Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2012  № 399


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2012 р.
за № 629/20942

Про затвердження Порядку оцінки розвитку діяльності наукової установи

Відповідно до Методики оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та плану оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1176, та з метою об’єктивного оцінювання діяльності наукових установ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оцінки розвитку діяльності наукової установи, що додається.

2. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України (Семиноженко В.П.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Семиноженка В.П.

Тимчасово виконуючий
обов’язки Міністра


Є.М. Суліма
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
03.04.2012  № 399


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2012 р.
за № 629/20942

ПОРЯДОК
оцінки розвитку діяльності наукової установи

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок застосовується для оцінювання діяльності бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (далі - наукові установи), та проведення державної атестації наукових установ, на які поширюється дія Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 квітня 1998 року № 469.

1.2. Порядок визначає:

організацію проведення оцінки розвитку діяльності наукової установи;

порядок роботи експертної комісії;

перелік показників та розрахунок системи атестаційних оцінок;

порядок заповнення форми картки експертного оцінювання;

порядок визначення категорії наукової установи;

здійснення порівняльного рейтингового оцінювання.

ІІ. Організація проведення оцінки розвитку діяльності наукової установи

2.1. Для проведення оцінки розвитку діяльності наукова установа подає в електронному вигляді шляхом заповнення в режимі on-line до Держінформнауки України:

анкету з відомостями, що подається науковими установами відповідно до Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 квітня 1998 року № 469;

відомості про діяльність наукових установ:

форму № 1 «Класифікаційна оцінка рівня і престижу наукової установи за масштабом наукового потенціалу і досягненнями у попередні роки» (далі - форма № 1) (додаток 1);

форму № 2 «Оцінка динаміки розвитку наукового потенціалу і результативності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи» (далі - форма № 2) (додаток 2);

форму № 3-В «Картка внутрішнього оцінювання (самооцінювання) наукового потенціалу, результативності і перспектив діяльності наукової установи» (далі - форма № 3) (додаток 3).

У паперовому вигляді за підписом керівника наукова установа подає:

аналітичну записку про рівень розвитку наукового (науково-технічного) потенціалу і результативність наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності за звітний період та обґрунтування напрямів і заходів з оптимізації діяльності наукової установи на короткостроковий період (до 5 років) (додаток 4);

відомості про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності за останній звітний рік, що подавалися науковою установою відповідно до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 січня 2012 року № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року за № 146/20459.

2.2. Держінформнауки України забезпечує для наукової установи доступність до результатів оцінки її діяльності, отриманих за даними форм №№ 1, 2 та 3.

2.3. Держінформнауки України обробляє надані науковими установами дані про результати їх діяльності, узагальнює та надає отримані результати експертній комісії.

2.4. Обробка наданих науковими установами відомостей про діяльність наукових установ здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.5. Оцінку діяльності наукових установ здійснює експертна комісія, що утворюється Держінформнауки України.

ІІІ. Порядок роботи експертної комісії

3.1. Для оцінки розвитку діяльності наукової установи створюється експертна комісія, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Держінформнауки України.

3.2. Експертна комісія визначає:

порядок проведення експертного оцінювання діяльності наукової установи;

у разі необхідності під час проведення зовнішнього експертного оцінювання приймає рішення про створення робочих груп експертної комісії за основними видами наукової та науково-технічної діяльності наукових установ;

аналізує представлені науковими установами відомості про їх наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, організовує їхню перевірку на достатність і достовірність даних (за необхідності);

аналізує результати галузевої експертизи наукових установ;

здійснює зовнішнє експертне оцінювання діяльності наукових установ;

приймає рішення щодо застосовування додаткових специфічних показників для врахування особливостей діяльності наукової установи (у разі необхідності);

визначає атестаційну оцінку (категорію та рейтинг) наукової установи, а також сильні і слабкі сторони її діяльності;

приймає рішення про необхідність проведення і порядок порівняльного рейтингового оцінювання (ранжирування);

оцінює орієнтовні обсяги витрат, необхідні для підтримки науково-технічного потенціалу наукової установи при фінансуванні з різних джерел;

розробляє рекомендації щодо необхідних заходів з оптимізації діяльності наукових установ: розвитку наукового потенціалу та підвищення результативності досліджень наукових установ;

готує висновки та пропозиції щодо вдосконалення галузевої, регіональної чи загальнодержавної мереж наукових установ, необхідності здійснення оптимізації окремих наукових напрямів, галузі в цілому і надає рекомендації щодо кількості, типу та доцільності перепрофілювання наукових установ, які необхідні для науково-технічного та інноваційного забезпечення розвитку галузей економіки і соціальної сфери;

розглядає звернення наукових установ щодо прийнятих експертною комісією рішень за результатами оцінки розвитку діяльності наукових установ.

3.3. До складу експертної комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени експертної комісії - представники міністерств (по одному від кожного міністерства), інших центральних органів виконавчої влади (по одному від кожного центрального органу виконавчої влади), що мають у своєму підпорядкуванні наукові установи, та фахівці національних академій наук і вищих навчальних закладів (за згодою).

Персональний склад експертної комісії затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

3.4. У разі необхідності експертна комісія може додатково залучати експертів за напрямами діяльності наукових установ.

3.5. Експертне оцінювання провадиться анонімно. Порядок проведення експертного оцінювання визначається рішенням експертної комісії.

3.6. Засідання експертної комісії проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови. Рішення експертної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю присутніх на засіданні членів експертної комісії.

3.7. Рішення експертної комісії є правоможним, якщо на засіданні присутні не менше двох третин членів експертної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні експертної комісії.

3.8. Член експертної комісії не має права бути відсутнім на її засіданнях без поважної причини та делегувати свій голос іншій особі.

3.9. Періодичність засідань експертної комісії визначається в міру потреби, але не менше ніж тричі на рік.

3.10. Результати оцінювання діяльності щодо кожної наукової установи затверджуються окремим рішенням експертної комісії, яке заноситься до протоколу засідання експертної комісії.

3.11. У разі своєї незгоди з прийнятим експертною комісією рішенням член (члени) експертної комісії може (можуть) викласти у письмовому вигляді окрему думку, яка додається до протоколу засідання експертної комісії.

3.12. Протокол засідання експертної комісії підписується усіма присутніми на засіданні членами експертної комісії та подається до Держінформнауки України.

У протоколі фіксуються також пропозиції та висновки щодо вдосконалення мережі наукових установ, зокрема щодо кількості, типу та доцільності їх перепрофілювання.

3.13. Рішення експертної комісії, прийняті у межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

ІV. Перелік показників та розрахунок системи атестаційних оцінок

4.1. Оцінювання експертною комісією діяльності наукової установи передбачає три основні етапи:

визначення категорії і рейтингу наукової установи - атестаційної оцінки, яка є підсумковою індивідуальною характеристикою наукової установи;

визначення сильних і слабких сторін наукової установи;

формулювання висновків і пропозицій щодо напрямів та заходів оптимізації.

Категорія і рейтинг наукової установи визначаються з використанням системи атестаційних оцінок, основними складовими яких є:

класифікаційна оцінка;

оцінка динаміки розвитку;

рейтингова оцінка.

4.2. Класифікаційна оцінка характеризує науково-технічний рівень наукової установи за її науковим і науково-технічним потенціалом, визнанням досягнень за попередні десять років діяльності, рівнем впливу на формування наукової і науково-технічної політики в державі. Для визначення класифікаційної оцінки наукової установи використовується перелік показників, за якими здійснюється оцінювання діяльності наукової установи (додаток 5).

4.3. Визначення класифікаційної оцінки здійснюється шляхом ранжирування абсолютних величин індивідуальних показників за 5-бальною шкалою.

Первинні абсолютні величини кожного із показників вносять відповідно до пунктів у графу 3 додатка 1.

Оцінку за показником (графа 9 додатка 1) визначають, користуючись 5-бальною шкалою інтервалів абсолютних значень показників (графи 4-8 додатка 1). Наприклад, якщо сумарна чисельність докторів і кандидатів наук у даній науковій установі (пункт 1.1 розділу І) знаходиться в інтервалі від 51 до 100 осіб, то у графі 9 записують 3 бали.

