Документ z0857-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.10.2017, підстава - z1071-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.05.2013  № 819


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2013 р.
за № 857/23389

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 1777 від 23.12.2014
№ 269 від 10.03.2016
№ 583 від 10.08.2017}

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 27, 28 частини другої статті 7, пунктів 2 - 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 346 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2006 року за № 938/12812 (із змінами).

3. Професійні учасники фондового ринку, які отримали безстрокові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, протягом двох років після набрання чинності Законом України від 04 липня 2012 року № 5042-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери" зобов'язані подати НКЦПФР інформацію, передбачену пунктами 2 - 13 частини другої статті 27-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

4. Банкам, що отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, привести свою діяльність у відповідність до вимог пункту 6 розділу ІІ цих Ліцензійних умов протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

5. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю.Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України
С.Г. Гуржій


Р.І. Кузьмін


Протокол засідання Комісії
від 14 травня 2013 р. № 23
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної Комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
14.05.2013  № 819


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2013 р.
за № 857/23389

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами

{У тексті Ліцензійних умов після слів "печаткою ліцензіата" доповнено словами "(за наявності)" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

І. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 16, 17, 19-27-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про депозитарну систему України", "Про торгово-промислові палати в Україні", «Про ліцензування видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів, що визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

{Абзац перший пункту 1 розділу І в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016, із змінами, внесеними згідно з Рішеням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Термін "форс-мажорні обставини" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

{Пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

2. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.

3. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

дилерську діяльність;

брокерську діяльність;

андеррайтинг;

діяльність з управління цінними паперами.

4. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатами (торговцями цінними паперами, у тому числі банками) протягом усього строку провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.

ІІ. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

1. Ліцензіат може провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами відповідно до отриманої ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), тільки за умови членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності та включення ліцензіата (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Після надання об'єднанню професійних учасників фондового ринку статусу саморегулівної організації за певним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів ліцензіати, які є членами інших професійних об'єднань, що зареєстровані Комісією за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої саморегулівної організації та бути її членами протягом всього строку наявності в неї статусу саморегулівної організації.

{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

2. Ліцензіат при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами має відповідати вимогам:

Цивільного та Господарського кодексів України щодо умов та порядку укладання договорів та особливостей здійснення операцій з цінними паперами;

Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про депозитарну систему України» з питань, що стосуються провадження діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо особливостей ведення бухгалтерського обліку в частині застосування міжнародних стандартів, подання та оприлюднення фінансової звітності;

Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про господарські товариства» у частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду) товариства;

порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);

нормативно-правових актів Комісії, що регулюють правила (порядок) провадження професійної діяльності на фондовому ринку за кожним видом діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами, на який ліцензіат отримав відповідну ліцензію;

пруденційних нормативів, встановлених Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756, для відповідного виду діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами (крім банку);

умов виконання та оформлення договорів на брокерське обслуговування, разових замовлень, договорів доручення, комісії (субкомісії), андеррайтингу або договору про управління цінними паперами, що встановлені законодавством України.

ункт 2 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

3. Розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не меншим, ніж установлений законодавством про цінні папери.

ункт 3 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

4. Торговець цінними паперами повинен дотримуватись таких вимог:

частка статутного капіталу торговця цінними паперами, що належить іншому торговцю цінними паперами, не може перевищувати 10 відсотків;

частка торговця цінними паперами разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів не може становити більше 5 відсотків;

частка торговця цінними паперами у статутному капіталі депозитарної установи не може становити більше 5 відсотків.

5. Ліцензіат (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

{Абзац перший пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016, № 583 від 10.08.2017}

Для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами загальна площа такого приміщення ліцензіата (крім банку), його відокремленого підрозділу повинна становити не менше ніж 20 кв. м (крім випадку провадження тільки дилерської діяльності, коли приміщення може бути площею не менше ніж 10 кв. м).

У разі організації ліцензіатом (крім банку) діяльності в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, площа приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше 10 кв. м.

Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні.

{Абзац четвертий пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016, № 583 від 10.08.2017}

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат у разі наявності).

{Абзац п’ятий пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

6. Банк для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 грудня 2014 року  № 1708, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за № 1650/26427 (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів).

ункт 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

7. Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

{Абзац перший пункту 7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

Ці вимоги не поширюються на керівників ліцензіата - банку за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком діяльності з торгівлі цінними паперами.

