Документ z0954-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.01.2016, підстава - z1596-15

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2010  № 270


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за № 954/18249

Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики
№ 90 від 20.02.2012
№ 545 від 05.09.2013
№ 1167 від 02.12.2015}

Відповідно до пункту 9 Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що додається.

2. Фонду соціального захисту інвалідів:

взяти під особистий контроль питання, що стосуються організації виконання його територіальними відділеннями вимог цього наказу;

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.Маслакова.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Надрага

ПОГОДЖЕНО:

В.о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців

В.о. президента Спілки підприємців малих, середніх
та приватизованих підприємств України

Генеральний директор Федерації роботодавців України

Президент Спілки орендарів і підприємців України

Перший заступник Керівника Спільного
представницького органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань,
заступник Голови Федерації професійних спілок України

Президент Національного комітету спорту інвалідів України

Голова Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва

Голова Державного казначейства України

Заступник Міністра освіти і науки України

Заступник Міністра фінансів УкраїниВ.М. Биковець


В.М. Биковець

Р. Іллічов

В.М. Хмільовський
Г.В. Осовий

В. Сушкевич


М. Бродський

С.І. Харченко

П.М. Куліков

С. Рибак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України
06.09.2010 № 270


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за № 954/18249

ІНСТРУКЦІЯ
з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

I. Загальні положення

1.1. Інструкція з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі - Інструкція), визначає порядок та умови надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

1.2. В Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

адаптоване для інвалідів по зору програмне забезпечення - спеціальне програмне забезпечення, пристосоване до потреб інвалідів по зору, яке використовується в роботі бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, що засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційного центру УТОС;

{Пункт 1.2 розділу I доповнено терміном згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

виробничі і технічні умови - умови, що відповідають правилам, нормам, іншим нормативно-правовим актам з промислової безпеки, охорони праці з урахуванням особливих потреб інвалідів;

законний представник інваліда - батьки (усиновлювачі), опікуни або інші особи, уповноважені законом представляти інтереси інвалідів, у тому числі здійснювати захист їх прав, свобод і законних інтересів;

заявник - юридична особа, фізична особа - підприємець, зареєстрована в Україні в установленому законодавством порядку, яка використовує найману працю (далі - заявник - роботодавець), та/або інвалід, законний представник інваліда (далі - заявник - фізична особа), який звертається до відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) з метою отримання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету (далі - кошти Фонду);

{Абзац п’ятий пункту 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

інтернатні установи - будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, дитячі будинки-інтернати I-IV профілю;

навчально-виробнича майстерня (клас, кабінет) інтернатної установи - приміщення, пристосоване для проведення занять у межах реалізації навчальних планів, в інтернатних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

отримувач - заявник (заявник-роботодавець, заявник - фізична особа), якому надається фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика за рахунок коштів Фонду;

спеціальне обладнання бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, що засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційного центру УТОС - обладнання, що пов'язане з основною діяльністю та використовується виключно в роботі бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, що засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційного центру УТОС для надання послуг інвалідам по зору;

{Абзац пункту 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

тематична і спеціальна література, аудіозаписи з питань професійної орієнтації та реабілітації інвалідів - навчально-методична, довідкова та спеціальна література з питань професійної орієнтації інвалідів, їх психічного здоров'я та поліпшення взаємин із соціальним середовищем, психодіагностики (включаючи тестові методики, у тому числі їх комп'ютерні версії), спрямована на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації тощо;

технічне оснащення діючого робочого місця для працевлаштування інваліда - придбання основних засобів (крім нерухомого майна) для оснащення діючого робочого місця для працевлаштування інваліда з урахуванням безпеки та особливих потреб інвалідів;

технічне переоснащення - комплекс заходів, що здійснюються без розширення виробничих площ, спрямованих на підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової технології, обладнання, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та/або заміни застарілого і фізично зношеного обладнання для всебічної інтенсифікації виробництва, збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та асортименту продукції при забезпеченні зростання продуктивності праці, зниження матеріаломісткості і собівартості продукції, економії ресурсів;

{Пункт 1.2 розділу I доповнено терміном згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

умови для занять інвалідів фізичною культурою і спортом - умови для занять фізкультурою і спортом, створені з урахуванням особливих потреб інвалідів.

Інші терміни в Інструкції вживаються відповідно до чинного законодавства України.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

1.3. Фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика надаються заявникам за напрямами та з урахуванням вимог, встановлених Порядком використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70 (далі - Порядок).

II. Порядок звернення та розгляду документів на отримання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі та цільової позики

2.1. Заявники-роботодавці для отримання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики звертаються із заявою про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (далі - заява) за формою, наведеною у додатку 1, до відділення Фонду, в якому вони зареєстровані. Заявники-роботодавці, на яких вимога щодо реєстрації у відділеннях Фонду не поширюється, звертаються із заявою до відділень Фонду за місцем їх державної реєстрації.

2.2. Крім заяви про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, заявники-роботодавці надають відділенням Фонду:

анкету заявника-роботодавця за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції;

копії статуту або положення, інших установчих документів (у разі їх наявності) з усіма змінами та доповненнями, засвідчені підписом та скріплені печаткою заявника-роботодавця (за наявності);

копію протоколу про обрання на посаду (рішення про призначення) посадових осіб заявника-роботодавця (директора, головного бухгалтера), засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця (за наявності);

баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за попередній рік та останній звітний період (за наявності);

податкову декларацію з податку на прибуток заявника-роботодавця за попередній рік та останній звітний період (за наявності);

довідку територіальних органів Державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

обґрунтування необхідності здійснення видатків на заходи, перелік обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, які планується придбати за рахунок коштів Фонду, за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції;

бізнес-план, прайс-листи, комерційні пропозиції для обґрунтування вартості проекту (для заявників-роботодавців, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, результатом використання якої передбачається отримання прибутку);

обґрунтування отримання фінансової допомоги за формою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції (для інших заявників-роботодавців);

документ, що підтверджує право власності на приміщення, або договір оренди приміщення, де буде розміщене (встановлене) майно та/або надаватимуться відповідні послуги та проводитимуться роботи;

письмову згоду засновника про отримання заявником-роботодавцем фінансової допомоги за рахунок коштів Фонду за заявленим напрямом;

інші документи, передбачені пунктами 2.3-2.8 цього розділу (у разі потреби).

{Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012, № 545 від 05.09.2013; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

2.3. Заявники-роботодавці, які здійснюють діяльність, яка згідно із законодавством потребує наявності ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру, також надають копію такого документа, засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця.

2.4. Заявники-роботодавці, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, у тому числі для здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, також надають подання Національного комітету спорту інвалідів України (далі - НКСІУ).

Заявники-роботодавці, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на здійснення видатків на заходи, спрямовані на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, також надають розрахунок витрат на зазначені заходи за формою, наведеною у додатку 5.

{Пункт 2.4 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

2.5. Заявники-роботодавці, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики, також надають документи, що підтверджують забезпечення виконання умов договору (застава, гарантія, договір страхування тощо).

2.6. Заявники-роботодавці, які мають статус фізичної особи - підприємця, також надають копію паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копію звіту із зазначенням обсягу виручки від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг за останній звітний період (звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку).

2.7. Заявники-роботодавці, які звертаються за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, також надають перелік індивідуальних програм реабілітації інвалідів, у якому зазначаються номер індивідуальної програми реабілітації, прізвище, ім’я, по батькові інваліда, дата народження, група інвалідності, термін, до якого встановлено групу інвалідності, реабілітаційні заходи (щодо професійної та трудової реабілітації) відповідно до напряму фінансування.

{Пункт 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

2.8. Заявники-роботодавці, які звертаються за отриманням фінансової допомоги на створення належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда, також надають документи відповідних органів згідно з чинним законодавством, перелік індивідуальних програм реабілітації інвалідів та розрахунок кошторисної вартості робіт.

{Пункт 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

2.9. Заявники-роботодавці, засновані громадськими організаціями інвалідів, подають документи до відділень Фонду у чотирьох примірниках, інші заявники-роботодавці та заявники - фізичні особи - в одному.

{Пункт 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

2.10. Заявник - фізична особа за реєстрацією місця проживання звертається із заявою до:

відділення Фонду для здійснення видатків на навчання та передплату друкованих періодичних видань;

{Абзац другий пункту 2.10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

територіального органу праці та соціального захисту населення для забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності.

2.11. До заяви заявник - фізична особа надає такі документи:

копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), а також, за потреби, копію паспорта законного представника інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо заявник - фізична особа є внутрішньо переміщеною особою) згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 636);

{Пункт 2.11 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

копію свідоцтва про народження дитини-інваліда, копію паспорта законного представника дитини-інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів - висновок ЛКК);

копію індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда);

інші документи, передбачені підпунктом 4.8.5 пункту 4.8 Інструкції (у разі потреби).

{Абзац пункту 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

2.12. Датою звернення за наданням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики вважається дата прийому заяви та усіх інших необхідних документів. Заява реєструється в журналі реєстрації заяв про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду за формою, наведеною у додатку 6.

{Пункт 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

2.13. Відділення Фонду при прийнятті заяви перевіряє наявність усіх необхідних документів та видає у день її прийняття заявнику відривний корінець заяви із зазначенням дати реєстрації за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції. Якщо до заяви не додано всі необхідні документи, то відділення Фонду у відривному корінці (у день реєстрації заяви) визначає перелік документів, які необхідно додати.

{Абзац перший пункту 2.13 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

Заявник має подати до відділення Фонду ненадані документи згідно з переліком, зазначеним у відривному корінці, не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати реєстрації заяви.

{Абзац другий пункту 2.13 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

У разі неподання заявником у зазначений термін відповідних документів відділення Фонду залишає вже подані документи без розгляду, про що повідомляє заявника письмово. Залишення без розгляду документів, що подавалися з метою отримання коштів Фонду, не перешкоджає заявнику повторно звернутися до відділення Фонду.

Оригінали документів пред'являються під час подання заяви.

Подання заявником недостовірних документів або інформації є підставою для відмови у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду.

2.14. Відділення Фонду протягом 20 робочих днів з дати звернення перевіряє подані заявником документи на відповідність вимогам Інструкції та чинному законодавству, а також у документах заявника-роботодавця перевіряє інформацію щодо:

реєстрації у відділенні Фонду;

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

подання відділенню Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 року № 42, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2007 року за № 117/13384 (далі - Звіт);

сплати сум адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

відсутності зменшення протягом року, що передує року звернення, порівняно з попереднім середньооблікової чисельності штатних працівників, яким встановлено інвалідність, більше ніж на 10 відсотків (для заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів);

належного виконання попереднього договору, укладеного з відділенням Фонду.

З урахуванням зазначеної перевірки документів та відомостей про заявника-роботодавця відділення Фонду:

аналізує інформацію на підставі документів, наданих заявником- роботодавцем відповідно до пункту 2.17 цього розділу, а також наявність обігових коштів, виробничого та кадрового потенціалу, платоспроможність, відповідність вимогам чинного законодавства, наявність заборгованості за виплатою заробітної плати тощо;

оцінює бізнес-проект заявника-роботодавця стосовно актуальності впровадження, строку окупності, відповідності видам діяльності заявника-роботодавця, конкурентоздатності товарів (робіт, послуг), які планується виробляти (виконувати, надавати), достатності виробничого та кадрового потенціалу;

аналізує цінові пропозиції вартості обладнання, робіт, послуг, які планується закуповувати;

прогнозує ризики неповернення коштів - у разі надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики.

Заявникам-роботодавцям, які у межах коштів, наявних у Фонді, запропонують найбільші показники результативності з працевлаштування та/або реабілітації інвалідів і матимуть найбільшу соціальну значимість, надається перевага.