Зважені оцінки для кожного локального показника обчислюють шляхом множення значення первинної оцінки (графа 9 додатка 1) на відповідний показнику ваговий коефіцієнт (графа 10 додатка 1). Отримані величини зважених оцінок записують у графі 11 додатка 1.

Класифікаційну оцінку наукової установи КО (розділ VІІ додатка 1) обчислюють в балах, як суму зважених оцінок для всіх 15 локальних показників (графа 11 додатка 1).

4.4. Для врахування відмінностей наукової діяльності наукових установ природничого й технічного профілю від наукових установ суспільного й гуманітарного профілю застосовують диференційовані вагові коефіцієнти (пункти 2.1, 2.3 розділу ІІ, пункти 4.1 і 4.2 розділу ІV додатка 1).

4.5. Обчислення оцінки динаміки розвитку (ОД) здійснюється з використанням показників за двома напрямами - оцінка динаміки потенціалу (ОДП) і оцінка динаміки результативності (ОДР). Перелік показників і формули їх розрахунку наведені у додатку 2.

4.6. Ряди динаміки побудовано з кроком в один рік для останніх у часі чотирьох звітних років. Перший з років, що включені до ряду динаміки, прийнято за базовий (графа 3 додатка 2), а наступні три роки (графи 4, 5, 6 додатка 2) складають ряд періодів для обчислення середнього значення темпів динаміки (графа 8 додатка 2).

Вихідні значення кожного з індивідуальних показників вносять залежно від року відповідно до пунктів у графах 3-6 додатка 2 в одиницях виміру, що зазначені у графі 2 додатка 2 для відповідного показника.

4.7. За величинами рівнів показників для кожного звітного року (графи 4, 5, 6 додатка 2) розраховують просте середнє арифметичне значення показників для цих років. Результат записують відповідно до пунктів графи 7 додатка 2.

За відсутності даних за будь-який один з трьох звітних років в знаменнику формули в графі 7 цифра «3» замінюється цифрою «2». За відсутності даних за будь-які два з трьох звітних років в графу 7 заноситься наявне значення спостереження одного року.

4.8. Середні фактичні темпи динаміки індивідуальних показників (ТДф) обчислюють за спрощеною формулою - у відсотках середнього арифметичного значення показника за три звітні роки (графа 7 додатка 2) відносно значення показника у базовому році (графа 3 додатка 2).

У випадку, коли для певного показника дані для базового року та/або для всіх звітних років параметричного ряду відсутні, величину ТДф приймають за «100».

4.9. Отримані фактичні значення темпів динаміки за індивідуальними показниками (ТДф) нормують в інтервалі від 94,0 % до 110,0 % ТДф, користуючись формулою:

ТДн = 25 Ч ТДф - 2250, де:

ТДн - нормоване значення темпу динаміки за окремим показником у балах (графа 9 додатка 2);

ТДф - фактичне значення темпу динаміки за окремим показником у відсотках (графа 8 додатка 2).

При цьому для тих показників, щодо яких значення ТДф є меншими за 94,0 %, у відповідному рядку графи 9 записують число «100»; у випадку, коли значення ТДф перевищують 110,0 %, - число «500».

4.10. Оцінку динаміки розвитку наукової установи розраховують як просте середнє арифметичне нормованих значень середнього темпу динаміки (ТДн) для всіх індивідуальних показників (графа 9 додатка 2) за формулою (графа 9 розділу І + графа 9 розділу ІІ додатка 2) / n, де n - загальна кількість показників. Для наукових установ природничих і технічних наук n = 27 (враховуються усі показники графи 2); для наукових установ суспільних і гуманітарних наук n = 25 (не враховуються показники графи 2 підпункту 1.2.6 пункту 1.2 розділу І та підпункту 2.3.2 пункту 2.3 розділу ІІ додатка 2).

Оцінку динаміки розвитку записують тризначним числом, величини якого лежать в інтервалі [100, 500].

4.11. Для цілей виявлення сильних і слабких сторін наукової установи в аспекті розвитку і результативності використання наукового потенціалу, визначають рейтингові позиції кожного із індивідуальних показників. Рейтинг визначається у порядку зменшення фактичного значення середнього темпу динаміки (ТДф).

4.12. Рейтингова оцінка наукової установи визначається з урахуванням кількісних та якісних оцінок її науково-технічного потенціалу, оцінки динаміки розвитку наукової установи та рівня отриманих результатів досліджень і перспектив їх практичного використання.

Рейтингова оцінка - рейтинг наукової установи (Р) обчислюється як сума значень оцінки стану розвитку (ОД) та експертної оцінки (ЕО), які беруться з ваговими коефіцієнтами 0,6 і 0,4 відповідно: Р = (0,6 ОД + 0,4 ЕО). Значення величини рейтингу лежать в інтервалі [100, 500].

V. Порядок заповнення форми картки експертного оцінювання

5.1. Для експертного оцінювання наукової установи використовуються показники, що поділяються на групи за критеріями: рівень цільової орієнтації досліджень; оцінка результатів наукової діяльності; оцінка перспектив розвитку наукової діяльності. Для визначення експертної оцінки члени експертної комісії заповнюють картку експертного оцінювання наукового потенціалу, результативності і перспектив наукової (науково-технічної) діяльності наукової установи (форма № 3Е) (додаток 6).

З метою врахування особливостей наукової діяльності установи на додаток до основних показників за рішенням експертної комісії можуть застосовуватися два додаткові специфічні показники пунктів 4.1 і 4.2 розділу ІV додатка 6. Серед специфічних показників можуть бути, наприклад, такі: унікальність наукового профілю організації; можливість швидкого переключення на нову проблематику при зміні завдань галузі; важливість організації як центру аналітичного узагальнення світового досвіду і його адаптації до потреб галузі в регіоні, Україні тощо.

5.2. Показники, що характеризують діяльність наукової установи, оцінюються за п’ятибальною шкалою: високий рівень якісних та кількісних властивостей; значний (наближений до високого рівня); середній; незначний (наближений до низького рівня); дуже низький рівень або відсутність зазначених властивостей; що дорівнює п’яти, чотирьом, трьом, двом і одному балам відповідно.

5.3. Визначені експертами величини оцінок (графа 3 додатка 6) диференціюються за пріоритетністю показників («зважуються») шляхом множення на значення вагових коефіцієнтів (графа 4 додатка 6). У випадку, коли застосовуються специфічні показники пунктів 4.1 і 4.2 розділу ІV додатка 6, зважені величини експертних оцінок обчислюють із використанням вагових коефіцієнтів, що наведені в графі 4 додатка 6 у чисельнику, без них - у знаменнику. Специфічні показники використовуються лише спільно. Значення індивідуальних (локальних) експертних оцінок знаходяться в інтервалі від 1 до 5 балів.

5.4. Узагальнена експертна оцінка (ЕО) є інтегральним показником локальних експертних оцінок. Експертна оцінка (розділ VІ, графа 5 додатка 6) обчислюється як сума значень величин відповідних індивідуальних показників оцінки, помножена на 100:

ЕО = (сума значень показників у пунктах 1, 2, 3, 4) х 100, балів.

Експертну оцінку записують тризначним числом, величини якого лежать в інтервалі [100, 500].

5.5. При визначенні експертної оцінки експертною комісією беруться до уваги результати внутрішнього оцінювання (самооцінка) наукової установи, які надаються науковою установою відповідно до додатка 3.

При проведенні самооцінювання специфічні показники не застосовуються.

5.6. Обчислення загальної оцінки, отриманої за результатами самооцінювання (ЗСО), здійснюється шляхом розрахунку суми значень величин відповідних індивідуальних показників оцінки, помноженої на 100:

ЗСО = (сума значень показників у розділах 1, 2, 3) х 100, балів.

Величину ЗСО записують тризначним числом, величини якого лежать в інтервалі [100, 500].

VI. Порядок визначення категорії наукової установи

6.1. Залежно від результатів класифікаційної і рейтингової оцінки наукові установи поділяються на чотири категорії, які позначають літерами А, Б, В, Г.

До категорії А належать наукові установи, що мають високий науковий потенціал та визнання в Україні і світі, формують державну науково-технічну політику, впливають на науково-технічну політику галузей та мають високий рівень розвитку і отриманих результатів наукової діяльності.