ункт 7 розділу ІІ доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

У разі виникнення у ліцензіата (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами за її окремими видами факту зменшення встановленої кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії або створенні відокремленого або спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, йому необхідно протягом трьох місяців відновити потрібну їх кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

{Абзац третій пункту 7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

У разі зменшення у ліцензіата при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами за її окремими видами кількості сертифікованих фахівців, установленої при отриманні ліцензії, що пов'язане із введенням тимчасової адміністрації, такий ліцензіат повинен відновити потрібну кількість сертифікованих фахівців протягом трьох місяців після припинення тимчасової адміністрації та повідомити про це Комісію в установленому порядку (для банків).

{Пункт 7 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Сертифіковані фахівці торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж торгівля цінними паперами, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

8. Керівник торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні діяльності з торгівлі цінними паперами не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Керівник ліцензіата (крім банку) повинен мати сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, та стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи керівною посадовою особою на фондовому ринку не менше одного року.

{Абзац другий пункту 8 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

{Абзац третій пункту 8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний призначити нового керівника або особу, яка виконуватиме його обов'язки та має сертифікат за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку, що провадить ліцензіат. Особа, яка виконує обов'язки керівника ліцензіата, може не мати стажу роботи на фондовому ринку, встановленого для керівника ліценціата.

ункт 8 розділу ІІ доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Уповноважений орган ліцензіата не пізніше тримісячного строку перебування на посаді особи, яка виконує обов’язки керівника, повинен призначити на посаду нового керівника, крім випадку тимчасової відсутності керівника. Такий керівник повинен відповідати вимогам до керівника, установленим цими Ліцензійними умовами.

{Абзац п'ятий пункту 8 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

На час тимчасової відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.

{Абзац шостий пункту 8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

9. Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325.

{Абзац перший пункту 9 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців відновити особу, на яку будуть покладені зазначені обов’язки.

10. Ділова репутація ліцензіата, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - порядок та умови видачі ліцензії).

{Пункт 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014, № 269 від 10.03.2016, № 583 від 10.08.2017}

11. Ліцензіат зобов'язаний мати обладнання, у тому числі не менше двох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також засоби зв'язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, зокрема установлених нормативно-правовим актом Комісії, що встановлює правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, та забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

{Абзац перший пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

Ліцензіат зобов'язаний оприлюднити до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні (для банків - на власному веб-сайті та/або шляхом публікації у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі)).

{Абзац другий пункту 11 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014, із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Фінансова звітність ліцензіата має відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, що є її концептуальною основою.

{Пункт 11 розділу ІІ доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

{Пункт 11 розділу ІІ доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати вимогам, встановленим рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами).

ункт 11 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

ункт 11 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016; в  редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

ункт 11 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайту, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких було оприлюднено зазначену інформацію.

ункт 11 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

12. Ліцензіат для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами повинен:

розробити положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами;

розробити положення про відокремлений підрозділ ліцензіата (крім банку) та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з торгівлі цінними паперами (у разі їх створення);

розробити положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) (крім банку);

{Абзац четвертий пункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

розробити положення про систему управління ризиками професійної діяльності з торгівлі цінними паперами (крім банку).

{Абзац п'ятий пункту 12 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

{Абзац шостий пункту 12 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

{Абзац сьомий пункту 12 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

{Абзац восьмий пункту 12 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

{Абзац дев'ятий пункту 12 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

{Абзац десятий пункту 12 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

{Абзац одинадцятий пункту 12 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

{Абзац дванадцятий пункту 12 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

13. Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами має містити, зокрема, порядок:

укладання договорів;

роботи з клієнтами;

провадження діяльності з торгівлі цінними паперами за видами діяльності, на які торговець має відповідні ліцензії;

ведення обліку та подання звітності щодо операцій з цінними паперами;

ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів;

вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

{Пункт 13 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку;

{Пункт 13 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

процедуру запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності;

{Пункт 13 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку, установлені торговцем цінними паперами.

{Пункт 13 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

14. Положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з торгівлі цінними паперами, має містити, зокрема:

основні види діяльності, повноваження;

вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб);

вимоги до наявності комп'ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення;

вимоги до приміщення;

умови ліквідації.

15. Положення про систему управління ризиками професійної діяльності має містити:

основні принципи управління ризиками професійної діяльності з торгівлі цінними паперами;

методи виявлення, обліку та опису ризиків окремо за кожним видом ризику;

методи оцінювання ризиків та процедури внутрішнього контролю (моніторингу) рівня ризиків;

заходи щодо мінімізації ризиків та ліквідації негативних наслідків виявлених ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів з компенсації отриманих збитків;

порядок моніторингу дотримання пруденційних нормативів і заходи у разі їх відхилення від встановлених показників;

функції підрозділу з управління ризиками та/або працівника, відповідального за управління ризиками, та порядок його взаємодії з іншими органами ліцензіата;

контроль за ефективністю управління ризиками.