Відділення Фонду надсилає на погодження Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) один примірник поданих документів заявника-роботодавця та інформацію, передбачену цим пунктом.

{Пункт 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

2.15. Фонд із дня отримання примірника документів протягом 7 робочих днів перевіряє наявність відповідних бюджетних призначень, достовірність інформації, зазначеної в пункті 2.14 цього розділу, відповідність основним критеріям оцінки заявника-роботодавця, зазначеним у пункті 2.17 цього розділу, наявність повного переліку документів, визначених цією Інструкцією.

Фонд інформує відділення Фонду, заявника-роботодавця та Міністерство соціальної політики України про погодження або відмову у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики листом-погодженням, у якому містяться обґрунтування стосовно доцільності надання або відмови у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики заявнику-роботодавцю.

{Пункт 2.15 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

2.16. У разі звернення заявників-роботодавців, які засновані громадськими організаціями інвалідів, за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів) відділення Фонду не пізніше ніж через 3 робочі дні після отримання погодження від Фонду надсилає два примірники документів разом із листом-погодженням Фонду Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від відділення Фонду визначають доцільність надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики.

Не пізніше ніж через 3 робочі дні після прийняття рішення стосовно доцільності надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації надсилають розпорядження, висновок-пропозицію та один примірник документів Міністерству соціальної політики України, копію розпорядження - Фонду, відділенню Фонду та заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів.

Один примірник документів залишається у Міністерстві соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

Міністерство соціальної політики України протягом 15 робочих днів з дати надходження рішення (розпорядження) від Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням висновку-пропозиції та зазначеного примірника документів приймає рішення про доцільність надання фінансової допомоги та цільової позики заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, або про відмову в її наданні.

У разі необхідності доопрацювання або уточнення інформації строк прийняття рішення Міністерством соціальної політики України може бути продовжений, але не більше ніж до 15 робочих днів.

Міністерство соціальної політики України за наявності хоча б однієї з підстав, зазначених у пункті 2.21 цього розділу, приймає рішення щодо відмови у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду.

Міністерство соціальної політики України не пізніше ніж через 3 робочі дні після прийняття рішення інформує Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації про прийняте рішення та надсилає дві копії рішення Фонду, який не пізніше ніж через 3 робочі дні передає одну копію відділенню Фонду.

{Пункт 2.16 розділу II в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 545 від 05.09.2013, № 1167 від 02.12.2015}

{Пункт 2.17 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

2.17. Основними критеріями оцінки заявників-роботодавців можуть бути:

соціальна значимість (кількість інвалідів, які працюють (працюватимуть) та яким надаються (надаватимуться) послуги (продукція), розмір заробітної плати інвалідів, відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, сума коштів (крім заробітної плати), що витрачається (витрачатиметься) на потреби інвалідів і на непромислову сферу для інвалідів);

{Абзац другий пункту 2.17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

фінансовий стан підприємства, який визначається на підставі наданих підприємством документів згідно з пунктом 2.2 Інструкції;

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

оцінка продукції, що випускається (випускатиметься), наявність замовлення на її реалізацію, характер послуг, які надаються (конкурентоздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на продукцію, послуги, обсяги експорту);

належне виконання попереднього договору, укладеного з відділенням Фонду (за наявності).

2.18. Необхідні відомості про заявника та інформація, отримана відділенням Фонду при розгляді документів про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, систематизуються в окремі справи щодо кожного заявника.

{Абзац другий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

{Абзац третій пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

{Абзац четвертий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

{Абзац п'ятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

{Абзац шостий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

2.19. Рішення щодо надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду або про відмову в їх наданні із зазначенням причин такої відмови відділення Фонду видає чи надсилає заявникам (крім заявників-роботодавців, що засновані громадськими організаціями інвалідів) у вигляді письмового повідомлення не пізніше 10 робочих днів з дня отримання відділенням Фонду затвердженого кошторису видатків на заходи щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів на відповідний рік.

2.20. Відділення Фонду інформує заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, про результати розгляду його заяви та надсилає копію рішення Міністерству соціальної політики України про доцільність надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду протягом 3 робочих днів після отримання такого рішення.

За зверненням заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, але не пізніше 10 робочих днів з дати отримання ним письмового повідомлення про результати розгляду його заяви відділенням Фонду укладається із ним договір про надання фінансової допомоги та цільової позики.

Відділення Фонду протягом 3 робочих днів з дати підписання договору про надання фінансової допомоги та цільової позики із заявником-роботодавцем, заснованим громадською організацією інвалідів, надсилає його копії до Фонду і Міністерства соціальної політики України, а також інформує про це у письмовій формі Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.

Якщо протягом 10 робочих днів заявником не підписано договір, відділення Фонду за погодженням Фонду може продовжити строк укладання договору (за наявності поважних причин), про що повідомляє Міністерство соціальної політики України, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.

{Розділ II доповнено пунктом 2.20 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

2.21. Причинами відмови у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду є наявність хоча б однієї з таких підстав:

неподання заявником документів, передбачених пунктами 2.2-2.8 та 2.11 Інструкції (відповідно до напряму фінансування);

{Абзац другий пункту 2.21 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

подання заявниками документів, у яких містяться недостовірні відомості;

відсутність коштів Фонду для здійснення видатків за напрямами, передбаченими Інструкцією;

{Абзац четвертий пункту 2.21 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

невідповідність заявника-роботодавця основним критеріям оцінки, передбаченим пунктом 2.17 Інструкції та пунктом 7 Порядку;

{Абзац п'ятий пункту 2.21 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

неподання уточненої інформації представником заявника-роботодавця або його засновником (у разі необхідності уточнення інформації), в тому числі під час розгляду Міністерством соціальної політики України питання стосовно доцільності надання фінансової допомоги.

{Пункт 2.21 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

2.22. У журналі реєстрації заяв робиться позначка про результати розгляду заяв і зазначаються реквізити (дати та номери) повідомлень про результати їх розгляду.

