Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті
Мінінфраструктури; Приказ, Положение, Классификация от 03.07.2017235
Документ z0904-17, действует, текущая редакция — Принятие от 03.07.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.08.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2017  № 235


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україн
25 липня 2017 р.
за № 904/30772

Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті

Відповідно до статті 16-2 Закону України «Про транспорт», абзацу дев’ятого підпункту 36 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті, що додається.

2. Внести до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 01 березня 2010 року № 113 «Про затвердження нормативних документів щодо класифікації, обліку та порядку розслідування транспортних подій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 липня 2010 року за № 544/17839, такі зміни:

1) назву наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку розслідування транспортних подій на підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, що належать до сфери управління Міністерства транспорту та зв’язку України»;

2) абзац другий пункту 1 виключити.

3. Управлінню безпеки на транспорті та технічного регулювання  забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 12 січня 2012 року № 12 «Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізницях України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за № 117/20430.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра охорони здоров'я України
з питань європейської інтеграції

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

Голова  Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

В.о.  Голови Державної служби України
з безпеки на транспорті

Голова Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

В.о. президента
Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців
"Всеукраїнська асоціація роботодавців"

Генеральний директор Спілки підприємців малих,
середніх і приватизованих підприємств України

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

Перший заступник Голови
профспілки залізничників
і транспортних будівельників України


А.Б. Аваков

А. Рева


О. Сивак


П. Демчина


М. Чечоткін


В. Дідківський


Д. Олійник


Г.В. Осовий
В. АкопянВ. Биковець


В. Биковець


В. ХмільовськийО.М. МушенокЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
03.07.2017 № 235


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україн
25 липня 2017 р.
за № 904/30772

ПОЛОЖЕННЯ
про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті

І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті і розроблено відповідно до Законів України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт» та Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях) (далі - Директива 2004/49/ЄС від 29 квітня 2004 року).

2. Це Положення застосовується при класифікації та обліку транспортних подій на залізничному транспорті з метою їх аналізу та проведення оцінки рівня небезпеки діяльності суб’єктів перевезення пасажирів та/або вантажів залізничним транспортом незалежно від форми власності, у власності або користуванні (оренді) яких перебуває інфраструктура залізничного транспорту та/або рухомий склад залізничного транспорту.

3. Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб на території України, діяльність яких пов’язана з перевезенням пасажирів, відправленням, перевезенням або одержанням вантажів залізничним транспортом, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, Державної служби України з безпеки на транспорті, під час організації та виконання робіт з обліку та розслідування транспортних подій на залізничному транспорті.

4. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

аварія з небезпечними вантажами (небезпечними відходами) - транспортна подія, що сталася при навантаженні, наповненні, перевантаженні, перевезенні, розвантаженні або при транзитному зберіганні у рухомому складі залізничного транспорту небезпечних вантажів (небезпечних відходів), під час яких сталася втрата небезпечних вантажів (небезпечних відходів) або є небезпека їх втрати, спричинено шкоду життю та здоров’ю людини, нанесено матеріальні збитки та/або шкоду навколишньому природному середовищу, мало місце втручання влади;

аварія з особами, завдана рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався, - будь-яка подія (випадок), пов’язана з травмуванням або загибеллю сторонніх осіб та/або працівників залізничного транспорту, спричинена рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався;

втрата небезпечного вантажу - загоряння, витікання, розсипання, виток, вивільнення небезпечних вантажів, що сталися при їх перевезенні у розмірах, визначених пунктом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, пунктом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 додатка 2 до Угоди про міжнародне вантажне залізничне сполучення (далі - додаток 2 до УМВС/СМГС) або підрозділом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, підрозділом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 Регламенту про міжнародне залізничне перевезення небезпечних вантажів (далі - РІД);

втрата небезпечних відходів - загоряння, витікання, розсипання, виток, вивільнення небезпечних відходів, показники і критерії яких відповідають показникам і критеріям, установленим для небезпечних вантажів у розмірах, визначених пунктом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, пунктом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 додатка 2 до УМВС/СМГС або підрозділом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, підрозділом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 РІД;

