Документ z0744-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.07.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2018  № 555


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 744/32196

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі"

Відповідно до статей 54, 59 Закону України "Про освіту", підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою підвищення професійного рівня і розвитку творчого потенціалу фахівців психологічної служби у системі освіти України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі", що додається.

2. Державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти" (Спірін О.М.) забезпечити організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі".

3. Директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Самсонова Л.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

Л.М. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
31 травня 2018 року № 555


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 744/32196

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі"

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає етапи Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти "Нові технології у новій школі" (далі - конкурс): організацію, підготовку, проведення та підбиття підсумків.

2. Метою конкурсу є виявлення та поширення кращого досвіду, оптимізація інноваційної діяльності працівників психологічної служби, підвищення професійної компетентності, якості програм, реалізації творчого потенціалу, престижності професії практичних психологів та соціальних педагогів.

3. Завдання конкурсу:

створення освітнього простору, який об’єднує працівників психологічної служби для акумуляції сучасних інноваційних педагогічних технологій, обміну досвідом;

пошук та підтримка творчих працівників психологічної служби, сприяння впровадженню їх методичних інновацій;

удосконалення фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення;

узагальнення досвіду практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти щодо розробки та реалізації авторських програм;

оновлення та поповнення інформаційної бази професійного інструментарію фахівців психологічної служби у системі освіти України.

4. Засновником конкурсу є Міністерство освіти і науки України (далі - МОН).

5. Конкурс оголошується наказом МОН, в якому, зокрема, зазначаються: склад Організаційного комітету, строки проведення конкурсу, номінація, з якої проводиться конкурс.

6. Організатором конкурсу є державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" (далі - Інститут).

7. Інститут здійснює:

організаційно-методичне забезпечення конкурсу;

визначення номінації конкурсу, за якою проводитиметься конкурс у поточному році;

залучення до проведення конкурсу закладів освіти, наукових установ, громадських, благодійних організацій, органів місцевого самоврядування (за згодою);

формування пропозицій щодо персонального складу організаційного комітету та журі, забезпечення належних умов їх роботи;

зберігання документації;

забезпечення проведення ІІІ етапу конкурсу;

опрацювання зауважень та пропозицій щодо проведення конкурсу.

8. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Етапи та строки проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться щорічно на засадах відкритості, прозорості та гласності за однією номінацією, визначеною організатором, у три етапи окремо для практичних психологів та соціальних педагогів:

І етап - районний (міський) - до грудня поточного року.

ІІ етап - обласний, Київський та Севастопольський міський - до лютого наступного року.

ІІІ етап - фінальний - до травня наступного року.

2. До участі в кожному наступному етапі конкурсу допускаються переможці попереднього етапу з визначеної номінації.

3. Форма проведення конкурсу - заочна.

ІІІ. Учасники конкурсу

1. Учасниками конкурсу можуть бути працівники психологічної служби у системі освіти з відповідною фаховою освітою (практичний психолог, соціальний педагог) (далі - учасники конкурсу).

2. Учасником конкурсу може бути як один автор, так і група авторів.

3. Учасники конкурсу зобов’язані ознайомитись із цим Положенням та дотримуватись його.

4. Участь у конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

IV. Організаційний комітет та журі конкурсу

1. Для організації проведення усіх етапів конкурсу створюються організаційні комітети за місцем їх проведення: місцеві - для організації проведення І та ІІ етапів, центральний - для організації проведення ІІІ етапу (далі - оргкомітет).

2. Персональний склад оргкомітетів І та ІІ етапів конкурсу, до яких входять представники органів управління освітою, органів місцевого самоврядування (за згодою), наукових і науково-методичних установ та організацій, місцевих органів виконавчої влади, представники громадських організацій, товариств, благодійних фондів (за їх згодою), щороку визначається та затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Кількість членів оргкомітету І та ІІ етапу конкурсу має бути не менше ніж сім осіб.

4. Персональний склад центрального комітету ІІІ етапу конкурсу, до якого входять представники МОН, Інституту, наукових і науково-методичних установ та організацій, закладів вищої освіти, Національної академії педагогічних наук України (за згодою), громадських організацій, товариств, благодійних фондів (за згодою), щороку затверджується наказом МОН за поданням організатора за визначеною номінацією.

5. Кількість членів оргкомітету ІІІ етапу конкурсу має бути не менше ніж дев’ять осіб.

6. До складу оргкомітету не можуть входити учасники конкурсу.

7. Місцеві, центральний оргкомітети очолюють голови оргкомітетів, які здійснюють розподіл повноважень між його членами та керують роботою з організації проведення конкурсу, визначають графік засідань та забезпечують присутність усіх членів оргкомітетів, дотримання процедури проведення конкурсу, проводять їх засідання.

8. Голову і секретаря оргкомітету обирають на засіданні оргкомітету з-поміж членів оргкомітету більшістю голосів.

9. Члени місцевого, центрального оргкомітетів конкурсу:

забезпечують порядок проведення відповідного етапу конкурсу;

розглядають документи учасників конкурсу та приймають рішення щодо них;

не втручаються у процес оцінювання авторських програм учасників конкурсних випробувань;

приймають за протоколами журі рішення про визначення переможців, лауреатів конкурсу.

