Документ z0919-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.2017, підстава - v0089500-17


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.06.2004 № 280


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2004 р.
за № 919/9518

{Інструкція втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 89 від 11.09.2017}

ІНСТРУКЦІЯ
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління
Національного банку
№ 556 від 17.11.2004
№ 222 від 16.06.2005
№ 457 від 01.12.2005
№ 359 від 03.10.2005
№ 76 від 06.03.2006
№ 457 від 13.12.2006
№ 229 від 22.06.2007
№ 310 від 31.08.2007
№ 482 від 27.12.2007
№ 297 від 30.09.2008
№ 44 від 04.02.2009
№ 458 від 06.08.2009
№ 405 від 01.09.2010
№ 227 від 08.06.2012
№ 3 від 08.01.2013
№ 184 від 21.05.2013
№ 359 від 16.06.2014
№ 402 від 22.06.2015
№ 589 від 08.09.2015
№ 826 від 26.11.2015
№ 345 від 14.06.2016
№ 415 від 27.12.2016
№ 39 від 24.05.2017
№ 89 від 11.09.2017
№ 117 від 17.11.2017}

{З 1 січня 2019 року передбачені зміни до Інструкції згідно з Постановою Національного банку № 359 від 16.06.2014}

Загальні положення

1. План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності.

2. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів та є обов'язковим для використання банками України.

{Пункт 2 в редакції Постанови Національного банку № 345 від 14.06.2016}

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - Інструкція) встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями.

За рахунками Плану рахунків відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті.

4. В Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

дебіторська заборгованість - це сума вимог банку до юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг тощо;

капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань;

контрактивні рахунки - це контрарні рахунки, які використовуються для регулювання показників активних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за пасивними рахунками;

контрпасивні рахунки - це контрарні рахунки, які використовуються для регулювання показників пасивних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за активними рахунками;

контрарні рахунки - це рахунки бухгалтерського обліку, показники яких використовуються для регулювання оцінки об'єктів обліку, які відображені в інших рахунках;

кредиторська заборгованість - це сума зобов'язань банку юридичним і фізичним особам на певну дату щодо надання активів, послуг тощо;

транзитні рахунки - рахунки, що використовують для обліку платежів на час до перерахування їх за призначенням згідно з нормативно-правовими актами або договорами.

5. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем ліквідності активів і зобов'язань.

6. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій, суть якого полягає в обліку операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що і операцій у гривні.

7. Управлінський облік здійснюється за рахунками класу 8. Банки самостійно встановлюють внутрішні правила управлінського обліку.

8. Аналітичний облік є складовою системи бухгалтерського обліку, що надає детальну інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Ведення аналітичного обліку забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття аналітичних рахунків передбачає наявність обов'язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Додаткова інформація, що необхідна для складання звітності та управління банком, забезпечується за допомогою додаткових параметрів, які визначаються банком самостійно.

Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку наведено в додатку до Інструкції.

{Пункт 8 в редакції Постанови Національного банку № 457 від 13.12.2006}

9. У Плані рахунків наведені номери та найменування синтетичних рахунків II, III, IV порядків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов'язань, капіталу та результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банків. Першою цифрою номера визначено клас рахунків.

План рахунків складається з дев'яти класів:

Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції.

Клас 2. Операції з клієнтами.

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання.

Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції.

Клас 5. Капітал банку.

Клас 6. Доходи.

Клас 7. Витрати.

Клас 8. Управлінський облік.

Клас 9. Позабалансові рахунки.

Кожний клас розподілений на:

рахунки II порядку (двозначні - розділ);

рахунки III порядку (тризначні - група);

рахунки IV порядку (чотиризначні - балансовий рахунок).

10. Клас 1 Плану рахунків призначений для відображення в обліку взаємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому числі операції з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, тощо.

У цьому класі обліковуються казначейські та міжбанківські операції банків.

До міжбанківських операцій належать кредитні та депозитні операції між банками, ведення кореспондентських рахунків, безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов'язаннями одного банку перед іншим та іншими операціями згідно із законодавством України.

У розділі "Банківські метали" обліковуються дорогоцінні метали, які визначені як банківські згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України. інші дорогоцінні метали (лом, вироби з дорогоцінних металів) обліковуються в групі рахунків класу 3 "Запаси матеріальних цінностей". У цьому розділі не повинні обліковуватися дорогоцінні метали, які зберігаються за дорученням третьої сторони, такі дорогоцінні метали обліковуються за позабалансовими рахунками.

У розділах "Кошти у Національному банку України" та "Кошти Національного банку України" відображаються активи та зобов'язання банку за операціями з Національним банком України. На кореспондентському рахунку банку в Національному банку України обліковуються також обов'язкові резерви банку.

11. У класі 2 Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за розрахунками, наданими кредитами та залученими вкладами (депозитами). Рахунки цього класу використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків) - суб'єктами господарювання, органами державної влади та самоврядування, фізичними особами.

За рахунками суб'єктів господарювання обліковуються кошти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

12. За класом 3 Плану рахунків відображаються операції з цінними паперами (окрім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії), обліковуються запаси товарно-матеріальних цінностей, сформовані банківські резерви, субординований борг, розрахунки між філіями одного банку, позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами тощо.

Рахунки 39 розділу "Розрахунки між філіями банку" призначені для здійснення розрахунків між філіями банку. У зведеному балансі банку - юридичної особи на звітну дату залишки за активними рахунками розділу повинні дорівнювати залишкам за пасивними рахунками розділу.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 229 від 22.06.2007}

13. У класі 4 відображаються інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії, операції з основними засобами і нематеріальними активами.

14. За рахунками класу 5 відображається капітал банку, який включає статутний капітал, емісійні різниці, загальні резерви та інші фонди, результати минулих років, результати переоцінки.

Рахунки цього класу можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів, з рахунками класів 6 та 7 під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 402 від 22.06.2015}

15. Доходи та витрати банку відображаються відповідно за рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати" незалежно від порядку їх оподаткування.

Банки в обліковій політиці самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класу 6 "Доходи" і класу 7 "Витрати" внутрішнього плану рахунків.

Під час формування фінансового результату банку за звітний рік доходи і витрати зараховуються на рахунки 5040 "Прибуток звітного року, що очікує затвердження" або 5041 "Збиток звітного року".

{Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 227 від 08.06.2012}

16. Рахунки у класі 8 відкриваються банками для ведення управлінського обліку та кореспондують тільки між собою. Залишки за рахунками класу 8 не враховуються під час складання фінансової звітності банку.

17. У класі 9 обліковуються позабалансові операції. Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою подвійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою.

Для відображення операцій за системою подвійного запису використовуються рахунки розділу 99. Рахунки можуть кореспондувати між собою без використання контррахунків.

Позабалансовий рахунок є активним, якщо під час переведення його на баланс дебетується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9100 А "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам" - активний, тому що в разі надання кредиту банк дебетуватиме балансовий рахунок групи 152 "Кредити, що надані іншим банкам.

{Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 482 від 27.12.2007}

Позабалансовий рахунок є пасивним, якщо під час переведення його на баланс кредитується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9110 "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків" - пасивний, тому що в разі отримання коштів за кредитною лінією банк кредитуватиме балансовий рахунок групи 162 "Кредити, що отримані від інших банків".

Рахунки розділів 90-95 використовуються для обліку зобов'язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами, такими, як кредитні лінії, дозволений овердрафт, непокриті безвідкличні акредитиви, різні гарантійні зобов'язання, зобов'язання за цінними паперами, спотові, форвардні контракти та договори з купівлі-продажу іноземної валюти й інших фінансових інструментів. Рахунки розділів 90-95 можуть бути активними або пасивними.

Рахунки розділів 96-98 використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків за операціями з приватизації і довірчого управління.

Рахунки розділу 99 - це контррахунки, які використовуються для подвійного запису операцій за рахунками 90-98. Контррахунки відкриваються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку.

Класи, рахунки та їх призначення

Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції

10

Готівкові кошти

100

Банкноти та монети

1001

А(1)

Банкноти та монети в касі банку
Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті в операційній касі банку (філії). За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що вносяться до операційної каси для зарахування на рахунки банку (філії) та рахунки клієнтів; суми готівки, які отримані з установ Національного банку України, з філій (банків), відділень банку, з інших банків (філій, відділень); суми готівки, які надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок готівки з програмно-технічних комплексів самообслуговування тощо.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що видаються клієнтам банку (філій); суми готівки, що відправляються до установ Національного банку України, до філій (банків), відділень банку, до інших банків (філій, відділень); суми готівки, які видаються до обмінних пунктів, до програмнотехнічних комплексів самообслуговування, у підзвіт тощо.

1002

А

Банкноти та монети в касі відділень банку
Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті в операційній касі відділень банку. За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що вносяться до операційної каси відділень банку для зарахування на рахунки відділень та рахунки клієнтів; суми готівки, які отримані з установ Національного банку України; з філій (банків), відділень банку; з інших банків (філій, відділень); суми готівки, які надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок готівки з програмно-технічного комплексу самообслуговування тощо.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що видаються клієнтам відділення банку; суми готівки, що відправляються до установ Національного банку України, до філій (банків), відділень банку, до інших банків (філій, відділень); суми готівки, які видаються до обмінних пунктів, до програмно-технічних комплексів самообслуговування, у підзвіт тощо.

1003

А

Банкноти та монети в обмінних пунктах
Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті, яка перебуває в обмінних пунктах банку (філій).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, яка надходить до обмінного пункту.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, яка видається з обмінного пункту або повертається до операційної каси банку (філії, відділення).

1004

А

Банкноти та монети в програмно-технічних комплексах самообслуговування
Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті в програмно-технічних комплексах самообслуговування банку (філії, відділення).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що надійшла до програмно-технічного комплексу самообслуговування.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, яка видається з програмно-технічного комплексу самообслуговування або повертається до операційної каси банку (філії, відділення).

1005

А

Банкноти та монети, інкасовані до перерахування
Призначення рахунку: облік інкасованої грошової виручки, яка підлягає зарахуванню на рахунки клієнтів. Рахунок використовується як транзитний. Залишків на рахунку на кінець операційного дня не повинно бути.
За дебетом рахунку проводяться суми інкасованої грошової виручки, яка попередньо (до перерахування готівки) зараховується на рахунки клієнтів, та суми надлишків, що встановлені під час перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта.
За кредитом рахунку проводяться суми перерахованої грошової виручки, яка зараховується до операційної каси, та суми нестач, які встановлені під час перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта.

1007

А

Банкноти та монети в дорозі
Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті, яка відправлена банком (філією, відділенням).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, яка відправлена банком (філією, відділенням) до установ Національного банку України, до філії (банку), відділення банку, до іншого банку (філії, відділення), до обмінних пунктів, до програмнотехнічних комплексів самообслуговування.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що надійшла за призначенням.

101

Дорожні чеки

1011

А

Дорожні чеки в касі банку
Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у касі банку (філії), крім тих дорожніх чеків, які отримані на консигнацію (їх облік до часу продажу клієнтам здійснюється за рахунком 9819).
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних дорожніх чеків до часу продажу клієнтам.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які продані, передані до кас філій, відділень, обмінних пунктів банку.

1012

А

Дорожні чеки в касі відділень банку
Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у касі відділень банку (філії), крім тих дорожніх чеків, які отримані на консигнацію (їх облік до часу продажу клієнтам здійснюється за рахунком 9819).
За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які надійшли до каси відділень банку до часу продажу клієнтам.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які продані з каси відділень банку або повернені до операційної каси банку (філії).

1013

А

Дорожні чеки в обмінних пунктах
Призначення рахунку: облік суми дорожніх чеків, які перебувають в обмінному пункті.
За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які надходять до обмінних пунктів.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які видані обмінним пунктом або повернені до операційної каси банку (філії).

1017

А

Дорожні чеки в дорозі
Призначення рахунку: облік дорожніх чеків, які відправлені емітентам, філіям, відділенням, обмінним пунктам банку, іншим банкам (філіям, відділенням).
За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, що відправлені.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, що надійшли за призначенням.

109

Резерви під готівкові кошти, наявність яких є непідтвердженою

1090

КА

Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою
Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за готівковими коштами, за якими втрачений контроль.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

11

Банківські метали

110

Банківські метали

1101

А

Банківські метали в банку
Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебувають у касі банку (філії).
За дебетом рахунку відображається вартість банківських металів, що надходять до каси банку (філії).
За кредитом рахунку відображається вартість банківських металів, що вибувають із каси банку (філії).

1102

А

Банківські метали у відділенні банку
Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебувають у касі відділення банку (філії).
За дебетом рахунку відображається вартість банківських металів, що надходять до каси відділення банку (філії).
За кредитом рахунку відображається вартість банківських металів, що вибувають з каси відділення банку (філії).

1107

А

Банківські метали в дорозі
Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебувають у дорозі.
За дебетом рахунку відображається вартість банківських металів, що відправлені до філій, відділень банку, іншим банкам (їх філіям, відділенням).
За кредитом рахунку відображається вартість банківських металів, що надійшли за призначенням.

119

Резерви під банківські метали, наявність яких є непідтвердженою

1190

КА

Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою
Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за банківськими металами, за якими втрачений контроль.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

12

Кошти в Національному банку України

120

Кошти на вимогу в Національному банку України

1200

А

Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України
Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентському рахунку банку, який відкрито в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надходять на користь банку та його клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які списуються Національним банком України за дорученням банку - власника рахунку за власними операціями, операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; у випадках, обумовлених договором між Національним банком України та банком.

1203

А

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України
Призначення рахунку: облік обов'язкових резервів банків, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми обов'язкових резервів, що перераховані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми, що повертаються Національним банком України за результатами регулювання.

1207

А

Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України
Призначення рахунку: облік коштів для проведення розрахунків ліквідатором (після закриття кореспондентського рахунку) та в інших випадках, передбачених законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми залишку в разі закриття кореспондентського рахунку банку; суми, які надходять на користь банку після закриття кореспондентського рахунку.
За кредитом рахунку проводяться суми за розрахунками банку згідно з рішеннями ліквідатора.

1208

А

Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання.

121

Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

1211

А

Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо
Призначення рахунку: облік коштів, що надані Національному банку України за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що надані за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів за операціями репо.

1212

А

Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України
Призначення рахунку: облік коштів за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів за короткостроковими вкладами (депозитами).
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів за короткостроковими вкладами (депозитами).

1215

А

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми премії під час розміщення строкових вкладів (депозитів).
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

1216

АП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

1218

АП

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання.

13

Кошти Національного банку України

130

Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

1300

П

Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку
Призначення рахунку: облік коштів Національного банку України на кореспондентському рахунку в банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на користь Національного банку України та його клієнтів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються банком згідно з дорученням Національного банку України за його власними операціями та за операціями його клієнтів.

1308

П

Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

131

Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1310

П

Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування
Призначення рахунку: облік кредитів овернайт, що отримані від Національного банку України через постійно діючу лінію рефінансування строком на один робочий день.
За кредитом рахунку проводяться суми кредитів овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами.

1311

П

Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо
Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від Національного банку України за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від Національного банку України за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми, які повернені Національному банку України за операціями репо.

1312

П

Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування
Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За кредитом рахунку проводяться суми короткострокових кредитів, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами.

1313

П

Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік короткострокових стабілізаційних кредитів, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих короткострокових стабілізаційних кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами.

1315

П

Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період.

1316

АП

Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за короткостроковими кредитами, що отримані з дисконтом від Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

1317

П

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за отриманими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за отриманими кредитами.

1318

АП

Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

132

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1322

П

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів, що отримані від Національного банку України, крім визначених у рахунках 1323, 1325.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих довгострокових кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими довгостроковими кредитами; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами.

1323

П

Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України Призначення рахунку: облік довгострокових стабілізаційних кредитів, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих довгострокових стабілізаційних кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами.

1324

П

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій
Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих довгострокових кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами; суми, перераховані на рахунок простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами.

1325

П

Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
За кредитом рахунку проводяться суми премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За дебетом рахунку роводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період.

1326

АП

Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за довгостроковими кредитами, що отримані з дисконтом від Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

1327

П

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за отриманими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за отриманими кредитами.

1328

АП

Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

133

Строкові вклади (депозити) Національного банку України

1332

П

Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України
Призначення рахунку: облік коштів за короткостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від Національного банку України на короткострокові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених коштів за короткостроковими вкладами (депозитами).

1334

П

Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України
Призначення рахунку: облік коштів за довгостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від Національного банку України на довгострокові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених коштів за довгостроковими вкладами (депозитами).

1335

П

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період.

1336

АП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

1338

АП

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за отриманими строковими вкладами (депозитами) від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

14

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України

140

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1400

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1401

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1402

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1403

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1404

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку.
За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, що придбані.
За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані.

1405

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу.

1406

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з дисконтом, у торговому портфелі банку.
За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу.

1407

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, що придбані з премією, у торговому портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу.

1408

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених процентів у разі продажу цінних паперів.

141

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1410

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1411

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1412

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1413

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1414

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з інших портфелів банку.
За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані, погашені або переведені до інших портфелів банку.

1415

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

1416

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з дисконтом, у портфелі банку на продаж.
За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку.

1417

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, що придбані з премією, у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку.

1418

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені з інших портфелів; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених нарахованих процентів у разі продажу цінних паперів; суми нарахованих процентів під час переведення до інших портфелів банку; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів за борговими цінними паперами.

1419

АП

Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.
Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв’язку із зменшенням корисності боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

142

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1420

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1421

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1422

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1423

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1424

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.
За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що погашені або переведені до іншого портфеля банку.