втручання влади - безпосереднє втручання державних органів або аварійно-рятувальних служб під час транспортної події, пов’язаної з небезпечними вантажами (небезпечними відходами), та евакуація населення або закриттям доріг та/або колій загального користування (автомобільних/залізничних) понад 3 години, через загрозу негативних наслідків, що можуть настати;

графік руху поїздів - нормативно-технологічний документ, що регламентує роботу усіх підприємств залізничного транспорту з організації руху поїздів;

загиблий у транспортній події - особа, смерть якої настала внаслідок транспортної події, за винятком випадку самогубства;

матеріальні та/або екологічні збитки - втрата небезпечних вантажів (небезпечних відходів) незалежно від кількості, при якій оцінювана сума збитків перевищує суму, визначену УМВС/СМГС та РІД (збитки, нанесені транспортним засобам та транспортній інфраструктурі, які постраждали при транспортній події, у такому випадку до розрахунків не приймаються);

пожежа рухомого складу залізничного транспорту - пожежа в рухомому складі залізничного транспорту, що сталась під час руху рухомого складу залізничного транспорту від початкової до кінцевої станції або його стоянки, на шляху прямування, під час виконання маневрової роботи або протягом часу подачі рухомого складу під навантаження до закінчення вивантаження рухомого складу залізничного транспорту;

рух поїзда - проходження поїзда від пункту формування до пункту призначення з виконанням технологічних операцій на шляху прямування;

рухомий склад залізничного транспорту - сукупність усіх незнімних рухомих залізничних одиниць;

травмований у транспортній події - особа, яка внаслідок транспортної події одержала тілесні ушкодження будь-якого ступеня тяжкості, що спричинили звернення за медичною допомогою до закладу охорони здоров’я або госпіталізацію такої особи чи призначення амбулаторно-клінічного лікування після надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Директиві 2004/49/ЄС від 29 квітня 2004 року, Законах України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт» та «Про перевезення небезпечних вантажів», Технічному регламенті безпеки інфраструктури залізничного транспорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 494, Правилах технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 року № 411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 лютого 1997 року за № 50/1854, Інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України, затвердженій наказом Міністерства транспорту України від 27 квітня 2001 року № 258, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 17 травня 2001 року за № 422/5613, Правилах технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 01 жовтня 2009 року № 1014, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2009 року за № 1166/17182, Правилах технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств, затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 15 лютого 2010 року № 70, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 березня 2010 року за № 237/17532.

5. Загальними ознаками залізничних транспортних подій, що виникли під час руху рухомого складу залізничного транспорту, є:

загибель або травмування людей;

пошкодження рухомого складу залізничного транспорту, технічних засобів;

порушення графіка руху поїздів;

завдання шкоди навколишньому природному середовищу.

ІІ. Класифікація транспортних подій

1. Транспортні події під час руху поїздів та здійснення маневрових робіт, що загрожують безпеці руху, залежно від ознак класифікують як катастрофи (аварії із серйозними наслідками), аварії та інциденти згідно з додатком до цього Положення.

2. Катастрофа (аварія із серйозними наслідками) - транспортна подія, що призвела до пожежі на рухомому складі залізничного транспорту, зіткнення рухомого складу залізничного транспорту з іншим рухомим складом залізничного транспорту, транспортними засобами, сходження рухомого складу залізничного транспорту на перегоні чи станції, під час поїзної або маневрової роботи, екіпірування тощо, унаслідок якої одна або більше осіб загинули, п’ять і більше осіб травмовано, та/або спричинила пошкодження рухомого складу залізничного транспорту, інфраструктури залізничного транспорту або завдала шкоди навколишньому природному середовищу, а також будь-які інші схожі аварії з очевидним впливом на регулювання безпеки на залізничному транспорті або управління безпекою.

3. Аварія - небажана або така, що трапилась без наміру, неочікувана транспортна подія або особливий ланцюг таких транспортних подій, які мають шкідливі наслідки.