До категорії Б належать наукові установи, що мають нижчий порівняно з науковими установами, які належать до категорії А, науковий потенціал, але демонструють високий рівень розвитку та ефективність його використання, можуть формувати перспективну науково-технічну політику певного наукового напряму, бути провідними у сфері проведення досліджень, розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної, проектної продукції та виявляють активність в інтеграції до світового інформаційного простору.

До категорії В належать наукові установи, що мають високий науковий потенціал і визнання в Україні, впливають на формування державної і галузевої науково-технічної політики, але демонструють невисокий рівень розвитку (динаміки) потенціалу і отриманих результатів наукової діяльності.

До категорії Г належать наукові установи, що мають невисокий науковий потенціал, можуть бути провідними у сфері проведення досліджень, розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної, продукції або розробляють окремі складові частини комплексів, пристроїв, вузлів техніки та виконують разові замовлення, але при цьому демонструють низький рівень розвитку (динаміки) потенціалу і отриманих результатів його використання та є маловідомими у світовому інформаційному просторі.

6.1.1. Категорію наукової установи (К) визначають залежно від рангу її класифікаційної групи та значень рейтингової оцінки, користуючись матрицею визначення категорії наукової установи, наведеною у додатку 7. Ранг класифікаційної групи (графа 1; позиції І - IV додатка 7) визначають за відповідним інтервалом значень класифікаційної оцінки (графа 2; позиції І - IV додатка 7). Наприклад, якщо величина класифікаційної оцінки наукової установи знаходиться в інтервалі від 2,61 до 3,80 балів, то її відносять до установ II класифікаційної групи.

6.1.2. Основні категорії А, Б, В і Г можуть бути диференційовані на субкатегорії за схемою, наведеною в таблиці цього Порядку.

Таблиця

Схема визначення субкатегорій для диференціації наукової установи

Класифікаційна група наукової установи

Класифікаційна оцінка, (бали)

Рейтинг наукової установи, (бали)

100-150

151-250

251-350

351-500

І - ІІ

2,61 - 5,00

Категорія В

Категорія А

I

3,81 - 5,00

В3

В1

А3

А1

II

2,61 - 3,80

В4

В2

А4

А2

ІІІ - ІV

1,00 - 2,60

Категорія Г

Категорія Б

III

1,41 - 2,60

Г3

Г1

Б3

Б1

IV

1,00 - 1,40

Г4

Г2

Б4

Б2

Величини рейтингу позначають цифрами від 100 до 500. Наприклад, запис для атестаційної оцінки Б-365 означає, що наукова установа відноситься до категорії установ невеликого масштабу і малопрезентованих, проте має значну активність і результативність діяльності в останні три роки.

При застосуванні субкатегорій до запису вноситься відповідний індекс категорії, визначений за матрицею таблиці цього Порядку. Наприклад, А2-440.

6.2. Визначення сильних і слабких сторін наукової установи в аспекті розвитку і результативності використання наукового потенціалу здійснюють за рейтинговими позиціями (порядковим рангом) кожного із 28 локальних показників, за якими здійснюється оцінка динаміки розвитку діяльності наукової установи (додаток 2).

6.3. До сильних сторін наукової установи відносять ті напрями наукової діяльності, що характеризуються значеннями показників перших п’яти рангів, а до слабких - останніх п’яти рангів.

6.4. Аналіз сильних і слабких сторін діяльності наукової установи та факторів, що їх визначають, здійснюють шляхом експертного оцінювання. При цьому доцільно використовувати методологічні підходи факторного та SWOT-аналізу.

6.5. Результати експертного оцінювання сильних і слабких сторін наукової установи враховують при визначенні перспектив і опрацюванні висновків та рекомендацій щодо оптимізації подальшого розвитку наукового потенціалу і підвищення результативності діяльності наукової установи.

VII. Здійснення порівняльного рейтингового оцінювання

7.1. Порівняльне рейтингове оцінювання полягає у визначенні рангу окремої установи серед вибраної групи (сукупності) наукових установшляхом ранжирування за порядковою шкалою.

Порівняльне рейтингове оцінювання наукових установ провадиться з метою отримання додаткової аналітичної інформації, що може бути використана експертною комісією для:

визначення необхідності уточнення, проведення перевірки або додаткового експертного оцінювання окремих наукових установ;

коригування величин рейтингових оцінок для більш глибокої диференціації атестаційних оцінок;

обґрунтування висновків щодо результатів атестації у випадках ситуацій недостатньої визначеності, зокрема у разі виникнення незгоди наукової установи з результатами атестування.

7.2. Для проведення порівняльного рейтингового оцінювання (ранжирування) виділеної групи наукових установ можуть бути використані рейтингова оцінка, експертна оцінка, класифікаційна оцінка, а також:

зважені оцінки для вибраних індивідуальних (локальних) показників, які використовують під час визначення класифікаційної оцінки;

значення середнього рівня динаміки розвитку для вибраних локальних показників, що використовують під час обчислення оцінки динаміки розвитку.

Вибір типу і кількості оцінок визначається залежно від поставленої мети порівняльного рейтингового оцінювання.

7.3. Ранжирування наукових установ здійснюється в порядку зменшення значень оцінок.

7.4. Рішення про необхідність проведення і формат порівняльного рейтингового оцінювання (ранжирування) приймає експертна комісія.

7.5. Характеристика діяльності наукової установи за атестаційною оцінкою (категорією і рейтингом) та дані аналізу сильних і слабких сторін діяльності установи і факторів, що їх визначають, дозволять експертній комісії визначити рекомендації щодо актуальних напрямів та необхідних заходів з оптимізації, зокрема:

міру бюджетної підтримки розвитку потенціалу і наукової діяльності установи, податкові пільги та інші преференції;

пропозиції щодо реорганізації, перепрофілювання чи ліквідації окремих наукових установ;

інші заходи з оптимізації окремих наукових установ і мережі наукових установ в цілому.

7.6. За результатами проведеної експертною комісією оцінки діяльності наукових установ Держінформнауки України подає МОНмолодьспорту України інформацію про результати атестації наукових установ та пропозиції щодо оптимізації їх мережі для внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозицій з удосконалення мережі таких установ.

Директор департаменту
наукової діяльності
та ліцензуванняО.В. Якименко
Додаток 1
до Порядку оцінки розвитку
діяльності наукової установи

КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЦІНКА
рівня і престижу наукової установи за масштабом наукового потенціалу і досягненнями у попередні роки


(Форма № 1)

№ з/п

Найменування показника

Значення показника*1

Інтервал значень показника, що відповідає оцінці:*2

Оцінка за показником, балів (відповідно до граф 4-8)

Ваговий коефіцієнт показника*3, одиниць

Зважена оцінка показників, балів (графа 9 х графа 10)

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І

Рівень кваліфікації наукових кадрів

х

х

х

х

х

х

Х

0,20

х

1.1

Штатна чисельність висококваліфікованих працівників (докторів наук і кандидатів наук) на 1 січня поточного року, осіб


0-10 / 0-30

11-50 / 31-100

51-100 / 101-200

101-150 / 201-300

понад 150 / понад 300


0,08


1.2

Кількість наукових шкіл в установі, одиниць


відсутні

1

2

3-4

понад 4


0,02


1.3

Кількість вчених наукової установи, що були обрані членами і членами-кореспондентами вітчизняних національних та зарубіжних академій наук в останні 10 років, осіб


відсутні

1

2-3

4-5

понад 5


0,04


1.4

Кількість лауреатів державних і міжнародних премій (в галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук) за останні 10 років, осіб


відсутні

1

2-3

4-5

понад 5


0,06


ІІ

Бюджет та інфраструктура

х

х

х

х

х

х

Х

0,20

х

2.1

Загальний обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт (за рахунок всіх джерел) у попередньому календарному році, тис. гривень


до 1000

1001-3000

3001-10000

10001-20000

понад 20000


0,10 / 0,15


2.2

Кількість унікальних об’єктів, що становлять національне надбання, та центрів колективного користування наукоємним обладнанням, одиниць


відсутні

1

2

3

понад 3


0,05 / 0,00


2.3

Кількість кафедр, лабораторій, науково-освітніх центрів та інших типів науково-освітніх підрозділів, що діють на базі наукової установи на 1 січня поточного року, одиниць