1426

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з дисконтом, у портфелі банку до погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.

1427

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, що придбані з премією, у портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.

1428

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені з іншого портфеля; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені до іншого портфеля банку; суми, перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів за борговими цінними паперами.

1429

АП

Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.
Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв’язку із зменшенням корисності боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

143

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1430

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю
Призначення рахунку: облік номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що оцінюються за справедливою вартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що придбані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що продані або погашені.

1435

АП

Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що оцінюються за справедливою вартістю
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми уцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми дооцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу.

1436

АП

Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, які оцінюються за справедливою вартістю, що придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або погашення.

1437

А

Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, які оцінюються за справедливою вартістю, що придбані з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу або погашення.

1438

АП

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що оцінюються за справедливою вартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених нарахованих процентів у разі продажу депозитних сертифікатів Національного банку України або погашення.

144

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1440

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю
Призначення рахунку: облік номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що придбані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що погашені.

1446

АП

Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що оцінюються за амортизованою собівартістю, які придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі погашення.

1447

А

Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що оцінюються за амортизованою собівартістю, які придбані з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі погашення.

1448

АП

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання або суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що погашені

149

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України

1490

КА

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв'язку із зменшенням корисності боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

1491

КА

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв'язку із зменшенням корисності боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

{Рахунок 1492 КА виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

{Рахунок 1493 КА виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

15

Кошти в інших банках

150

Кошти на вимогу в інших банках

1500

АП

Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках
Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках; вкладів (депозитів) на вимогу в інших банках; отриманих кредитів овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять на користь банку та його клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням банку за власними операціями, за операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком-кореспондентом та банком - власником рахунку, у тому числі отримані кредити овердрафт.

1502

А

Кошти банків у розрахунках
Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття, розміщеного в інших банках, які вимагає банк-контрагент за різними операціями (акредитивами тощо).
За дебетом рахунку проводяться суми грошового покриття за відповідними операціями, у тому числі за акредитивами тощо.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних акредитивів тощо; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості та суми списаної безнадійної заборгованості.

1507

АП

Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за отриманими кредитами овердрафт від інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

1508

АП

Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами на вимогу, розміщеними в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за нарахованими доходами.

1509

АП

Резерви за коштами на вимогу в інших банках.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами на вимогу в інших банках.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

151

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1510

А

Депозити овернайт, що розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік депозитів овернайт, що розміщені банками в інших банках строком на один робочий день.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених депозитів овернайт.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів у разі закінчення строку депозиту; суми коштів, що перераховані на відповідні рахунки строкових депозитів; суми коштів, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами).

1512

А

Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік короткострокових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених короткострокових вкладів (депозитів).
За кредитом рахунку проводяться суми повернених вкладів (депозитів); суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами).

1513

А

Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік довгострокових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених довгострокових вкладів (депозитів).
За кредитом рахунку проводяться суми повернених вкладів (депозитів); суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами).

1514

А

Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу
Призначення рахунку: облік коштів, що розміщені на умовах субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених вкладів (депозитів) на умовах субординованого боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення субординованого боргу; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами).

1515

А

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми премії під час розміщення строкових вкладів (депозитів).
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

1516

АП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

1517

А

Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами); суми списання безнадійної заборгованості.

1518

АП

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за нарахованими доходами.

1519

АП

Резерви за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

152

Кредити, що надані іншим банкам

1520

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам
Призначення рахунку: облік заборгованості інших банків за фінансовим лізингом.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості за фінансовим лізингом.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом.

1521

А

Кредити овернайт, що надані іншим банкам
Призначення рахунку: облік кредитів овернайт, що надані іншим банкам строком на один робочий день.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів овернайт.
За кредитом рахунку проводяться суми погашеної заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на відповідні рахунки з обліку кредитів у разі зміни початкової дати їх погашення; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами.

1522

А

Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо
Призначення рахунку: облік кредитів, що надані іншим банкам за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані іншим банкам за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків за операціями репо.

1523

А

Короткострокові кредити, що надані іншим банкам
Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів, що надані іншим банкам
За дебетом рахунку проводяться суми наданих короткострокових кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами.

1524

А

Довгострокові кредити, що надані іншим банкам
Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів, що надані іншим банкам.
За цим рахунком обліковуються, наприклад, субординовані кредити, що надані іншим банкам. За дебетом рахунку проводяться суми наданих довгострокових кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами.

1525

А

Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за кредитами, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

1526

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що надані з дисконтом іншим банкам.
За кредитом рахунку проводиться сума дисконту за наданими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

1527

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за кредитами, у тому числі кредитами овердрафт, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за кредитами; суми списання безнадійної заборгованості.

1528

АП

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

1529

АП

Резерви за кредитами, що надані іншим банкам.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані іншим банкам.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

159

Резерви під заборгованість інших банків

1590

КА

Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитними операціями з іншими банками.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

1592

КА

Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

16

Кошти інших банків

160

Кошти на вимогу інших банків

1600

АП

Кореспондентські рахунки інших банків
Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті іншим банкам; вкладів (депозитів) на вимогу, залучених від інших банків; облік кредитів овердрафт, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що списуються банком на підставі розпоряджень банків - власників рахунків за власними операціями та за операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; у випадках, обумовлених договором між банком та банком-кореспондентом; суми наданих кредитів овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що надходять на користь банків-кореспондентів та їх клієнтів; суми непогашених кредитів овердрафт, що перераховуються на рахунок простроченої заборгованості за кредитами.

1602

П

Кошти в розрахунках інших банків
Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття інших банків за різними операціями (акредитиви тощо).
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих коштів для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних акредитивів за дорученням банку-емітента; списання коштів за призначенням.

1607

АП

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

1608

АП

Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

161

Строкові вклади (депозити) інших банків

1610

П

Депозити овернайт інших банків
Призначення рахунку: облік депозитів овернайт, що отримані від інших банків строком на один робочий день.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на депозити овернайт.
За дебетом рахунку проводяться суми повернених коштів у разі закінчення строку депозиту; суми коштів, що перераховані на відповідні рахунки строкових вкладів (депозитів).

1612

П

Короткострокові вклади (депозити) інших банків
Призначення рахунку: облік короткострокових вкладів (депозитів) інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на короткострокові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених короткострокових вкладів (депозитів); суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за неповерненими вкладами (депозитами).

1613

П

Довгострокові вклади (депозити) інших банків
Призначення рахунку: облік довгострокових вкладів (депозитів) інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на довгострокові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених довгострокових вкладів (депозитів); суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за неповерненими вкладами (депозитами).

1615

П

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами) інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період.

1616

АП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами) інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

1617

П

Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами) інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за отриманими строковими вкладами (депозитами) інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів).

1618

АП

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за строковими вкладами (депозитами) інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

162

Кредити, що отримані від інших банків

1621

П

Кредити овернайт, що отримані від інших банків
Призначення рахунку: облік кредитів овернайт, що отримані від інших банків строком на один робочий день.
За кредитом рахунку проводяться суми кредитів овернайт, що отримані від інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на відповідні рахунки короткострокових, довгострокових кредитів; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами.

1622

П

Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо
Призначення рахунку: облік кредитів, що отримані від інших банків за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми кредитів, що отримані від інших банків за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо.

1623

П

Короткострокові кредити, що отримані від інших банків
Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів, що отримані від інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих короткострокових кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за короткостроковими кредитами; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами.

1624

П

Довгострокові кредити, що отримані від інших банків
Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів, що отримані від інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих довгострокових кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за довгостроковими кредитами; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами.

1625

П

Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за кредитами, що отримані від інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми премії за кредитами, що отримані від інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період.

1626

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що отримані з дисконтом від інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

1627

П

Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за кредитами, що отримані від інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за отриманими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за отриманими кредитами.

1628

АП

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

18

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

181

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

1811

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
Призначення рахунку: облік дебіторської заборгованості за операціями з банками з підкріплення готівкою.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за готівку або суми готівки, що передається.
За кредитом рахунку проводяться суми з погашення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою.

1812

А

Дебіторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями репо з банками.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями репо з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями репо з банками.

1819

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з банками, у тому числі за операціями з банківськими металами.
За цим рахунком, наприклад, обліковуються суми виплачених гарантій, що забезпечені контргарантією платоспроможного банку до їх погашення цим банком.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з банками.

189

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

1890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю за операціями з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

19

Кредиторська заборгованість за операціями з банками

191

Кредиторська заборгованість за операціями з банками

1911

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою
Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями з банками з підкріплення готівкою.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з готівкою.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з готівкою.

1912

П

Кредиторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями репо з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями репо з банками.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями репо з банками.

1919

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками
Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з банками, у тому числі за операціями з банківськими металами.
За цим рахунком, наприклад, обліковуються суми проданих дорожніх чеків до часу перерахування сум емітентам; кошти банків до настання дати валютування.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з банками.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з банками.

__________
-1За номером рахунку йде ознака синтетичного рахунку: А - активний, П - пасивний, АП - активно-пасивний, КА - контрактивний, КП - контрпасивний.

{Клас 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 359 від 03.10.2005, № 229 від 22.06.2007, № 482 від 27.12.2007, № 297 від 30.09.2008, № 3 від 08.01.2013, № 402 від 22.06.2015, № 826 від 26.11.2015, № 39 від 24.05.2017№ 89 від 11.09.2017 - діють до 24 грудня 2017 року (включно)}

Клас 2. Операції з клієнтами

20

Кредити, що надані суб'єктам господарювання

201

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2010

А

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо.

2015

А

Неамортизована премія за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період

2016

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за наданими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2018

АП

Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання.

202

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

2020

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання до настання строку їх платежу. Векселі, придбані з метою подальшого продажу, обліковуються за рахунками з обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2025

А

Неамортизована премія за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період

2026

АП

Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за врахованими векселями суб'єктів господарювання, що придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту під час придбання векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2027

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за врахованими векселями.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за врахованими векселями; суми списання безнадійної заборгованості.

2028

АП

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

2029

АП

Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

203

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2030

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за факторинговими операціями.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунок простроченої заборгованості.

2035

А

Неамортизована премія за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період

2036

АП

Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за вимогами, що придбані з дисконтом за операціями факторингу із суб'єктами господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за наданими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2037

А

Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання; суми списання безнадійної заборгованості.

2038

АП

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

2039

АП

Резерви за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

206

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2060

А

Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання
Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття, розміщеного у суб'єктів господарювання за різними операціями (гарантіями платежу, тендерними гарантіями тощо).
За дебетом рахунку проводяться суми грошового покриття за відповідними операціями.
За кредитом рахунку проводяться суми списання коштів за виконаними операціями

2062

А

Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів, що надані суб'єктам господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2063

А

Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів, що надані суб'єктам господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі для здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2065

А

Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2066

АП

Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за кредитами в поточну діяльність, що надані з дисконтом суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за наданими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2067

А

Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми списання безнадійної заборгованості.

2068

АП

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

2069

АП

Резерви за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

207

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання

2071

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік переданих у користування суб'єктам господарювання основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди).
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою);

{Рахунок 2072 А виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

{Рахунок 2073 А виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

{Рахунок 2074 А виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

2075

А

Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданим фінансовим лізингом.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2076

АП

Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за фінансовим лізингом, що наданий з дисконтом суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за фінансовим лізингом.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2077

А

Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за фінансовим лізингом.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за фінансовим лізингом; суми списаної безнадійної заборгованості.

2078

АП

Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

2079

АП

Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

208

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

2082

А

Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік короткострокових іпотечних кредитів, що надані суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2083

А

Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік довгострокових іпотечних кредитів, що надані суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2085

А

Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2086

АП

Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за іпотечними кредитами, що надані з дисконтом суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за наданими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2087

А

Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми списання безнадійної заборгованості.

2088

АП

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

2089

АП

Резерви за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

21

Кредити, що надані органам державної влади

210

Кредити, що надані органам державної влади

2102

А

Короткострокові кредити, що надані органам державної влади

2103

А

Довгострокові кредити, що надані органам державної влади
Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються короткострокові та довгострокові кредити відповідно, що надані органам державної влади.
За дебетом рахунків проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2105

А

Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за кредитами, що надані органам державної влади.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2106

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що надані з дисконтом органам державної влади.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за наданими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2107

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

2108

АП

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

2109

АП

Резерви за кредитами, що надані органам державної влади.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані органам державної влади.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

211

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2112

А

Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2113

А

Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування
Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються короткострокові та довгострокові кредити відповідно, що надані органам місцевого самоврядування.
За дебетом рахунків проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2115

А

Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2116

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що надані з дисконтом органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за наданими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2117

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2118

АП

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2119

АП

Резерви за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

212

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2122

А

Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2123

А

Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади
Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються короткострокові та довгострокові іпотечні кредити відповідно, що надані органам державної влади.
За дебетом рахунків проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2125

А

Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2126

АП

Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за іпотечними кредитами, що надані з дисконтом органам державної влади.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за наданими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2127

А

Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2128

АП

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2129

АП

Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

213

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2132

А

Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2133

А

Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування
Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються короткострокові та довгострокові іпотечні кредити відповідно, що надані органам місцевого самоврядування.
За дебетом рахунків проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2135

А

Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2136

АП

Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за іпотечними кредитами, що надані з дисконтом органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за наданими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2137

А

Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2138

АП

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2139

АП

Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

22

Кредити, що надані фізичним особам

220

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2202

А

Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2203

А

Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2205

А

Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2206

АП

Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за кредитами на поточні потреби, що надані з дисконтом фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за наданими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2207

А

Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами; суми списання безнадійної заборгованості.

2208

АП

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

2209

АП

Резерви за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

221

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

2211

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам
Призначення рахунку: облік переданих у користування фізичним особам основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди).
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, що надані у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).

2215

А

Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за фінансовим лізингом.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2216

АП

Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за фінансовим лізингом, що наданий з дисконтом фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за фінансовим лізингом.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2217

А

Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за фінансовим лізингом.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за фінансовим лізингом; суми списаної безнадійної заборгованості.

2218

АП

Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

2219

АП

Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

222

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2220

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам
Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями фізичним особам до настання строку їх платежу.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2226

АП

Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за врахованими векселями фізичних осіб, що придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту під час придбання векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2227

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за врахованими векселями.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за врахованими векселями; суми списання безнадійної заборгованості.

2228

АП

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

2229

АП

Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

223

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2232

А

Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік короткострокових іпотечних кредитів, що надані фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2233

А

Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік довгострокових іпотечних кредитів, що надані фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2235

А

Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2236

АП

Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за іпотечними кредитами, що надані з дисконтом фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за наданими кредитами.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2237

А

Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми списання безнадійної заборгованості.

2238

АП

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

2239

АП

Резерви за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

24

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

240

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

2400

КА

Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що оцінюються на індивідуальній основі.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

2401

КА

Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що оцінюються на портфельній основі.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів.

25

Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

251

Кошти Державного бюджету України

2512

П

Кошти Державного бюджету України цільового характеру
Призначення рахунку: облік коштів Державного бюджету України для здійснення цільових платежів.
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів.
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів за цільовим призначенням.

2513

П

Кошти Державного казначейства України
Призначення рахунку: облік коштів Державного казначейства України.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів Державного бюджету України, що надійшли на рахунки органів Державного казначейства України для подальшого здійснення платежів.
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум згідно з призначенням.

2518

АП

Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами Державного бюджету України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

252

Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

2520

П

Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України
Призначення рахунку: облік коштів бюджетних установ за загальним фондом державного бюджету.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, що надходять у встановленому порядку бюджетним установам.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що перераховуються згідно з призначенням.

2523

П

Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України
Призначення рахунку: облік коштів Державного бюджету України для здійснення цільових платежів клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів на визначені цілі.
За дебетом рахунку проводяться суми використання коштів.

2525

П

Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України
Призначення рахунку: облік депозитів, що розміщені бюджетними установами.
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених клієнтами вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених вкладів (депозитів).

2526

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України
Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням.

2528

АП

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, що утримуються за рахунок Державного бюджету України
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за бюджетними коштами.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

253

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

2530

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України
Призначення рахунку: облік власних надходжень установ, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціального фонду Державного бюджету України.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків спеціального фонду Державного бюджету України за дорученнями клієнтів.

2531

П

Кошти, що вилучені уповноваженими органами
Призначення рахунку: облік коштів, що вилучаються правоохоронними, митними органами за порушення законодавства України або виявлені іншими органами як безхазяйні і перебувають у тимчасовому розпорядженні цих органів.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень коштів, що вилучаються правоохоронними, митними органами за порушення законодавства України або виявлені іншими органами як безхазяйні.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за дорученням правоохоронних, митних та фінансових органів на підставі постанови про відмову в порушенні кримінальної справи; для повернення коштів власнику, якщо такий виявився у термін, передбачений законодавством; для зарахування коштів до державного бюджету на підставі рішення суду або рішення виконавчого комітету районної, міської ради народних депутатів, винесених за заявою фінансового органу про визнання коштів безхазяйними.

2538

АП

Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за власними надходженнями установ, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

254

Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

2541

П

Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

2542

П

Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів
Призначення рахунків: облік коштів місцевих бюджетів і коштів, що перераховані з місцевих бюджетів розпорядникам коштів.
За кредитом рахунків проводяться суми коштів загального фонду місцевих бюджетів, що надходять у встановленому порядку до бюджетних установ.
За дебетом рахунків проводяться суми, що перераховуються на поточні рахунки розпорядників коштів, а також видатки, які здійснюють розпорядники коштів, та повернення помилково зарахованих коштів.