Аварії поділяються на такі категорії:

зіткнення, сходження з рейок рухомого складу залізничного транспорту;

аварії на залізничних переїздах та поза ними;

аварії з особами, завдані рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався;

аварії з небезпечними вантажами;

пожежі тощо.

4. Інцидент - будь-яка транспортна подія (ситуація, подія, випадок), окрім катастрофи (аварії із серйозними наслідками) або аварії, пов’язаної з управлінням поїздами, правильністю функціонування та роботою інфраструктури залізничного транспорту, що впливає на безпеку діяльності.

Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулюванняА.В. ЩелкуновДодаток
до Положення про класифікацію
транспортних подій на залізничному
транспорті
(пункт 1 розділу ІІ)

КЛАСИФІКАЦІЯ
транспортних подій

№ з/п

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку, події, аварії)

Одиниця виміру показника ознаки

Порогове значення показника ознаки

Примітки

І. Катастрофа (аварія з серйозними наслідками)

1

Транспортна подія, що призвела до пожежі на рухомому складі залізничного транспорту, зіткнення рухомого складу залізничного транспорту з іншим рухомим складом залізничного транспорту, сходження рухомого складу залізничного транспорту на перегоні чи станції, при поїзній або маневровій роботі, екіпіруванні або інших переміщеннях та спричинила шкоду життю і здоров’ю людини

Особа

Загинуло від 1, постраждало (травмовано) від 5


2

Транспортна подія, що призвела до зіткнення пасажирських, вантажних поїздів або іншого рухомого складу залізничного транспорту з автотранспортними засобами або іншими самохідними машинами на залізничних переїздах та спричинила шкоду життю і здоров’ю людини

Особа

Загинуло від 1, постраждало (травмовано) від 5

Через порушення працівниками залізничного транспорту вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 року № 411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 лютого 1997 року за № 50/1854 (далі - ПТЕ залізниць України), Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 01 жовтня 2009 року № 1014, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2009 року за № 1166/17182 (далі - ПТЕ МППЗТ), Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств, затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 15 лютого 2010 року № 70, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 березня 2010 року за № 237/17532 (далі - ПТЕ промислових підприємств)

3

Транспортна подія, що призвела до зіткнення пасажирських, вантажних поїздів або іншого рухомого складу залізничного транспорту з автотранспортними засобами або іншими самохідними машинами за межами залізничних переїздів та спричинила шкоду життю і здоров’ю людини

Особа

Загинуло від 1, постраждало (травмовано) від 5

Через порушення працівниками залізничного транспорту вимог ПТЕ залізниць України, ПТЕ МППЗТ, ПТЕ промислових підприємств

4

Транспортна подія, що призвела до пожежі на рухомому складі залізничного транспорту, зіткнення рухомого складу залізничного транспорту з іншим рухомим складом залізничного транспорту, сходження рухомого складу залізничного транспорту на перегоні чи станції, при поїзній або маневровій роботі, екіпіруванні або інших переміщеннях та спричинила пошкодження рухомого складу залізничного транспорту

Одиниця

Від 3 (до ступеня виключення з інвентарного парку)


5

Транспортна подія, що сталася при навантаженні, наповненні, перевантаженні, перевезенні, розвантаженні або при транзитному зберіганні у рухомому складі залізничного транспорту небезпечних вантажів (небезпечних відходів), під час яких сталася втрата небезпечних вантажів (небезпечних відходів) або є небезпека їх втрати у розмірах, визначених пунктом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, пунктом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 додатка 2 до Угоди про міжнародне вантажне залізничне сполучення (далі - додаток 2 до УМВС/СМГС) або підрозділом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, підрозділом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 Регламенту про міжнародне залізничне перевезення небезпечних вантажів (далі - РІД), та спричинила шкоду життю і здоров’ю людини

Особа

Загинуло від 1, постраждало (травмовано) від 5


6

Транспортна подія, що сталася при навантаженні, наповненні, перевантаженні, перевезенні, розвантаженні або при транзитному зберіганні у рухомому складі залізничного транспорту небезпечних вантажів (небезпечних відходів), під час яких сталася втрата небезпечних вантажів (небезпечних відходів) або є небезпека їх втрати у розмірах, визначених пунктом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, пунктом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 додатка 2 до УМВС/СМГС, та призвела до значних матеріальних збитків та/або завдання шкоди навколишньому природному середовищу

