Про затвердження Порядку повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями
Мінпраці України, Мінфін України, Мін'юст України; Наказ, Порядок від 29.12.199739/283/90/5
Документ z0634-97, поточна редакція — Редакція від 26.08.2014, підстава - z0886-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 39/283/90/5 від 29.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 1997 р.
за N 634/2438

Про затвердження Порядку повернення коштів,
надміру виплачених за призначеними субсидіями
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики
N 479/763/1157/5 ( z0886-14 ) від 18.07.2014 }

На виконання пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 1997 року N 1050 ( 1050-97-п ) "Про заходи щодо
подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового
(рідкого) палива" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок повернення коштів, надміру виплачених
за призаченими субсидіями (додається). 2. Міністерству праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, управлінням соціального захисту населення
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій керуватися зазначеним Порядком у роботі та довести
його вимоги до відома місцевих органів виконавчої влади. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків. 4. Управлінню житлових субсидій Міністерства праці та
соціальної політики зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції
України.
Перший заступник Міністра праці
та соціальної політики України С.А.Вегера
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
В.о. Міністр юстиції України Б.С.Стичинський

Затверджено
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства юстиції України
від 29 грудня 1997 р. N 39/283/90/5
Порядок повернення коштів, надміру
виплачених за призначеними субсидіями
{ У тексті Порядку та додатках до нього слова "відділи
(управління) субсидій" в усіх відмінках замінено
словами "органи соціального захисту населення" у
відповідних відмінках; слова "твердого та пічного
побутового (рідкого) палива" замінено словами
"твердого та рідкого пічного побутового палива"
згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 479/763/1157/5 ( z0886-14 ) від 18.07.2014 }
Порядок повернення коштів, надміру виплачених за призначеними
субсидіями (надалі - Порядок), розроблено відповідно до Положення
про порядок призначення та надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21 жовтня 1995 р. N 848 ( 848-95-п ), в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. N 1050
( 1050-97-п ) (надалі - Положення). 1. Повернення бюджетних асигнувань, надміру перерахованих за
призначеними субсидіями, проводиться у випадках: - виявлення подання громадянами свідомо документів із
неправильними відомостями про доходи та майновий стан усіх
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, приховання
заробітку чи іншого доходу, подання фальшивих документів; { Абзац
другий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 479/763/1157/5 ( z0886-14 ) від 18.07.2014 } - виявлення помилки в розрахунку розміру призначеної
субсидії; - виявлення неправильних відомостей, виданих юридичними
особами (довідки про доходи, про склад зареєстрованих осіб, про
забезпеченість житловою площею та комунальними послугами) та
фізичними особами-підприємцями (довідки про доходи); { Абзац
четвертий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 479/763/1157/5 ( z0886-14 ) від 18.07.2014 } виявлення прихованої інформації про набуття права власності
на житло (житлове приміщення) іншою особою, яка не була в ньому
зареєстрована на перше число місяця, з якого призначена субсидія.
{ Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 479/763/1157/5 ( z0886-14 ) від 18.07.2014 } 2. В разі виявлення при перевірках подання громадянами
свідомо документів із неправильними відомостями, органи
соціального захисту населення вживають таких заходів: - припиняють надання субсидії; { Абзац другий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної
політики N 479/763/1157/5 ( z0886-14 ) від 18.07.2014 } - повідомляють рекомендованим листом отримувачів житлової
субсидії про припинення надання житлової субсидії, необхідність і
терміни повернення надміру виплачених коштів (додаток 1); { Абзац
третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 479/763/1157/5 ( z0886-14 ) від
18.07.2014 } - подають позовні заяви до суду (додаток 2) про стягнення
надміру виплачених коштів (при неповерненні їх добровільно у
встановлені терміни); { Абзац четвертий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 479/763/1157/5 ( z0886-14 ) від 18.07.2014 } - повідомляють надавачів послуг про припинення надання
субсидії; Терміни повернення надміру виплачених коштів встановлюються
органом соціального захисту населення в кожному конкретному
випадку з урахуванням матеріального стану отримувача субсидії, але
не менше місяця з дня отримання повідомлення. 3. В разі виявлення помилки, допущеної працівником органу
соціального захисту населення в розрахунку розміру призначеної
субсидії орган соціального захисту населення повідомляє отримувача
субсидії про розмір недоплачених чи переплачених коштів (додаток
3). Суми субсидій надміру перерахованих внаслідок допущеної
помилки повертаються на підставі заяви громадянина про добровільне
повернення коштів в тих випадках, коли субсидія на наступний
термін не призначається. Якщо заявнику призначається житлова субсидія на наступний
термін, суми субсидій, що були надміру перераховані внаслідок
допущеної помилки розрахунку розміру раніше призначеної субсидії,
враховуються при призначенні субсидії на новий термін. 4. В разі виявлення при перевірках неправильних відомостей в
довідках про доходи, виданих юридичними особами (фізичними
особами - підприємцями), в результаті чого були надміру виплачені
кошти за призначеними субсидіями, органи соціального захисту
населення стягують надміру виплачені кошти із зазначених юридичних
осіб (фізичних осіб - підприємців) у судовому порядку. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 479/763/1157/5 ( z0886-14 ) від 18.07.2014 }
5. Повернені кошти, які були виплачені в минулих бюджетних
періодах, підлягають поверненню до державного бюджету, а кошти,
виплачені в поточному році, повертаються на рахунок органів
соціального захисту населення для подальшого їх перерахування
надавачам послуг. { Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 479/763/1157/5 ( z0886-14 ) від 18.07.2014 }
6. До посадових осіб, винних у надмірному нарахуванні
субсидій вживаються заходи, передбачені чинним законодавством. При виявленні в діях громадян чи посадових осіб ознаків
злочину, органи соціального захисту населення подають відомості та
наявні матеріали до правоохоронних органів.
Додаток 1
До Порядку повернення
коштів, надміру виплачених
за призначеними субсидіями
Повідомлення
про припинення надання
житлової субсидії
"____"______________199__р.
Кому: __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові отримувача субсидії), що зареєстрований за адресою __________________________________________________________________
(адреса отримувача субсидії) Орган соціального захисту населення __________________ району
повідомляє: На підставі висновків проведеної органом соціального захисту
населення ________________ району перевірки довідок про доходи, що
надані разом з заявою від "___"______________199__р. виявлено, що
Ви подали неповну/невірну інформацію про доходи. Внаслідок цього
Вам надмірно виплачені кошти в сумі ________________грн. через що
протягом періоду з "___"_________199__р. по "___"__________199__р. (вказується термін отримання завищеного розміру субсидії)
включно Вами не провадилась оплата належної частини
житлово-комунальних послуг у повному обсязі.
У зв'язку з цим, у відповідності з Положенням про порядок
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р.
N 1050: 1. Вам припиняється виплата субсидії, починаючи з
"___"____________199__р., і Ви позбавляєтесь права на призначення
субсидії на наступний термін. 2. Ви зобов'язані повернути переплачену суму субсидії і
перерахувати ____________грн. до "___"____________1997 р. на
рахунок органу соціального захисту населення _____________________ __________________________________________________________________
(вказується назва органу соціального захисту
населення і рахунку) У разі відмови неперерахування коштів у зазначені терміни,
вони будуть стягнуті відділом житлових субсидій у судовому
порядку.