2544

П

Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру

2545

П

Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру
Призначення рахунків: облік коштів місцевих бюджетів на цільові програми.
За кредитом рахунків проводяться суми місцевих бюджетів на визначені власниками цілі.
За дебетом рахунків проводиться використання коштів або повернення помилково зарахованих коштів.

2546

П

Вклади (депозити) місцевих бюджетів
Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів), що розміщені бюджетними установами.
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених клієнтами вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених вкладів (депозитів).

2548

АП

Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами місцевих бюджетів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

255

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

2550

П

Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку
Призначення рахунку: облік коштів бюджету розвитку, що акумульовані фінансовим органом для подальшого розподілу.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень на ім'я відповідного місцевого фінансового органу до бюджету розвитку.
За дебетом рахунку проводиться розподіл коштів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів.

2551

П

Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку
Призначення рахунку: облік коштів бюджету розвитку, що надійшли з рахунків, відкритих на ім'я відповідних місцевих фінансових органів, та розподіляються між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень на ім'я головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня.
За дебетом рахунку проводиться розподіл коштів на рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

2552

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів
Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться надходження коштів, що призначені для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням.

2553

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів
Призначення рахунку: облік власних надходжень установ, що утримуються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціальних фондів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків спеціальних фондів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів за дорученнями клієнтів.

2554

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів
Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням.

2555

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів
Призначення рахунку: облік власних надходжень установ, що утримуються за рахунок коштів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів за дорученнями клієнтів.

2556

П

Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень
Призначення рахунку: облік бюджетних коштів, отриманих небюджетними установами на виконання бюджетних призначень.
За кредитом рахунку проводяться суми надходження коштів, що призначені для виконання бюджетних призначень.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків, які здійснюють небюджетні установами відповідно до бюджетних призначень, та повернення залишку коштів, якщо немає відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період.

2558

АП

Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за власними надходженнями установ, що утримуються за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

256

Кошти позабюджетних фондів

2560

П

Державні позабюджетні фонди
Призначення рахунку: облік коштів державних позабюджетних фондів, що створюються відповідно до законодавства України, а також сум кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій та здійснення інших видатків за рахунок коштів, що отримані від Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень до фондів, а також суми, що отримані банком від Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення за операціями щодо виплати пенсій та здійснення інших видатків за рахунок коштів Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення.
За дебетом рахунку проводяться суми за дорученням фондів, а також суми погашення кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій і здійснення інших видатків за рахунок коштів Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення.

2561

П

Галузеві позабюджетні фонди

2562

П

Регіональні позабюджетні фонди
Призначення рахунків: облік коштів позабюджетних фондів, які створюються відповідно до законодавства України.
За кредитом рахунків проводяться суми надходжень до фондів.
За дебетом рахунків проводяться платежі за дорученнями фондів.

2565

П

Цільові кошти позабюджетних фондів
Призначення рахунку: облік коштів позабюджетних фондів для здійснення цільових платежів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що перераховують позабюджетні фонди на визначені ними цілі.
За дебетом рахунку проводиться використання коштів.

2568

АП

Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами позабюджетних фондів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

257

Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат

2570

П

Кошти державного бюджету для виплат
Призначення рахунку: облік коштів для проведення готівкових виплат з Державного бюджету України, а також сум кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсії з Державного бюджету України.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, у тому числі за операціями щодо виплат соціального характеру, що надходять у встановленому порядку від органів Державного казначейства України.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків як готівкою, так і шляхом перерахування коштів на поточні, вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, а також суми погашення кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій.

2571

П

Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою
Призначення рахунку: облік коштів, що перераховуються Державним казначейством України для здійснення цільових виплат готівкою.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що перераховує Державне казначейство України на визначені цілі.
За дебетом рахунку проводиться виплата коштів готівкою.

2572

П

Кошти місцевих бюджетів для виплат
Призначення рахунку: облік коштів для проведення виплат з місцевих бюджетів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку від органів Державного казначейства України.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків як готівкою, так і шляхом перерахування коштів на поточні, вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб.

26

Кошти клієнтів банку

260

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

2600

АП

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу суб'єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ), у тому числі поточні рахунки суб'єктів господарювання та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт. На цьому рахунку також обліковуються суми, що перераховуються клієнтами для формування статутного капіталу до їх реєстрації як юридичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком та клієнтом - власником рахунку; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості.

2601

П

Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління
Призначення рахунку: облік сум, наданих установниками банку-управителю згідно з договорами довірчого управління, та розрахунків за операціями довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у порядку, установленому для довірчих операцій.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів згідно з договором довірчого управління, у тому числі суми повернення коштів установникам.

2602

П

Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання
Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, розрахункові чеки, розрахунки за разовими заліками, кошти, отримані як грошове покриття, тощо). В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків за акредитивами, розрахунковими чеками та разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України та згідно з Уніфікованими правилами і звичаями для документарних акредитивів, опублікованими Міжнародною торговельною палатою.
За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням.

2603

П

Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання
Призначення рахунку: облік коштів, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань згідно з режимом роботи рахунків.

2604

П

Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання
Призначення рахунку: облік коштів на вимогу, цілі використання яких обумовлені окремими законодавчими актами України.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на рахунки.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат і перерахувань згідно з режимом роботи рахунків.

2605

АП

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток
Призначення рахунку: облік коштів на вимогу суб'єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ) для здійснення операцій з використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунку; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів - держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості.

{Рахунок 2606 групи рахунків 260 розділу 26 класу 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 39 від 24.05.2017}

2606

П

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу.
Призначення рахунку: облік коштів на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень коштів, прийнятих для подальшого переказу за призначенням.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що перераховані за призначенням.

2607

АП

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання (крім небанківських фінансових установ).
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

2608

АП

Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу суб'єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ).
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

261

Строкові кошти суб'єктів господарювання

2610

П

Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання
Призначення рахунку: облік короткострокових вкладів (депозитів) суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від суб'єктів господарювання на короткострокові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених короткострокових вкладів (депозитів).

2611

П

Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо
Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховуються суб'єктам господарювання за операціями репо.

2615

П

Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання
Призначення рахунку: облік довгострокових вкладів (депозитів) суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від суб'єктів господарювання на довгострокові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених довгострокових вкладів (депозитів).

2616

АП

Неамортизований дисконт за строковими коштами суб'єктів господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за строковими коштами, що отримані від суб'єктів господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

2617

П

Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за строковими коштами, що отримані від суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час отримання строкових коштів.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

2618

АП

Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за строковими коштами суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

262

Кошти на вимогу фізичних осіб

2620

АП

Кошти на вимогу фізичних осіб
Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, у тому числі поточні рахунки фізичних осіб та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості.

2622

П

Кошти в розрахунках фізичних осіб
Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, грошове покриття, облік грошових сум, прийнятих у депозит нотаріуса, тощо). В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків визначається нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України про нотаріат.
За кредитом рахунку проводяться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням.

2625

АП

Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток
Призначення рахунку: облік коштів на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів - держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості.

2627

АП

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

2628

АП

Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

263

Строкові кошти фізичних осіб

2630

П

Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб
Призначення рахунку: облік короткострокових вкладів (депозитів) фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від фізичних осіб на короткострокові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених короткострокових вкладів (депозитів).

2635

П

Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб
Призначення рахунку: облік довгострокових вкладів (депозитів) фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від фізичних осіб на довгострокові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених довгострокових вкладів (депозитів).

2636

АП

Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за строковими коштами, що отримані від фізичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

2637

П

Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за строковими коштами, що отримані від фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час отримання строкових коштів.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

2638

АП

Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за строковими коштами фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

264

Кошти виборчих фондів та фонду референдуму

2640

П

Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України
Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для проведення виборчої кампанії кандидата на пост Президента України, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на проведення виборчої кампанії кандидата на пост Президента України.

2641

П

Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі
Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування передвиборної агітації партії, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на фінансування передвиборної агітації партії, а також інші операції відповідно до законодавства України про вибори.

2642

П

Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах
Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування передвиборної агітації місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на проведення передвиборної агітації місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах.

2643

П

Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости
Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування передвиборної агітації кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на проведення передвиборної агітації кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, а також інші операції відповідно до законодавства України про вибори.

2644

П

Кошти фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму
Призначення рахунку: облік коштів фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування участі ініціативної групи в процесі референдуму, передбачені Законом України "Про всеукраїнський референдум".
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на фінансування участі ініціативної групи в процесі референдуму, передбачені Законом України "Про всеукраїнський референдум".

265

Кошти небанківських фінансових установ

2650

АП

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ
Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу небанківських фінансових установ, у тому числі поточні рахунки небанківських фінансових установ та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт. На цьому рахунку також обліковуються суми, що перераховуються клієнтами для формування статутного капіталу до їх реєстрації як юридичних осіб; суми, що обліковуються до часу їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком та клієнтом - власником рахунку; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості.

2651

П

Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ
Призначення рахунку: облік короткострокових вкладів (депозитів) небанківських фінансових установ.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від небанківських фінансових установ на короткострокові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених короткострокових вкладів (депозитів).

2652

П

Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ
Призначення рахунку: облік довгострокових вкладів (депозитів) небанківських фінансових установ.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від небанківських фінансових установ на довгострокові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених довгострокових вкладів (депозитів).

2653

П

Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за строковими коштами, що отримані від небанківських фінансових установ.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час отримання строкових коштів.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

2654

П

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу.
Призначення рахунку: облік коштів на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень коштів, прийнятих для подальшого переказу за призначенням.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що перераховані за призначенням.

2656

АП

Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за строковими коштами, що отримані від небанківських фінансових установ.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

2655

АП

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток
Призначення рахунку: облік коштів на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів - держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості.

2657

АП

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

2658

АП

Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу та залученими строковими коштами небанківських фінансових установ.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

27

Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

270

Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

2700

П

Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій
Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів, що отримані від міжнародних та інших організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих короткострокових кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за короткостроковими кредитами.

2701

П

Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій
Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів, що отримані від міжнародних та інших організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих довгострокових кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за довгостроковими кредитами.

2706

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що отримані з дисконтом від міжнародних та інших організацій.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

2707

П

Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми премії за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

2708

АП

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

28

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

280

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2800

А

Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів за дорученням клієнтів банку та за рахунок коштів клієнтів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів.

2801

А

Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості із виконанням договорів доручень (комісій) клієнтів за операціями з цінними паперами та за рахунок коштів клієнтів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами для клієнтів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами.

2802

А

Дебіторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями репо з суб'єктами господарювання.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями репо з суб'єктами господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями репо з суб'єктами господарювання.

2805

А

Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

2806

А

Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень
Призначення рахунків: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.
За дебетом рахунків проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

2809

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
Призначення рахунку: облік сум іншої дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку. За цим рахунком не обліковуються продані активи з відстроченням платежу. Такі кредити обліковуються за відповідними рахунками розділів 20 - 22.
За дебетом рахунку проводяться суми за операціями з клієнтами банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

289

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

2890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку. Відрахування до резервів здійснюється відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми списання безнадійної заборгованості; суми зменшення резервів.

29

Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

290

Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2900

П

Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку
Призначення рахунку: облік сум, перерахованих клієнтами, або сум, що підлягають перерахуванню на рахунки клієнтів за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів згідно з договором-дорученням.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані від клієнтів за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховані за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів, або суми повернених клієнтам коштів.

2901

П

Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів
Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями клієнтів з цінними паперами, у тому числі за операціями з доміциляції векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані банком від або для клієнтів на придбання (продаж) цінних паперів; кошти на здійснення операцій з доміциляції векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховані за операціями клієнтів з цінними паперами, або суми повернених клієнтам коштів.

2902

П

Кредиторська заборгованість за прийняті платежі
Призначення рахунку: облік сум платежів, які за дорученням клієнтів мають бути перераховані за призначенням отримувачам платежів.
За кредитом рахунку проводяться суми податкових, страхових, комунальних платежів, виручка торговельних та побутових організацій, добровільні внески від населення та організацій, суми держмита, інші платежі, які надалі підлягають зарахуванню на рахунки отримувачів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховані за призначенням на відповідні рахунки отримувачів коштів, або суми повернених клієнтам коштів.

2903

П

Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками
Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості банку перед клієнтами за недіючими рахунками.
За кредитом рахунку проводяться суми згідно із законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми повернення коштів власникам згідно з їх розпорядженнями та в інших випадках згідно із законодавством України.

2904

П

Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима
Призначення рахунку: облік сум зобов'язань банку за випущеними електронними грошима.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надходять від користувачів та/або агентів в обмін на випущені банком електронні гроші.
За дебетом рахунку проводяться суми виконання зобов'язань банку з погашення випущених ним електронних грошей

2905

П

Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

2906

П

Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

2907

П

Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

2908

П

Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР
Призначення рахунків: облік сум кредиторської заборгованості за видами операцій з клієнтами банку.
За кредитом рахунків проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.
За дебетом рахунків проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

2909

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
Призначення рахунку: облік сум іншої кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку, наприклад, невиплачені перекази для бенефіціарів, які не мають рахунку в банку; суми коштів, що отримані для зарахування на вклади клієнтів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

292

Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

2920

АП

Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через програмно-технічний комплекс самообслуговування
Призначення рахунку: облік сум за операціями, здійсненими через програмно-технічний комплекс самообслуговування з використанням платіжних карток.
За дебетом рахунку проводяться суми готівкових коштів, що видані клієнту через програмно-технічний комплекс самообслуговування з урахуванням комісійних.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що надходять з відповідних рахунків клієнтів банків на відшкодування виданих сум та оплату послуг, що надані держателям платіжних карток через програмно-технічний комплекс самообслуговування.

2924

АП

Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток
Призначення рахунку: облік коштів за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, у тому числі під час розрахунків за товари та послуги.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток згідно з інформацією, що надається процесинговим центром, інші операції з використанням платіжних карток.

{Клас 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку № 457 від 01.12.2005, № 457 від 13.12.2006, № 482 від 27.12.2007, № 297 від 30.09.2008, № 458 від 06.08.2009, № 405 від 01.09.2010, № 227 від 08.06.2012, № 3 від 08.01.2013, № 184 від 21.05.2013, № 359 від 16.06.2014, № 402 від 22.06.2015, № 589 від 08.09.2015, № 826 від 26.11.2015, № 345 від 14.06.2016, № 39 від 24.05.2017, № 89 від 11.09.2017 - діють до 24 грудня 2017 року (включно), № 117 від 17.11.2017 - діє до 24 грудня 2017 року (включно)}

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання

30

Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

300

Акції та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

3002

А

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку

3003

А

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3005

А

Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку
Призначення рахунків: облік інвестицій банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку.
За дебетом рахунків проводяться суми цінних паперів, що придбані.
За кредитом рахунків проводяться суми цінних паперів у разі їх продажу.

3006

А

Інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Призначення рахунку: облік інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
За дебетом рахунку проводяться суми інших фінансових інвестицій, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми інших фінансових інвестицій у разі їх продажу.

3007

АП

Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості акцій та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) акцій та інших фінансових інвестицій; списані суми уцінки за акціями та іншими фінансовими інвестиціями під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) акцій та інших фінансових інвестицій; списані суми дооцінки за акціями та іншими фінансовими інвестиціями під час їх продажу.

3008

АП

Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими інвестиціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за акціями та іншими цфінансовими інвестиціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів.

301

Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

3010

А

Боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку

3011

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торговому портфелі банку

3012

А

Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку

3013

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3014

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств у торговому портфелі банку
Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів у торговому портфелі банку.
За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані.
За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані.

3015

АП

Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу.

3016

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу.

3017

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, що придбані з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу.

3018

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів у разі продажу цінних паперів;

304

Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3040

А

Активи за придбаними опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів за придбаними опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за придбаними опціонними контрактами під час їх позитивної переоцінки, а також суми перерахованої премії опціону.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3041

А

Активи за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за форвардними контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3042

А

Активи за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки".
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за ф'ючерсними контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3043

А

Активи за валютними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів за валютними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за валютними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3044

А

Активи за процентними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів за процентними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за процентними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3049

А

Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за іншими похідними фінансовими інструментами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

31

Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

310

Акції та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж

3102

А

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж

3103

А

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3105

А

Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
Призначення рахунків: облік інвестицій банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, у тому числі інвестицій, що не оформлені цінними паперами, у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунків проводяться суми цінних паперів та інвестицій, що не оформлені цінними паперами, які придбані або переведені з інших портфелів банку.
За кредитом рахунків проводяться суми цінних паперів та інвестицій, що не оформлені цінними паперами, у разі їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

3106

А

Інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік інших фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж. числі інвестицій, що не оформлені цінними паперами, у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми інших фінансових інвестицій, які придбані або переведені з інших портфелів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми інших фінансових інвестицій у разі їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

3107

АП

Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості акцій та інших фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) акцій та інших фінансових інвестицій; списані суми уцінки під час їх продажу або переведення до інших портфелівбанку.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) акцій та інших фінансових інвестицій; списані суми дооцінки за акціями та іншими фінансовими інвестиціями під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

3108

АП

Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими інвестиціями в портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за акціями та іншими фінансовими інвестиціями в портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів.

311

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

3110

А

Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку на продаж

3111

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку на продаж

3112

А

Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж

3113

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3114

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку на продаж
Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з інших портфелів банку.
За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані, погашені або переведені до інших портфелів банку.

3115

АП

Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

3116

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж, що придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку.

3117

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж, що придбані з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку.