відсутні

1

2

3

понад 3


0,05


ІІІ

Рівень тематики

х

х

х

х

х

х

Х

0,20

х

3.1

Кількість державних цільових наукових і науково-технічних програм, у виконанні яких установа брала участь за останні 10 років, одиниць


відсутні

1

2-3

4-6

понад 6


0,10


3.2

Кількість програм і проектів у сфері міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, у виконанні яких установа брала участь за останні 10 років, одиниць


відсутні

1

2

3

понад 3


0,10


ІV

Результативність

х

х

х

х

х

х

х

0,20

х

4.1

Кількість монографій, енциклопедій, словників та підручників (без врахування навчальних посібників), виданих в Україні і за кордоном за останні 10 років, одиниць


відсутні

1-10

11-30

31-100

понад 100


0,10 / 0,20


4.2

Кількість отриманих охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності та проданих ліцензій на їх використання (в Україні і за кордоном) за останні 10 років, одиниць


відсутні

1-10

11-30

31-100

понад 100


0,10 / 0,00


V

Престиж

х

х

х

х

х

х

х

0,20

х

5.1

Кількість міжнародних наукових об’єднань (академій, асоціацій, товариств тощо), в роботі яких установа бере участь, одиниць


відсутні

1

2-3

4-5

понад 5


0,04


5.2

Кількість закордонних реферативних і наукометричних баз даних, в яких індексуються наукові фахові видання установи (станом на поточний рік), одиниць


відсутні

1

2

3

понад 3


0,08


5.3

Представленість у веб-рейтингах наукових центрів світу “Ranking Web of World Research Centers” та “Ranking Web of World Universities” станом на поточний рік, індекс


відсутні

реєстрація в каталозі

нижчий за 6000

2001-6000

1-2000


0,04


5.4

Рейтинг наукової установи за результатами попередньої державної атестації, балів


100-150

151-250

251-350

351-450

понад 450


0,04


VI

Сума вагових коефіцієнтів

х

х

х

х

х

х

х

1,00

х

VII

КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЦІНКА (графа 11): (сума пунктів 1.1-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.2, 5.1-5.4) (бали)

х

х

х

х

х

х

х

х


__________
*-1 Вихідні дані вносять до відповідних форм, використовуючи такі умовні позначення: тире (-) - явищ не було; крапки (…) - відомості відсутні; нуль (0; 0,0) - явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами; символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці недоцільне.
*-2 В чисельнику - для наукових установ, у знаменнику - для вищих навчальних закладів.
*-3 Ваговий коефіцієнт показника: в чисельнику - для наукових установ природничих і технічних наук; в знаменнику - для наукових установ суспільних і гуманітарних наук, а також для окремих установ природничого профілю, основним напрямком діяльності яких є теоретичні дослідження.

_________________________
   (найменування посади керівника
               наукової установи)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)
Додаток 2
до Порядку оцінки розвитку
діяльності наукової установи

ОЦІНКА
динаміки розвитку наукового потенціалу і результативності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи


(Форма № 2)

№ з/п

Перелік показників

Значення показника*

Середнє значення показника за звітний період (гр.4 + гр.5 + гр.6) / 3

Середній темп динаміки (зростання, зменшення) за показником (ТД)

Рейтинг показників за фактичним ТД, (одиниці)

базовий рік

звітний рік-2

звітний рік-1

звітний рік

фактичний (ТДф), % (гр.7 / гр.3) х 100

нормований (ТДн), (бали) (ТДн = 25ЧТДф – 2250); [min=100, max=500]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І

Науковий, науково-технічний та інноваційний потенціал установи

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1

Кадровий потенціал

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1.1

Чисельність висококваліфікованих працівників (докторів наук і кандидатів наук), віднесена до загальної чисельності працівників основної діяльності (з урахуванням кількості сумісників), відсоток

1.1.2

Чисельність наукових працівників у віці до 35 років, віднесена до загальної їх чисельності, відсоток

1.1.3

Чисельність науковців, аспірантів і докторантів, які отримували стипендії Президента України для молодих вчених, віднесена до загального числа наукових працівників, аспірантів і докторантів, відсоток

1.1.4

Кількість студентів вищих навчальних закладів, які проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи, осіб

1.1.5

Кількість виїздів наукових працівників за межі України з метою проведення стажування, навчання, підвищення кваліфікації, викладацької роботи та проведення наукових досліджень на строк від трьох місяців до двох років у розрахунку на 100 наукових працівників установи, одиниць / осіб

1.2

Фінансовий, матеріально-технічний та інноваційний потенціал

х

х

х

х

х

х

х

х

1.2.1

Внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт у розрахунку на одного наукового працівника, тис. гривень / осіб

1.2.2

Обсяг коштів спеціального фонду державного бюджету, віднесений до загальної чисельності наукових працівників, тис. гривень / осіб

1.2.3

Питома вага коштів організацій підприємницького сектору у внутрішніх витратах на виконання наукових та науково-технічних робіт, відсоток

1.2.4

Питома вага залучених коштів зарубіжних юридичних і фізичних осіб у внутрішніх витратах на виконання наукових та науково-технічних робіт, відсоток

1.2.5

Середньорічна вартість основних засобів наукової та науково-технічної діяльності, тис. гривень

1.2.6

Кількість чинних патентів на винаходи, отриманих в Україні і за кордоном, одиниць

1.2.7

Суми дивідендів, отриманих установою від діяльності організацій підприємницького сектору, заснованих за її участю, тис. гривень

1.2.8

Кількість робочих комп’ютерних місць, що мають доступ до мережі Інтернет, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

ІІ

Результативність та ефективність наукових досліджень установи

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1

Обсяг досліджень

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1.1

Питома вага коштів на виконання наукової частини державних, міжгалузевих і галузевих програм, заходів та завдань з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у загальному обсязі коштів з державного бюджету, відсоток

2.1.2

Обсяг фундаментальних досліджень, виконаних власними силами, у розрахунку на 100 наукових працівників установи, тис. гривень / осіб

2.1.3

Обсяг прикладних досліджень, науково-технічних розробок та науково-технічних послуг, виконаних власними силами, у розрахунку на 100 наукових працівників установи, тис. гривень / осіб

2.2

Публікаційна активність

х

х

х

х

х

х

х

х

2.2.1

Кількість друкованих монографій, енциклопедій, словників, підручників, посібників, виданих в Україні і за кордоном, віднесена до чисельності наукових працівників, аспірантів і докторантів разом, одиниць / осіб

2.2.2

Кількість статей у вітчизняних і закордонних наукових журналах, що входять до міжнародних баз даних, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

2.3

Інноваційна активність

х

х

х

х

х

х

х

х

2.3.1

Кількість документів на об’єкти права інтелектуальної власності, отриманих в Україні і за кордоном, у розрахунку на 100 наукових працівників, одиниць / осіб

2.3.2

Кількість укладених ліцензійних договорів на використання об’єктів інтелектуальної власності та ноу-хау у розрахунку на 100 наукових працівників, одиниць / осіб

2.3.3

Кількість інноваційних проектів, у реалізації яких бере участь наукова установа, у розрахунку на 100 наукових працівників, одиниць / осіб

2.3.4

Кількість інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів державних програм, нормативно-правових актів та інших документів, наданих центральним органам виконавчої влади (Адміністрації Президента України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України), одиниць

2.4

Міжнародна інтеграція

х

х

х

х

х

х

х

х

2.4.1

Кількість проектів в рамках спільних конкурсів з міжнародними та закордонними партнерами, віднесена до чисельності дослідників, одиниць / осіб

2.4.2

Питома вага статей у вітчизняних і закордонних наукових журналах, опублікованих науковими працівниками установи спільно з зарубіжними авторами, відсоток

2.4.3

Питома вага статей у наукових фахових журналах установи, опублікованих зарубіжними авторами, відсоток

2.5

Представленість у світовому інформаційному просторі

х

х

х

х

х

х

х

х

2.5.1

Кількість посилань на офіційний веб-сайт установи в пошуковій системі “Google”, одиниць

2.5.2

Кількість статей, опублікованих науковими працівниками установи у вітчизняних фахових виданнях і закордонних наукових журналах з високим імпакт-фактором, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

