Документ z1035-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.06.2017, підстава - v0689874-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

13.06.2016  № 1131


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2016 р.
за № 1035/29165

Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 689 від 25.05.2017}

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби України


М. НІЖНІК

К.М.ЛЯПІНАЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
13.06.2016 № 1131


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2016 р.
за № 1035/29165

МЕТОДИКА
визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу

І. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено відповідно до Податкового кодексу України, Законів України «Про ринок природного газу»«Про природні монополії» та Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

2. Положення цієї Методики поширюються на суб'єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ (далі - ліцензіат, оператор газосховища), і є обов'язковими для виконання.

3. Ця Методика застосовується НКРЕКП при розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу для суб'єктів господарювання, що здійснюють зберігання (закачування, відбір) природного газу, відповідно до Критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2495, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1381/27826.

{Пункт 3 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

4. Ця Методика не застосовується при розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу на основі багаторічного стимулюючого регулювання.

5. Розрахунок тарифів та документи і матеріали надаються суб’єктами господарювання, що здійснюють зберігання природного газу, для розгляду до НКРЕКП відповідно до Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу, затвердженої постановою НКРЕ від 03 квітня 2013 року № 369, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2013 року за № 685/23217.

6. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:

базовий період - період тривалістю один рік, який передує планованому періоду;

економічно обґрунтовані витрати на планований період - витрати суб'єкта господарювання, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів, обмежених нормами Податкового кодексу України, що складаються з витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, та фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку);

елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат оператора газосховища;

інвестиційна програма - окремий розділ плану розвитку на наступні 10 років, що затверджується НКРЕКП, яким передбачено план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи активів та який містить комплекс зобов’язань ліцензіата на період виконання інвестиційної програми щодо розвитку підприємства, покращення показників якості надання послуг з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність здійснення інвестиційної діяльності, джерела її фінансування та графік виконання;

операційні витрати - витрати, пов’язані з операційною діяльністю зі зберігання (закачування, відбору) природного газу ліцензіата;

планована виробнича собівартість - економічно обґрунтовані плановані витрати, які складаються з планованих прямих матеріальних витрат, планованих прямих витрат на оплату праці, планової амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, інших планованих прямих витрат, планованих змінних загальновиробничих та постійних розподілених загальновиробничих витрат;

{Абзац сьомий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

планована тарифна виручка - планований дохід оператора газосховища на планований період для фінансування його обґрунтованих витрат, пов’язаних із провадженням господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ;

планований період - період тривалістю один календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу;

планований прибуток - розрахункова сума, на яку планований дохід (тарифна виручка) перевищує плановані витрати;

плановані фінансові витрати - плановані витрати на проценти та інші плановані витрати оператора газосховища, пов'язані із запозиченнями;

повна планована собівартість - економічно обґрунтовані плановані витрати, що включаються до планованої виробничої собівартості, плановані адміністративні витрати, плановані витрати на збут, плановані інші операційні витрати та плановані фінансові витрати (крім планованих фінансових витрат, що включаються до складу собівартості кваліфікаційних активів згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за № 610/12484), пов'язані з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ;

структура тарифу (планованої річної тарифної виручки) - перелік елементів витрат, що групуються за елементами витрат відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248, та витрат із прибутку;

тариф на відбір природного газу з ПСГ - виражена у грошовій формі вартість забезпечення оператором газосховища замовнику у планованому періоді потужності відбору природного газу з ПСГ;

тариф на закачування природного газу в ПСГ - виражена у грошовій формі вартість забезпечення оператором газосховища замовнику у планованому періоді потужності закачування природного газу в ПСГ;

тариф на зберігання природного газу в ПСГ - виражена у грошовій формі вартість забезпечення оператором газосховища замовнику у планованому періоді робочого обсягу зберігання природного газу у газосховищі;

{Абзац шістнадцятий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

тарифна виручка - дохід, отриманий від надання послуг закачування, зберігання та відбору природного газу в/з ПСГ за установленими тарифами.

{Абзац вісімнадцятий пункту 6 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 6 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про ринок природного газу», «Про природні монополії», «Про нафту і газ» та «Про ліцензування видів господарської діяльності», Кодексі газосховищ, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2495, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1380/27825.