3118

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені з інших портфелів; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів у разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку; суми нарахованих процентів, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

3119

АП

Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж.
Призначення рахунку: облік резервів за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж.
За кредитом рахунку проводяться суми створених резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

312

Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

3122

А

Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу

3123

А

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

3125

А

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу
Призначення рахунків: облік інвестицій банку в асоційовані компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля та утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання (переведення).
За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в асоційовані компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля банку та утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання (переведення).
За кредитом рахунків проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або переведення до іншого портфеля банку.

3128

А

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу
Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів.

313

Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

3132

А

Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу

3133

А

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

3135

А

Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
Призначення рахунків: облік інвестицій банку в дочірні компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля банку та утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання (переведення).
За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в дочірні компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля банку та утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання (переведення).
За кредитом рахунків проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або переведення до іншого портфеля банку.

3138

А

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів.

314

Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

3140

А

Активи за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік активів за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за придбаними опціонними контрактами під час їх позитивної переоцінки, а також суми перерахованої премії опціону.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3141

А

Активи за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облі активів за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за форвардними контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3142

А

Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік активів за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за ф'ючерсними контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

3143

А

Активи за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік активів за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за валютними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3144

А

Активи за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік активів за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за процентними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

319

Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж

3190

КА

Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв'язку із зменшенням корисності фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

{Рахунок 3191 КА виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

32

Цінні папери в портфелі банку до погашення

321

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

3210

А

Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку до погашення

3211

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку до погашення

3212

А

Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення

3213

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку до погашення

3214

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку до погашення
Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.
За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що погашені або переведені до іншого портфеля банку.

3216

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення, що придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.

3217

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення, що придбані з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.

3218

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені з іншого портфеля; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені до іншого портфеля банку; суми нарахованих процентів, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

3219

АП

Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення.
Призначення рахунку: облік резервів за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми створених резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.

329

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

3290

КА

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв'язку із зменшенням корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми створених резервів.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

{Рахунок 3291 КА виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

33

Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання

330

Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3300

П

Короткострокові прості векселі, емітовані банком
Призначення рахунку: облік номінальної вартості короткострокових простих векселів, емітованих банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених короткострокових простих векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості короткострокових простих векселів, що погашаються.

3301

П

Акцепти, що надані за короткостроковими переказними векселями
Призначення рахунку: облік акцептів, що надані за короткостроковими переказними векселями.
За кредитом рахунку проводяться суми наданих акцептів.
За дебетом рахунку проводяться суми оплати за наданими акцептами короткострокових переказних векселів.

3305

П

Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком
Призначення рахунку: облік номінальної вартості інших короткострокових цінних паперів власного боргу, крім депозитних сертифікатів, емітованих банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених короткострокових цінних паперів власного боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості короткострокових цінних паперів власного боргу, що погашаються.

3306

АП

Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за короткостроковими цінними паперами власного боргу, що розміщені з дисконтом.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення короткострокових цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

3307

П

Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за короткостроковими цінними паперами власного боргу, що розміщені з премією.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час розміщення короткострокових цінних паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

3308

АП

Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за короткостроковими цінними паперами власного боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

331

Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3310

П

Довгострокові прості векселі, емітовані банком
Призначення рахунку: облік номінальної вартості довгострокових простих векселів, емітованих банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості довгострокових простих векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості довгострокових простих векселів, що погашаються.

3311

П

Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями
Призначення рахунку: облік акцептів, що надані за довгостроковими переказними векселями.
За кредитом рахунку проводяться суми наданих акцептів.
За дебетом рахунку проводяться суми оплати за наданими акцептами довгострокових переказних векселів.

3315

П

Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком
Призначення рахунку: облік номінальної вартості інших довгострокових цінних паперів власного боргу, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених довгострокових цінних паперів власного боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості довгострокових цінних паперів власного боргу, що погашаються.

3316

АП

Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за довгостроковими цінними паперами власного боргу, що розміщені з дисконтом.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення довгострокових цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

3317

П

Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за довгостроковими цінними паперами власного боргу, що розміщені з премією.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час розміщення довгострокових цінних паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

3318

АП

Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за довгостроковими цінними паперами власного боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

332

Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3320

П

Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
Призначення рахунку: облік залучених депозитів банку, що оформлені короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених короткострокових ощадних (депозитних) сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.

3326

АП

Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, що розміщені з дисконтом.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення короткострокових ощадних (депозитних) сертифікатів.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

3327

П

Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, що розміщені з премією.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час розміщення короткострокових ощадних (депозитних) сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

3328

АП

Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

333

Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3330

П

Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
Призначення рахунку: облік залучених депозитів банку, що оформлені довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених довгострокових ощадних (депозитних) сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.

3336

АП

Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, що розміщені з дисконтом.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення довгострокових ощадних (депозитних) сертифікатів.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

3337

П

Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, що розміщені з премією.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час розміщення довгострокових ощадних (депозитних) сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

3338

АП

Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

334

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

3340

П

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком
Призначення рахунку: облік залучених депозитів банку, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, та облік не отриманих у встановлений строк сум за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу.

3346

АП

Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, що розміщені з дисконтом.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

3347

П

Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, що розміщені з премією.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду.

3348

АП

Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

335

Похідні фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3350

П

Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік зобов'язань за проданими опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за проданими опціонними контрактами під час їх від'ємної переоцінки, а також суми отриманої премії опціону.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення.

3351

П

Зобов'язання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік зобов'язань за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за форвардними контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення.

3352

П

Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік зобов'язань за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за ф'ючерсними контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення.

3353

П

Зобов'язання за валютними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік зобов'язань за валютними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за валютними своп-контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення.

3354

П

Зобов'язання за процентними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік зобов'язань за процентними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за процентними своп-контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення.

3359

П

Зобов'язання за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки"
Призначення рахунку: облік зобов'язань за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за іншими похідними фінансовими інструментами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення

336

Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування

3360

П

Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік зобов'язань за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за проданими опціонними контрактами під час їх від'ємної переоцінки, а також суми отриманої премії опціону.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення.

3361

П

Зобов'язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік зобов'язань за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за форвардними контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення.

3362

П

Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік зобов'язань за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за ф'ючерсними контрактами під час їх від'ємної переоцінки. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення.

3363

П

Зобов'язання за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік зобов'язань за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за валютними своп-контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення.

3364

П

Зобов'язання за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік зобов'язань за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за процентними своп-контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення

337

Зобов'язання за привілейованими акціями, емітованими банком

3370

П

Зобов'язання за привілейованими акціями, емітованими банком
Призначення рахунку: облік привілейованих акцій банку, за якими в емітента є зобов'язання викупу за фіксованою сумою чи сумою, що підлягає визначенню, на фіксовану дату чи майбутню дату, що підлягає визначенню.
За кредитом рахунку проводиться облік випущених банком привілейованих акцій.
За дебетом рахунку проводиться облік викуплених привілейованих акцій.

3376

АП

Неамортизований дисконт за зобов'язаннями за привілейованими акціями, емітованими банком
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за зобов'язаннями за привілейованими акціями, емітованими банком.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за зобов'язаннями за привілейованими акціями, емітованими банком.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

3377

П

Неамортизована премія за зобов'язаннями за привілейованими акціями, емітованими банком
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за зобов'язаннями за привілейованими акціями, емітованими банком.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час розміщення привілейованих акцій, емітованих банком.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

3378

АП

Нараховані витрати за привілейованими акціями, емітованими банком
Призначення рахунку: облік нарахованих процентних витрат за привілейованими акціями, емітованими банком.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

338

Фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

3380

П

"Фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік фінансових зобов'язань банку, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми фінансових зобов'язань, які випущені банком.
За дебетом рахунку проводяться суми фінансових зобов'язань у разі їх продажу або погашення.

3385

АП

Переоцінка фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості (дооцінки) фінансових зобов'язань; списані суми уцінки за фінансовими зобов'язаннями під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості (уцінки) фінансових зобов'язань; списані суми дооцінки за фінансовими зобов'язаннями під час їх продажу.

3386

КП

Неамортизований дисконт за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік сум неамортизованого дисконту за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час випуску фінансового зобов'язання банком.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

3387

П

Неамортизована премія за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік сум неамортизованої премії за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час випуску фінансового зобов'язання банком.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення фінансового зобов'язання.

3388

АП

Нараховані витрати за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат

34

Запаси матеріальних цінностей

340

Запаси матеріальних цінностей

3400

А

Запаси матеріальних цінностей на складі
Призначення рахунку: облік запасів матеріальних цінностей на складі, ювілейних і пам'ятних монет карбованцевого номіналу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості матеріальних цінностей, що надійшли на склад; суми вартості придбаних ювілейних і пам'ятних монет карбованцевого номіналу за відпускною ціною Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості запасів матеріальних цінностей, що передані зі складу в експлуатацію, під звіт або реалізовані чи списані в разі вибуття; суми вартості реалізованих ювілейних і пам'ятних монет карбованцевого номіналу за відпускною ціною Національного банку України.

3402

А

Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб
Призначення рахунку: облік запасів матеріальних цінностей, що видані в тимчасове користування, для ремонту чи реалізації.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості отриманих підзвітними особами матеріальних цінностей.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості списаних матеріальних цінностей з підзвітної особи.

3403

А

Дорогоцінні метали в банку
Призначення рахунку: облік вартості дорогоцінних металів у банку.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних дорогоцінних металів.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що відправлені.

3407

А

Дорогоцінні метали в дорозі
Призначення рахунку: облік вартості дорогоцінних металів, що перебувають у дорозі.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що відправлені.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що надійшли за призначенням.

3408

А

Необоротні активи, утримувані для продажу
Призначення рахунку: облік вартості необоротних активів, утримуваних з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості необоротних активів, щодо яких прийнято рішення про продаж; суми збільшення вартості (дооцінки) необоротних активів у межах попередньої їх уцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості необоротних активів, що вибули з балансу; суми зменшення вартості (уцінки) необоротних активів.

3409

А

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя
Призначення рахунку: облік вартості майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави та утримується з метою подальшого продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості отриманого у власність майна на підставі договору застави; суми збільшення чистої вартості реалізації в межах раніше здійсненої уцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості майна, що реалізовано; суми уцінки до чистої вартості реалізації.

35

Інші активи банку

350

Витрати майбутніх періодів

3500

А

Витрати майбутніх періодів
Призначення рахунку: облік витрат банку, здійснених у звітному періоді, що належать до майбутніх звітних періодів. На цьому рахунку обліковується також різниця між відпускною ціною Національного банку України та номінальною вартістю ювілейних монет, які є засобом платежу.
За дебетом рахунку проводяться суми здійснених витрат, що належать до майбутніх звітних періодів.
За кредитом рахунку проводяться списання сум, що належать до витрат звітного періоду.

351

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3510

А

Дебіторська заборгованість з придбання активів
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості з придбання активів.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості з придбання активів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості з придбання активів.

3519

А

Дебіторська заборгованість за послуги
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за послуги.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за послуги.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за послуги.

352

Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

3520

А

Дебіторська заборгованість за податком на прибуток
Призначення рахунку: облік сум авансових платежів за податком на прибуток.
За дебетом рахунку проводяться суми авансових платежів за податком на прибуток.
За кредитом рахунку проводяться суми списання авансових платежів після фактичного розрахунку податку на прибуток.

3521

А

Відстрочений податковий актив
Призначення рахунку: облік сум податку на прибуток, що підлягають відшкодуванню в наступних звітних періодах.
За дебетом рахунку проводяться суми податку на прибуток, що підлягають відшкодуванню в наступних звітних періодах унаслідок тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню; перенесення податкового збитку, який не включено до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді; перенесення на наступні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді не можна.
За кредитом рахунку відображається зменшення відстроченого податкового активу.

3522

А

Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток
Призначення рахунку: облік сум авансових платежів за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток.
За цим рахунком обліковуються авансові платежі за податком на додану вартість.
За дебетом рахунку проводяться суми авансових платежів за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток.
За кредитом рахунку проводяться суми списання авансових платежів після фактичного розрахунку податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток.

354

Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

3540

А

Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за власними операціями.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.

3541

А

Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку.

3548

А

Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.

355

Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3550

А

Аванси працівникам банку на витрати з відрядження
Призначення рахунку: облік сум авансів, виданих працівникам банку з витрат на відрядження.
За дебетом рахунку проводяться суми авансів, виданих працівникам банку на відрядження.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення виданих авансів згідно з авансовими звітами.

3551

А

Аванси працівникам банку на господарські витрати
Призначення рахунку: облік сум авансів, виданих працівникам банку на господарські витрати.
За дебетом рахунку проводяться суми авансів, виданих працівникам банку на господарські витрати.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення виданих авансів згідно з авансовими звітами.

3552

А

Нестачі та інші нарахування на працівників банку
Призначення рахунку: облік нестач активів банку та інших нарахувань на працівників банку.
За цим рахунком обліковується заборгованість касових працівників у разі виявлення нестач, неплатіжних і фальшивих грошей; заборгованість підзвітних осіб тощо.
За дебетом рахунку проводяться суми виявлених нестач активів банку в підзвіті або нарахувань на працівників банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що відшкодовані працівниками банку або списані відповідно до законодавства України.

3559

А

Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами
Призначення рахунку: облік дебіторської заборгованості за розрахунками з працівниками банку та іншими особами за заробітною платою та іншими виплатами.
За дебетом рахунку проводяться суми виплаченої заробітної плати та інших виплат штатним і позаштатним працівникам банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за розрахунками.

357

Інші нараховані доходи

3570

А

Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів за виконаними банком операціями згідно з умовами договору.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за нарахованими доходами.

3578

А

Інші нараховані доходи
Призначення рахунку: облік інших нарахованих доходів, що не передбачені іншими рахунками з обліку нарахованих доходів класів 1 - 3.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за нарахованими доходами.

3579

А

Прострочені інші нараховані доходи
Призначення рахунку: облік прострочених інших нарахованих доходів.
За дебетом рахунку проводяться суми прострочених нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів.

359

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

3590

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку
Призначення рахунку: облік сформованих резервів за дебіторською заборгованістю за операціями банку.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

3599

КА

Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами
Призначення рахунку: облік резервів під прострочену заборгованість за іншими нарахованими доходами.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

36

Інші пасиви банку

360

Доходи майбутніх періодів

3600

П

Доходи майбутніх періодів
Призначення рахунку: облік доходів, що отримані у звітному періоді, але які належать до майбутніх звітних періодів.
За кредитом рахунку проводяться суми доходів банків, що отримані у звітному періоді, але належать до майбутніх звітних періодів.
За дебетом рахунку проводяться списання сум, що належать до доходів звітного періоду.

361

Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3610

П

Кредиторська заборгованість з придбання активів
Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості з придбання активів.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості з придбання активів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості з придбання активів.

3615

П

Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)
Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).

3619

П

Кредиторська заборгованість за послуги
Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за послуги.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за послуги.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за послуги.

362

Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

3620

П

Кредиторська заборгованість за податком на прибуток
Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за податком на прибуток.
Порядок обчислення, сплати податку до бюджету регулюється законодавчими та нормативно-правовими актами України.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за податком на прибуток, що підлягають сплаті згідно з податковим обліком.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за податком на прибуток.

3621

П

Відстрочені податкові зобов'язання
Призначення рахунку: облік сум податку на прибуток, які сплачуватимуться в наступних звітних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.
За кредитом рахунку проводяться суми податку на прибуток, які сплачуватимуться в наступних звітних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення відстроченого податкового зобов'язання.

3622

П

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток
Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток.
За цим рахунком обліковується кредиторська заборгованість за податком на додану вартість.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток, що підлягають сплаті згідно з податковим обліком.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток.

3623

П

Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

363

Розрахунки з акціонерами (учасниками)

{Рахунок 3630 П виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

3631

П

Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами
Призначення рахунку: облік нарахованих банком дивідендів власникам акцій (часток, паїв) після прийняття рішення загальними зборами акціонерів (учасників).
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих дивідендів за акціями (паями, частками).
За дебетом рахунку проводяться суми виплачених акціонерам (учасникам) дивідендів.

364

Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

3640

П

Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за власними операціями.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.

3641

П

Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку
Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку.

3648

П

Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами
Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.

365

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3650

П

Заборгованість працівникам банку на відрядження
Призначення рахунку: облік сум, нарахованих працівникам банку на відрядження.
За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані працівникам банку на відрядження.
За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені працівникам банку на відрядження.

3651

П

Заборгованість працівникам банку на господарські витрати
Призначення рахунку: облік сум, нарахованих працівникам банку на господарські витрати.
За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані працівникам банку на господарські витрати.
За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені працівникам банку на господарські витрати.

3652

П

Нарахування працівникам банку за заробітною платою
Призначення рахунку: облік нарахованих сум за заробітною платою та іншими виплатами відповідно до законодавства України штатним і позаштатним працівникам банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані працівникам банку за заробітною платою та іншими виплатами.
За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені працівникам банку за заробітною платою та іншими виплатами.

3653

П

Утримання з працівників банку на користь третіх осіб
Призначення рахунку: облік сум, які підлягають стягненню на користь третіх осіб із заробітної плати працівників банку, у тому числі прибуткового податку на громадян.
За кредитом рахунку проводиться стягнення сум на користь третіх осіб.
За дебетом рахунку проводиться перерахування чи виплата сум на користь третіх осіб.

3654

П

Нараховані відпускні до сплати
Призначення рахунку: облік нарахованих відпускних до сплати згідно із законодавством України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих відпускних до сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми сплачених відпускних.

3658

П

Забезпечення оплати відпусток
Призначення рахунку: облік сум, що спрямовуються на створення забезпечення оплати відпусток.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахування забезпечень майбутніх виплат.
За дебетом рахунку проводяться суми використаних забезпечень.