ІІІ

ОЦІНКА ДИНАМІКИ (графа 9), (бали):
(сума значень величин пунктів 1.1.1-1.1.5, 1.2.1-1.2.8, 2.1.1-2.1.3, 2.2.1-2.2.2, 2.3.1-2.3.4, 2.4.1-2.4.3, 2.5.1 -2.5.2) / n

х

х

х

х

х

х


х

__________
* Вихідні дані вносять до відповідних форм, використовуючи такі умовні позначення: тире (-) - явищ не було; крапки (…) - відомості відсутні; нуль (0; 0,0) - явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами; символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці недоцільне.
За відсутності даних за будь-який один з трьох звітних років в знаменнику формули в графі 7 цифра «3» замінюється цифрою «2». За відсутності даних за будь-які два з трьох звітних років в графу 7 заноситься наявне значення спостереження одного року.
У графу 3 вносять показники за 2008 рік; у графу 4 - за 2009 рік; у графу 5 - за 2010 рік; у графу 6 - за 2011 рік.
Рейтинг визначається у порядку зменшення фактичного значення середнього темпу динаміки (ТДф) індивідуального показника (графа 8).
Показники підпункту 1.2.6 пункту 1.2. розділу І та підпункту 2.3.2 пункту 2.3. розділу ІІ не враховуються при обчисленні оцінки динаміки для наукових установ суспільних і гуманітарних наук.
Для наукових установ природничих і технічних наук враховуються журнали з iмпакт-фактором понад 1,000; для наукових установ суспільних і гуманітарних наук - понад 0,500.
Оцінка динаміки (ОД) визначається як просте середнє арифметичне нормованих значень середнього темпу динаміки (ТДн) для усіх n індивідуальних показників (графа 9). Для наукових установ природничих і технічних наук n = 27 (враховуються усі показники графи 2); для наукових установ суспільних і гуманітарних наук n = 25 - (не враховуються показники підпунктів 1.2.6 та 2.3.2 додатка 2).

_________________________
   (найменування посади керівника
               наукової установи)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)
Додаток 3
до Порядку оцінки розвитку
діяльності наукової установи

КАРТКА
внутрішнього оцінювання (самооцінювання) наукового потенціалу, результативності і перспектив діяльності наукової установи


(Форма № 3В)

№ з/п

Найменування показників

Оцінка показника (за 5-бальною шкалою)

Ваговий коефіцієнт показника*

Зважена оцінка показника (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

І

Рівень цільової орієнтації досліджень

х

0,20

х

1.1

Рівень відповідності тематики робіт, які проводилися, пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки: 1 = не відповідає;.. 5 = повністю відповідає


0,10


1.2

Рівень відповідності тематики робіт, які проводилися, завданням за державним замовленням: 1 = не відповідає;.. 5 = повністю відповідає


0,10


ІІ

Оцінка результатів наукової (науково-технічної) діяльності

х

0,24

х

2.1

Рівень використання потенціалу для виконання робіт: 1 = незадовільний;.. 5 = більш ніж задіяний


0,08


2.2

Рівень найбільш вагомих результатів фундаментальних досліджень, отриманих за попередні п’ять років: 1 = задовільний;.. 5 = вищий за світовий (оригінальні результати)


0,08


2.3

Рівень найбільш вагомих результатів прикладних досліджень і науково-технічних розробок, отриманих за попередні п’ять років: 1 = задовільний;.. 5 = вищий за світовий


0,08


ІІІ

Оцінка перспектив розвитку наукової (науково-технічної) діяльності

х

0,56

х

3.1

Суспільна потреба в результатах досліджень і розробок, що виконуються: 1 = імпактна (місцева, об’єктна);.. 5 = світова


0,08


3.2

Важливість профілю діяльності установи: 1 = ординарна;.. 5 = унікальна (монопольна)


0,08


3.3

Перспективи забезпечення кадровими ресурсами, необхідними для розвитку досліджень: 1 = кризовий;.. 5 = достатній


0,08


3.4

Рівень забезпеченості фінансовими ресурсами, необхідними для утримання організації та виконання нею своїх функцій: 1 = кризовий;.. 5 = достатній


0,08


3.5

Рівень забезпеченості матеріально-технічними ресурсами, необхідними для утримання організації та виконання нею своїх функцій: 1 = кризовий;.. 5 = достатній


0,08


3.6

Інноваційні перспективи діяльності організації на наступні два роки: 1 = регресивні;.. 5 = прогресивні


0,08


3.7

Рівень найбільш значних досліджень і розробок, що передбачається завершити у наступні два роки: 1 = задовільний;.. 5 = вищий за світовий


0,08


ІV

Сума вагових коефіцієнтів

х

1,00

х

V

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА (графа 5): (сума показників пунктів 1.1-1.2, 2.1-2.3, 3.1-3.7) х 100 (бали)

х

х


_________________________
   (найменування посади керівника
               наукової установи)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)
Додаток 4
до Порядку оцінки розвитку
діяльності наукової установи

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про рівень розвитку наукового (науково-технічного) потенціалу і результативність наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи за звітний період та обґрунтування напрямів і заходів з оптимізації діяльності наукової установи на короткостроковий період (до 5 років)Додаток 5
до Порядку оцінки розвитку
діяльності наукової установи

ПЕРЕЛІК
показників, за якими здійснюється оцінювання діяльності наукової установи

ПЕРЕЛІК
показників, за якими здійснюється оцінювання діяльності наукової установи

ВИМОГИ
щодо заповнення форм № 1 і № 2

№ з/п

показник

позначення

№ додатка, № показника за порядком

джерело даних

формула розрахунку

дані, що враховуються при обчисленні показника

1

2

3

4

5

6

7

1

Штатна чисельність висококваліфікованих працівників (докторів наук і кандидатів наук) на 1 січня поточного року, осіб

Кл1

дод.1, 1.1

Анкетні дані
форма № 3-наука:
ряд.301, гр.3 і гр.4

Анкетні дані
форма № 3-наука:
ряд.301 гр.3 + ряд.301 гр.4

Вказують суму числа докторів наук і кандидатів наук, що працюють у штаті наукової установиb), без врахування числа сумісників.

2

Кількість наукових шкіл в установі, одиниць

Кл2

дод.1, 1.2

Анкетні дані

х

Дані вносять на підставі їх схвалення вченою чи науково-технічною радою наукової установи, вищого навчального закладу за умови відсутності заперечень з боку колегіального органу управління (колегії, ради, президії) відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, національних академій наук, яким підпорядковується наукова установа.
Короткі відомості про наукові школи наводять у аналітичній записці наукової установи.
Довідково:
Наукову школу визначають як неформальну творчу співдружність дослідників різних поколінь високої кваліфікації на чолі з науковим лідером у певному науковому напрямі, об’єднаних однаковими підходами до розв’язання проблеми, стилем роботи й мислення, оригінальністю й новизною ідей і методів реалізації дослідницької програми, яка одержала значні наукові результати, здобула авторитет і громадське визнання в даній галузі знання.

3

Кількість вчених наукової установи, що були обрані членами і членами-кореспондентами вітчизняних національних та зарубіжних академій наук в останні 10 років, осіб

Кл3

дод.1, 1.3

Анкетні дані

х

Дані вносять на підставі рішень загальних зборів відповідної академії наук.
Із вітчизняних академій беруть до уваги членство у Національній академії наук України, Національній академії медичних наук України, Національній академії аграрних наук України, Національній академії педагогічних наук України, Національній академії правових наук України, Національній академії мистецтв України.
Із зарубіжних – персональне членство в загальнодержавних академіях наук. Членство в міжнародних і зарубіжних регіональних академіях наук (об’єднаннях, асоціаціях) чи наукових товариствах не враховують.
Список вчених наукової установи, що були обрані членами і членами-кореспондентами зазначених академій, наводять у аналітичній записці наукової установи.

4

Кількість лауреатів державних і міжнародних премій (в галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук) за останні 10 років, осіб

Кл4

дод.1, 1.4

Анкетні дані

х

Дані щодо лауреатів вітчизняних премій вносять на підставі указів Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки та Державних премій України в галузі освіти (за номінаціями «вища освіта» й «наукові досягнення в галузі освіти»).
Дані щодо лауреатів міжнародних премій вносять на підставі офіційних повідомлень відповідних органів (комітетів тощо), що здійснюють присудження премій. Із міжнародних премій враховують лише такі, що були засновані до 1990 року.
Перелік державних і міжнародних премій із зазначенням кількості лауреатів-працівників установи, надають у аналітичній записці наукової установи.