ІІ. Розрахунок тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу

1. Загальна планована тарифна виручка розраховується на основі повної планованої собівартості та планованого прибутку за формулою

(тис. грн),

(1)

де

-

загальна планована тарифна виручка оператора газосховища від надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, тис. грн;


ППС

-

повна планована собівартість надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, що визначається відповідно до розділу III цієї Методики, тис. грн;


П

-

планований прибуток оператора газосховища, що визначається відповідно до розділу IV цієї Методики, тис. грн.

2. Повна планована собівартість надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ визначається за формулою

ППС = Взб + Взаквідб  (тис. грн),

(2)

де:

Взб

-

плановані витрати оператора газосховища на зберігання природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка до цієї Методики, тис. грн;


Взак

-

плановані витрати оператора газосховища на закачування природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка до цієї Методики, тис. грн;


Ввідб

-

плановані витрати оператора газосховища на відбір природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка до цієї Методики, тис. грн.

{Пункт 2 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

3. Планована тарифна виручка для фінансування економічно обґрунтованих витрат на планований період, повної планованої собівартості визначається ліцензіатом з урахуванням даних форми звітності № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання зі зберігання (закачування, відбору) природного газу», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 року за № 1818/22130 (із змінами), за попередні три роки.

4. Тариф на зберігання природного газу розраховується за формулою

(3)

де:

Тзб

-

тариф на зберігання природного газу, грн за 1000 м-3 на добу;


Взб

-

плановані витрати оператора газосховища на зберігання природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка до цієї Методики, тис. грн;


Р

-

планована рентабельність оператора газосховищ, розраховується за формулою (4), %;


Wзб

-

планований робочий обсяг зберігання природного газу на планований період, млн м-3 на рік.

{Пункт 4 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

5. Планована рентабельність оператора газосховища розраховується за формулою


(%),

(4)

де

П

-

планований прибуток оператора газосховища, що визначається відповідно до розділу IV цієї Методики, тис. грн;


ППС

-

повна планована собівартість надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, що визначається відповідно до розділу III цієї Методики, тис. грн.

6. Тариф на закачування природного газу розраховується за формулою

(5)

де:

Тзак

-

тариф на закачування природного газу, грн за 1000 м-3 на добу;


Взак

-

плановані витрати оператора газосховища на закачування природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка до цієї Методики, тис. грн;


Р

-

планована рентабельність оператора газосховищ, розраховується за формулою (4), %;


Wзак

-

планована річна потужність закачування природного газу в ПСГ, на планований період, млн м-3 на рік.

{Пункт 6 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

7. Тариф на відбір природного газу розраховується за формулою

(6)

де:

Твідб

-

тариф на відбір природного газу, грн за 1000 м-3 на добу;


Ввідб

-

плановані витрати оператора газосховища на відбір природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ відповідно до додатка до цієї Методики, тис. грн;


Р

-

планована рентабельність оператора газосховищ, розраховується за формулою (4), %;


Wвідб

-

планована річна потужність відбору природного газу із ПСГ на планований період, млн м-3 на рік.

{Пункт 7 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

8. Загальна планована річна гарантована потужність газосховища, гарантована річна потужність закачування та гарантована річна потужність відбору природного газу визначаються за даними оператора газосховища відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу з урахуванням прогнозованих змін.

9. При замовленні індивідуальних послуг до тарифів на закачування, відбір та зберігання застосовуються такі коефіцієнти:

коефіцієнти, які враховують замовлення індивідуальних послуг строком на місяць -  від 1,1 до 2,5;

коефіцієнти, які враховують замовлення індивідуальних послуг на добу наперед -  від 1,2 до 3,0.

Коефіцієнти визначаються операторам газосховища та затверджуються Регулятором.

Оператор газосховища надає НКРЕКП розрахунок коефіцієнтів, які враховують особливості умов замовлення послуг, та обґрунтування такого розрахунку.

НКРЕКП затверджує запропоновані коефіцієнти або корегує їх з метою дотримання оператором газосховища планової тарифної виручки.