3659

П

Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами
Призначення рахунку: облік інших нарахувань працівникам банку та іншим особам, які не обліковуються за іншими рахунками групи № 365.
За кредитом рахунку проводяться суми інших нарахувань працівникам банку та іншим особам.
За дебетом рахунку проводяться суми, які сплачені за іншими нарахуваннями працівникам банку та іншим особам.

366

Субординований борг банку

3660

П

Субординований борг банку
Призначення рахунку: облік коштів, що залучені на умовах субординованого боргу банку на підставі довгострокового договору.
За кредитом рахунку проводяться суми зарахування субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми повернення субординованого боргу відповідно до діючих договорів або в разі банкрутства чи ліквідації банку після погашення претензій усіх інших кредиторів банку.

3661

П

Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу
Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій, емітованих банком, на умовах субординованого боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених субординованих облігацій.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій, що погашаються.

3666

АП

Неамортизований дисконт за субординованим боргом
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за субординованим боргом.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час залучення коштів субординованого боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

3667

П

Неамортизована премія за субординованим боргом
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за субординованим боргом.
За кредитом рахунку проводяться суми премії під час залучення коштів субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду.

3668

АП

Нараховані витрати за субординованим боргом
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за субординованим боргом.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

367

Інші нараховані витрати

3670

П

Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за розрахунково-касове обслуговування.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

3678

П

Інші нараховані витрати
Призначення рахунку: облік інших нарахованих витрат, що не обліковуються на інших рахунках класів 1 - 3.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

369

Банківські резерви на покриття ризиків і витрат

3690

П

Резерви за виданими фінансовими зобов'язаннями
Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за виданими гарантіями, за зобов'язаннями з кредитування та за іншими зобов'язаннями кредитного характеру.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

3699

П

Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями
Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат від інших операцій.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

37

Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки

370

Клірингові рахунки

3705

АП

Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками
Призначення рахунку: облік взаємних грошових зобов'язань між учасниками платіжної системи за результатами клірингу під час здійснення розрахунків з використанням платіжних карток. Відкривається на балансі розрахункового банку.
За дебетом і кредитом рахунку проводяться суми за результатами клірингу.

371

Дебетові суми до з'ясування

3710

А

Дебетові суми до з'ясування
Призначення рахунку: облік сум, які на час здійснення платежу не можуть бути списані з відповідних рахунків через відсутність необхідних реквізитів документів.
За дебетом рахунку зараховуються суми до з'ясування необхідних реквізитів документів.
За кредитом рахунку здійснюється списання сум після з'ясування їх фактичних платників та отримання підтверджень від банку-кореспондента.

372

Кредитові суми до з'ясування

3720

П

Кредитові суми до з'ясування
Призначення рахунку: облік сум, які на час надходження не можуть бути зараховані на відповідні рахунки за призначенням через відсутність необхідних реквізитів у документах.
За кредитом рахунку проводяться суми до з'ясування отримувачів коштів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються після з'ясування їх фактичних одержувачів та отримання підтверджень від банку-кореспондента або повернення сум платнику, якщо підтвердження не надходить.

373

Транзитні рахунки

3739

АП

Транзитний рахунок за іншими розрахунками
Призначення рахунку: облік сум за іншими розрахунками для подальшого зарахування на рахунки банку або рахунки клієнтів.
За дебетом і кредитом рахунку проводяться суми, що надалі шляхом розподілу зараховуються на відповідні рахунки за призначенням.

38

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

380

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3800

АП

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
Призначення рахунку: технічний рахунок для відображення позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів. Рахунок використовується для відображення операцій з іноземною валютою та банківськими металами.
За дебетом рахунку відображається вартість іноземної валюти чи банківських металів, що збільшує коротку або зменшує довгу відкриту валютну позицію.
За кредитом рахунку відображається вартість іноземної валюти, що збільшує довгу або зменшує коротку відкриту валютну позицію.

3801

АП

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
Призначення рахунку: технічний рахунок для обліку гривневого еквівалента позиції щодо іноземної валюти та банківських металів, що обліковується за рахунком 3800.
За дебетом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують довгу або зменшують коротку відкриту валютну позицію.
За кредитом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують коротку або зменшують довгу відкриту валютну позицію.

{Групу рахунків 381 розділу 38 виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

39

Розрахунки між філіями банку

390

Розрахунки між філіями банку

3900

АП

Рахунки філій, що відкриті в банку
Призначення рахунку: облік сум за розрахунками в національній та іноземній валюті між філіями банку. Відкриваються на балансі філії.
За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять на користь філії банку та клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням філії банку за її власними операціями та операціями клієнтів.

3901

АП

Рахунки, що відкриті для філій банку
Призначення рахунку: облік сум за розрахунками в національній та іноземній валюті між філіями банку. Відкриваються на балансі банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на користь філії банку та клієнтів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням філії банку за її власними операціями та операціями клієнтів.

3902

А

Розрахунки за коштами, що надані філіям банку
Призначення рахунку: облік сум коштів, що надані філіям банку.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що надані філіям банку.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що повернені філіями банку.

3903

П

Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку
Призначення рахунку: облік сум коштів, що отримані від філій банку.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від філій банку.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що повернені філіям банку.

3904

А

Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами, що надані філіям банку в кореспонденції з відповідними рахунками груп 608, 618, 638 класу 6.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання.

3905

П

Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами, що отримані від філій банку в кореспонденції з відповідними рахунками груп 708, 718, 738 класу 7.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

3906

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.
За кредитом рахунку проводяться суми з погашення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою між філіями банку.

3907

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку
Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.
За дебетом рахунку проводяться суми з погашення кредиторської заборгованості за операціями з готівкою між філіями банку.

392

Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку

3928

А

Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні
Призначення рахунку: відкриваються на балансі регіональних розрахункових палат банку для обліку дебетових сум, що не були підтверджені протягом робочого дня. Відкриваються для кожної філії банку, якій відкрито рахунок у банку.
Залишків за рахунком за станом на звітну дату не повинно бути.
За дебетом рахунку враховуються дебетові суми, за якими не надійшло електронне підтвердження від одержувача платежу.
За кредитом рахунку здійснюється перерахування сум, за якими надійшло електронне підтвердження від одержувача платежу.

3929

П

Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні
Призначення рахунку: відкриваються на балансі розрахункових палат банку для обліку кредитових сум, що не були підтверджені протягом робочого дня. Відкриваються для кожної філії банку, якій відкрито рахунок у банку. Залишків за рахунком за станом на звітну дату не повинно бути.
За кредитом рахунку враховуються суми, за якими не надійшло електронне підтвердження від одержувача коштів.
За дебетом рахунку здійснюється перерахування сум, за якими надійшло електронне підтвердження від одержувача платежу.

{Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 359 від 03.10.2005, № 457 від 13.12.2006, № 229 від 22.06.2007, № 310 від 31.08.2007, № 482 від 27.12.2007, № 227 від 08.06.2012, № 3 від 08.01.2013, № 402 від 22.06.2015, № 39 від 24.05.2017, № 89 від 11.09.2017 - діють до 24 грудня 2017 року (включно)}

Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції

41

Інвестиції в асоційовані компанії

410

Інвестиції в асоційовані компанії

4102

А

Інвестиції в асоційовані банки
Призначення рахунку: облік сум інвестицій банку в асоційовані компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані компанії.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення інвестицій; суми переведення їх до іншого портфеля банку.

4103

А

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи
Призначення рахунку: облік сум інвестицій банку в асоційовані компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані компанії.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення інвестицій; суми переведення їх до іншого портфеля банку.

4105

А

Інвестиції в інші асоційовані компанії
Призначення рахунку: облік сум інвестицій банку в асоційовані компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані компанії.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення інвестицій; суми переведення їх до іншого портфеля банку.

4108

А

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії
Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунків проводяться суми отриманих доходів.

42

Інвестиції в дочірні компанії

420

Інвестиції в дочірні компанії

4202

А

Інвестиції в дочірні банки
Призначення рахунку: облік сум інвестицій банку в дочірні компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в дочірні компанії.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення інвестицій; суми переведення їх до іншого портфеля банку.

4203

А

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи
Призначення рахунку: облік сум інвестицій банку в дочірні компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в дочірні компанії.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення інвестицій; суми переведення їх до іншого портфеля банку.

4205

А

Інвестиції в інші дочірні компанії
Призначення рахунку: облік сум інвестицій банку в дочірні компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в дочірні компанії.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення інвестицій; суми переведення їх до іншого портфеля банку.

4208

А

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії
Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів.

43

Нематеріальні активи

430

Нематеріальні активи

4300

А

Нематеріальні активи
Призначення рахунку: облік вартості нематеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних і створених нематеріальних активів; суми їх дооцінки; суми, пов'язані з поліпшенням нематеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості нематеріальних активів, що вибули з балансу; суми їх уцінки.

4309

КА

Накопичена амортизація нематеріальних активів
Призначення рахунку: облік сум накопиченої амортизації нематеріальних активів.
За кредитом рахунку проводиться сума нарахованої амортизації.
За дебетом рахунку проводиться сума накопиченої амортизації нематеріальних активів, що вибули з балансу.

431

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

4310

А

Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами
Призначення рахунку: облік вартості капітальних інвестицій з придбання чи створення нематеріальних активів. Цей рахунок використовується до часу введення в дію нематеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми з придбання чи створення нематеріальних активів до часу введення їх у дію.
За кредитом рахунку проводяться суми введених у дію нематеріальних активів.

432

Гудвіл, що виник у результаті придбання

4321

А

Гудвіл
Призначення рахунку: облік гудвілу, що виникає в покупця в результаті придбання іншої компанії, шляхом об'єднання компаній.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості гудвілу, що виникає в покупця в результаті придбання іншої компанії, шляхом об'єднання компаній.
За кредитом рахунку проводяться суми втрат від зменшення корисності гудвілу.

44

Основні засоби

440

Основні засоби

4400

А

Основні засоби
Призначення рахунку: облік вартості власних та отриманих у фінансовий лізинг (оренду) основних засобів.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних основних засобів; суми їх дооцінки; суми витрат, спрямованих на капітальні інвестиції, що пов'язані з поліпшенням основних засобів.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості основних засобів, що вибули з балансу; суми їх уцінки.

4409

КА

Знос основних засобів
Призначення рахунку: облік сум зносу основних засобів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого зносу.
За дебетом рахунку проводяться суми зносу основних засобів, що вибули з балансу.

441

Інвестиційна нерухомість

4410

А

Інвестиційна нерухомість
Призначення рахунку: облік вартості інвестиційної нерухомості.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаної або створеної інвестиційної нерухомості; суми збільшення вартості (дооцінки) інвестиційної нерухомості.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) інвестиційної нерухомості; суми вартості інвестиційної нерухомості, що вибули з балансу.

4419

КА

Знос інвестиційної нерухомості
Призначення рахунку: облік сум зносу інвестиційної нерухомості.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого зносу.
За дебетом рахунку проводяться суми зносу інвестиційної нерухомості, що вибули з балансу.

443

Капітальні інвестиції за основними засобами

4430

А

Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами
Призначення рахунку: облік сум капітальних інвестицій за незавершеним будівництвом, придбаними основними засобами, а також засобами, що отримані у фінансовий лізинг (оренду) і потребують поліпшення та не введені в експлуатацію.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на придбання, будівництво; суми додаткових вкладень за основними засобами, що потребують поліпшення.
За кредитом рахунку проводяться суми витрат у разі введення в експлуатацію основних засобів.

4431

А

Обладнання, що потребує монтажу
Призначення рахунку: облік вартості придбаного банком обладнання, що потребує монтажу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаного обладнання, що потребує монтажу, переданого в монтаж.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості обладнання, введеного в експлуатацію у встановленому порядку.

45

Інші необоротні матеріальні активи

450

Інші необоротні матеріальні активи

4500

А

Інші необоротні матеріальні активи
Призначення рахунку: облік вартості інших необоротних матеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних інших необоротних матеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості інших необоротних матеріальних активів, що вибули.

4509

КА

Знос інших необоротних матеріальних активів
Призначення рахунку: облік сум нарахованого зносу інших необоротних матеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого зносу інших необоротних матеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми зносу інших необоротних матеріальних активів у разі їх вибуття.

453

Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

4530

А

Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)
Призначення рахунку: облік сум капітальних інвестицій за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду).
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на створення та поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди) до часу його завершення.
За кредитом рахунку проводяться суми завершених капітальних інвестицій у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

{Клас 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 359 від 03.10.2005, № 229 від 22.06.2007, № 3 від 08.01.2013}

Клас 5. Капітал банку

50

Статутний капітал та інші фонди банку

500

Статутний капітал банку

5000

П

Статутний капітал банку
Призначення рахунку: облік статутного капіталу банку. Облік акцій ведеться за номінальною вартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення статутного капіталу.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення статутного капіталу.

{Рахунок 5001 КП виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

5002

КП

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
Призначення рахунку: облік вартості викуплених банком акцій (часток, паїв). Акції обліковуються за номінальною вартістю. Різниця між номінальною вартістю та вартістю викупу списується в межах кредитових залишків спочатку з рахунку 5010, а потім - з рахунку 5022.
За дебетом рахунку проводяться суми викуплених акцій (часток, паїв).
За кредитом рахунку проводяться суми проданих та анульованих акцій (часток, паїв).

{Рахунок 5003 П виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

5004

П

Незареєстрований статутний капітал.
Призначення рахунку: облік сум коштів, що отримані від засновників (акціонерів, учасників) банку за акціями або паями, а також сум прибутку або його частини до реєстрації статутного капіталу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані банком в оплату акцій або паїв до реєстрації статутного капіталу.
За дебетом рахунку проводяться суми зареєстрованого статутного капіталу або суми, що повертаються в разі відмови в погодженні статуту банку

501

Емісійні різниці та додаткові внески

5010

П

Емісійні різниці
Призначення рахунку: облік сум витрат на операцію; різниці між номінальною вартістю акції та ціною її розміщення. Під час подальшого викупу власних акцій різниця між номінальною вартістю та ціною викупу акцій списується з цього самого рахунку в межах залишку.
За кредитом рахунку проводяться суми позитивної різниці в разі первинного та подальшого розміщення акцій.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на операцію; суми списання різниці між ціною викупу та номінальною вартістю акцій у межах залишку під час викупу власних акцій.

5011

АП

Операції з акціонерами
Призначення рахунку: облік суми прибутків або збитків від операцій з акціонерами.
За дебетом рахунку проводиться перерахування отриманої суми прибутку за рішенням акціонерів банку або суми збитку від операцій з акціонерами.
За кредитом рахунку проводиться сума прибутку від операцій з акціонерами або суми покриття збитку за рішенням акціонерів.


502

Загальні резерви та фонди банку

5020

П

Загальні резерви
Призначення рахунку: облік загальних резервів, що створені за рішенням акціонерів (учасників) під різні ризики.
За кредитом рахунку проводяться суми прибутку, що спрямовані на формування резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів.

5021

П

Резервні фонди
Призначення рахунку: облік резервних фондів банку. Фонди створюються згідно із законодавством України. Резервні фонди банку утворюються за рахунок прибутку. Кошти резервних фондів призначені для покриття можливих збитків та інших витрат. Відрахування в резервні фонди здійснюється в розмірах, передбачених законодавством України.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень у резервні фонди.
За дебетом рахунку проводяться суми на покриття збитків та інших витрат, передбачених законодавством України.

5022

П

Інші фонди банку
Призначення рахунку: облік інших фондів банку, що створені за рахунок прибутку.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень в інші фонди банку.
За дебетом рахунку проводяться суми на покриття збитків звітного та/або минулих років; суми відрахувань до загальних і резервних фондів; суми списань емісійних різниць у разі недостатності коштів на рахунку 5010; суми сплати дивідендів за привілейованими акціями та інші суми відповідно до законодавства України.

503

Результати минулих років

5030

П

Нерозподілені прибутки минулих років
Призначення рахунку: облік сум прибутків минулих років до їх розподілу.
За кредитом рахунку відображаються суми прибутків минулих років; перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок вартості активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття, суми коригування внаслідок зміни облікової політики та виправлення суттєвих помилок.
За дебетом рахунку відображаються суми розподіленого прибутку згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) відповідно до законодавства України, суми коригування внаслідок зміни облікової політики та виправлення суттєвих помилок.

5031

А

Непокриті збитки минулих років
Призначення рахунку: облік сум збитків минулих років до їх покриття.
За дебетом рахунку відображаються суми непокритих збитків минулих років, суми коригування внаслідок зміни облікової політики та виправлення суттєвих помилок.
За кредитом рахунку відображаються суми покриття збитків минулих років, суми коригування внаслідок зміни облікової політики та виправлення суттєвих помилок.

504

Результати звітного року

5040

П

Прибуток звітного року
Призначення рахунку: облік прибутку звітного року.
За кредитом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року.
За дебетом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків витрат звітного року; суми розподілу прибутку; суми нерозподіленого прибутку на рахунок 5030.

5041

А

Збиток звітного року
Призначення рахунку: облік збитку звітного року.
За дебетом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків витрат звітного року.
За кредитом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року; суми покриття збитку; суми збитків на рахунок 5031 до їх покриття.