{Пункт 15 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

16. Для забезпечення роботи системи управління ризиками ліцензіат (крім банку) зобов’язаний призначити працівника або створити підрозділ з управління ризиками.

До компетенції цього підрозділу (працівника) ліцензіата входять: розробка та впровадження методики виявлення, оцінювання та контролю рівня ризиків професійної діяльності (зокрема встановлення ступенів ризику для емітентів цінних паперів); аналіз та прогнозування стану системи управління ризиками, ідентифікація критичних (найбільш ризикованих) бізнес-процесів, клієнтів, контрагентів, фінансових інструментів та послуг; аналіз діяльності та фінансових показників емітента, з цінними паперами якого укладається договір, з використанням загальнодоступних публічних джерел інформації; виявлення концентрації ризиків та причини їх появи; впровадження заходів, процедур, механізмів і технологій мінімізації ризиків та ліквідації наслідків виявлених ризиків (зокрема встановлення прийнятних ступенів ризику для емітентів цінних паперів); оперативна координація взаємодії підрозділів та виконавчого органу ліцензіата з питань управління ризиками; участь у розслідуванні випадків реалізації ризиків; розробка програм навчання працівників ліцензіата методам та інструментам управління ризиками; підготовка і надання звітності з питань управління ризиками виконавчому органу ліцензіата.

{Абзац другий пункту 16 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

{Пункт 16 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

17. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку провадження діяльності з торгівлі цінними паперами виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

{Пункт 17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

18. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен (повинні) організувати свою діяльність відповідно до вимог Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів.

19. Для провадження діяльності з управління цінними паперами грошові кошти клієнта (клієнтів), у разі якщо це передбачено договором управління, зараховуються на окремий поточний рахунок торговця цінними паперами в банку окремо від власних коштів торговця цінними паперами та відповідно до умов договору (договорів) про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти. Торговець цінними паперами звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових коштів.

{Пункт 20 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

20. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законодавства України.

21. Ліцензіат, який прийняв рішення про припинення діяльності з торгівлі цінними паперами, зобов'язаний повідомити про це всіх своїх клієнтів, з якими у нього укладені договори (у разі їх наявності, зокрема: договір на брокерське обслуговування, договір андеррайтингу, договір про управління цінними паперами та грошовими коштами), припинити зобов’язання шляхом виконання або розірвання договорів, що стосуються провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, та після цього подати заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та відповідні документи, передбачені для торговця цінними паперами нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - порядок зупинення дії та анулювання ліцензії).

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

22. У разі якщо ліцензіат не має наміру провадити зазначений в ліцензії вид діяльності після закінчення строку її дії, то він зобов'язаний не менше ніж за шістдесят календарних днів до закінчення строку дії ліцензії повідомити про це Комісію, а також до закінчення строку дії ліцензії припинити зобов’язання шляхом виконання або розірвання договорів, що стосуються провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами згідно з вимогами, установленими законодавством.

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

23. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та маломобільним категоріям населення.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

ІІІ. Відомості, які ліцензіат подає до Комісії

1. У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву та відповідні документи відповідно до Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України, затвердженого рішенням Комісії від 06 листопада 2012 року № 1583, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1999/22311, на отримання погодження Комісії на створення такого відокремленого підрозділу.

2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство) він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації разом з оригіналом ліцензії (у разі наявності) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - заява про видачу ліцензії) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до порядку та умов видачі ліцензії.

{Абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

{Пункт 3 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

{Пункт 4 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

3. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до Комісії копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання зазначених повноважень діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата, копію затвердженого в установленому порядку положення про цей відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами та документи, передбачені підпунктами 3, 6, 7 пункту 7 цього розділу.

{Пункт розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

4. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним діяльності з торгівлі цінними паперами ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати до Комісії копію рішення відповідного органу ліцензіата, підписану керівником ліцензіата.

{Пункт розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

5. У разі створення ліцензіатом у процесі провадження діяльності з торгівлі цінними паперами спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом надати до Комісії:

довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження ніж заявник (ліцензіат), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

{Абзац другий пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

засвідчені підписом керівника ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись професійна діяльність з торгівлі цінними паперами, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом) з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення (із зазначенням його розміру).

{Абзац третій пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

6. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ повинен подати ті документи, передбачені пунктом 7 цього розділу, які змінились.

{Пункт розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

7. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів повідомити Комісію (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж), а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни за такими  змістом та формою:

{Абзац пункту розділу III в редакції Рішенm Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014, № 269 від 10.03.2016}

1) повідомлення у довільній формі щодо внесення змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, та дати державної реєстрації.