{Пункт 9 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

{Пункт 10 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

III. Перелік витрат, що враховуються при визначенні планованої тарифної виручки

1. Планування витрат, що включаються до повної планованої собівартості, здійснюється у розрахунку на календарний рік, виходячи з потреб оператора газосховища у планованому періоді, з урахуванням:

1) державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, норм амортизації;

2) показників з управління та обслуговування виробництва;

3) ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до Податкового кодексу України;

4) прогнозного індексу цін виробників промислової продукції і споживчих цін у планованому періоді;

5) звітних даних форми № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу суб’єкта господарювання із зберігання природного газу за попередні три роки;

6) необхідних обсягів робіт при обслуговуванні, утриманні й експлуатації ПСГ, зокрема:

кількості свердловин;

кількості трубопроводів, у тому числі технологічних та допоміжних;

кількості компресорних станцій (технологічного та допоміжного обладнання на них), зокрема кількості компресорів, газомотокомпресорів, турбокомпресорів;

кількості турбодетандерних агрегатів, холодильних установок, систем теплообміну, установок очистки газу;

кількості газозбірних пунктів, колекторів, сепараторів газу;

наявності систем телемеханіки і зв’язку;

кількості встановлених приладів обліку газу;

кількості одиниць спеціалізованої техніки, машин, обладнання та спеціалізованого автотранспорту;

утримання зазначених вище систем, інших систем, устаткування, обладнання, агрегатів, що належать до технологічного процесу закачування, зберігання та відбору природного газу, а також утримання (оренди) будівель і приміщень (лабораторії, цехи, майстерні тощо);

наявності обчислювальної, вимірювальної техніки;

інших адміністративних та загальновиробничих витрат, крім тієї частини, яка пропорційно розподілена та віднесена до витрат за іншими видами діяльності.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за базовий період, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі кошторисів на планований період.

Планування витрат з оплати праці працівників здійснюється з урахуванням:

темпу росту розміру мінімальної заробітної плати, визначеної чинним законодавством України;

розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника за всіма видами економічної діяльності;

чисельності персоналу за штатним розписом та тарифно-кваліфікаційного складу робітників.

2. До повної планованої собівартості включаються:

планована виробнича собівартість;

плановані адміністративні витрати;

плановані витрати на збут;

інші плановані операційні витрати;

плановані фінансові витрати.

3. До планованої виробничої собівартості включаються:

плановані прямі матеріальні витрати;

плановані прямі витрати на оплату праці;

планована амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із зберіганням (закачуванням, відбором) природного газу;

інші плановані прямі витрати;

плановані змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати, які відносяться до собівартості надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

4. До складу планованих прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з:

використанням палива, електроенергії та природного газу на власні потреби. Величина таких витрат визначається з урахуванням діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси (в межах звичайних цін);

використанням природного газу на виробничо-технологічні витрати, нормативні та питомі втрати (далі - ВТВ). Величина таких витрат визначається з урахуванням діючих цін на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання та обсягів ВТВ. Обсяг ВТВ визначається з урахуванням динаміки використання природного газу на зазначені цілі за попередні періоди та максимально допустимих їх розмірів, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі;

використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу. Величина таких витрат визначається з урахуванням діючих цін (тарифів) (у межах звичайних цін) та індексу цін виробників промислової продукції, за винятком вартості зворотних відходів та вартості матеріалів, переданих для переробки.

5. До складу планованих прямих витрат на оплату праці включаються:

витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до технологічного процесу зберігання (закачування, відбору) природного газу, відповідно до Закону України «Про оплату праці»);

витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу зберігання (закачування, відбору) природного газу, відповідно до Закону України «Про оплату праці»;

витрати на інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством).