Гривня

Перевищує еквівалент 80000,00 швейцарських франків в гривнях за курсом, установленим Національним банком України

Збитки, спричинені пошкодженням рухомого складу залізничного транспорту та інфраструктури залізничного транспорту, не враховуються

7

Транспортна подія, що сталася при навантаженні, наповненні, перевантаженні, перевезенні, розвантаженні або при транзитному зберіганні у рухомому складі залізничного транспорту небезпечних вантажів (небезпечних відходів), під час яких сталася втрата небезпечних вантажів (небезпечних відходів) або є небезпека їх втрати у розмірах, визначених підрозділом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, підрозділом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 РІД, та призвела до значних матеріальних збитків та/або завдання шкоди навколишньому природному середовищу

Гривня

Перевищує еквівалент 50000,00 євро в гривнях за курсом, установленим Національним банком України

Збитки, спричинені пошкодженням рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту, не враховуються

ІІ. Аварія

1

Транспортна подія, що призвела до зіткнення рухомого складу залізничного транспорту з іншим рухомим складом залізничного транспорту та спричинила шкоду життю і здоров’ю людини

Особа

Постраждало (травмовано) до 5


2

Транспортна подія, що призвела до зіткнення рухомого складу залізничного транспорту з іншим рухомим складом залізничного транспорту

Факт

1


3

Транспортна подія, що сталася при навантаженні, наповненні, перевантаженні, перевезенні, розвантаженні або при транзитному зберіганні у рухомому складі залізничного транспорту небезпечних вантажів (небезпечних відходів), під час яких сталася втрата небезпечних вантажів (небезпечних відходів) або є небезпека їх втрати у розмірах, визначених пунктом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, пунктом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 додатка 2 до УМВС/СМГС або підрозділом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, підрозділом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 РІД, яка за своїми наслідками не відноситься до аварій із серйозними наслідками

Факт

1


4

Транспортна подія, що сталася при навантаженні, наповненні, перевантаженні, перевезенні, розвантаженні або при транзитному зберіганні у рухомому складі залізничного транспорту небезпечних вантажів (небезпечних відходів), під час яких сталася втрата небезпечних вантажів (небезпечних відходів) або є небезпека їх втрати у розмірах, визначених пунктом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, пунктом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 додатка 2 до УМВС/СМГС або підрозділом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, підрозділом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 РІД, та спричинила шкоду життю і здоров’ю людини

Особа

Постраждало (травмовано) до 5


5

Транспортна подія, що сталася при навантаженні, наповненні, перевантаженні, перевезенні, розвантаженні або при транзитному зберіганні у рухомому складі залізничного транспорту небезпечних вантажів (небезпечних відходів), під час яких сталася втрата небезпечних вантажів (небезпечних відходів) або є небезпека їх втрати у розмірах, визначених пунктом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, пунктом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 додатка 2 до УМВС/СМГС або підрозділом 1.1.3.6 розділу 1.1.3 глави 1.1, підрозділом 1.8.5.3 розділу 1.8.5 глави 1.8 РІД, та призвела до втручання органів виконавчої влади чи аварійно-рятувальних служб, евакуації людей чи перекриття автомобільних доріг та/або залізничних колій загального користування

Година

На 3 і більше


6

Транспортна подія, що призвела до зіткнення пасажирських, вантажних поїздів або іншого рухомого складу залізничного транспорту з автотранспортними засобами або іншими самохідними машинами на залізничних переїздах та спричинила шкоду життю і здоров’ю людини

Особа

Постраждало (травмовано) до 5

Через порушення працівниками залізничного транспорту вимог ПТЕ залізниць України, ПТЕ МППЗТ, ПТЕ промислових підприємств