{Абзац перший підпункту 1 пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення;

2) копію відповідного документа (документів) банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу;

{Підпункт 2 пункту розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

{Підпункт 2 пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

3) довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, яка додається до заяви про видачу ліцензії;

{Підпункт 3 пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

4) засвідчену підписом керівника ліцензіата копію затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами;

{Підпункт 4 пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014, № 583 від 10.08.2017}

5) відомості щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії;

{Пункт розділу III доповнено новим підпунктом 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

6) засвідчені підписом керівника ліцензіата (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення (із зазначенням його розміру) або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність, з доданням плану приміщення (із зазначенням його розміру).

{Абзац перший підпункту 6 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583  від 10.08.2017}

Зазначені зміни надаються у випадках, якщо зміни стосуються вимог цих Ліцензійних умов до приміщення ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих підрозділів);

{Підпункт 6 пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

7) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), із змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктом 5 цього пункту цього розділу;

{Підпункт 7 пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016}

8) інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи) та найменування, ідентифікаційного коду (для юридичної особи) та дати такого звільнення (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника ліцензіата;

{Підпункт 8 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

9) у разі призначення особи, яка займає посаду головного бухгалтера (крім банку), подається копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника ліцензіата.

{Абзац перший підпункту 9 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцензіатом (крім банку) подається довідка у довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом керівника ліцензіата.

{Абзац другий підпункту 9 пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014, № 583 від 10.08.2017}

Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його в строк, передбачений цим підпунктом;

{Підпункт 9 пункту розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

10) анкету щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

Зазначена анкета подається у разі змін щодо ідентифікації, трудової діяльності, ділової репутації зазначених осіб та/або призначення нових осіб, які виконують такі обов’язки (крім випадку тимчасової відсутності керівника);

{Підпункт 10 пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

11) довідку про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

{Підпункт 11 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

12) довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата) згідно з таблицею 1 «Структура власності заявника (ліцензіата)» та таблицею 2 «Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб», яка додається до заяви про видачу ліцензії, та схематичне зображення такої структури.

Подається у разі зміни прямих власників, які володіють 5 і більше відсотками, та/або у разі зміни осіб, що здійснюють опосередкований контроль за заявником;

{Підпункт 12 пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 269 від 10.03.2016, № 583 від 10.08.2017}

13) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата), з відповідними змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

8. Ліцензіат зобов’язаний повідомити Комісію про зміни у графіку роботи. Відповідне повідомлення здійснюється ліцензіатом до впровадження змін або не пізніше наступного робочого дня після їх впровадження.

{Абзац перший пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 7 цього розділу, зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів подати до Комісії інформацію про:

{Абзац пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

арешт банківських рахунків ліцензіата;

виключення ліцензіата з об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності;

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);

{Абзац п'ятий пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства з доданням копії відповідного рішення;

припинення діяльності торговця цінними паперами у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку на бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченого ліцензіатом;

веб-сторінки (веб-сайти) ліцензіата.

{Пункт розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

У разі виключення з об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, ліцензіат повинен протягом трьох місяців стати членом об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, за наявності у них статусу саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного свідоцтва організації повідомити про це Комісію.

9. Ліцензіат зобов'язаний надавати до Комісії адміністративні дані відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049.

{Пункт 10 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

10. Ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити центральний апарат Комісії про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження та графіка роботи) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцяти календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

Ліцензіат (крім банку) при зміні тимчасового місцезнаходження на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, повинен не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити центральний апарат Комісії.

{Абзац другий пункту 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

11. Ліцензіат зобов’язаний щороку до 01 квітня подавати до Комісії станом на 01 січня поточного року такі довідки, які додавалися до заяви про видачу ліцензії:

про асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата);

про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером;

про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власника заявника (ліцензіата) з доданням схематичного зображення такої структури.

{Абзац четвертий пункту 11 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

{Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

12. Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, засвідченим підписом керівника (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж), у якому необхідно обов'язково зазначити номер ліцензії ліцензіата.

{Абзац перший пункту 12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується Комісією до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин.

{Пункт розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1777 від 23.12.2014}

IV. Державний контроль за провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

1. Державний контроль за провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами здійснює центральний апарат Комісії, а також її територіальні органи відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", цих Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів Комісії.

Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством України.

2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані зі здійсненням ними контролю за діяльністю з торгівлі цінними паперами, розглядаються Комісією. Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців
цінними паперами
та фондових бірж

І. Устенковгору