{Пункт 2.23 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

III. Загальні принципи і правила надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду

3.1. Фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика за рахунок коштів Фонду надаються в безготівковій формі шляхом:

перерахування коштів Фонду на рахунки отримувачів, відкриті в установленому порядку в органах Державної казначейської служби, для самостійного придбання товарів, робіт та послуг за напрямами, зазначеними у пунктах 4.1-4.4, 4.6, 4.9-4.14 Інструкції;

{Абзац другий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

передплати друкованих періодичних видань за напрямом, зазначеним у пункті 4.5 Інструкції;

{Абзац третій пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

відшкодування вартості товарів та послуг протезно-ортопедичним підприємствам та навчальним закладам за напрямами, зазначеними у пунктах 4.7, 4.8 Інструкції;

{Пункт 3.1 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

централізованого придбання Фондом або його відділеннями товарів, робіт та послуг з метою наступного їх розподілу між заявниками.

3.2. Проведення видатків відділень Фонду здійснюється відповідними територіальними органами Державної казначейської служби на підставі кошторисів цих відділень, затверджених Фондом соціального захисту інвалідів, у межах загального кошторису відділень Фонду, затвердженого Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.

{Абзац третій пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

3.3. Після затвердження кошторису Фонд доводить обсяги запланованих видатків до відділень Фонду та Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

{Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 545 від 05.09.2013}

3.4. Взаємовідносини між відділенням Фонду та отримувачами, а у разі здійснення видатків передплати друкованих видань та протезування протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності - між відділеннями Фонду та надавачами відповідних послуг регулюються на підставі договорів, що укладаються між ними в письмовій формі.

{Пункт 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012, № 1167 від 02.12.2015}

3.5. Робочі місця для працевлаштування інвалідів, створені за рахунок коштів Фонду, не можуть бути скорочені протягом 3 років з дати завершення умов виконання договору про надання фінансової допомоги та цільової позики.

{Пункт 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

3.6. У разі виникнення необхідності у зміні даних, затверджених рішенням Міністерства соціальної політики України, Фонд за наявності письмового звернення від відділення Фонду, до якого звернувся заявник-роботодавець, який заснований громадською організацією інвалідів, звертається з відповідним обґрунтуванням до Міністерства соціальної політики України щодо прийняття рішення про внесення змін до раніше прийнятого рішення Міністерства соціальної політики України в частині зміни розміру фінансової допомоги та кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Міністерство соціальної політики України протягом 15 робочих днів з дати надходження документів від Фонду інформує його про прийняте рішення.

Фондом подаються на розгляд Міністерства соціальної політики України документи тих заявників-роботодавців, у яких відсутні порушення щодо виконання умов договору про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики (дотримання графіка створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, графіка введення в експлуатацію придбаного обладнання тощо).

{Розділ III доповнено пунктом 3.6 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012; в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 545 від 05.09.2013; № 1167 від 02.12.2015}

IV. Надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду

4.1. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів) у:

{Абзац перший пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

реабілітаційних установах для інвалідів, дітей-інвалідів, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;

{Абзац другий пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

навчально-виробничих майстернях (класах, кабінетах) інтернатних установ, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;

{Абзац третій пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

відділеннях реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), санаторних закладів для інвалідів, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;

{Абзац четвертий пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, що належить до сфери управління Мінсоцполітики;

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

стаціонарах первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.1.1. Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявникам-роботодавцям для забезпечення їх основними засобами, предметами та інвентарем, а також для здійснення будь-яких операцій цивільно-правового характеру з отримання послуг (результатів робіт).

4.1.2. Отримувачами за вказаним напрямом виділення коштів можуть бути:

{Абзац перший підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

реабілітаційні установи для інвалідів, дітей-інвалідів, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;

{Абзац другий підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

інтернатні установи, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, для навчально-виробничих майстерень (класів, кабінетів), які є їх структурними підрозділами;

{Абзац третій підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад для відділень реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, що входять до їх складу;

{Абзац четвертий підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для відділень реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, що є їх структурними підрозділами;

{Абзац п'ятий підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

санаторні заклади для інвалідів, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, для відділень реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів, що є їх структурними підрозділами;

{Абзац шостий підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

клініка Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, що належить до сфери управління Мінсоцполітики;

{Підпункт 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

казенні і державні протезно-ортопедичні підприємства, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, для стаціонарів первинного і складного протезування, що є їх структурними підрозділами.

{Підпункт 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.2. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів) у:

спеціальних школах (школах-інтернатах) I-III ступеня, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

санаторних школах (школах-інтернатах) I-III ступеня, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

навчально-реабілітаційних центрах, у яких навчаються учні/студенти з числа інвалідів;

професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у яких навчаються учні/студенти з числа інвалідів.

4.2.1. Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявникам-роботодавцям, у тому числі на забезпечення їх професійно-діагностичним, медичним та реабілітаційним обладнанням, тематичною і спеціальною літературою, аудіозаписами з питань професійної орієнтації та реабілітації інвалідів за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, та для здійснення:

комплексної психодіагностики, психокорекції та професійної діагностики таких осіб, надання їм рекомендацій з професійної реабілітації і допомоги в реалізації таких рекомендацій;

реабілітаційних заходів для поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем.

4.2.2. Отримувачами за вказаним напрямом виділення коштів можуть бути:

спеціальні школи (школи-інтернати) I-III ступеня, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

санаторні школи (школи-інтернати) I-III ступеня, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

навчально-реабілітаційні центри, у яких навчаються учні/студенти з числа інвалідів;

професійно-технічні навчальні заклади, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

вищі навчальні заклади, у яких навчаються студенти з числа інвалідів.

4.2.3. Фінансова допомога на зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виробничих майстерень (класів, кабінетів) інтернатних установ для інвалідів та дітей-інвалідів надається лише за наявності у них цих майстерень (класів, кабінетів) та використовується ними виключно за призначенням.