7

Транспортна подія, що призвела до зіткнення пасажирських, вантажних поїздів або іншого рухомого складу залізничного транспорту з автотранспортними засобами або іншими самохідними машинами за межами залізничних переїздів та спричинила шкоду життю і здоров’ю людини

Особа

Постраждало (травмовано) до 5

Через порушення працівниками залізничного транспорту вимог ПТЕ залізниць України, ПТЕ МППЗТ, ПТЕ промислових підприємств

8

Транспортна подія, що призвела до зіткнення пасажирських, вантажних поїздів або іншого рухомого складу залізничного транспорту з автотранспортними засобами чи іншими самохідними машинами на залізничних переїздах та пошкодження рухомого складу залізничного транспорту

Факт

1

Через порушення працівниками залізничного транспорту вимог ПТЕ залізниць України, ПТЕ МППЗТ, ПТЕ промислових підприємств

9

Транспортна подія, що призвела до зіткнення пасажирських, вантажних поїздів або іншого рухомого складу залізничного транспорту з автотранспортними засобами або іншими самохідними машинами за межами залізничних переїздів

Факт

1

Через порушення працівниками залізничного транспорту вимог ПТЕ залізниць України, ПТЕ МППЗТ, ПТЕ промислових підприємств

10

Транспортна подія, що призвела до сходження рухомого складу залізничного транспорту на перегоні чи станції, при поїзній або маневровій роботі, екіпіруванні або інших переміщеннях

Факт

1


11

Транспортна подія, що призвела до сходження рухомого складу залізничного транспорту на перегоні чи станції, при поїзній або маневровій роботі, екіпіруванні або інших переміщеннях та спричинила шкоду життю і здоров’ю людини

Особа

Постраждало (травмовано) до 5


12

Транспортна подія, що призвела до пожежі на рухомому складі залізничного транспорту та спричинила шкоду життю і здоров’ю людини

Особа

Постраждало (травмовано) до 5


13

Транспортна подія, що призвела до пожежі на рухомому складі залізничного транспорту, внаслідок якої пошкоджено рухомий склад залізничного транспорту та/або інфраструктуру залізничного транспорту

Одиниця

Від 1 (до ступеня капітального ремонту) або від 1 (до ступеня виключення з інвентарного парку)


14

Травмування (загибель) робітників залізничного транспорту у робочий час, завдане рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався

Особа

Постраждало (травмовано) або загинуло від 1


15

Травмування (загибель) сторонніх осіб на залізничних переїздах, завдане рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався

Особа

Постраждало (травмовано) або загинуло від 1

За винятком випадків зіткнень з автотранспортними засобами або іншими самохідними машинами на залізничних переїздах

16

Травмування (загибель) сторонніх осіб на залізничному транспорті, завдане рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався

Особа

Постраждало (травмовано) або загинуло від 1


17

Травмування (загибель) пасажирів на залізничному транспорті, завдане рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався

Особа

Постраждало (травмовано) або загинуло від 1


ІІІ. Інциденти

1

Приймання поїзда на зайняту колію

Факт

1

За винятком випадків, передбачених ПТЕ залізниць України

2

Відправлення поїзда на зайнятий перегін

Факт

1

За винятком випадків, передбачених ПТЕ залізниць України

3

Саморозчеплення, розрив автозчепу або гвинтової стяжки у пасажирському поїзді між вагонами

Факт

1


4

Переведення стрілки або рухомого осердя хрестовини, що входить до поїзного маршруту, або під поїздом

Факт

1


5

Переведення стрілки або рухомого осердя хрестовини під маневровим складом

Факт

1


6

Саморозчеплення, розрив автозчепу або гвинтової стяжки у вантажному поїзді, між секціями локомотива та між локомотивом і першим вагоном пасажирського поїзда

Факт

1


7

Розріз стрілки (рухомого осердя хрестовини)

Факт

1


8

Поява несправності локомотива, моторвагонного рухомого складу або спеціального рухомого складу, вагонів, несправності колії, пристроїв сигналізації, централізації, блокування та зв'язку, контактної мережі, електропостачання, невірні або неоперативні дії працівників, які призвели до затримки пасажирських поїздів та/або регіональних, приміських поїздів на перегоні чи станції

