Про затвердження Положення про Комісію з питань надрокористування
Мінприроди України; Наказ, Положення від 06.07.2016246
Документ z0991-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.07.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2016  № 246


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2016 р.
за № 991/29121

Про затвердження Положення про Комісію з питань надрокористування

Відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 3, підпунктів 2, 3 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, пункту 25 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань надрокористування, що додається.

2. Державній службі геології та надр України (Бояркін М.О.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

ведення документообігу щодо діяльності Комісії з питань надрокористування в електронному та паперовому вигляді.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. СемеракЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
06.07.2016  № 246


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2016 р.
за № 991/29121

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань надрокористування

1. Відповідно до пункту 25 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615 (із змінами) (далі - Порядок), для попереднього розгляду матеріалів щодо надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, анулювання дозволів та внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у Держгеонадрах утворюється Комісія з питань надрокористування (далі - Комісія), яка діє у складі, що затверджується наказом Держгеонадр.

До складу Комісії включаються спеціалісти Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

До складу Комісії входять не менше трьох спеціалістів від Мінприроди.

2. Комісія є постійно діючим дорадчим органом Держгеонадр.

3. Завданнями Комісії є:

попередній розгляд заяв та доданих до них документів, наданих суб’єктами господарювання для отримання дозволів без проведення аукціонів відповідно до пункту 8 Порядку, документів щодо продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до дозволу, зупинення, поновлення дії, анулювання дозволу відповідно до пунктів 14, 16, 17, 22 та 23 Порядку та інших документів, наданих структурними підрозділами Держгеонадр, спеціалізованими державними геологічними підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Держгеонадр;

надання пропозицій та рекомендацій Голові Держгеонадр щодо надання дозволів, продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до дозволу, зупинення, поновлення дії, анулювання дозволу;

погодження проектів дозволів;

попередній розгляд інших питань, що виникають в процесі опрацювання документів, що стосуються питань надрокористування.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань в установленому порядку має право:

отримувати для роботи заяви, надані суб’єктами господарювання для отримання дозволів без проведення аукціонів відповідно до пункту 8 Порядку, та додані до них документи, а також документи щодо продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до дозволу, зупинення, поновлення дії, анулювання дозволу відповідно до пунктів 14, 16, 17, 22 та 23 Порядку та інші матеріали, необхідні для розгляду зазначених питань;

отримувати від структурних підрозділів Держгеонадр, спеціалізованих державних геологічних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр, роз’яснення, обґрунтування, довідки, інформацію, висновки, консультації;

вчиняти інші дії відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови і членів Комісії.

Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії, головує на її засіданнях, визначає порядок денний чергового засідання, визначає порядок її роботи (періодичність засідань). У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

6. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються за рішенням її голови. Про дату проведення засідання члени Комісії повідомляються не пізніше ніж за сім днів до його проведення. Проект порядку денного до засідання Комісії формується відповідним структурним підрозділом Держгеонадр та не пізніше ніж за п’ять робочих днів до його проведення надається членам Комісії. Держгеонадра зобов’язані на вимогу члена Комісії надати для ознайомлення в приміщенні Держгеонадр матеріали до засідання Комісії, відповідно до яких приймаються рішення.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.

7. Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються схваленими, якщо за них шляхом відкритого голосування проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Прийняті рішення оформляються протоколом, який підписується всіма членами Комісії, присутніми на засіданні, та затверджується головуючим Комісії.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, має право викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

8. Пропозиції та рекомендації Комісії враховуються при видачі відповідно до абзацу першого пункту 25 Порядку наказів Держгеонадр про надання, продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до дозволу, зупинення, поновлення дії, анулювання дозволу.

9. Інформаційне, організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється відповідними структурними підрозділами Держгеонадр.

Директор
Юридичного департаменту


В.А. Бучковгору