10. Секретар місцевого, центрального оргкомітетів:

приймає документи учасників конкурсу;

забезпечує ведення та збереження документації;

бере участь у засіданнях оргкомітету;

веде їх протоколи;

оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків відповідного етапу конкурсу;

сприяє висвітленню результатів у засобах масової інформації; відповідає за зберігання документів та матеріалів.

11. Формою роботи оргкомітету є засідання. Рішення про проведення засідання приймає голова оргкомітету. Засідання оргкомітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від його складу.

12. Рішення оргкомітету приймається колегіально на його засіданнях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови оргкомітету.

13. Рішення оргкомітету кожного етапу конкурсу оформлюється протоколом, який підписують голова, секретар.

14. Для проведення оцінювання авторських програм учасників конкурсу оргкомітет формує журі конкурсу. Кількість членів журі має становити від 5 до 11 осіб.

15. Члени журі забезпечують об’єктивність оцінювання поданих авторських програм за визначеними критеріями, наведеними у додатку 1 до цього Положення, заповнюють та підписують протокол оцінювання.

16. Протокол передається до оргкомітету відповідного етапу конкурсу в день завершення роботи журі.

V. Порядок проведення конкурсу

1. Проведення конкурсу забезпечують:

на І етапі - органи управління освітою районних (міських) державних адміністрацій;

на ІІ етапі - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

на ІІІ етапі - Інститут.

2. Публікація оголошення про проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації та оприлюднення його на офіційному веб-сайті МОН та офіційних веб-сайтах організатора здійснюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу.

3. До участі в конкурсі допускаються авторські програми, апробовані в закладах освіти та оформлені належним чином.

4. Учасники конкурсу мають подати повний комплект матеріалів:

заявку на участь у конкурсі, зразок якої наведено у додатку 2 до цього Положення;

авторську програму відповідно до вимог, зазначених у додатку 3 до цього Положення;

анотацію авторської програми (не більше 4000 знаків, до двох сторінок);

відгуки керівників закладів освіти, де проходила апробацію програма;

матеріали, що демонструють реалізацію програми в закладі освіти (фото, відео, відгуки учасників, публікації в ЗМІ).

5. Кожна авторська програма оформлюється державною мовою, має бути відредагована, зброшурована (переплетена) та подана на паперовому і електронному носіях (у форматі Microsoft Word, шрифт TimesNewRoman, формат А4, на електронних носіях).

6. На титульній сторінці комплекту конкурсної документації необхідно зазначити:

вислів "На Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі";

номінацію;

назву програми;

прізвище, ім’я, по батькові автора(ів);

телефон, електронну адресу.

7. Усі спірні питання щодо процедури проведення конкурсу та результатів участі учасника конкурсу в певному етапі розглядають оргкомітети за місцем їх проведення.

8. Учасники конкурсу можуть протягом трьох календарних днів після оприлюднення рейтингового списку подати заяву в письмовій формі до оргкомітету щодо незгоди з результатами оцінювання.

9. Оргкомітет протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі засідання, зразок якого наведено у додатку 4 до цього Положення.

10. Комплекти матеріалів, надіслані на конкурс, не повертаються.

VI. Номінації конкурсу

1. Профілактичні програми - програми, спрямовані на профілактику труднощів у навчанні, вихованні та соціалізації, відхилень у розвитку і поведінці.

2. Корекційно-розвиткові програми - програми, спрямовані на попередження та корегування проблем, труднощів, подолання шкідливих звичок, негативних емоційних станів, усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки, адаптацію до умов навчання і життєдіяльності тощо.

3. Розвивальні програми - програми, спрямовані на розкриття інтелектуально-особистісного потенціалу учасників освітнього процесу, формування та розвиток їх соціально-психологічних компетентностей, формування готовності до самореалізації.

4. Просвітницькі програми - програми, спрямовані на формування психологічних знань, підвищення рівня психологічної культури і психологічної компетентності учасників освітнього процесу.

VII. Підбиття підсумків та нагородження переможців конкурсу

1. На підставі протоколів оцінювання формується рейтинговий список авторських програм, зазначених у додатку 5 до цього Положення, оргкомітет кожного етапу підбиває підсумки конкурсу та складає узагальнений протокол за зразком, наведеним у додатку 6 до цього Положення, із підписами усіх членів оргкомітету та журі. Рейтинговий список оприлюднюється на офіційних веб-сайтах МОН, Інституту та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

2. За підсумками кожного етапу конкурсу на підставі узагальнених протоколів визначається переможець. За однакової кількості балів перевага надається тому учаснику конкурсу, який має вищий бал за 1, 2, 3 та 5 критерії оцінювання авторських робіт.

3. За підсумками ІІІ етапу конкурсу на підставі узагальнених протоколів визначається переможець, лауреати, учасники.

Переможцем конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів та посів І місце.

Лауреатами конкурсу є учасники, які брали участь у конкурсі та посіли ІІ, ІІІ місце.

