Документ z0663-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.04.2019, підстава - z0254-19

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.05.2017  № 480


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2017 р.
за № 663/30531

Про затвердження Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 77 від 21.02.2019}

Відповідно до пункту 18 Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту, що додається.

2. Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Маркарову О.С.

Міністр

О. ДанилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
03.05.2017  № 480


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2017 р.
за № 663/30531

ПОРЯДОК
здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм організації, проведення, оформлення та реалізації результатів оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту, що здійснюється Мінфіном у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, інших головних розпорядниках коштів державного бюджету, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери їх управління (далі – установи).

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 77 від 21.02.2019}

2. Оцінка функціонування системи внутрішнього аудиту (зовнішня оцінка якості внутрішнього аудиту) (далі – оцінка якості) проводиться у формі дослідження та не є контрольним заходом.

II. Організація і проведення оцінки якості

1. Оцінка якості організовується і проводиться посадовими особами структурного підрозділу Мінфіну, на який покладено функцію надання оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту (далі – відповідальний структурний підрозділ Мінфіну), відповідно до цього Порядку.

2. Оцінці якості передують вивчення та аналіз відповідальним структурним підрозділом Мінфіну звітів про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту, результатів внутрішніх оцінок якості та іншої інформації про їх функціонування, отриманої на запити Мінфіну.

Якщо за результатами такого вивчення та аналізу діяльності підрозділів внутрішнього аудиту виявлено питання, які потребують детального дослідження, відповідні факти враховуються при плануванні проведення оцінок якості в установах, де утворено такі підрозділи.

3. Оцінка якості проводиться не частіше одного разу на три роки згідно з планами роботи відповідального структурного підрозділу Мінфіну, які складаються і затверджуються в установленому порядку.

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 77 від 21.02.2019}

4. Під час оцінки якості посадовими особами відповідального структурного підрозділу Мінфіну досліджується дотримання керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту», Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957 (далі – Стандарти), та інших нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту.

{Абзац перший пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 77 від 21.02.2019}

Під час оцінки якості посадовими особами відповідального структурного підрозділу Мінфіну досліджуються:

структура підрозділу внутрішнього аудиту, його організаційна та функціональна незалежність, чисельність працівників підрозділу внутрішнього аудиту та стан його укомплектування;

{Абзац третій пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 77 від 21.02.2019}

наявність внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх відповідність Стандартам;

планування діяльності з внутрішнього аудиту;

організація внутрішніх аудитів, зокрема розподіл трудових ресурсів, планування внутрішнього аудиту та складання за його результатами програми внутрішнього аудиту;

{Абзац шостий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 77 від 21.02.2019}

документування ходу внутрішнього аудиту та його результатів;

моніторинг врахування рекомендацій та результатів їх впровадження;

результати внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту;

врахування рекомендацій за результатами проведення попередніх оцінок якості;

достовірність, повнота та своєчасність подання звітності про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту;

стан взаємодії підрозділу внутрішнього аудиту зі структурними підрозділами установи;

наявність програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту та стан її виконання;

інші питання діяльності з внутрішнього аудиту в установі.

{Абзац чотирнадцятий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 77 від 21.02.2019}

5. Посадові особи відповідального структурного підрозділу Мінфіну одержують від установи документи, довідкові матеріали, іншу інформацію з питань, що пов’язані з оцінкою якості. Такі відомості надаються установою у порядку та строки, визначені пунктом 17 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001.

{Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 77 від 21.02.2019}

6. У ході проведення оцінки якості посадові особи відповідального структурного підрозділу Мінфіну за потреби можуть вивчати документи з питань, що пов’язані з оцінкою якості, безпосередньо в установі, а також проводити з таких питань опитування, анкетування посадових осіб установи (керівник установи, інші користувачі результатів внутрішніх аудитів, керівник та працівники підрозділу внутрішнього аудиту, інші посадові особи, відповідальні за діяльність, що охоплювалась внутрішнім аудитом). Про необхідність, час проведення таких заходів та посадових осіб відповідального структурного підрозділу Мінфіну, які будуть до них залучені, Мінфін повідомляє керівника установи листом за підписом керівника відповідального структурного підрозділу Мінфіну.

Посадові особи установи можуть надавати додаткову письмову інформацію з питань, що виникли під час проведення оцінки якості, як на письмовий запит (з відповідним переліком питань та строком надання такої інформації) посадових осіб відповідального структурного підрозділу Мінфіну, так і за власною ініціативою. Така інформація складається у довільній формі та підписується працівником установи.

III. Оформлення результатів проведення оцінки якості та реалізація її результатів

1. За результатами проведення оцінки якості складається звіт та надаються рекомендації керівнику установи щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту.

2. У звіті зазначаються:

найменування установи, щодо якої проводилась оцінка якості;

обґрунтування необхідності проведення оцінки якості;

період діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, що підлягав дослідженню;

прізвища, ініціали та посади працівників відповідального структурного підрозділу Мінфіну, які проводили оцінку якості;

прізвища, ініціали та посади працівників підрозділу внутрішнього аудиту, які забезпечували здійснення внутрішнього аудиту у відповідний період;

інформація та висновки за результатами дослідження питань, визначених у пункті 4 розділу II цього Порядку, із зазначенням відповідності/невідповідності вимогам нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту (з посиланням на їх назву, номер та дату);

загальні висновки за результатами проведення оцінки якості;

рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту.

Звіт підписується працівниками відповідального структурного підрозділу Мінфіну, які проводили оцінку якості.

3. Рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту за результатами оцінки якості надсилаються керівнику установи листом Мінфіну із зазначенням строку інформування щодо їх врахування.

4. Відповідальний структурний підрозділ Мінфіну з метою інформування громадськості може розміщувати інформацію про результати проведення оцінки якості на офіційному веб-сайті Мінфіну.

{Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 77 від 21.02.2019}

5. У строк, визначений Мінфіном, керівник установи інформує Мінфін про стан та спосіб врахування наданих рекомендацій.

В.о. директора Департаменту
гармонізації державного
внутрішнього фінансового
контролю
І.М. Буграквгору