Година

На 1 і більше понад час, встановлений графіком руху


9

Поява несправності локомотива або спеціального рухомого складу, вагонів, несправності колії, пристроїв сигналізації, централізації, блокування та зв'язку, контактної мережі, електропостачання, невірні або неоперативні дії працівників, які призвели до затримки вантажного поїзда на перегоні чи станції

Година

На 2 і більше понад час, встановлений графіком руху


10

Злам бокової ферми кузова вантажного вагона, колісної пари або її елементів, бокової рами чи надресорної балки візка рухомого складу залізничного транспорту, надресорної чи хребтової балки кузова пасажирського або вантажного вагона, наявність тріщини рами візка пасажирського вагона

Факт

1


11

Перехід на інші засоби сигналізації і зв’язку для організації руху поїздів через несправність технічних засобів з відліком часу від проходження першого поїзда

Година

На 8 і більше


12

Вихід вантажу із врахуванням паковання та необхідних для навантаження, розміщення, кріплення і перевезення пристосувань і матеріалів за встановлені габарити навантаження або понаднормовий вихід його кінців за кінцеву балку рами вагона чи від середини вагона (зчепу) у повздовжньому напрямку під час руху

Факт

1


13

Відмови в роботі електричної централізації, ключової залежності стрілок і сигналів на станціях, автоблокування на перегонах, електропостачання на станціях і перегонах, несправності контактної мережі, зв’язку, засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу залізничного транспорту під час руху поїздів, що не усунуті

Година

Протягом 8 і більше


14

Відмови в роботі пристроїв на залізничних переїздах з відліком часу від проходження першого поїзда, що не усунуті

Година

Протягом 4 і більше


15

Несвоєчасне закінчення робіт у вікно, що призвело до затримки поїздів

Година

На 2 і більше


16

Відправлення поїзда з перекритими кінцевими кранами

Факт

1


17

Приймання і відправлення поїзда за непідготовленим маршрутом

Факт

1


18

Проїзд заборонного сигналу, граничного стовпчика або сигнального знака «Межа станції»

Факт

1


19

Вихід рухомого складу залізничного транспорту на маршрут приймання (відправлення) поїзда або на перегін

Факт

1


20

Поява на польовому або локомотивному світлофорі (при застосуванні автоматичної локомотивної сигналізації як самостійного засобу сигналізації та зв’язку) дозвільного сигналу замість заборонного або поява більш дозвільного показання сигналу

Факт

1


21

Відкриття світлофора за маршрутом, положення стрілок в якому не відповідає цьому маршруту або коли стрілки не мають контролю положення

Факт

1


22

Відкриття світлофора за маршрутом, ворожим до встановленого поїзного маршруту

Факт

1


23

Падіння деталей рухомого складу залізничного транспорту на залізничну колію

Факт

1


24

Приймання і відправлення поїзда за неправильно підготовленим маршрутом

Факт

1


25

Невидача попереджень на поїзди, коли необхідно зменшити швидкість або зупинитись

Факт

1


26

Неогородження сигналами місця, небезпечного для руху поїздів, при виконанні робіт

Факт

1


27

Вихід рухомого складу залізничного транспорту за граничний стовпчик на станції

Факт

1


28

Наявність у колії гостродефектних рейок (у тому числі у накладках), своєчасно не замінених, крім рейок з дефектом 21.2Н

Година

Протягом 8


29

Наявність в елементах стрілочних переводів гостродефектних елементів, своєчасно не замінених

Година

Протягом 8


30

Пожежа на рухомому складі залізничного транспорту, яка за своїми наслідками не відноситься до катастрофи (аварії із серйозними наслідками) або аварії

Факт

1


31

Порушення технічних умов навантаження вантажів, які не призвели до виходу вантажу за встановлені габарити навантаження або до понаднормового виходу його кінців за кінцеву балку рами вагона чи від середини вагона (зчепу) у повздовжньому напрямку, але призвели до затримки поїзда

Година

На 2 і більше понад час, встановлений графіком руху

вверх