51

Результати переоцінки

510

Результати переоцінки

5100

П

Результати переоцінки основних засобів
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки основних засобів.
За кредитом рахунку проводяться суми дооцінки основних засобів і відновлення їх корисності; суми визнаних відстрочених податків за результатами уцінки основних засобів.
За дебетом рахунку проводяться суми уцінки основних засобів і втрат від зменшення їх корисності; суми перевищення попередніх дооцінок залишкової вартості об'єктів основних засобів і відновлення їх корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості та втрат від зменшення їх корисності за кожним об'єктом, що раніше був переоцінений, у разі його вибуття; суми визнаних відстрочених податків за результатами дооцінки основних засобів.

5101

П

Результати переоцінки нематеріальних активів
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки нематеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми дооцінки нематеріальних активів і відновлення їх корисності.
За дебетом рахунку проводяться суми уцінки нематеріальних активів і втрат від зменшення їх корисності; суми перевищення попередніх дооцінок залишкової вартості об'єктів нематеріальних активів і відновлення їх корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості та втрат від зменшення їх корисності за кожним об'єктом, що раніше був переоцінений, у разі його вибуття.

5102

АП

Результати переоцінки фінансових інструментів у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості фінансових інструментів, що обліковуються у портфелі банку на продаж до часу їх реалізації.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості фінансових інструментів, що обліковуються в портфелі банку на продаж за справедливою вартістю, суми раніше визнаних дооцінок у разі реалізації фінансових інструментів.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості фінансових інструментів, що обліковуються в портфелі банку на продаж за справедливою вартістю, суми раніше визнаних уцінок у разі визнання зменшення корисності фінансових інструментів або їх реалізації.

{Рахунок 5103 П виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

5103

П

Результати переоцінки інвестицій в асоційовані компанії
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки інвестицій в асоційовані компанії до часу реалізації інвестицій.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості інвестицій в асоційовані компанії на частку інвестора в сумі зміни величини власного капіталу об'єкта інвестування.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості інвестицій в асоційовані компанії на частку інвестора в сумі зміни величини капіталу об'єкта інвестування; суми дооцінки в разі реалізації інвестицій.

5104

АП

Результати переоцінки за операціями хеджування
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки інструментів хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості інструменту хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості інструменту хеджування.

5105

АП

Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання
Призначення рахунку: облік результатів коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання за операціями з акціонерами.
За дебетом рахунку проводиться сума збитку під час первісного визнання фінансового інструменту за операціями з акціонерами банку не за справедливою вартістю.
За кредитом рахунку проводиться сума прибутку під час первісного визнання фінансового інструменту за операціями з акціонерами банку не за справедливою вартістю.

52

Приписний капітал філії іноземного банку

520

Приписний капітал філії іноземного банку

5200

П

Приписний капітал філії іноземного банку
Призначення рахунку: облік приписного капіталу філії іноземного банку.
За кредитом рахунку проводяться суми грошових коштів, наданих іноземним банком філії для її акредитації; суми збільшення приписного капіталу.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення приписного капіталу.

{Клас 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку № 556 від 17.11.2004, № 359 від 03.10.2005, № 229 від 22.06.2007, № 227 від 08.06.2012, № 3 від 08.01.2013, № 359 від 16.06.2014, № 402 від 22.06.2015, № 826 від 26.11.2015}

Клас 6. Доходи

Доходи банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класу 6 "Доходи" наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:

за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 "Прибуток звітного року";

за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041 "Збиток звітного року".

За кредитом рахунків проводяться суми нарахованих, отриманих доходів, що належать до звітного періоду.

За дебетом рахунків проводяться суми зменшення доходів, що виникають за операціями; суми, що списуються під час формування результату роботи за звітний рік.

60

Процентні доходи

600

Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України

6000

АП

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України

6002

АП

Процентні доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо

6003

АП

Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України

601

Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

6010

АП

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках

6011

АП

Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках

6012

АП

Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

6013

АП

Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

6014

АП

Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам

6015

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо

6016

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам

6017

АП

Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам

6018

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам

602

Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

6020

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

6021

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

6022

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

6023

АП

Процентні доходи за операціями з факторингу із суб'єктами господарювання

6026

АП

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

{Рахунок 6027 АП виключено на підставі Постанови Національного банку № 184 від 21.05.2013}

6028

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання

6029

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання.

603

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

6030

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

6031

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

6032

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

6033

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

604

Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам

6040

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

6042

АП

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

6044

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам

6045

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

6046

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

605

Процентні доходи за цінними паперами

6050

АП

Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

6051

АП

Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

6052

АП

Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж

6053

АП

Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення

6054

АП

"Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

6055

АП

"Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

6056

АП

Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

6057

АП

Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку

608

Процентні доходи за операціями з філіями банку

6080

АП

Процентні доходи за операціями з філіями банку

609

Інші процентні доходи

6096

АП

Процентні доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу

6099

АП

Інші процентні доходи

61

Комісійні доходи

610

Комісійні доходи за операціями з банками

6100

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

6101

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

6103

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6104

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

6106

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

6108

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

6109

П

Інші комісійні доходи за операціями з банками

611

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6110

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

6111

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6113

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6114

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

6116

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

6118

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6119

П

Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

618

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

6180

П

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

62

Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу

620

Результат від переоцінки

6201

АП

Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів

6202

АП

Результат від переоцінки цінних паперів за операціями репо з банками

6203

АП

Результат від переоцінки цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

6204

АП

Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів

6205

АП

Результат від переоцінки придбаних опціонних контрактів

6206

АП

Результат від переоцінки форвардних контрактів

6207

АП

Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів

6208

АП

Результат від переоцінки валютних своп-контрактів

6209

АП

Результат від переоцінки процентних своп-контрактів

621

Результат від операцій з купівлі-продажу

6211

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу інших похідних фінансових інструментів

6212

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу цінних паперів за операціями репо з банками

6213

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

6214

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів

6215

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу придбаних опціонних контрактів

6216

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу форвардних контрактів

6217

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів

6218

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу валютних своп-контрактів

6219

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу процентних своп-контрактів

63

Інші операційні доходи

630

Дохід у вигляді дивідендів

6300

П

Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

6301

П

Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

6302

П

Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії

6303

П

Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії

{Групу рахунків 631 розділу 63 виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

631

Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

6310

П

Дохід від інвестицій в асоційовані компанії

6311

П

Дохід від інвестицій у дочірні компанії.

638

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

6380

П

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

639

Інші операційні доходи

6390

П

Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

6391

АП

Результат переоцінки об'єкта хеджування

6392

АП

Результат переоцінки інструменту хеджування

6393

АП

Результат від продажу цінних паперів та інших фінансових інвестицій з портфеля банку на продаж

6394

П

Доходи від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

6395

П

Доходи від оперативного лізингу (оренди)

6396

П

Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру

6397

П

Штрафи, пені, що отримані банком

6398

П

Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

6399

П

Інші операційні доходи

64

Інші доходи

649

Інші доходи

6490

П

Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів

6499

П

Інші доходи

65

Комісійні доходи

650

Комісійні доходи за операціями з банками

6500

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

6501

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

6503

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6504

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

6506

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

6508

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

6509

П

Інші комісійні доходи за операціями з банками

651

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6510

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

6511

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6513

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6514

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

6516

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

6518

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6519

Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

652

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

6520

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

67

Повернення списаних активів

671

Повернення списаних активів

6710

П

Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками

6711

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків

6712

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам

6713

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж

6714

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

6715

П

Повернення раніше списаної безнадійної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку

6717

П

Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років

{Розділ рахунків 68 "Непередбачені доходи" класу 6 "Доходи" виключено на підставі Постанови Правління Національного банку № 76 від 06.03.2006}

{Клас 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку № 457 від 01.12.2005, № 76 від 06.03.2006, № 229 від 22.06.2007, № 310 від 31.08.2007, № 482 від 27.12.2007, № 44 від 04.02.2009, № 227 від 08.06.2012, № 3 від 08.01.2013, № 402 від 22.06.2015, № 826 від 26.11.2015, № 345 від 14.06.2016, № 39 від 24.05.2017, № 89 від 11.09.2017- діють до 24 грудня 2017 року(включно)}

Клас 7. Витрати

Витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класу 7 "Витрати" наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:

за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 "Прибуток звітного року";

за умови перевищення витрат на доходами - на рахунок 5041 "Збиток звітного року".

За дебетом рахунків проводяться суми витрат, які належать до звітного періоду.

За кредитом рахунків проводяться суми зменшення витрат і суми витрат, що списуються під час формування результату роботи за звітний рік.

70

Процентні витрати

700

Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України

7000

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку України

7002

АП

Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операціями репо

7003

АП

Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

7004

АП

Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

7005

АП

Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України

7006

АП

Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України

701

Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків

7010

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків

7011

АП

Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків

7012

АП

Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) інших банків

7013

АП

Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами) інших банків

7014

АП

Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків

7015

АП

Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо

7016

АП

Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків

7017

АП

Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від інших банків

702

Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання

7020

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

7021

АП

Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання

7028

АП

Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)

703

Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

7030

АП

Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

704

Процентні витрати за операціями з фізичними особами

7040

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

7041

АП

Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб

705

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

7050

АП

Процентні витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів

7051

АП

Процентні витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів

7052

АП

Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком

7053

АП

Процентні витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком

7054

АП

Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

7055

АП

Процентні витрати за зобов'язаннями за привілейованими акціями, емітованими банком

7057

АП

Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

706

Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

7060

АП

Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

7061

АП

Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

707

Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами

7070

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ

7071

АП

Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ

708

Процентні витрати за операціями з філіями банку

7080

АП

Процентні витрати за операціями з філіями банку

709

Інші процентні витрати

7096

АП

Процентні витрати за субординованим боргом

7099

АП

Інші процентні витрати

71

Комісійні витрати

710

Комісійні витрати

7100

А

Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

7101

А

Комісійні витрати на кредитне обслуговування

7103

А

Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

7104

А

Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

7106

А

Комісійні витрати на довірче обслуговування

7108

А

Комісійні витрати за позабалансовими операціями

7109

А

Інші комісійні витрати

718

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

7180

А

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

73

Інші операційні витрати

{Групу рахунків 731 розділу 73 виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

731

Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

7310

А

Витрати від інвестицій в асоційовані компанії

7311

А

Витрати від інвестицій у дочірні компанії.

738

Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

7380

А

Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

739

Інші операційні витрати

7390

А

Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

7391

А

Витрати на інкасацію та перевезення цінностей

7392

А

Витрати на аудит

7394

А

Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

7395

А

Витрати на оперативний лізинг (оренду)

7396

А

Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру

7397

А

Штрафи, пені, що сплачені банком

7398

А

Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

7399

А

Інші операційні витрати

74

Загальні адміністративні витрати

740

Витрати на утримання персоналу

7400

А

Основна і додаткова заробітна плата

7401

А

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

7403

А

Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

7404

А

Витрати на підготовку кадрів

7405

А

Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

7409

А

Інші витрати на утримання персоналу

741

Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

7410

А

Податок на додану вартість

7411

А

Податок на землю

7418

А

Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

7419

А

Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

742

Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів

7420

А

Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів

7421

А

Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)

7423

А

Амортизація

743

Інші експлуатаційні та господарські витрати

7430

А

Витрати на комунальні послуги

7431

А

Господарські витрати

7432

А

Витрати на охорону

7433

А

Інші експлуатаційні витрати

744

Витрати на телекомунікації

7440

А

Витрати на СЕП

7441

А

Витрати на інші системи банківського зв'язку

7442

А

Поштово-телефонні витрати

745

Інші адміністративні витрати

7452

А

Витрати на відрядження

7454

А

Представницькі витрати

7455

А

Витрати на маркетинг і рекламу

7456

А

Спонсорство та доброчинність

7457

А

Інші адміністративні витрати

749

Інші витрати

7490

А

Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

7491

АП

Втрати від уцінки запасів на продаж

7499

А

Інші витрати

75

Комісійні витрати

750

Комісійні витрати

7500

А

Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

7501

А

Комісійні витрати на кредитне обслуговування

7503

А

Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

7504

А

Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

7506

А

Комісійні витрати на довірче обслуговування

7508

А

Комісійні витрати за позабалансовими операціями

7509

А

Інші комісійні витрати

752

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

7520

А

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

77

Відрахування в резерви

770

Відрахування в резерви

7700

АП

Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

7701

АП

Відрахування в резерви під заборгованість інших банків

7702

АП

Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

7703

АП

Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

7704

АП

Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

7705

АП

Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку

7706

АП

Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат

772

Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

7720

АП

Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

79

Податок на прибуток

790

Податок на прибуток

7900

АП

Податок на прибуток

{Клас 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку № 222 від 16.06.2005, № 76 від 06.03.2006, № 229 від 22.06.2007, № 482 від 27.12.2007, № 227 від 08.06.2012, № 3 від 08.01.2013, № 402 від 22.06.2015, № 345 від 14.06.2016, № 39 від 24.05.2017, № 89 від 11.09.2017- діють до 24 грудня 2017 року(включно)}

Клас 8. Управлінський облік

Клас 9. Позабалансові рахунки

90

Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій

900

Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам

9000

А

Гарантії, що надані банкам
Призначення рахунку: облік усіх видів гарантій і поручительств, що надані банкам. За цим рахунком здійснюється облік як простих гарантій, так і гарантій, для яких отримані контргарантії, що обліковуються за рахунками 9015 або 9036.
За дебетом рахунку проводяться суми гарантій і поручительств, що надані банкам.
За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних гарантій і поручительств після закінчення строку їх дії; суми виплачених гарантій і поручительств.

9001

А

Підтверджені акредитиви
Призначення рахунку: облік підтверджених банком акредитивів та наданих рамбурсних зобов'язань. Цей рахунок не використовується банком, що відкрив акредитив (банком-емітентом).
За дебетом рахунку проводяться суми підтверджених акредитивів та наданих рамбурсних зобов'язань.
За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних акредитивів після закінчення строку їх дії, суми виплачених акредитивів та виконаних рамбурсних зобов'язань.

9002

А

Акцепти, що надані банкам
Призначення рахунку: рахунок відкривається в банку, який акцептує платіжний документ на користь іншого банку.
За дебетом рахунку проводяться суми акцептованих документів.
За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних акцептів після закінчення строку їх дії; або виплачених зобов'язань за акцептами.

9003

А

Авалі, що надані банкам
Призначення рахунку: облік авалів, що надані банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих авалів.
За кредитом рахунку проводяться суми списання авалів після оплати векселя платником або в разі виконання зобов'язання за наданим авалем.

901

Гарантії, що отримані від банків

9010

П

Прості гарантії, що отримані від банків
Призначення рахунку: облік простих гарантій і поручительств, що отримані від банків, для яких не існує пов'язаної гарантії або поручительства, виданих іншому контрагенту.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих гарантій і поручительств.
За дебетом рахунку проводяться суми використаних гарантій і поручительств; суми невикористаних гарантій після закінчення строку їх дії.

9015

П

Контргарантії, що отримані від банків
Призначення рахунку: облік гарантій, що отримані від банків, для яких існує пов'язана гарантія, видана іншому контрагенту і яка обліковується за рахунками 9000 або 9020.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих контргарантій.
За дебетом рахунку проводяться суми використаних контргарантій, суми невикористаних контргарантій після закінчення строку їх дії.

902

Гарантії, що надані клієнтам

9020

А

Гарантії, що надані клієнтам
Призначення рахунку: облік наданих клієнтам (крім банків) гарантій і поручительств. Гарантії, що надані банкам як забезпечення кредитів, отриманих клієнтами, позичальниками цих банків, проводяться як гарантії, що надані клієнтам. За цим рахунком здійснюється облік як простих гарантій, так і гарантій, для яких існує відповідна отримана контргарантія, що обліковується за рахунком 9015 або 9036.
За дебетом рахунку проводяться суми гарантій, що надані клієнтам.
За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних гарантій після закінчення їх дії; суми використаних гарантій.

9023

А

Авалі, що надані клієнтам
Призначення рахунку: облік авалів, що надані клієнтам (крім банків).
За дебетом рахунку проводяться суми наданих авалів.
За кредитом рахунку проводяться суми списання авалів після оплати векселя платником або в разі виконання зобов'язання за наданим авалем.

903

Гарантії, що отримані від клієнтів

9030

П

Прості гарантії, що отримані від Уряду України

9031

П

Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України
Призначення рахунків: облік простих гарантій і поручительств, що отримані від Уряду України або клієнтів. Для цих гарантій і поручительств немає гарантії, що видана іншому контрагенту.
За кредитом рахунків проводяться суми отриманих гарантій і поручительств.
За дебетом рахунків проводяться суми невикористаних гарантій після закінчення їх строку дії; суми використаних гарантій і поручительств.

9036

П

Контргарантії, що отримані від клієнтів
Призначення рахунку: облік контргарантій і поручительств, що отримані від клієнтів. Для цих гарантій і поручительств існує пов'язана гарантія, що видана іншому контрагенту та яка обліковується за рахунком 9000 або 9020.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих контргарантій і поручительств.
За дебетом рахунку проводяться суми використаних контргарантій і поручительств; суми невикористаних гарантій після закінчення строку їх дії.

91

Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані

910

Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

9100

А

Зобов'язання з кредитування, що надані банкам
Призначення рахунку: облік кредитних ліній та інших зобов'язань перед банками.
За дебетом рахунку проводяться суми зобов'язань з кредитування.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних зобов'язань (використана частина кредитів, що переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов'язань після закінчення строку дії кредитного договору.

911

Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

9110

П

Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків
Призначення рахунку: облік усіх видів зобов'язань з кредитування, що отримані від банків.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих зобов'язань з кредитування.
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних (використана частина кредитів, що переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов'язань після закінчення строку їх дії.

9111

П

Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій
Призначення рахунку: облік усіх видів зобов'язань з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих зобов'язань з кредитування.
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних зобов'язань (використана частина кредитів, яка переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов'язань після закінчення строку їх дії.