{Пункт 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.3. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі на здійснення видатків на заходи, спрямовані на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів (за поданням НКСІУ).

{Абзац перший пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.3.1. Фінансова допомога на безповоротній основі на здійснення видатків на заходи, спрямовані на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, надається за поданням НКСІУ підприємствам, установам та організаціям, у тому числі громадським організаціям інвалідів, в установчих документах (статутах, положеннях) яких передбачено, що одним із видів їх діяльності є фізкультурно-спортивна реабілітація інвалідів, що організовують та забезпечують проведення відповідних заходів згідно з Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686, на підставі плану видатків Фонду та визначеного Фондом помісячного розподілу асигнувань по регіонах України.

Регіональні центри з фізичної культури і спорту "Інваспорт" як надавачі послуг з фізкультурно-спортивної реабілітації можуть організовувати та забезпечувати проведення відповідних заходів за заявками підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських організацій інвалідів, регіону.

{Підпункт 4.3.1 пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.3.2. При здійсненні видатків за цим напрямом кошти Фонду можуть бути спрямовані на оплату вартості таких витрат:

{Абзац перший підпункту 4.3.2 пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

придбання спортивного обладнання, м'якого інвентарю та інвентарю;

плата за отримані послуги з використання місць проведення заходу, плата за користування спортивними спорудами, у тому числі конференц-залу, спортивного залу/стадіону, басейну, тренажерного залу, спортивних майданчиків тощо;

{Абзац третій підпункту 4.3.2 пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

послуги інструкторів та іншого персоналу, які залучаються на договірних засадах;

транспортні витрати (у тому числі шляхом відшкодування витрат) до місця проведення заходу та у зворотному напрямку для учасників заходів - інвалідів, які проходять реабілітацію, з урахуванням пільг відповідно до законодавства, інструкторів, супроводжуючих та іншого персоналу, необхідного для проведення заходів, якщо вони проживають поза межами населеного пункту, в якому ці заходи проводяться (оплата банківських послуг за видачу готівки здійснюється згідно з тарифами банку);

проживання та харчування учасників заходів (інвалідів, які проходять реабілітацію, інструкторів, супроводжуючих та іншого персоналу, необхідного для проведення відповідного заходу);

придбання аптечок першої медичної допомоги з урахуванням індивідуальних потреб інвалідів з відповідними ураженнями, які є учасниками заходу;

організаційно-технічне забезпечення (у тому числі відшкодування витрат) підготовки та проведення заходів (оплата послуг зв'язку, у тому числі Інтернету, та поштових послуг, придбання канцелярських товарів, оплата копіювання друкованих матеріалів).

4.3.3. Плата за отримані послуги з використання місць проведення заходу, плата за користування спортивними спорудами, у тому числі конференц-залу, спортивного залу/стадіону, басейну, тренажерного залу, спортивних майданчиків тощо, а також плата за отримані послуги з використання спортивного обладнання, м'якого інвентарю та інвентарю, використання яких передбачається для занять фізичною культурою і спортом, у тому числі фізкультурно-спортивною реабілітацією інвалідів, здійснюється лише за час проведення заходів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів і за умови, що відповідні товари, роботи та послуги безпосередньо будуть використані під час і для заходу. Придбані товари залишаються у власності організаторів вказаних заходів для інвалідів.

{Підпункт 4.3.3 пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.4. Надання цільової позики (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

{Абзац перший пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.4.1. Цільові позики (на поворотній основі зі строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів надаються заявникам-роботодавцям, які виявили бажання створити робочі місця для працевлаштування інвалідів.

{Підпункт 4.4.1 пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.4.2. Цільова позика є безвідсотковою і надається зі строком повернення до трьох років з дати отримання коштів на рахунок отримувача, відкритий в органах Державної казначейської служби.

Днем повного погашення цільової позики вважається день зарахування останнього платежу суми наданої цільової позики на доходний рахунок, відкритий відділенням Фонду в органах Державної казначейської служби.

{Підпункт 4.4.2 пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.4.3. Після прийняття рішення про надання цільової позики із заявником-роботодавцем укладається договір про надання фінансової допомоги та цільової позики.

{Підпункт 4.4.3 пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.4.4. Робоче місце інваліда вважається створеним, якщо на ньому працевлаштовано інваліда, з яким в установленому законодавством порядку укладено трудовий договір.

4.4.5. Питання відстрочення повернення або реструктуризації заборгованості з наданих цільових позик вирішується відповідно до чинного законодавства.

4.5. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі інвалідам I і II групи шляхом передплати одного друкованого періодичного видання на рік на одного інваліда (сім'ю інваліда).

{Абзац перший пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.5.1. Фінансова допомога на безповоротній основі для передплати одного друкованого періодичного видання на рік (згідно з переліком, визначеним Мінсоцполітики), засновником (засновниками) якого є всеукраїнська громадська організація інвалідів, надається інвалідам I і II групи (сім'ї інваліда) шляхом перерахування коштів підприємствам та організаціям, що здійснюють приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою.

{Підпункт 4.5.1 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.5.2. Для вирішення питань передплати друкованих періодичних видань заявник - фізична особа звертається із заявою до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання та надає документи, зазначені у пункті 2.11 Інструкції, крім копії індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда).

Громадські організації інвалідів, заявники-роботодавці, засновані такими організаціями, можуть здійснювати складання списків інвалідів, які бажають отримувати друковані періодичні видання, збирання відповідних документів та організоване подання їх до відділень Фонду.

Списки на передплату друкованих періодичних видань складаються громадськими організаціями інвалідів, заявниками-роботодавцями, що засновані такими організаціями, окремо на кожне видання та мають містити прізвища, імена, по батькові інвалідів, їх паспортні дані, ідентифікаційні номери (у разі наявності), групи інвалідності, повні адреси їх місць проживання, суми, що підлягають оплаті, з урахуванням вартості послуг доставки, підписи інвалідів.

