацій КЗП товару та
права на використання КЗП товару за умови, що це зазначено в
довіреності. У довіреності зазначаються: ім'я особи, на ім'я якої вона видана; обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано
довіреність; дата її вчинення. { Абзац шостий пункту 2.9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо
довіреність видається від імені юридичної особи України, то підпис
особи, яка має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис
складається з повного найменування посади особи, яка підписує
довіреність, особистого підпису, ініціалів і прізвища. Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк
довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення
її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є
нікчемною. { Абзац восьмий пункту 2.9 в редакції Наказу МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 } Форма і строк дії довіреності, виданої в іноземній державі,
визначаються за законом цієї держави. Якщо довіреність вчинена не українською мовою, то до неї
додається переклад на українську мову. Будь-яке призначення представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи може
бути скасоване власником свідоцтва або його правонаступником. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна
негайно повідомити про це Державну службу. Датою такого
повідомлення вважається дата одержання Державною службою
відповідного письмового повідомлення. { Абзац дванадцятий пункту
2.9 в редакції Наказу МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } Представник у справах інтелектуальної власності (патентний
повірений) або інша довірена особа може відмовитись від свого
призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення. У таких
випадках власник має повідомити про це Державну службу.
{ Пункт 2.9 доповнено абзацом тринадцятим згідно з Наказом МОН
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
2.10. Державна служба повідомляє власника (власників)
свідоцтва чи довірену особу власника (власників) щодо продовження
строку дії свідоцтва протягом місяця від дати публікації в
офіційному бюлетені відповідних відомостей. Після внесення до реєстру відомостей щодо внесення змін до
опису особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших
характеристик товару або меж географічного місця, з яким пов'язані
особливі властивості, певні якості, репутація або інші
характеристики товару, Державна служба видає або надсилає всім
власникам свідоцтв чи їх довіреним особам повідомлення щодо
зазначених змін. Державна служба видає або надсилає власникам свідоцтв чи їх
довіреним особам повідомлення щодо змін у відомостях стосовно
реєстрації КЗП товару та права на використання КЗП товару. { Пункт 2.10 в редакції Наказу МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 }
2.11. Державна служба видає або надсилає власникам свідоцтв
чи їх довіреним особам повідомлення з нагадуванням про можливе
припинення дії свідоцтва у разі несплати збору за продовження
строку дії свідоцтва.
3. Видача свідоцтва
3.1. Видача свідоцтва здійснюється Державною службою в
місячний строк після реєстрації КЗП товару або після внесення до
реєстру відомостей щодо осіб, яким надано право на використання
раніше зареєстрованого цього КЗП товару, за умови сплати
державного мита за видачу свідоцтва відповідно до законодавства.
( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003 )
3.2. Свідоцтво видається за формою, наведеною в додатку до
цього Положення. Свідоцтво засвідчується підписом голови Державної служби та
скріплюється печаткою Державної служби. Аркуші, на яких викладено текст свідоцтва, прошнуровуються
або скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без
порушення цілісності, пронумеровуються, кількість аркушів
завіряється підписом посадової (уповноваженої на те) особи та
скріплюється печаткою Державної служби. При цьому друга сторінка
свідоцтва не заповнюється. Кожна сторінка свідоцтва, крім
титульної і другої, нумерується. { Пункт 3.2 в редакції Наказу МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 }
3.3. Номер свідоцтва складається з порядкового номера
реєстрації КЗП товару та порядкового номера реєстрації права на
використання зареєстрованого КЗП товару через дріб, наприклад
N 1/01, N 1/02, N 1/03 і т. ін., 2/01, 2/02, 2/03 і т. ін. ( Пункт
3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003 )
{ Пункт 3.4 виключено на підставі Наказу МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
3.4. У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва за заявою його
власника (власників) Державна служба протягом місяця від дати
надходження заяви видає або надсилає за адресою для листування,
зазначеною в заяві, дублікат свідоцтва. Заява оформлюється та розглядається відповідно до
пунктів 2.7, 2.9 цього Положення. До заяви додається документ про
сплату збору за видачу дубліката свідоцтва. Дублікат свідоцтва містить весь текст виданого свідоцтва,
оригінал якого вважається таким, що втратив чинність. { Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003, в редакції
Наказу МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
4. Надання відомостей, що занесені до реєстру
Державна служба на клопотання будь-якої особи може надати
витяг з реєстру. До клопотання додається документ про сплату збору
за подання цього клопотання. Витяг стосується однієї реєстрації КЗП товару та права на
використання КЗП товару. Витяг видається особі, яка подала клопотання, або
надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні, протягом місяця
від дати надходження клопотання. Витяг засвідчується підписом голови Державної служби та
скріплюється печаткою Державної служби. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003, в редакції
Наказу МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
Начальник відділення
правового забезпечення І.Ю.Кожарська

Додаток
до пункту 3.2 Положення
про Державний реєстр України
назв місць походження та
географічних зазначень
походження товарів і прав на
використання зареєстрованих
кваліфікованих зазначень
походження товарів

УКРАЇНА UKRAINE
(Державний
Герб
України)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію права на використання
зареєстрованого кваліфікованого
зазначення походження товару
N ___________
(зазначається назва місця походження або
географічне зазначення походження товарів)

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на
зазначення походження товарів".
Зареєстровано в Державному реєстрі України назв місць
походження та географічних зазначень походження товарів і прав на
використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження
товарів ____________ 20______ р.
Голова Державної служби
інтелектуальної власності України ________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище) М.П.
(сторінка 3 свідоцтва)
UA (зазначається номер свідоцтва)
(UA та номер свідоцтва наводяться на кожній наступній сторінці
свідоцтва, за винятком титульної сторінки, номер свідоцтва
складається з номера реєстрації КЗП товару і номера свідоцтва у
порядку його видачі, що зазначається через нахильну риску після
номера реєстрації КЗП товару
)
==================================================================
Кваліфікація зазначення Власник(и) (зазначається ім'я
походження товару: (повне найменування) та місце
проживання (місцезнаходження) назва місця походження товару: власника (власників) свідоцтва,
код держави): географічне зазначення
походження товару:
Номер заявки (зазначається
номер заявки на реєстрацію
права на використання
зареєстрованого КЗП товару):
Дата подання заявки
(зазначається дата подання
заявки на реєстрацію права на
використання зареєстрованого
КЗП товару):
Дата публікації відомостей про
реєстрацію права на
використання КЗП товару та
номер бюлетеня:
Дата закінчення строку дії
свідоцтва:
Назва товару (зазначається в одну колонку на ширину сторінки):
Назва та межі географічного місця, де виробляється товар і з яким
пов'язуються особливі властивості, певні якості, репутація або
інші характеристики товару (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
Опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або
інших характеристик товару (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
{ Додаток в редакції Наказу МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
Начальник відділення
правового забезпечення І.Ю.Кожарська
{ Додаток 2 виключено на підставі Наказу МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
{ Додаток 3 виключено на підставі Наказу МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 }вгору