912

Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

9122

А

Непокриті акредитиви
Призначення рахунку: облік непокритих безвідкличних акредитивів у банку-емітенті. Цей рахунок також використовується в разі акцепту банком-емітентом або за його дорученням платіжних документів за акредитивом.
За дебетом рахунку проводяться суми відкритих непокритих акредитивів; суми акцептів щодо акредитивів.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних акредитивів; суми сплачених зобов'язань за ними.

9129

А

Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам
Призначення рахунку: облік зобов'язань з кредитування клієнтів.
За дебетом рахунку проводяться суми виданих зобов'язань.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних зобов'язань; суми невикористаних зобов'язань після закінчення строку дії кредитного договору.

92

Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

920

Валюта та банківські метали до отримання

9200

А

Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот
Призначення рахунку: облік сум купленої національної, іноземної валюти та банківських металів, розрахунки за якими відстрочуються з часу укладення договору на строк не більший, ніж звичайний для валютного ринку (як правило, не більше двох операційних днів).
За дебетом рахунку проводяться суми купленої, але неотриманої валюти та вартість банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманої валюти та банківських металів.

9201

А

Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення форвардного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

9202

А

Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки
Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення форвардного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту

9203

А

Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення опціонного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

9204

А

Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення опціонного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту

9206

А

Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення ф'ючерсного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

9207

А

Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення ф'ючерсного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту

9208

А

Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами";
Призначення рахунку: облік валюти та банківських металів до отримання між датою укладення валютного своп-контракту та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів до отримання
За кредитом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту

921

Валюта та банківські метали до відправлення

9210

П

Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот
Призначення рахунку: облік проданої національної, іноземної валюти та банківських металів між датою укладення договору і датою здійснення поставки за операціями спот.
За кредитом рахунку проводяться суми проданої, але невідправленої валюти та банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми поставленої валюти та банківських металів.

9211

П

Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення форвардного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

9212

П

Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення форвардного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту

9213

П

Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення опціонного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

9214

П

Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення опціонного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту

9216

П

Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення ф'ючерсного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

9217

П

Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення ф'ючерсного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту

9218

П

Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами
Призначення рахунку: облік валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення валютного своп-контракту та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту

93

Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

930

Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу

9300

А

Вимоги за андеррайтингом цінних паперів
Призначення рахунку: облік зобов'язань емітентів цінних паперів з андеррайтингу, тобто прав вимоги на отримання обумовленої суми цінних паперів після закінчення їх випуску. На цьому рахунку обліковується вартість цінних паперів до отримання з часу підписання договору до закінчення строку здійснення передплати на цінні папери. За цим рахунком обліковуються тільки письмові зобов'язання.
За дебетом рахунку проводиться вартість цінних паперів до отримання.
За кредитом рахунку проводиться вартість отриманих цінних паперів; суми зменшення зобов'язань після реєстрації емісії.

931

Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу

9310

П

Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів
Призначення рахунку: облік вартості цінних паперів за договорами андеррайтингу, що мають бути розміщені банком-емітентом. На цьому рахунку обліковується вартість цінних паперів з часу підписання договору до закінчення строку здійснення передплати на цінні папери. За цим рахунком обліковуються тільки письмові зобов'язання.
За кредитом рахунку проводиться вартість цінних паперів, що розміщені банком.
За дебетом рахунку проводиться вартість відправлених цінних паперів після закінчення емісії.

935

Активи до отримання

9350

А

Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами
Призначення рахунку: облік сум куплених або розміщених активів (цінних паперів, депозитів тощо), розрахунки за якими відстрочуються з часу укладення договору на строк не більший, ніж звичайний для відповідного ринку.
За дебетом рахунку проводяться суми куплених або розміщених активів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих активів.

9351

А

Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення форвардного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

9352

А

Активи до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення форвардного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту

9353

А

Активи до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення опціонного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

9354

А

Активи до отримання за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення опціонного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту

9356

А

Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення ф'ючерсного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

9357

А

Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення ф'ючерсного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту

9358

А

Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами
Призначення рахунку: облік грошових потоків до отримання між датою укладення процентного своп-контракту та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми грошових потоків до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми грошових потоків після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

9359

А

Активи до отримання за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення контракту за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту

936

Активи до відправлення

9360

П

Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами
Призначення рахунку: облік сум проданих активів до відправлення (наприклад, продаж цінних паперів тощо) або залучених депозитів від дати укладення договору на строк не більший, ніж звичайний для відповідного ринку.
За кредитом рахунку проводяться суми проданих активів до відправлення; суми залучених депозитів, розрахунки за якими відстрочуються.
За дебетом рахунку проводяться суми відправлених активів або суми залучених депозитів.

9361

П

Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення форвардного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

9362

П

Активи до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення форвардного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту

9363

П

Активи до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення опціонного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

9364

П

Активи до відправлення за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення опціонного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту

9366

П

Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення ф'ючерсного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

9367

П

Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення ф'ючерсного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту

9368

П

Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами
Призначення рахунку: облік грошових потоків до відправлення між датою укладення процентного своп-контракту та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми грошових потоків до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми грошових потоків після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту";

9369

П

Активи до відправлення за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення контракту за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту

95

Інші зобов'язання і вимоги

950

Отримана застава

9500

А

Отримана застава
Призначення рахунку: облік отриманих застав усіх видів, крім застави за складськими свідоцтвами та іпотеки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості заставленого майна.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості заставленого майна під час повернення кредитів; суми пошкодження та знецінення заставленого майна; суми реалізації заставленого майна тощо.

9501

А

Заставна за іпотечними кредитами
Призначення рахунку: облік заставної, виданої умовами іпотечного договору.
За дебетом рахунку проводяться суми виданої заставної.
За кредитом рахунку проводяться суми списаної заставної.

9503

А

Застава за складськими свідоцтвами
Призначення рахунку: облік застави, оформленої складськими свідоцтвами.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманої застави.
За кредитом рахунку проводяться суми списаної застави після закінчення строку або отримання заставодержателем платежу (від реалізації застави).

951

Надана застава

9510

П

Надана застава
Призначення рахунку: облік активів, наданих заставодавцем у заставу.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості активів, наданих у заставу.
За дебетом рахунку проводяться суми списання наданих у заставу активів після повернення кредиту або в разі реалізації заставленого майна.

952

Іпотека

9520

А

Земельні ділянки

9521

А

Нерухоме майно житлового призначення

9523

А

Інші об'єкти нерухомого майна
Призначення рахунків: облік іпотеки як забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості предмета іпотеки для забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості предмета іпотеки в разі припинення основного зобов'язання, реалізації предмета іпотеки відповідно до законодавства України, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, визнання іпотечного договору недійсним, знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), за умови невідновлення її іпотекодавцем, наявності інших підстав, передбачених законодавством України.

953

Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

9530

П

Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком
Призначення рахунку: облік вартості наданого забезпечення щодо запасів готівки, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.
За кредитом рахунку проводяться суми наданого забезпечення за запасами готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.
За дебетом рахунку проводяться суми списання наданого забезпечення за запасами готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.

96

Списана заборгованість та кошти до повернення

960

Не сплачені в строк доходи

9600

А

Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками

9601

А

Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами
Призначення рахунків: облік списаних за рахунок спеціальних резервів сум нарахованих, але не отриманих доходів.
За дебетом рахунків проводяться суми нарахованих, але неотриманих доходів, що списані за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунків проводяться суми отриманих доходів або списаних у встановленому порядку.

961

Списана у збиток заборгованість за активами

9610

А

Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках
Призначення рахунку: облік сум заборгованості за коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках (вклади (депозити) на вимогу) та списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості за коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках (вклади (депозити) на вимогу) та списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли як погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку.

9611

А

Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями
Призначення рахунків: облік сум заборгованості за кредитними операціями банків, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку.

9613

А

Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами
Призначення рахунку: облік сум заборгованості за операціями з цінними паперами, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості за операціями з цінними паперами, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку.

9615

А

Списана у збиток дебіторська заборгованість
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку.

9617

А

Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

9618

А

Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами
Призначення рахунків: облік сум заборгованості за іншими активами, що списані з балансу.
За дебетом рахунків проводяться суми заборгованості за іншими активами, що списані з балансу.
За кредитом рахунків проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку.

962

Кошти до повернення

9620

А

Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії
Призначення рахунку: облік валютних коштів підприємств та організацій.
За дебетом рахунку проводяться суми валютних коштів підприємств та організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів.

9621

А

Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії
Призначення рахунку: облік валютних коштів фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії та кореспондентських рахунках банків, які здійснювали розрахунки через Зовнішекономбанк Росії.
За дебетом рахунку проводяться суми валютних коштів фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів.

97

Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

970

Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

9702

А

Цінні папери на зберіганні
Призначення рахунку: облік цінних паперів клієнтів на зберіганні.
За дебетом рахунку проводяться суми цінних паперів, переданих банку на зберігання, за їх номінальною вартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми цінних паперів, повернених клієнтам банку згідно з договором про зберігання.

9703

А

Інші активи на зберіганні
Призначення рахунку: облік інших активів клієнтів на зберіганні.
За дебетом рахунку проводяться суми інших активів, переданих банку на зберігання, за їх номінальною вартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми інших активів, повернених клієнтам банку згідно з договором про зберігання.

9704

А

Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)
Призначення рахунку: облік цінних паперів клієнтів, що придбані банком згідно з договором доручення на купівлю.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості цінних паперів, що придбані банком або передані банку для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми цінних паперів, що реалізовані банком згідно з договором доручення на продаж або передані клієнтам відповідно до договору доручення на купівлю.

971

Документи з приватизації - житлові чеки

9710

А

Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків
Призначення рахунку: облік емісії приватизаційних житлових чеків.
За дебетом рахунку проводиться сума емісії.
За кредитом рахунку проводиться списання емісії після її зарахування на позабалансовий рахунок 9711 ВАТ "Ощадбанк".

9711

А

Житлові чеки в установах ВАТ "Ощадбанк"
Призначення рахунку: облік житлових чеків з приватизації в установах ВАТ "Ощадбанк".
За дебетом рахунку проводяться суми, що надійшли від Національного банку України або від вищої установи ВАТ "Ощадбанк", суми індексації номінальної вартості приватизаційних житлових чеків.
За кредитом рахунку проводяться суми прийнятих від клієнтів приватизаційних платіжних доручень для перерахування суми житлових чеків з депозитного рахунку на рахунок відповідного позабюджетного фонду приватизації чи фінансового посередника.

9712

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації

9713

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9714

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць
Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли від приватизації Державного житлового фонду під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунків проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, які надійшли на оплату приватизованого житла.
За кредитом рахунків проводиться списання вартості житлових чеків після перевірки тотожності залишків з даними Державного фонду приватизації.

9715

А

Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за житловими чеками
Призначення рахунку: облік операцій за житловими чеками установ ВАТ "Ощадбанк" за придбані об'єкти приватизації. Рахунок у кінці операційного дня закривається. Рахунок відкривається на балансі ВАТ "Ощадбанк".
За дебетом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за житловими чеками, надані філіями ВАТ "Ощадбанк".
За кредитом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за житловими чеками, які підлягають відсиланню безпосередньо установі банку отримувача коштів (за місцезнаходженням відповідних позабюджетних фондів приватизації) з проміжним відображенням за рахунком 9770.

9717

А

Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників
Призначення рахунку: облік сум житлових чеків громадян, що акумульовані на рахунках фінансових посередників.
За дебетом рахунку проводяться суми житлових чеків, що надійшли на рахунки фінансових посередників.
За кредитом рахунку проводяться суми житлових чеків, що перераховані за придбані об'єкти приватизації.

9718

А

Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації Призначення рахунку: облік сум житлових чеків, що акумульовані для приватизації майна державних підприємств.
За дебетом рахунку проводяться суми житлових чеків, що надійшли для приватизації майна державних підприємств.
За кредитом рахунку проводяться суми житлових чеків, що перераховані на оплату приватизованого майна державних підприємств.

972

Документи з приватизації - майнові сертифікати

9720

А

Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів
Призначення рахунку: облік емісії приватизаційних майнових сертифікатів.
За дебетом рахунку проводиться сума емісії.
За кредитом рахунку проводиться списання емісії в разі перерахування її установам ВАТ "Ощадбанк".

9721

А

Майнові сертифікати в установах ВАТ "Ощадбанк"
Призначення рахунку: облік майнових сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми майнових сертифікатів, що надійшли від Національного банку України або від вищої установи ВАТ "Ощадбанк"; суми індексації номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів.
За кредитом рахунку проводяться суми прийнятих від клієнтів приватизаційних платіжних доручень для перерахування сертифікатів з депозитного рахунку на рахунок відповідного позабюджетного фонду приватизації чи фінансового посередника.

9722

А

Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації

9723

А

Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9724

А

Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць
Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли від приватизації державних підприємств під час розрахунків майновими сертифікатами.
За дебетом рахунків проводиться сума номінальної вартості майнових сертифікатів, що надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунків проводиться списання сум майнових сертифікатів після перевірки тотожності залишків з даними Фонду державного майна.

9725

А

Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за майновими сертифікатами
Призначення рахунку: облік операцій за майновими сертифікатами установ ВАТ "Ощадбанк" за придбані об'єкти приватизації. Рахунок у кінці операційного дня закривається. Рахунок відкривається на балансі ВАТ "Ощадбанк".
За дебетом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за майновими сертифікатами, що надані установами ВАТ "Ощадбанк".
За кредитом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за майновими сертифікатами, що підлягають відсиланню безпосередньо установі банку одержувача коштів (за місцезнаходженням відповідних позабюджетних фондів приватизації).

9726

А

Бланки приватизаційних майнових сертифікатів
Призначення рахунку: облік бланків приватизаційних майнових сертифікатів. Рахунок відкривається на балансі ВАТ "Ощадбанк".
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості бланків майнових сертифікатів, що надійшли.
За кредитом рахунку проводяться суми виданих громадянам приватизаційних майнових сертифікатів, а також суми недостач бланків майнових сертифікатів.

9727

А

Приватизаційні майнові сертифікати, що акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна
Призначення рахунку: облік сум майнових сертифікатів громадян, що акумульовані на рахунках фінансових посередників.
За дебетом рахунку проводяться суми майнових сертифікатів, що надійшли на рахунки фінансових посередників.
За кредитом рахунку проводяться суми майнових сертифікатів, що перераховані за придбані об'єкти приватизації.

9728

А

Майнові сертифікати, що акумульовані для розрахунків за приватизоване житло
Призначення рахунку: облік сум майнових сертифікатів, що акумульовані для приватизації державного житлового фонду.
За дебетом рахунку проводяться суми майнових сертифікатів, що надійшли для приватизації житла.
За кредитом рахунку проводяться суми майнових сертифікатів, що перераховані на оплату приватизованого житла.

973

Документи з приватизації - земельні бони

9731

А

Земельні бони в установах ВАТ "Ощадбанк"
Призначення рахунку: облік земельних бонів.
За дебетом рахунку проводяться суми земельних бонів, що надійшли від Національного банку України або від вищої установи ВАТ "Ощадбанк"; суми індексації номінальної вартості земельних бонів.
За кредитом рахунку проводяться суми прийнятих від клієнтів приватизаційних платіжних доручень для перерахування земельних бонів з депозитного рахунку на рахунок відповідного позабюджетного фонду приватизації чи фінансового посередника.

9733

А

Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9734

А

Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць
Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли від продажу об'єктів приватизації до фондів приватизації під час розрахунків земельними бонами.
За дебетом рахунків проводиться сума номінальної вартості земельних бонів, що надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунків проводиться списання земельних бонів після перевірки тотожності залишків з даними Фонду державного майна.

9735

А

Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за земельними бонами
Призначення рахунку: облік операцій із земельними бонами установ ВАТ "Ощадбанк" за придбані об'єкти приватизації. Рахунок у кінці операційного дня закривається. Рахунок відкривається на балансі ВАТ "Ощадбанк".
За дебетом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за земельними бонами, що надані установами ВАТ "Ощадбанк".
За кредитом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за земельними бонами, що підлягають відсиланню безпосередньо установі банку одержувача коштів (за місцезнаходженням відповідних позабюджетних фондів приватизації).

9737

А

Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових посередників
Призначення рахунку: облік сум земельних бонів громадян, що акумульовані на рахунках фінансових посередників.
За дебетом рахунку проводяться суми земельних бонів, що надійшли на рахунки фінансових посередників.
За кредитом рахунку проводяться суми земельних бонів, що перераховані за придбані об'єкти приватизації.

974

Інші розрахунки

9740

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно

9741

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно

9742

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно
Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли до фондів приватизації від приватизації майна державних підприємств під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунків проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунків проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації.

9743

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло

9744

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло

9745

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло
Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду під час розрахунків майновими сертифікатами.
За дебетом рахунків проводиться сума номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду.
За кредитом рахунків проводиться сума приватизаційних майнових сертифікатів, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації.

9746

А

Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації
Призначення рахунку: облік приватизаційних документів (майнових і компенсаційних сертифікатів, житлових чеків), що прийняті від фізичних осіб в обмін на сертифікати, акції інвестиційних компаній згідно з укладеними договорами.

975

Документи з приватизації - компенсаційні сертифікати

9751

А

Бланки компенсаційних сертифікатів
Призначення рахунку: облік бланків сертифікатів, що перебувають у вільному обігу.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості бланків сертифікатів, що вийшли після затвердження проспекту емісії Міністерством фінансів і Фондом державного майна України та передавання примірників часткового сертифіката до установ ВАТ "Ощадбанк".
За кредитом рахунку проводяться операції з видачі сертифікатів.