5

Загальний обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт (за рахунок усіх джерел) у попередньому календарному році, тис. гривень

Кл5

дод.1, 2.1

Анкетні дані

х

Вказують сумарний обсяг фінансового забезпечення наукової і науково-технічної діяльності установи за рахунок коштів Державного бюджету України, власних або залучених коштів підприємств, установ та організацій, коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел, не заборонених законом.

6

Кількість унікальних об’єктів, що становлять національне надбання, та центрів колективного користування наукоємним обладнанням, одиниць

Кл6

дод.1, 2.2

Анкетні дані

х

Дані про наявність в інфраструктурі наукової установи об’єктів, що становлять національне надбання, вносять на підставі рішення Кабінету Міністрів України про віднесення їх до таких об’єктів та включення до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання.
Дані про наявність в науковій установі центрів колективного користування наукоємним обладнанням вносять на підставі розпорядчих документів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, національної академії наук про створення такого центру та за наявності чинних договорів з іншими науковими установами і вищими навчальними закладами про надання їм доступу до користування наукоємним обладнанням, що належить центру.
Перелік унікальних об’єктів наводять у аналітичній записці наукової установи.

7

Кількість кафедр, лабораторій, науково-освітніх центрів та інших типів науково-освітніх структур, що діють на базі наукової установи на 1 січня поточного року, одиниць

Кл7

дод.1, 2.3

Анкетні дані

х

Враховують кафедри, лабораторії тощо, які представляють собою міжвідомчі структури, що утворені і діють за участі наукової установи та вищого навчального закладу.
Дані вносять на підставі розпорядчих документів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, національних академій наук.
Перелік науково-освітніх утворень із зазначенням чисельності студентів наводять у аналітичній записці наукової установи.

8

Кількість державних цільових наукових і науково-технічних програм, у виконанні яких установа брала участь за останні 10 років, одиниць

Кл8

дод.1, 3.1

Анкетні дані

х

Наводять сумарне число загальнодержавних програм, в рамках яких працівники установи виконували окремі проекти.
Враховують виключно:
державні цільові наукові і науково-технічні програми;
державні цільові програми з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що містять наукові частини;
програми Державного фонду фундаментальних досліджень.
Дані наводять на підставі відповідних постанов Кабінету Міністрів України про затвердження програм.
Перелік державних програм із зазначенням сумарного числа виконаних проектів (завдань) і загального обсягу їх фінансування наводять у аналітичній записці наукової установи.

9

Кількість програм і проектів у сфері міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, у виконанні яких установа брала участь за останні 10 років, одиниць

Кл9

дод.1, 3.2

Анкетні дані

х

Наводять сумарне число міжнародних програм та міжнародних проектів, в рамках яких працівники установи виконували окремі наукові і науково-технічні проекти і завдання за певними напрямами. Приклади програм: Сьома Рамкова програма ЄС з досліджень та технологічного розвитку (РП 7), Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма “EUREKA” тощо.
Участь у виконанні конкурсних проектів тієї чи іншої міжнародної програми враховують як одну програму за кожний із тих років звітного десятиріччя, коли установа виконувала проекти і завдання за даною програмою (незалежно від їх кількості). До міжнародних проектів відносять такі наукові й науково-технічні проекти, які здійснюються державами чи науковими центрами країн на багатосторонній основі. Наприклад, проект GDRE (“European Research Networks”) / GDRI (“International Research Networks”); проект ITER (“Міжнародний експериментальний термоядерний реактор”) тощо.
Перелік міжнародних програм та міжнародних проектів із зазначенням сумарного числа виконаних завдань (проектів) і загального обсягу їх фінансування наводять у аналітичній записці наукової установи.

10

Кількість монографій, енциклопедій, словників та підручників (без врахування навчальних посібників), виданих в Україні і за кордоном за останні 10 років, одиниць

Кл10

дод.1, 4.1

Анкетні дані,
форма № 3-наука:
ряд.113 гр.1

x

Наводять сумарне число виключно монографій, енциклопедій, словників, довідників та підручників. Навчальні посібники, збірники статей, матеріали конференцій, брошури, рекомендації, методики, науково-популярні видання, бібліографії, державні стандарти, препринти тощо не враховують.
Вічизняні і закордонні видання обчислюють спільно.
Дані про вітчизняні видання наводять на підставі бібліографічних записів, включених до Загальнодержавної реферативної бази даних „Україніка наукова” (реферативного журналу “Джерело”) та / або державного бібліографічного покажчика України “Літопис книг”.
Дані про закордонні видання наводять за умови наявності бібліографічних записів про них у міжнародних бібліографічних і реферативних базах даних, доступних в Інтернеті. Наприклад, в Web of Science, Sсopus, Google book, Google scholar, Scirus, eLibrary, EBSCO, ВИНИТИ, ИНИОН та ін.), а також в каталогах вітчизняних і зарубіжних бібліотек.
Коротку бібліографію (до 10 записів) найбільш важливих книжкових видань установи наводять у аналітичній записці наукової установи.

11

Кількість отриманих документів на об’єкти права інтелектуальної власності та виданих ліцензій на їх використання (в Україні і за кордоном) за останні 10 років, одиниць

Кл11

дод.1, 4.2

Анкетні дані,
форма № 3-наука:
ряд.504, гр.1 і гр.2

х

Вказують сумарну кількість:
отриманих вітчизняних та закордонних документів (патентів, свідоцтв про державну реєстрацію прав автора на твір) виключно на такі об’єкти права промислової власності:
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин,
компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
виданих ліцензій і ліцензійних договорів на використання зазначених вище об’єктів права промислової власності та договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
Дані про отримані охоронні документи наводять на підставі публікації відомостей про видачу охоронних документів в офіційному бюлетені «Промислова власність» Державної служби інтелектуальної власності України та у відповідних офіційних виданнях патентних відомств інших держав.
Дані про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 7-НТ (ліцензії) річна «Звіт про укладання договорів стосовно розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності».
Список найбільш важливих патентів і ліцензій із зазначенням відповідних років надають у аналітичній записці наукової установи.

12

Кількість міжнародних наукових об’єднань (академій, асоціацій, товариств тощо), в роботі яких установа бере участь, одиниць

Кл12

дод.1, 5.1

Анкетні дані

х

Наводять сумарне число міжнародних (багатосторонніх) наукових об’єднань (таких як міжнародні наукові академії, асоціації, товариства тощо), членом яких наукова установа виступає як юридична особа. Персональне членство наукових працівників установи до уваги не береться.
Перелік наукових об’єднань надають у аналітичній записці наукової установи.

13

Кількість закордонних реферативних і наукометричних баз даних, в яких індексуються наукові фахові видання установи (станом на поточний рік), одиниць

Кл13

дод.1, 5.2

Анкетні дані*-2

х

Вказують сумарну кількість виключно закордонних реферативних і наукометричних баз даних, в яких регулярно індексуються статті, що публікуються в наукових, науково-технічних, науково-популярних журналах і збірниках, заснованих за участі наукової установи.
Дані наводять на підставі наявності видання у переліку журналів відповідної бази даних станом на поточний рік.
Не враховують бази даних, які не публікують реферати статей, та пошукові системи, що не відносяться до реферативних баз даних.
Перелік баз даних, в яких індексуються наукові фахові видання установи, надають у аналітичній записці наукової установи.