4.5.3. Один інвалід (сім'я інваліда) має право на отримання за рахунок коштів Фонду одного друкованого періодичного видання на рік відповідно до переліку видань, затвердженого Мінсоцполітики.

Вартість такої передплати не повинна перевищувати чотирьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

{Абзац другий підпункту 4.5.3 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

{Підпункт 4.5.3 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.5.4. Відділення Фонду укладають договори про передплату інвалідам друкованих періодичних видань з підприємствами та організаціями, що здійснюють приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, та після цього перераховують кошти.

Список інвалідів, які звернулися із заявою про надання фінансової допомоги для отримання друкованих періодичних видань (із зазначенням необхідних особистих даних), є невід'ємною частиною договору про здійснення передплати.

Взаємовідносини між відділеннями Фонду та інвалідами щодо передплати друкованих періодичних видань регулюються на підставі письмової заяви таких інвалідів без укладання з ними договору про надання фінансової допомоги та цільової позики.

{Абзац третій підпункту 4.5.4 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.5.5. Відділення Фонду ведуть облік заявників - фізичних осіб, які звернулися із заявою про надання фінансової допомоги для отримання друкованих періодичних видань, із зазначенням даних, що включаються до списків інвалідів, які є невід'ємною частиною угод з підприємствами та організаціями, що здійснюють приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, та результатів розгляду таких заяв.

4.6. Надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі бібліотекам, клубам, навчально-інформаційним центрам, редакціям періодичних видань, будинкам звукозапису і друку, які засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційному центру УТОС, - для придбання спеціального обладнання та адаптованого для інвалідів по зору програмного забезпечення.

{Абзац перший пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.6.1. Отримувачами зазначеної допомоги є бібліотеки, клуби, навчально-інформаційні центри, редакції періодичних видань, будинки звукозапису і друку, які засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційний центр УТОС.

{Підпункт 4.6.1 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.7. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі інвалідам всіх груп шляхом оплати протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності).

4.7.1. Перелік випадків, за якими інваліди підлягають забезпеченню протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності, визначається Положенням про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 вересня 2004 року № 234, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2004 року за № 1277/9876 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 04 серпня 2014 року № 524).

{Підпункт 4.7.1 пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

4.7.2. Протезно-ортопедичні підприємства, які забезпечують інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації і до яких звернувся інвалід, надсилають відділенням Фонду за місцем реєстрації проживання інваліда такі документи:

копію направлення, виданого структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад;

калькуляцію вартості протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності з розшифруванням трудових та матеріальних витрат, затверджену підприємством;

обґрунтування щодо необхідності виготовлення протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності за підписом керівника підприємства, що відповідає кваліфікаційним вимогам до виготовлення, поставки, ремонту та технічного обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, або лікаря клініки УкрНДІпротезування відповідно до Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 вересня 2004 року № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2004 року за № 1277/9876 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 04 серпня 2014 року № 524);

рішення комісії підприємства або лікаря клініки УкрНДІпротезування щодо необхідності протезування протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності;

витяг з реєстру Централізованого банку даних з проблем інвалідності про видані інвалідам, дітям-інвалідам, окремим категоріям населення протезно-ортопедичні вироби підвищеної складності.

{Підпункт 4.7.2 пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

4.7.3. Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, перелік технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (зі змінами).

{Підпункт 4.7.3 пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

4.8. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі інвалідам здійснюється шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації в Україні у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності).

4.8.1. Оплата вартості навчання інвалідів та перекваліфікації їх у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності) здійснюється шляхом відшкодування навчальному закладу витрат з навчання інваліда.

4.8.2. Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявнику-фізичній особі, якій індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію та професійне навчання.

4.8.3. У вартість навчання інваліда включається відшкодування витрат за його проживання у гуртожитку, що належить до того навчального закладу, в якому оплачується таке навчання, і якщо воно проводиться не за місцем постійного проживання інваліда.

4.8.4. Навчання та перекваліфікація у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності) здійснюються з урахуванням бажання інваліда та відповідно до чинного законодавства.

4.8.5. Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації вперше заявник-фізична особа звертається (із заявою) до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання та надає документи, зазначені у пункті 2.11 Інструкції, а також:

копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);

копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності);

{Абзац четвертий підпункту 4.8.5 пункту 4.8 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовність надати освітні послуги інваліду;

документи, що підтверджують приналежність інваліда до числа осіб, зазначених у підпункті 4.8.9 Інструкції;

документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг за навчальний рік посеместрово;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо заявник - фізична особа є внутрішньо переміщеною особою) згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 636).

{Абзац сьомий підпункту 4.8.5 пункту 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

Рішення про надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації шляхом відшкодування витрат приймається Комісією відділення Фонду за наявності документів, зазначених у цьому пункті, а в разі їх відсутності, якщо заявник - фізична особа є зареєстрованою (взятою на облік) внутрішньо переміщеною особою, - на підставі інформації Централізованого банку даних з проблем інвалідності та індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда.

{Абзац восьмий підпункту 4.8.5 пункту 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

До складу комісії (за згодою) можуть входити представники закладів охорони здоров’я, освіти, громадських організацій та органів соціального захисту населення.

{Абзац дев'ятий підпункту 4.8.5 пункту 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

Для підтвердження можливості надання освітніх послуг за вибраною заявником - фізичною особою спеціальністю відділення Фонду може звертатися (шляхом надсилання листів) до навчального закладу з метою з`ясування наявності відповідної ліцензії такого закладу.

{Абзац десятий підпункту 4.8.5 пункту 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

4.8.6. Після прийняття рішення про надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації шляхом відшкодування витрат протягом 10 робочих днів укладається договір про відшкодування витрат на навчання та перекваліфікацію.

Договір про відшкодування витрат на навчання та перекваліфікацію укладається між надавачем освітніх послуг, платником (відділенням Фонду) та одержувачем послуг (студентом, учнем).