9752

А

Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку
Призначення рахунку: облік за номінальною вартістю компенсаційних сертифікатів, що обертаються на ринку.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних банком компенсаційних сертифікатів і компенсаційних сертифікатів, що належать клієнтам.
За кредитом рахунку проводяться суми проданих або перерахованих компенсаційних сертифікатів.

9753

А

Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі
Призначення рахунку: облік компенсаційних сертифікатів, що пропонуються на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми компенсаційних сертифікатів, що надійшли на продаж, як у формі записів на рахунках, так і в паперовій формі.
За кредитом рахунку проводиться сума номінальної вартості проданих компенсаційних сертифікатів або тих, що не взяли участь у торгах на біржі.

9754

А

Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків
Призначення рахунку: облік компенсаційних сертифікатів, що зберігаються в установах банків.
За дебетом рахунку проводяться компенсаційні сертифікати в паперовій формі, що отримані банком від клієнтів.
За кредитом рахунку списуються компенсаційні сертифікати згідно з розпорядженнями Національного банку України.

9755

А

Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації

9756

А

Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9757

А

Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць
Призначення рахунків: облік компенсаційних сертифікатів, що обмінені на акції приватизованих підприємств.
За дебетом рахунків обліковується вартість компенсаційних сертифікатів, що обмінені на акції приватизованих підприємств.
За кредитом рахунків проводиться списання компенсаційних сертифікатів після перевірки тотожності з даними Фонду державного майна.

976

Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ "Ощадбанк"

9760

А

Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ "Ощадбанк"
Призначення рахунку: облік нарахованої суми компенсації грошових заощаджень за вкладами населення. Рахунок відкривається на балансі установ ВАТ "Ощадбанк".

977

Різні цінності і документи з приватизації в дорозі

9770

А

Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені
Призначення рахунку: облік коштів, цінностей і документів з приватизації, що відправлені безпосередньо банкам - отримувачам коштів до отримання підтвердження від них.
За дебетом рахунку проводиться сума вартості коштів, цінностей і документів за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені за призначенням.
За кредитом рахунку проводиться списання коштів, цінностей і документів за придбаними об'єктами приватизації після отримання підтвердження про їх одержання.

9771

А

Бланки з приватизації в дорозі
Призначення рахунку: облік бланків документів з приватизації, що перебувають у дорозі.
За дебетом рахунку обліковуються бланки документів з приватизації, що перебувають у дорозі.
За кредитом рахунку списуються бланки документів після отримання підтвердження від банку про надходження документів.

978

Активні рахунки довірчого управління

9780

А

Готівкові кошти за операціями довірчого управління
Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті, отриманої за договорами довірчого управління від установників - фізичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми надходження готівкових коштів від установників.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що зарахована на поточний рахунок управителя; суми готівки, що повернена установникам.

9781

А

Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління
Призначення рахунку: облік сум, наданих установниками банку-управителю згідно з договорами довірчого управління, та розрахунків за операціями довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять у порядку, установленому для довірчих операцій.
За кредитом рахунку проводяться суми перерахування коштів згідно з договором довірчого управління, у тому числі суми повернення коштів установникам.

9782

А

Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління
Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з управління коштами та активами установників за договорами довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за розрахунками під час здійснення операцій довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за розрахунками за операціями довірчого управління.

9783

А

Цінні папери в довірчому управлінні
Призначення рахунку: облік вартості цінних паперів, що придбані або отримані управителем згідно з договорами про довірче управління. Номінальна вартість цінних паперів у документарній формі, що придбані (отримані) за операціями довірчого управління, обліковується за рахунком 9702.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних (отриманих) цінних паперів, а також суми переоцінки цінних паперів у зв'язку із зміною їх справедливої (ринкової) вартості.
За кредитом рахунку проводяться суми цінних паперів, що погашені, продані управителем відповідно до договору про довірче управління або повернені установникам після закінчення дії договору про довірче управління, а також суми переоцінки цінних паперів у зв'язку із зміною їх справедливої (ринкової) вартості.

9784

А

Банківські метали в довірчому управлінні
Призначення рахунку: облік банківських металів, що придбані або отримані управителем згідно з договорами про довірче управління.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних (отриманих) банківських металів, а також суми переоцінки у зв'язку із зміною офіційних (облікових) курсів банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми банківських металів, що продані управителем відповідно до договору про довірче управління або повернені установникам після закінчення дії договору про довірче управління, а також суми переоцінки у зв'язку із зміною офіційних (облікових) курсів банківських металів.

9786

А

Інші активи в довірчому управлінні
Призначення рахунку: облік інших активів, переданих установниками в довірче управління або придбаних управителем згідно з договором про довірче управління.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості інших активів, що надійшли в довірче управління або були куплені управителем.
За кредитом рахунку проводиться сума вартості реалізованих активів під час довірчого управління або повернених клієнтам активів після закінчення дії договору про довірче управління.

9787

А

Витрати за операціями довірчого управління
Призначення рахунку: облік сум витрат за операціями довірчого управління та результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат за операціями довірчого управління, а також зменшення балансової вартості активів довірчого управління за результатами їх переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми витрат, що відшкодовуються відповідно до умов договору про довірче управління.

9788

А

Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за активами, що придбані управителем або передані установником згідно з договорами про довірче управління. Доходи обліковуються в тому періоді, до якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; доходи, що не отримані; суми заборгованості, за якими визнані витрати.

979

Пасивні рахунки довірчого управління

9790

П

Фонди банківського управління
Призначення рахунку: облік коштів, цінних паперів, інших активів, що належать установникам та об'єднані управителем з метою довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості грошових коштів, цінних паперів, банківських металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з договором, а також кошти за операціями із збільшення частки установників.
За дебетом рахунку проводяться суми, що повертаються установникам відповідно до умов договору про довірче управління.

9791

П

Рахунки установників
Призначення рахунку: облік вартості грошових коштів, цінних паперів, банківських металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з індивідуальним договором про довірче управління.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості грошових коштів, цінних паперів, банківських металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з індивідуальним договором, а також суми коштів, що належать установникам за результатами операцій довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості цінностей, що повертаються установникам відповідно до умов договору про довірче управління.

9792

П

Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління
Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за розрахунками за операціями довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями довірчого управління.

9797

П

Доходи від операцій довірчого управління
Призначення рахунку: облік сум доходів за операціями довірчого управління та результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів за операціями довірчого управління; суми збільшення балансової вартості активів довірчого управління за результатами їх переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми доходів, що належать установникам; суми винагороди управителю; відшкодування витрат за операціями довірчого управління відповідно до умов договору.

98

Облік інших цінностей та документів

980

Документи за розрахунковими операціями

9800

А

Розрахункові документи за факторинговими операціями
Призначення рахунку: облік банком платіжних документів за номіналом (документів за факторинговими операціями, що передані клієнтом банку).
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості платіжних документів, що підлягають оплаті.
За кредитом рахунку списуються суми, що сплачені боржником за платіжними документами або в разі списання заборгованості.

9802

А

Акредитиви до виконання
Призначення рахунку: облік акредитивів до виконання.
За дебетом рахунку проводяться суми акредитивів до виконання.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних або невикористаних акредитивів.

9803

А

Розрахункові документи клієнтів, що обліковуються банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів
Призначення рахунку: облік несплачених платіжних доручень клієнтів, що здійснюється відповідно до укладених цивільно-правових договорів.
За дебетом рахунку проводяться суми несплачених платіжних доручень клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що сплачені згідно з платіжними дорученнями клієнтів, або суми повернених клієнтам платіжних доручень.

9804

А

Документи до рахунків клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.
Призначення рахунку: облік документів до рахунків клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.
За дебетом рахунку проводяться суми документів не виконаних банком у встановлений законодавством України строк.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виконаних або повернених документів.

9805

А

Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями
Призначення рахунку: облік сум векселів, якими оформлена прострочена заборгованість за кредитами.
За дебетом рахунку проводиться сума векселів, якими оформлена прострочена заборгованість за кредитами.
За кредитом рахунку проводиться списання сум векселів у разі настання терміну платежу за векселем.

9806

А

Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.
Призначення рахунку: облік документів фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.
За дебетом рахунку проводяться суми документів не виконаних банком у встановлений законодавством України строк.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виконаних або повернених документів.

9809

А

Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів
Призначення рахунку: облік документів про обмеження права клієнта щодо розпорядження коштами, що зберігаються на його рахунках, та інших документів за розрахунками. Наприклад, постанови державного виконавця про зупинення видаткових операцій за рахунком клієнта, постанови державного виконавця про арешт коштів за рахунком клієнта тощо. На цьому рахунку документи враховуються за умовною оцінкою - 1 гривня.
За дебетом рахунку проводяться документи, що надійшли.
За кредитом рахунку проводяться списані документи в разі їх виконання.

981

Інші цінності і документи

9810

А

Нерозібрані посилки з цінностями
Призначення рахунку: облік нерозібраних посилок з цінностями (цінними бланками тощо), які не зараховані за призначенням у день їх отримання.
За дебетом рахунку проводяться суми цінностей, зазначені на посилках, що надійшли.
За кредитом рахунку проводяться суми цінностей, що зараховані за призначенням, після розбирання посилок.

9811

А

Отримані дозволи на випуск цінних паперів
Призначення рахунку: облік отриманих свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманих дозволів.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних або відкликаних свідоцтв, що анульовані.

9812

А

Погашені цінності
Призначення рахунку: облік оплачених облігацій, що виграли і вийшли в тиражі погашення; сертифікатів, лотерейних білетів та інших погашених цінностей, що обліковуються в банку до їх знищення. Облік здійснюється за номінальною вартістю або в умовній оцінці (1 гривня).
За дебетом рахунку проводяться суми погашених цінностей.
За кредитом рахунку проводяться суми відправлених або знищених паперів.

9817

А

Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком
Призначення рахунку: облік запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.
За дебетом рахунку проводяться суми запасів готівки, що надійшли із запасів готівки Національного банку України, а також із операційної каси банку, який забезпечує їх зберігання.
За кредитом рахунку проводяться суми запасів готівки, які відправлені до Національного банку України, а також передані до операційної каси банку, який забезпечує їх зберігання.

9819

А

Інші цінності і документи
Призначення рахунку: облік цінностей і документів, які не враховуються на інших позабалансових рахунках, наприклад, дорожні чеки, що отримані від емітентів на консигнацію; цінностей і документів, які на час надходження не можуть бути зараховані на відповідні балансові та позабалансові рахунки (наприклад, платіжні картки та конверти з ПІН-кодами, дублікати ключів, отримані на зберігання від іншої установи банку разом з копіями опису і супровідного листа; у банку-надавача зазначені документи про здавання дублікатів ключів на зберігання разом з копіями опису і супровідного листа обліковуються за позабалансовим рахунком 9898), а також цінностей і документів, списаних з інших рахунків, але не виданих за призначеннями. На цьому рахунку цінності і документи враховуються за номінальною вартістю або за умовною оцінкою - 1 гривня.
За дебетом рахунку проводяться суми прийнятих цінностей і документів.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виданих і відправлених за призначенням цінностей і документів.

982

Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку
Бланки цінних паперів і бланки суворого обліку обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці - 1 гривня.

9820

А

Бланки цінних паперів
Призначення рахунку: облік бланків цінних паперів, до яких належать акції, облігації внутрішніх республіканських та місцевих позик, казначейські зобов'язання, ощадні (депозитні) сертифікати, приватизаційні папери, інші бланки цінних паперів, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманих бланків цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми бланків цінних паперів, виданих клієнтам або під звіт, відправлених іншим банкам, знищених, зіпсованих і дефектних бланків тощо.

9821

А

Бланки суворого обліку
Призначення рахунку: облік бланків суворого обліку.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманих бланків суворого обліку.
За кредитом рахунку проводяться суми бланків, виданих клієнтам або під звіт, відправлених іншим банкам, знищених, зіпсованих, дефектних тощо.

983

Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо

9830

А

Документи і цінності, прийняті на інкасо
Призначення рахунку: облік цінностей, прийнятих на інкасо від клієнтів або банків. Цінності обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці.
За дебетом рахунку проводяться суми прийнятих на інкасо цінностей.
За кредитом рахунку списуються відправлені або повернені цінності.

9831

А

Документи і цінності, відправлені на інкасо
Призначення рахунку: облік відправлених цінностей і документів, що були прийняті на інкасо.
За дебетом рахунку проводяться цінності і документи, відправлені на інкасо.
За кредитом рахунку проводяться суми відправлених на інкасо цінностей та документів після отримання інкасованої суми або після повернення їх через відмову банку-платника.

{Групу рахунків 984 розділу 98 класу 9 та позабалансовий рахунок 9840 А виключено на підставі Постанови Національного банку № 227 від 08.06.2012}

985

Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

9850

А

Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі
Призначення рахунку: облік коштів на будівництво, переданих генеральним забудовникам у порядку пайової участі.
За дебетом рахунку проводяться суми, перераховані на рахунки генеральних забудовників згідно з укладеними з ними договорами.
За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з актами або іншими документами, які підтверджують передавання банку сплаченої ним частки в будівлях, уведених в експлуатацію, і суми, повернені генеральними забудовниками.

986

Операції з обслуговування кредитів

9860

А

Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку
Призначення рахунку: облік кредитів, що перебувають на обслуговуванні в банку.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що передані на обслуговування до банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашених кредитів, що перебувають на обслуговуванні в банку.

9861

А

Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку
Призначення рахунку: облік процентних доходів за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку.
За дебетом рахунку проводяться суми процентних доходів до отримання за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих процентних доходів за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку.

989

Документи та цінності в підзвіті та в дорозі

9890

А

Бланки цінних паперів в підзвіті

9891

А

Бланки цінних паперів в дорозі

9892

А

Бланки суворого обліку в підзвіті

9893

А

Бланки суворого обліку в дорозі

9898

А

Інші цінності та документи в підзвіті

9899

А

Інші цінності та документи в дорозі
Призначення рахунків: облік бланків і цінностей у дорозі та виданих під звіт.
За дебетом рахунків проводяться суми бланків і цінностей в дорозі або виданих під звіт.
За кредитом рахунків проводяться суми списаних бланків і цінностей після отримання підтвердження про їх одержання або на основі звітів.

99

Контррахунки та позабалансова позиція банку

990

Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95

991

Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98

992

Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

9920

АП

Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

{Клас 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку № 556 від 17.11.2004, № 222 від 16.06.2005, № 457 від 13.12.2006, № 310 від 31.08.2007, № 482 від 27.12.2007, № 44 від 04.02.2009, № 227 від 08.06.2012, № 359 від 16.06.2014, № 415 від 27.12.2016, № 39 від 24.05.2017}

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського облікуВ.І. РичаківськаДодаток
до Інструкції про застосування
Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України

ВИМОГИ
до нумерації рахунків аналітичного обліку

1. Усі номери рахунків аналітичного обліку, що відкриваються банками, мають формуватися за такою схемою:

AAAA К EEEEEEEEE,

де AAAA - номер балансового (позабалансового) рахунку (4 символи);

К - ключовий (контрольний) розряд (1 символ);

EEEEEEEEE - інформація щодо аналітичного рахунку (до 9 символів).

Довжина номера рахунку не є фіксованою. Максимальна довжина номера рахунку становить 14 символів, мінімальна - 5 символів.

Сегмент EEEEEEEEE визначається банком самостійно. До складу цього сегмента можуть включатися код контрагента, порядковий номер рахунку, номер філії, код валюти тощо.

До розрахунку ключового розряду входять сегменти AAAA, EEEEEEEEE номера рахунку та коду банку.

2. Наводимо такі приклади обчислення ключового розряду в номері рахунку:

Приклад 1.

Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к728011234 для банку, код банку 300001 (або 30000 - без ключового (контрольного) розряду) здійснюється таким чином:

запишемо рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, у такому вигляді:

30000 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4;

множимо його цифри порозрядно на умовну суму:

1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7

3 0 0 0 0 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4

х

1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7

____________________________

3 0 0 0 0 3 4 1 3 0 7 6 6 0 3 7 2 9 8;

в отриманому результаті запишемо лише одиничні розряди, не враховуючи вищі;

отримані цифри додаємо:

3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 3 + 0 + 7 + 6 + 6 + 0 + 3 + 7 + 2 + 9 + 8 = 62;

додаємо кількість символів рахунку (у цьому прикладі - 14): 62 + 14 = 76;

останній розряд отриманої суми завжди множимо на 7:

6 х 7 = 42;

останній розряд отриманої суми 2 є ключовим (контрольним) розрядом для рахунку 1211к728011234;

аналітичний рахунок має номер 12112728011234.

Приклад 2.

Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к7281 для того самого банку здійснюється таким чином:

запишемо рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, у такому вигляді:

30000 1 2 1 1 к 7 2 8 1;

множимо його цифри порозрядно на умовну суму:

1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7

3 0 0 0 0 1 2 1 1 к 7 2 8 1

х

1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7

____________________________

3 0 0 0 0 3 4 1 3 0 7 6 6 1 0 0 0 0 0;

в отриманому результаті запишемо лише одиничні розряди, не враховуючи вищі;

отримані цифри додаємо:

3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 3 + 0 + 7 + 6 + 6 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 34;

додаємо кількість символів рахунку (у цьому прикладі - 9):

34 + 9 = 43;

останній розряд отриманої суми 3 завжди множимо на 7:

3 х 7 = 21;

останній розряд отриманої суми 1 є ключовим (контрольним) розрядом для рахунку 1211к7281;

аналітичний рахунок має номер 121117281.

{Інструкцію доповнено додатком згідно з Постановою Національного банку № 457 від 13.12.2006}вгору