14

Представленість у веб-рейтингах наукових центрів світу “Ranking Web of World Research Centers” та “Ranking Web of World Universities” станом на поточний рік, індекс

Кл14

дод.1. 5.3

Анкетні дані*-2, *-3

х

Вказують значення світового рейтингу (“world rank”) наукової установи чи вищого навчального закладу.
Повний запис (включаючи позиції: “size”, “visibility”, “rich files” та “scholar”) наводять у аналітичній записці наукової установи.
Режим доступу до веб-сайтів:
“Ranking Web of World Research Centers” – http://research.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=ua;
“Ranking Web of World Universities” – http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=ua

15

Рейтинг наукової установи за результатами попередньої державної атестації, балів

Кл15

дод.1, 5.4

Анкетні дані

х

Вказують значення рейтингу (загальної оцінки) наукової установи чи вищого навчального закладу III–IV рівнів акредитації в балах за результатами оцінювання їх діяльності при прийнятті рішення щодо внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Категорію установи до уваги не беруть.
У випадку, коли загальну оцінку установи було визначено за 100-бальною шкалою, значення рейтингу помножують на 5.
Дані наводять на підставі свідоцтва про включення наукової установи чи вищого навчального закладу III–IV рівнів акредитації до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

16

Чисельність висококваліфікованих працівників (докторів наук і кандидатів наук) віднесена до загальної чисельності працівників основної діяльності (з урахуванням кількості сумісників), відсоток

П1

дод.2, розд. 1 (ОДП), 1.1.1

форма № 3-наука:
ряд.301 графи 1, 3, 4; ряд.307 графи 1-3

форма № 3-наука:
(ряд.301 гр.3 + ряд.301 гр.4 + ряд.307 гр.2 + ряд.307 гр.3) х 100 / (ряд. 301 гр.1 + ряд.307 гр.1)

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

17

Чисельність наукових працівників у віці до 35 років, віднесена до загальної їх чисельності, відсоток

П2

дод.2, розд. 1 (ОДП), 1.1.2

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.319, гр.1 ряд.320, гр.1 ряд.321, гр.1 ряд.322

форма № 3-наука:
(гр.1 ряд.320 + гр.1 ряд.321 + гр.1 ряд.322) х 100 / гр.1 ряд.319

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

18

Чисельність науковців, аспірантів і докторантів, які отримували стипендії Президента України для молодих вчених, віднесена до загального числа наукових працівників, аспірантів і докторантів, відсоток

П3

дод.2, розд. 1 (ОДП), 1.1.3

Анкетні дані


Враховують кількість науковців, аспірантів і докторантів, які отримали у відповідному звітному році такі державні премії та державні стипендії і гранти:
премії Президента України для молодих учених;
премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;
премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (у номінації за наукові досягнення);
стипендії Президента України для молодих учених України;
іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених;
гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених;
гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень.
Дані вносять на підставі відповідних постанов Верховної Ради України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України.

19

Кількість студентів вищих навчальних закладів, які проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи, осіб

П4

дод.2, розд. 1 (ОДП), 1.1.4

Анкетні дані

х

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

20

Кількість виїздів наукових працівників за межі України з метою проведення стажування, навчання, підвищення кваліфікації, викладацької роботи та проведення наукових досліджень на термін від трьох місяців до двох років у розрахунку на 100 наукових працівників установи, одиниць / осіб

П5

дод.2, розд. 1 (ОДП), 1.1.5

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.302, гр.3-4 ряд.402 + гр.3-4 ряд.403 + гр.3-4 ряд.404

форма № 3-наука:
(гр.3 ряд.402 + гр.4 ряд.402 + гр.3 ряд.403 + гр.4 ряд.403 + гр.3 ряд.404 + гр.4 ряд.404) х 100 / гр.1 ряд.302

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

21

Внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт у розрахунку на одного наукового працівника, тис. гривень / осіб

П6

дод.2, розд. 1 (ОДП), 1.2.1

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.202 гр.1 ряд.302

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.202/ гр.1 ряд.302

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

22

Обсяг коштів спеціального фонду державного бюджету, віднесений до загальної чисельності наукових працівників, тис. гривень / осіб

П7

дод.2, розд. 1 (ОДП),1.2.2

Анкетні дані

х

Вказують обсяг фактичних (касових) видатків спеціального фонду державного бюджету науковою установою у розрахунку на одного наукового працівника.
Загальну чисельність наукових працівників враховують на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (гр.1 ряд.302).

23

Питома вага коштів організацій підприємницького сектору у внутрішніх витратах на виконання наукових та науково-технічних робіт, відсоток

П8

дод.2, розд. 1 (ОДП), 1.2.3

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.251, гр.1 ряд.260

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.260 х 100 / гр.1 ряд.251

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

24

Питома вага залучених коштів зарубіжних юридичних і фізичних осіб у внутрішніх витратах на виконання наукових та науково-технічних робіт, відсоток

П9

дод.2, розд. 1 (ОДП), 1.2.4

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.251, гр.1 ряд.263

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.263 х 100 / гр.1 ряд. 251

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

25

Середньорічна вартість основних засобів наукової та науково-технічної діяльності, тис. гривень

П10

дод.2, розд. 1 (ОДП), 1.2.5

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.265

х

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

26

Кількість чинних патентів на винаходи, отриманих в Україні і за кордоном, одиниць

П11

дод.2, розд. 1 (ОДП), 1.2.6

За формою держстатспостереження № 4-НТ

х

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 4-нт (річна) «Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об’єктів права інтелектуальної власності».

27

Суми дивідендів, отриманих установою від діяльності підприємницьких структур, заснованих за її участю, тис. гривень

П12

дод.2, розд. 1 (ОДП), 1.2.7

Анкетні дані

х

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

28

Кількість робочих комп’ютерних місць, що мають доступ до мережі Інтернет, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

П14

дод.2, розд. 1 (ОДП), 1.2.8

Анкетні дані

х

Загальну чисельність наукових працівників враховують на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (гр.1 ряд.302).

29

Питома вага коштів на виконання наукової частини державних, міжгалузевих і галузевих програм, заходів та завдань з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у загальному обсязі коштів з державного бюджету, відсоток

Р1

дод.2, розд. 2 (ОДР), 2.1.1.

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.254, гр.1 ряд.255

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.255 / гр.1 ряд.254

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

30

Обсяг фундаментальних досліджень, виконаних власними силами, у розрахунку на 100 наукових працівників установи, тис. гривень / осіб

Р2

дод.2, розд. 2 (ОДР), 2.1.2

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.302, гр.2 ряд.102

форма № 3-наука:
гр.2 ряд.102 / гр.1 ряд.302

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

31

Обсяг прикладних досліджень, науково-технічних розробок та науково-технічних послуг, виконаних власними силами, у розрахунку на 100 наукових працівників установи, тис. гривень / осіб

Р3

дод.2, розд. 2 (ОДР), 2.1.3

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.302, гр.3 ряд.102, гр.4 ряд.102, гр.5 ряд.102

форма № 3-наука:
(гр.3 ряд.102 + гр.4 ряд.102 + гр.5 ряд.102) х 100 / гр.1 ряд.302

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

32

Кількість друкованих монографій, енциклопедій, словників, підручників, посібників, виданих в Україні і за кордоном, віднесена до чисельності наукових працівників, аспірантів і докторантів разом, одиниць / осіб

Р4

дод.2, розд. 2 (ОДР), 2.2.1

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.302, гр.1 ряд.113, гр.1 ряд.117

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.113 + гр.1 ряд.117 / гр.1 ряд.302

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

33

Кількість статей у вітчизняних і закордонних наукових журналах, що входять до міжнародних баз даних, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

Р5

дод.2, розд. 2 (ОДР), 2.2.2

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.302, гр.1 ряд.116

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.116 / гр.1 ряд.302

Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».

34

Кількість документів на об’єкти права нтелектуальної власності, отриманих в Україні і за кордоном, у розрахунку на 100 наукових працівників, одиниць / осіб

Р6

дод.2, розд. 2 (ОДР), 2.3.1

форма № 3-наука:
гр.1 ряд.302, гр.1 ряд.504, гр.2 ряд.504

форма № 3-наука:
(гр.1 ряд.504 + гр.2 ряд.504) / гр.1 ряд.302

Вказують сумарну кількість усіх отриманих науковою установою документів (патентів, свідоцтв про державну реєстрацію прав автора на твір) у відповідному звітному році в Україні та в інших країнах світу.
Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука. (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт».
Загальну чисельність наукових працівників враховують на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (гр.1 ряд.302).
Список найбільш важливих патентів із зазначенням відповідних років надають у аналітичній записці наукової установи.