6. До складу інших планованих прямих витрат включаються:

суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників, які безпосередньо пов’язані з наданням послуг  зберігання (закачування, відбору) природного газу;

витрати, пов'язані із забезпеченням належного стану обладнання, виконанням ремонтно-налагоджувальних робіт, передбачених проектно-технічною документацією, освоєнням нових потужностей (крім капітальних витрат, які включаються до складу первісної вартості обладнання), що використовуються для надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу;

витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад у напрямках, які не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування, включаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену працівниками підприємства за діючими тарифами на відповідний вид транспорту);

витрати на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, прямо пов’язаних з технологічним процесом зі зберігання (закачування, відбору) природного газу, а також у разі, якщо законодавством передбачена обов'язковість періодичної перепідготовки або підвищення кваліфікації;

витрати на оплату послуг транспортних, страхових (у межах витрат на обов’язкове страхування, передбачене законодавством) та інших організацій;

витрати на обов'язкове страхування працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів робіт (послуг), на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачене законодавством;

оплата спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, спеціального харчування робітників техдільниць і служб, витрати на придбання яких відносяться на собівартість;

витрати на проведення ремонту та планового технічного обслуговування;

витрати, пов'язані з утриманням метрологічних служб, служб телемеханіки, зв'язку;

витрати на оплату послуг інших суб’єктів господарювання, що безпосередньо пов'язані з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу;

інші прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості, які можуть бути безпосередньо віднесені до послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, до яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат.

7. До складу планованих загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з:

управлінням виробництвом (зберіганням, закачуванням та відбором природного газу) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати працівникам апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо, які відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат з операційної діяльності, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);

підготовкою та перепідготовкою кадрів (що не перевищує 3 відсотки фонду оплати праці за відповідний період), що відносяться до загальновиробничого персоналу;

утриманням, експлуатацією, ремонтом необоротних активів загальновиробничого призначення (що не перевищує 10 відсотків балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року);

обов’язковим страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

пожежною і сторожовою охороною об'єктів загальновиробничого призначення;

утриманням санітарних зон;

оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов'язаною з виконанням робіт, що віднесені до виробничого процесу;

освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану загальновиробничого обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією загальновиробничих приміщень, вивезенням сміття та інші витрати, пов'язані з експлуатацією загальновиробничих приміщень. Величина таких витрат розраховується, виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та в межах звичайних цін на них;

обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв'язку загальновиробничого призначення).

Загальновиробничі витрати розподіляються пропорційно витратам на оплату праці працівників, безпосередньо пов’язаних з відповідним видом діяльності.

8. Сума планованих амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що знаходяться на балансі:

виробничого призначення;

адміністративного призначення;

загальновиробничого призначення.

Нарахування планованої амортизації основних засобів здійснюється відповідно до класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів і максимально допустимих строків їх амортизації із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Планована амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися за рішенням ліцензіата у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активів або в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

9. До складу планованих адміністративних витрат включаються:

1) загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, зокрема:

утримання апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат з операційної діяльності, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);

утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;

2) витрати на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо), необхідних для ефективного провадження господарської діяльності з надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, відповідно до укладених договорів;

3) витрати на оплату послуг зв'язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс тощо);

4) витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків відповідно до укладених договорів;

5) витрати на судовий збір;

6) витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури;

7) інші витрати на утримання апарату управління підприємством та іншого загальновиробничого персоналу, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів, періодичних професійних видань, створення страхових фондів документації, передбачених законодавством.

Адміністративні витрати розподіляються пропорційно витратам на оплату праці працівників, безпосередньо пов’язаних з відповідним видом діяльності.

Плановані адміністративні витрати включаються до складових тарифів на зберігання (закачування, відбір) природного газу у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції.

10. До складу планованих витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов'язані зі збутом послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

11. До складу інших планованих операційних витрат включаються витрати, пов’язані з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, що не увійшли до складу планованої виробничої собівартості, планованих адміністративних витрат і планованих витрат на збут, щодо яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат та прямо не встановлено обмежень в частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України.

12. Витрати, що не включаються до розрахунку тарифу:

1) витрати, зазначені у частині третій статті 9 Закону України «Про природні монополії»:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

суми нестачі та втрат від псування цінностей;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення, крім виняткових випадків, які визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

2) суми, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи.

13. До планованих фінансових витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, за умови обґрунтування включаються витрати на сплату відсотків за користування кредитами, отримання яких погоджено відповідно до законодавства, та інші витрати, пов'язані з обслуговуванням запозичень, погоджених з НКРЕКП (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку), що залучені для виконання інвестиційної програми.

Плановані фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено відповідно до чинного законодавства.