4. Автори, колективи авторів програм усіх етапів конкурсу можуть бути відзначені дипломами, спеціальними призами оргкомітетів, благодійних фондів, спонсорів тощо.

5. Автори, колективи авторів, програми яких брали участь у ІІІ етапі конкурсу, нагороджуються дипломами.

6. Результати ІІІ етапу конкурсу затверджуються відповідним наказом МОН та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОН, Інституту та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти не пізніше ніж за два тижні до проведення підсумкової науково-практичної конференції.

VIII. Фінансування конкурсу

Фінансування заходів, пов’язаних із проведенням конкурсу, здійснюється за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.

Генеральний директор
директорату інклюзивної
та позашкільної освітиЛ.С. Самсонова


Додаток 1
до Положення про Всеукраїнський
конкурс авторських програм
практичних психологів
і соціальних педагогів
"Нові технології у новій школі"
(пункт 15 розділу IV)

КРИТЕРІЇ
оцінювання авторських програм Всеукраїнського конкурсу практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі"

№ з/п

Критерії

Бал від 0 до 2

1

Актуальність


2

Відповідність меті та завданням


3

Відповідність змісту програми віковим особливостям


4

Технологічність і комплексність вирішення завдань програми (заходи, вправи тощо)


5

Наукове та методичне обґрунтування методів, методик, технологій


6

Опис вимог до спеціаліста, який впроваджує програму


7

Перелік навчальних та методичних матеріалів, необхідних для реалізації програми


8

Опис вимог до матеріально-технічного оснащення закладу для реалізації програми (приміщення, обладнання, інструмент тощо)


9

Опис строків і послідовності етапів реалізації програми


10

Конкретність формування запланованих результатів


11

Опис проведення апробації


12

Грамотність і естетичність оформлення


13

Коректність використання професійної термінології


14

Дотримання технічних вимог щодо оформлення


Генеральний директор
директорату інклюзивної
та позашкільної освітиЛ.С. Самсонова


Додаток 2
до Положення про Всеукраїнський
конкурс авторських програм
практичних психологів
і соціальних педагогів
"Нові технології у новій школі"
(пункт 4 розділу V)

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському конкурсі авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі"

Генеральний директор
директорату інклюзивної
та позашкільної освітиЛ.С. Самсонова


Додаток 3
до Положення про Всеукраїнський
конкурс авторських програм
практичних психологів
і соціальних педагогів
"Нові технології у новій школі"
(пункт 4 розділу V)

ВИМОГИ
до авторських програм Всеукраїнського конкурсу практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі"

Авторська програма - комплекс заходів, направлених на досягнення цілей навчання, виховання і розвитку, реалізація яких обмежена конкретними часовими рамками.

1. Теоретичні основи програми (опис психологічної/соціальної проблематики).

2. Науково-методичне обґрунтування програми, де зазначено її актуальність, мету, завдання, кількість учасників, а також на яку аудиторію розрахована, на кого спрямована авторська робота, хто має її впроваджувати.

3. Структура та зміст програми (перелік та опис програмних вправ/заходів, модулів, дидактичних розділів тощо залежно від номінації).

4. Опис використаних методик і технологій із зазначенням джерел.

5. Перелік необхідних матеріалів та обладнання для реалізації програми.

6. Строки та етапи реалізації програми.

7. Очікувані результати.

Генеральний директор
директорату інклюзивної
та позашкільної освітиЛ.С. СамсоноваДодаток 4
до Положення про Всеукраїнський
конкурс авторських програм
практичних психологів
і соціальних педагогів
"Нові технології у новій школі"
(пункт 9 розділу V)

ПРОТОКОЛ
засідання оргкомітету та членів журі щодо вирішення спірних питань з оцінювання авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів

Генеральний директор
директорату інклюзивної
та позашкільної освітиЛ.С. Самсонова


Додаток 5
до Положення про Всеукраїнський
конкурс авторських програм
практичних психологів
і соціальних педагогів
"Нові технології у новій школі"
(пункт 1 розділу VІІ)

ПРОТОКОЛ
оцінювання авторських програм Всеукраїнського конкурсу практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі"

Генеральний директор
директорату інклюзивної
та позашкільної освітиЛ.С. Самсонова


Додаток 6
до Положення про Всеукраїнський
конкурс авторських програм
практичних психологів
і соціальних педагогів
"Нові технології у новій школі"
(пункт 1 розділу VІІ)

ПРОТОКОЛ
підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі"

_______________________________________________
(практичний психолог/соціальний педагог)

____________________ 20___ р.

Голова оргкомітету _________________________________________________________

Члени оргкомітету:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

Члени журі:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

Оргкомітет в установлений термін прийняв і зареєстрував __________ авторських програм за номінацією ________________________________________________________

№ з/п

Назва авторської програми

Автор/авторський колектив

123За підсумками конкурсу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2018 року № 555 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі" визначено:

Місце

Назва авторської програми

Автор/авторський колектив

Бали

1
2
3

Голова оргкомітету

_____________
(підпис)


Секретар

_____________
(підпис)

Генеральний директор
директорату інклюзивної
та позашкільної освітиЛ.С. Самсоновавгору