Начальник ВЖС (прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер (прізвище)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 479/763/1157/5 ( z0886-14 ) від 18.07.2014 }
Додаток 2
до Порядку повернення
коштів, надміру виплачених
за призначеними субсидіями
Зразок позовної заяви
_______________________________
(Назва місцевого суду за місцем
реєстрації отримувача субсидії)
Позивач:_______________________
(служба житлових субсидій, що
подає позов у суд)
Адреса: _______________________
Розрахунковий рахунок:
Відповідач: ___________________
(ПІБ*)
Адреса: _______________________
Сума позову: __________________
(в гривнях) __________________________
*Тут вписується повне прізвище, ім'я
та по батькові отримувача субсидії __________________________
Позовна заява
Згідно заяви _________________________ йому, з урахуванням
(ПІБ отримувача субсидії) всіх громадян, які зареєстровані на житловій площі за адресою ____ _________________________________________________________________,
надана субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива в сумі ____________________ _________________________ щомісяця на шість (дванадцять) місяців,
(вказати прописом) починаючи з ______________ 1997 р.
В результаті проведеної органом соціального захисту населення
перевірки даних, наданих заявником та громадянами, зареєстрованими
на зазначеній житловій площі, встановлено, що ними надана
неповна/невірна інформація про доходи, що призвело до надмірної
виплати їм бюджетних коштів у вигляді субсидій на
суму_______________________________________грн.
(вказати прописом)
"___"_________199 р. заявникові було направлено повідомлення
про припинення виплати субсидії/(перерахунок розміру субсидії) та
запропоновано повернути надмірно виплачені кошти у відповідності з
чинним законодавством та самостійно погасити заборгованість по
платежах за житлово-комунальні послуги. До цього часу належна до повернення на рахунок органу
соціального захисту населення сума в розмірі ________ не погашена. На основі вищевказаного та відповідно до статті 1166
Цивільного кодексу України просимо стягнутн з громадянина __________________________________________________________________
(ПІБ отримувача субсидії) суму____________, виплачених надміру, у вигляді житлових субсидій,
коштів. До заяви додаються: 1. Заява громадянина ______________________ про надання субсидії.*
(ПІБ заявника) 2. Документи, які надані заявником як підтвердження доходів
заявника та осіб, зареєстрованих на його житловій площі.*
3. Розрахунок субсидії на основі наданих заявником документів.*
4. Документи, що підтверджують невірність/неповноту інформації про
доходи, що надана органу соціального захисту населення.*
5. Розрахунок суми позову.
6. Повідомлення, надіслане заявнику про необхідність повернення
надміру виплачених коштів.*
7. Документи, що підтверджують надання заявнику повідомлення.*
9. Інші наявні документи, які підтверджують суму коштів, що
належить до повернення органу соціального захисту населення. _____________________________
* Примітка: Документи подаються в копії.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 479/763/1157/5 ( z0886-14 ) від 18.07.2014 }

Додаток 3
До Порядку повернення
коштів, надміру виплачених
за призначеними субсидіями
Повідомлення
про відшкодування коштів по переплаченим/недоплаченим
житловим субсидіям
"___"______________1997 р.
Кому: _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові заявника) що прописаний за адресою __________________________________________________________________
(адреса заявника) Орган соціального захисту населення __________________ району
повідомляє: В результаті проведеної перевірки розміру субсидії,
призначеної у відповідності з Вашою заявою від
"___"___________199_ р. та довідок про доходи прописаних на
вказаній житловій площі осіб, виявлена помилка розрахунку.
Внаслідок цієї помилки розмір щомісячної субсидії було
завищено/занижено на _________грн. та Вами недоплачено/переплачено _________грн. за період з___________199__р. до___________199__р.
Органом соціального захисту населення проведено перерахунок
розміру субсидії, загальної преплаченої/недоплаченої суми та
встановлено новий розмір субсидії з_____________199__р.
по_____________199__р. Якщо у відповідності з законодавством Вам не буде подовжено
термін дії субсидії на наступний період, то: - залишок переплачених Вами коштів у сумі ____________ грн.
необхідно врахувати у наступному місяці шляхом зменшення розміру
плати за житло та комунальні послуги на _________________ грн.; - недоплачені Вами кошти в сумі ___________________ грн.
пропонуємо внести на рахунок органу соціального захисту населення _________________________________________________________________.
(вказується назва органу соціального захисту населення,
N рахунка)
Начальник ВЖС (прізвище) М.П.
Головний бухгалтер (прізвище)вгору