14. Плановані витрати групуються за елементами витрат:

плановані матеріальні витрати;

плановані витрати на оплату праці;

плановані внески на соціальні заходи;

планована амортизація;

інші плановані операційні витрати;

плановані фінансові витрати лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено відповідно до чинного законодавства.

{Пункт 15 розділу III виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

IV. Прибуток

1. При розрахунку тарифів до складу планованої тарифної виручки включається планований прибуток суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, який визначається з урахуванням необхідності:

здійснення інвестицій, пов’язаних з ліцензованою діяльністю із зберігання  природного газу в ПСГ;

погашення основної суми погоджених відповідно до чинного законодавства кредитів та/або запозичень, залучених для виконання інвестиційної програми, та/або суми інвестицій за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи;

спрямування відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» частини чистого прибутку на виплату дивідендів;

фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та інших обґрунтованих потреб фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, які не були включені до складу витрат;

сплати податків та зборів.

2. Планування складової частини прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій, проводиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата.

V. Стимулювання оператора газосховища до підвищення ефективності операційної діяльності

1. У разі зменшення оператором газосховища у базовому періоді витрат на фінансування фонду оплати праці з метою оптимізації штату працівників та/або обсягів ВТВ (далі - економія коштів) він має право використовувати тарифну виручку, отриману за рахунок такої економії, першочергово для фінансування:

заходів з підвищення рівня середньомісячної заробітної плати працівників;

матеріальних та інших витрат операційної діяльності;

заходів з виконання інвестиційної програми;

інших потреб фінансово-господарської діяльності оператора газосховища.

2. Така економія коштів не підлягає вилученню із структури тарифу протягом наступних трьох планованих періодів.

3. Оператор газосховища не має права зменшувати витрати, пов’язані з фінансуванням фонду оплати праці, за рахунок зменшення рівня середньомісячної заробітної плати працівників, який застосовувався для обґрунтування розміру цього елемента витрат, що прийнятий до розрахунку встановленого НКРЕКП тарифу на базовий період.

4. Ліцензіат зобов’язаний надавати у разі такої економії до НКРЕКП інформацію щодо скорочення обсягів ВТВ та/або витрат на фінансування фонду оплати праці та напрямів використання такої економії.

5. За результатами використання такої економії після трьох планованих періодів НКРЕКП при перегляді тарифу зменшує відповідний елемент витрат діючої структури тарифу на 50 відсотків середньорічної економії.

VІ. Податки

1. До складу тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу включаються всі податки та збори, передбачені Податковим кодексом України.

2. Розмір податку на додану вартість, встановлений Податковим кодексом України, при розрахунку тарифів не враховується, а додається до них.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. РябухаДодаток
до Методики визначення
та розрахунку тарифів на послуги
зберігання (закачування, відбору)
природного газу щодо газосховищ,
до яких застосовується режим
регульованого доступу
(пункт 2 розділу ІІ)

РОЗПОДІЛ
витрат, пов’язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ

№ з/п

Статті витрат

Розподіл витрат

тариф на зберігання природного газу в ПСГ

тариф на закачування природного газу в ПСГ

тариф на відбір природного газу з ПСГ

1

Виробнича собівартість

1.1

Матеріальні витрати, усього

у тому числі:

1.1.1

газ на технологічні потреби

50 %

50 %

1.1.2

матеріали

50 %

50 %

1.1.3

паливо

50 %

50 %

1.1.4

електроенергія

50 %

50 %

1.1.5

витрати на ремонт

50 %

25 %

25%

1.1.6

інші матеріальні витрати

50 %

50 %

1.2

Витрати на оплату праці

100 %

1.3

Внески на соціальні заходи

100 %

1.4

Амортизація

20 %

40 %

40 %

1.5

Інші витрати, усього

у тому числі:

1.5.1

послуги автотранспорту

100 %

1.5.2

послуги банку

100 %

1.5.3

послуги зв'язку

100 %

1.5.4

податки, збори, платежі

100 %

1.5.5

службові відрядження

100 %

1.5.6

інші витрати

50 %

25 %

25 %

2

Адміністративні витрати

100 %

3

Витрати на збут

100 %

4

Інші операційні витрати

100 %

5

Фінансові витрати

100 %


{Додаток в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}вгору