Інвалід надсилає на адресу відділення Фонду відповідний підписаний примірник договору не пізніше десяти днів з дня його отримання. У разі порушення інвалідом вказаного строку без поважних причин відділення Фонду має право скасувати рішення про надання фінансової допомоги. Якщо вказаний строк порушено інвалідом з поважних причин, відділення Фонду продовжує вказаний строк, але не більше ніж на двадцять днів.

4.8.7. Відділення Фонду відшкодовує навчальному закладу витрати з навчання інваліда в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на відповідний бюджетний рік, у міру надходження коштів з Державного бюджету України шляхом посеместрового переказу коштів на рахунок навчального закладу в безготівковій формі за умови відсутності в інваліда незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії за попередній семестр.

Оцінки, які виставлені за п'ятибальною шкалою, враховуються таким чином: 3 відповідає 67-74 балам, 4 відповідає 75-89 балам, 5 відповідає 90-100 балам.

У разі недостатніх бюджетних асигнувань відділення Фонду може прийняти рішення про надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації частково, при цьому перерахування навчальному закладу коштів відділенням Фонду здійснюється після підтвердження інвалідом (учнем/студентом) сплати решти коштів за рахунок інших джерел.

4.8.8. У разі отримання інвалідом незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії без поважних причин відповідне відділення Фонду згідно з умовами договору припиняє виділення коштів у зв'язку з неналежним виконанням інвалідом своїх обов'язків щодо навчання.

У разі наявності в інваліда поважних причин, що вплинули на результати екзаменаційної сесії за попередній семестр щодо отримання незадовільних оцінок, відділення Фонду має право продовжити виділення коштів на один семестр. Якщо інвалід протягом семестру або екзаменаційної сесії пересклав предмети, за якими отримав незадовільні оцінки, оплата вартості навчання та перекваліфікації продовжується відповідно до умов договору, а в іншому випадку - припиняється.

4.8.9. Відділення Фонду під час розгляду документів інвалідів на оплату вартості навчання та перекваліфікації надає перевагу інвалідам:

які вже навчаються за рахунок коштів Фонду, за умови одержання ними успішних результатів чергової екзаменаційної сесії;

які самостійно або їх родини (у тому числі на них) отримують або отримували упродовж 12 останніх місяців державну допомогу з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

у яких: обидва батьки є інвалідами; одинока матір з числа інвалідів; один з батьків - інвалід, а інший помер; батько - інвалід, який виховує дитину без матері.

Відділення Фонду спрямовує кошти на оплату вартості навчання та перекваліфікації інвалідів за умови, що забезпечено виділення коштів попередньої категорії інвалідів.

4.8.10. Фінансова допомога надається один раз для здобуття інвалідом одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна вища освіта) або для перекваліфікації.

Отримання інвалідом за результатами навчання в межах одного освітньо-кваліфікаційного рівня диплома з середньою оцінкою не менше „4” та наявність рекомендації навчального закладу щодо його подальшого навчання може бути підставою для прийняття відділенням Фонду рішення про продовження виділення коштів на його навчання для здобуття ним освіти наступного освітнього рівня.

{Абзац другий підпункту 4.8.10 пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

Переваги надаються навчальним закладам, в яких створені належні умови для навчання інвалідів (безперешкодне архітектурне середовище, залучення сурдоперекладачів, запровадження системи супроводу тощо) та навчальна база розташована на території відповідного регіону.

{Пункт 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.9. Надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі для здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для занять фізичною культурою і спортом (за поданням НКСІУ).

4.9.1. Отримувачами за вказаним напрямом виділення коштів можуть бути підприємства, організації громадських організацій інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості та регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

4.9.2. Фінансова допомога за цим напрямом спрямовується для оплати витрат, визначених підпунктом 4.3.2 пункту 4.3 Інструкції, у тому числі на створення умов для занять фізичною культурою і спортом інвалідів.

4.9.3. При здійсненні видатків за вказаним напрямом кошти Фонду також можуть бути спрямовані на пристосування до особливих функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, існуючих спортивних споруд (стадіонів та спортивних майданчиків, спортивних і тренажерних залів, басейнів), власниками яких є підприємства, організації громадських організацій інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості.

{Пункт 4.9 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.10. Фінансова допомога на безповоротній і поворотній основі для технічного оснащення діючих робочих місць для працевлаштування інвалідів надається заявникам-роботодавцям (заснованим громадськими організаціями інвалідів), що виявили бажання здійснити оснащення звичайних робочих місць для працевлаштування на них інвалідів, для оплати вартості основних засобів (крім нерухомого майна) з урахуванням безпеки та особливих потреб інвалідів.

4.10.1. Основними видами технічного оснащення є:

технологічне обладнання, призначене для виконання інвалідом основної роботи на даному робочому місці;

допоміжне обладнання (підйомно-транспортні пристрої, транспортери, візки тощо);

технологічне оснащення;

організаційне оснащення (меблі, засоби освітлення тощо);

засоби безпеки (огородження, тифлопристрої) та інше.

{Пункт 4.10 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.11. Фінансова допомога на безповоротній і поворотній основі надається заявникам-роботодавцям (заснованим громадськими організаціями інвалідів) для створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда.

{Пункт 4.11 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.12. Фінансова допомога на безповоротній і поворотній основі для технічного переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів надається заявникам-роботодавцям (заснованим громадськими організаціями інвалідів), які виявили бажання створити додаткові робочі місця для працевлаштування інвалідів.

{Пункт 4.12 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.13. Надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки інвалідів) з метою комплектування бібліотек.

4.13.1. Отримувачами коштів за вказаним напрямом є підприємства, організації громадських організацій інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів - для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки інвалідів) з метою комплектування бібліотек.

4.13.2. Спеціальною літературою для інвалідів є книжки, підручники та інші друковані видання, в тому числі періодичні видання, надруковані шрифтом Брайля.

Перелік спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки інвалідів), на випуск яких надається фінансова допомога на безповоротній основі, визначається щороку всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів за погодженням з МОНмолодьспортом та Мінсоцполітики.

