Документ z0778-03, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.08.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.09.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.08.2003 N 404
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2003 р.
за N 778/8099

Про затвердження Порядку повідомлення
органів державної податкової служби суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності про здійснення
товарообмінних операцій на виконання частини 4
статті 3 Закону України "Про регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій
у галузі зовнішньоекономічної
діяльності"

З метою здійснення контролю за дотриманням валютного
законодавства та належного виконання частини 4 статті 3 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у
галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ) щодо порядку
повідомлення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності органів
державної податкової служби у разі здійснення товарообмінних
(бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності та
відповідно до статті 8 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок повідомлення органів державної
податкової служби суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності про
здійснення товарообмінних операцій на виконання частини 4 статті 3
Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ), що
додається.
2. Директору Департаменту податкового аудиту та валютного
контролю Боєнку Л.Є. в установленому порядку подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Директору Департаменту громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи Косарчуку В.П. у десятиденний термін
після державної реєстрації цього наказу забезпечити його
оприлюднення.
4. В.о. начальника управління справами Матвєєву П.Г. у
десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу
забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим
адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
5. Наказ набуває чинності через 10 днів після його державної
реєстрації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Гриба Ю.В.
В.о Голови О.І.Шитря

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПА України
26.08.2003 N 404
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2003 р.
за N 778/8099

ПОРЯДОК
повідомлення органів державної податкової
служби суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
про здійснення товарообмінних операцій на виконання
частини 4 статті 3 Закону України "Про регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі
зовнішньоекономічної діяльності"
( 351-14 )

1. При здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій
суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України протягом п'яти
робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що
засвідчує виконання робіт чи надання послуг або отримання робіт,
послуг, повідомляють орган державної податкової служби України, у
якому вони перебувають на обліку, про факт здійснення експорту або
імпорту робіт, послуг.
1.1. Подання інформації до органів державної податкової
служби України здійснюється за встановленою формою (додаток 1) у
двох примірниках. У графі 8 таблиці додатка 1 зазначається код державного
класифікатора послуг, затвердженого наказом Держстандарту України
від 02.06.1997 N 324 ( v0324217-97 ).
1.2. Один примірник залишається для обліку та контролю в
органах державної податкової служби України. На другому примірнику ставиться штамп органу податкової
служби, до якого подається повідомлення, і він залишається в
учасника зовнішньоекономічного контракту - резидента України.
1.3. Дата повідомлення - день фактичного подання повідомлення
до відповідного органу державної податкової служби, а в разі
надсилання повідомлення поштою - дата відправлення повідомлення,
зазначена відділенням поштового зв'язку в поштовому повідомленні
про вручення поштового відправлення та на конверті.
1.4. Подання інформації про експорт або імпорт робіт, послуг
за бартерним договором реєструється в органах податкової служби у
журналі реєстрації інформації про експорт або імпорт робіт, послуг
за бартерним договором (додаток 2).
2. Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне
за собою нарахування пені у розмірі одного відсотка вартості
експортованих або імпортованих робіт, послуг за кожний день
прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати
вартості експортованих чи імпортованих робіт, послуг.
Перший заступник директора
Департаменту податкового аудиту
та валютного контролю В.П.Хилюк

Додаток 1
до пункту 1.1 Порядку
повідомлення органів
державної податкової
служби суб'єктами
зовнішньоекономічної
діяльності про здійснення
товарообмінних операцій
на виконання частини 4
статті 3 Закону України
"Про регулювання
товарообмінних (бартерних)
операцій у галузі
зовнішньоекономічної
діяльності" ( 351-14 )

_____________________________ ____________________________
(дата отримання повідомлення) (назва державного
податкового органу, до якого
подається повідомлення)
________________________________ ____________________________
(дата відправлення повідомлення, (місце штампа органу
зазначена відділенням поштового державної податкової служби)
зв'язку)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про експорт або імпорт робіт, послуг
за бартерним договором

__________________________________________________________________
(назва українського учасника зовнішньоекономічного контракту,
код ЄДРПОУ (ДРФО), місцезнаходження (місце проживання)) __________________________________________________________________

Таблиця
(тис.од.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Нерезидент -| Контракт | Вид | Документ, | Заборгованість за контрактом | Закриття | | учасник | | робіт, | що, засвідчує | на дату повідомлення |експортної| | контракту | | послуг | виконання робіт, | | частини | | | | | надання послуг або| |бартерного| | | | | отримання робіт, | | договору | | | | | послуг | | (імпорт | | | | | | | робіт, | | | | | | | імпорт | | | | | | | послуг) | |------------+------------------+---------+-------------------+------------------------------| | |назва|країна|дата|N| код |сума|назва|код| назва | код |сума| вид | код |сума| дата | | | | | | |валюти| | |УКП|док-та |валюти| |(дебет |валюти| |виникнення| | | | | | | | | |ЗЕД|-------| | | або | | | | | | | | | | | | | |Дата|N | | |кредит)| | | | | |-----+------+----+-+------+----+-----+---+----+--+------+----+-------+------+----+----------+----------| | 1 | 2 | 3 |4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор підприємства ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Місце печатки підприємства

Додаток 2
до пункту 1.4 Порядку
повідомлення органів
державної податкової
служби суб'єктами
зовнішньоекономічної
діяльності про здійснення
товарообмінних операцій
на виконання частини 4
статті 3 Закону України
"Про регулювання
товарообмінних (бартерних)
операцій у галузі
зовнішньоекономічної
діяльності" ( 351-14 )

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
інформації про експорт або імпорт робіт,
послуг за бартерним договором

Таблиця ----------------------------------------------------------------- | N |Резидент - учасник контракту| Дата |Дата відправлення| |з/п|----------------------------| отримання | повідомлення | | |назва| код | місце- |повідомлення| | | | | ЄДРПОУ | знаходження,| | | | | | (ДРФО) | (місце | | | | | | | проживання) | | | | |-----+--------+-------------+------------+-----------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-----+--------+-------------+------------+-----------------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Журнал має бути пронумерований, прошнурований та
скріплений гербовою печаткою органу державної податкової служби.вгору