{Пункт 4.13 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

4.14. Надання фінансової допомоги на безповоротній і поворотній основі для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів.

4.14.1. Надається заявникам-роботодавцям, які виявили бажання створити спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів.

4.14.2. Потреба у створенні для інваліда спеціального робочого місця або ділянки виробничої площі та вимоги до них встановлюються індивідуальною програмою реабілітації.

{Пункт 4.14 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}

V. Контроль за цільовим використанням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду отримувачами та їх своєчасним поверненням

5.1. Фонд та відділення Фонду здійснюють контроль за виконанням договорів про надання фінансової допомоги та цільової позики та за цільовим використанням коштів Фонду.

{Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012, № 545 від 05.09.2013}

5.2. Строк подання звіту про використання коштів Фонду становить не менш як три роки з дати завершення виконання договору про надання фінансової допомоги та цільової позики (форма звіту наведена у додатку 7).

Договір про надання фінансової допомоги та цільової позики вважається виконаним після вивчення результатів його виконання та їх позитивного оцінювання відділенням Фонду.

{Абзац другий пункту 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 545 від 05.09.2013}

{Пункт 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012, № 1167 від 02.12.2015}

5.3. Отримувачам забороняється використання коштів Фонду не за цільовим призначенням.

У разі нецільового використання роботодавцями фінансової допомоги та цільової позики або їх частини чи створення робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачено умовами договору про надання фінансової допомоги та цільової позики, відповідна сума, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі рішення Фонду.

{Абзац другий пункту 5.3 розділу V в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 545 від 05.09.2013}

5.4. Спори, що виникають між відділеннями Фонду та отримувачами, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Заступник директора
Департаменту у справах
інвалідівП. Ждан
Додаток 1
до Інструкції з надання фінансової
допомоги на поворотній і безповоротній
основі та цільової позики за рахунок сум
адміністративно-господарських санкцій
та пені, що надходять до державного
бюджету за невиконання нормативу
робочих місць для працевлаштування
інвалідів

ЗАЯВА
про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 545 від 05.09.2013; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1167 від 02.12.2015}

Заступник директора
Департаменту у справах
інвалідівП. Ждан


Додаток 2
до Інструкції з надання фінансової
допомоги на поворотній і безповоротній
основі та цільової позики за рахунок сум
адміністративно- господарських санкцій
та пені, що надходять до державного
бюджету за невиконання нормативу
робочих місць для працевлаштування
інвалідів

АНКЕТА
заявника-роботодавця

Заступник директора
Департаменту у справах
інвалідівП. Ждан
Додаток 3
до Інструкції з надання фінансової
допомоги на поворотній і безповоротній
основі та цільової позики за рахунок сум
адміністративно- господарських санкцій
та пені, що надходять до державного
бюджету за невиконання нормативу
робочих місць для працевлаштування
інвалідів

ПЕРЕЛІК
обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, що планується придбати за рахунок коштів Фонду

№ з/п

Назва обладнання, приладдя, спорядження, устаткування, сировини, матеріалів, робіт

Одиниця виміру

Фактично наявні

Необхідно придбати

Опис та технічні характеристики, у тому числі кількісні та якісні показники

Мета придбання

кількість

сума, грн.

кількість

ціна за одиницю

сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10__________
Примітка.


У разі потреби та/або на вимогу відділення Фонду після таблиці наводиться додаткова інформація про обладнання та інші товарно-матеріальні цінності, що планується придбати за рахунок коштів Фонду

_____________20 ____ року

Керівник ___________________________________
                                       (підпис, П.І.Б.)

М.П.

Головний бухгалтер __________________________
                                                  (підпис, П.І.Б.)

Заступник директора
Департаменту у справах
інвалідівП. Ждан
Додаток 4
до Інструкції з надання фінансової
допомоги на поворотній і безповоротній
основі та цільової позики за рахунок сум
адміністративно- господарських санкцій
та пені, що надходять до державного
бюджету за невиконання нормативу
робочих місць для працевлаштування
інвалідів

ОБҐРУНТУВАННЯ
для заявників-роботодавців, що звернулись для отримання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі, результатом використання якої не передбачається отримання прибутку

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Полякова

{Інструкцію доповнено новим додатком 4 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012}


Додаток 5
до Інструкції з надання фінансової
допомоги на поворотній і безповоротній
основі та цільової позики за рахунок сум
адміністративно- господарських санкцій
та пені, що надходять до державного
бюджету за невиконання нормативу
робочих місць для працевлаштування
інвалідів

РОЗРАХУНОК
витрат на проведення заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Полякова

{Інструкцію доповнено новим додатком 5 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 545 від 05.09.2013}Додаток 6
до Інструкції з надання фінансової
допомоги на поворотній і безповоротній
основі та цільової позики за рахунок сум
адміністративно- господарських санкцій
та пені, що надходять до державного
бюджету за невиконання нормативу
робочих місць для працевлаштування
інвалідів

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду

№ з/п

Дата отримання заяви

Назва заявника-роботодавця або П.І.Б. заявника - фізичної особи

Для юридичних осіб - код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців - номер ДРФО, для фізичних осіб - серія та номер паспорта

Перелік документів, доданих до заяви

Примітка

Рішення про включення (відмову у включенні) до плану видатків, дата прийняття рішення

Рішення про надання коштів Фонду або про відмову в їх наданні, дата прийняття рішення

1

2

3

4

5

6

7

8

Заступник директора
Департаменту у справах
інвалідівП. Ждан
Додаток 7
до Інструкції з надання фінансової
допомоги на поворотній і безповоротній
основі та цільової позики за рахунок сум
адміністративно- господарських санкцій
та пені, що надходять до державного
бюджету за невиконання нормативу
робочих місць для працевлаштування
інвалідів

ЗВІТ
про використання коштів Фонду

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 545 від 05.09.2013}

Заступник директора
Департаменту у справах
інвалідівП. Жданвгору