35

Кількість укладених ліцензійних договорів на використання об’єктів інтелектуальної власності та ноу-хау у розрахунку на 100 наукових працівників, одиниць / осіб

Р7

дод.2, розд. 2 (ОДР),2.3.2

Анкетні дані

х

Вказують сумарну кількість усіх отриманих ліцензій і укладених ліцензійних договорів на використання об’єктів права промислової власності та договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
Дані про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження 7-НТ (ліцензії) річна «Звіт про укладання договорів стосовно розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності». Загальну чисельність наукових працівників враховують на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (гр.1 ряд.302).
Список ліцензій і ліцензійних договорів із зазначенням років підписання, сум надходжень (тис. грн.) за кожну з них і строк дії надають у аналітичній записці наукової установи.

36

Кількість інноваційних проектів, у реалізації яких бере участь наукова установа, у розрахунку на 100 наукових працівників, одиниць / осіб

Р8

дод.2, розд. 2 (ОДР), 2.3.3

Анкетні дані

х

Дані наводять на підставі свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного) інноваційного проекту. Перелік інноваційних проектів, що пройшли державну реєстрацію і здійснюються за участі наукової установи, наводять у аналітичній записці наукової установи.
Загальну чисельність наукових працівників враховують на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (гр.1 ряд.302).

37

Кількість інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів державних програм, нормативно-правових актів та інших документів, наданих Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, іншим центральним органам виконавчої влади, одиниць

Р9

дод.2, розд. 2 (ОДР), 2.3.4

Анкетні дані

х

Враховують проекти документів, що були розроблені науковою установою і офіційно внесені відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, національними академіями наук, яким підпорядковується наукова установа чи вищий навчальний заклад, до Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України.
Перелік основних проектів документів наводять у аналітичній записці наукової установи.

38

Кількість проектів в рамках спільних конкурсів з міжнародними та закордонними партнерами, віднесена до чисельності дослідників, одиниць / осіб

Р10

дод.2, розд. 2 (ОДР), 2.4.1

Анкетні дані

х

Наводять сумарне число проектів і завдань, що виконувала установа на конкурсній основі в рамках багатосторонніх і двосторонніх міжнародних програм наукового і науково-технічного співробітництва.
Загальну чисельність наукових працівників (дослідників) враховують на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (гр. 1 ряд.302).

39

Питома вага статей у вітчизняних і закордонних наукових журналах, опублікованих науковими працівниками установи спільно з зарубіжними авторами, відсоток

Р11

дод.2, розд. 2 (ОДР), 2.4.2

Анкетні дані

х

Враховують усі журнальні публікації наукової установи, що афілійовані принаймні з однією іноземною науковою установою, організацією, вищим навчальним закладом тощо.
Дані наводять на підставі внутрішнього обліку публікацій та річного звіту наукової установи, затвердженого в установленому порядку. Короткий перелік вибраних публікацій наводять у аналітичній записці наукової установи.

40

Питома вага статей у наукових фахових журналах установи, опублікованих зарубіжними авторами, відсоток

Р12

дод.2, розд. 2 (ОДР), 2.4.3

Анкетні дані

х

Враховують усі статті зарубіжних авторів (співавторів), що були опубліковані у відповідному звітному році в наукових фахових журналах і збірниках, заснованих за участі наукової установи.
Дані наводять на підставі внутрішнього обліку публікацій та річного звіту наукової установи, затвердженого в установленому порядку.
Короткий перелік вибраних публікацій наводять у аналітичній записці наукової установи.

41

Кількість посилань на офіційний веб-сайт установи в пошуковій системі “Google”, одиниць

Р13

дод.2, розд. 2 (ОДР) 2.5.1

Анкетні дані

х

Режим доступу:
http://www.google.com/advanced_search?hl=en&authuser=0 перейти до «a site or domain»; набрати електронну адресу сайту наукової установи натиснути «Пошук»; перейти до «Show search tools»; перейти до «Custom range...»; натиснути «Пошук»; перейти до «Custom range...»; перейти до «From»; встановити послідовно [Попередній рік - January - 1] ; перейти до «To»; встановити послідовно [Наступний рік – January - 1]; натиснути «Search» (нижче клавіші дати «To»).

42

Кількість статей, опублікованих науковими працівниками установи у вітчизняних і закордонних наукових журналах з високим імпакт-фактором, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

Р14

дод.2, розд. 2 (ОДР), 2.5.2

Анкетні дані

х

Використовують значення імпакт-фактору за інформацією про журнал, що розміщується на веб-сайті видання чи надається у форматі вихідних даних друкованої версії.
Враховують закордонні наукові журнали з iмпакт-фактором за базою даних ISI Thomson Reuters (Web of Science) понад 1,000, вітчизняні – понад 0,150. Режим доступу: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/.
У випадку відсутності даних по iмпакт-фактору використовують аналогічний індекс SJR (SCImago Journal Rank) за базою даних SCImago Journal & Country Rank з рівнями значень: понад 0,100 – для закордонних журналів; понад 0,025 – для вітчизняних. Режим доступу: http://www.scimagojr.com/journalrank.php.
Перелік наукових журналів із зазначенням імпакт-фактору, індексів ISSN та DOI видання, а також сумарної кількості опублікованих в ньому протягом чотирьох звітних років статей наводять у аналітичній записці наукової установи.
Додаток 6
до Порядку оцінки розвитку
діяльності наукової установи

КАРТКА
експертного оцінювання наукового потенціалу, результативності і перспектив наукової (науково-технічної) діяльності наукової установи


(Форма № 3Е )

№ з/п

Найменування показників

Експертна оцінка показника (за 5-бальною шкалою)

Ваговий коефіцієнт показника*

Зважена експертна оцінка показника (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

І

Рівень цільової орієнтації досліджень

х

0,16 / 0,20

х

1.1

Рівень відповідності тематики робіт, які проводилися, пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки: 1 = не відповідає;.. 5 = повністю відповідає


0,08 / 0,10


1.2

Рівень відповідності тематики робіт, які проводилися, завданням за державним замовленням: 1 = не відповідає;.. 5 = повністю відповідає


0,08 / 0,10


ІІ

Оцінка результатів наукової (науково-технічної) діяльності

х

0,18 / 0,24

х

2.1

Рівень використання потенціалу для виконання робіт: 1 = незадовільний;.. 5 = більше ніж задіяний


0,06 / 0,08


2.2

Рівень найбільш вагомих результатів фундаментальних досліджень, отриманих за попередні п’ять років: 1 = задовільний;.. 5 = вищий за світовий (оригінальні результати)


0,06 / 0,08


2.3

Рівень найбільш вагомих результатів прикладних досліджень і науково-технічних розробок, отриманих за попередні п’ять років: 1 = задовільний;.. 5 = вищий за світовий


0,06 / 0,08


ІІІ

Оцінка перспектив розвитку наукової (науково-технічної) діяльності

х

0,56

х

3.1

Суспільна потреба в результатах досліджень і розробок, що виконуються: 1 = імпактна (місцева, об’єктна);.. 5 = світова


0,08


3.2

Важливість профілю діяльності установи: 1 = ординарна;.. 5 = унікальна (монопольна)


0,08


3.3

Перспективи забезпечення кадровими ресурсами, необхідними для розвитку досліджень: 1 = кризовий;.. 5 = достатній


0,08


3.4

Рівень забезпеченості фінансовими ресурсами, необхідними для утримання організації та виконання нею своїх функцій: 1 = кризовий;.. 5 = достатній


0,08


3.5

Рівень забезпеченості матеріально-технічними ресурсами, необхідними для утримання організації та виконання нею своїх функцій: 1 = кризовий;.. 5 = достатній


0,08


3.6

Інноваційні перспективи діяльності організації на наступні два роки: 1 = регресивні;.. 5 = прогресивні


0,08


3.7

Рівень найбільш значних досліджень і розробок, що передбачається завершити у наступні два роки: 1 = задовільний;.. 5 = вищий за світовий


0,08


ІV

Специфічні показники*

х

0,10 / 0,00

х

4.10,05 / 0,00


4.20,05 / 0,00


V

Сума вагових коефіцієнтів

х

1,00

х

VI

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА (графа 5): (сума показників пунктів 1.1-1.2, 2.1-2.3, 3.1-3.7, 4.1-4.2) х 100 (бали)

х

х


__________
* У чисельнику - значення вагових коефіцієнтів показників у випадку застосування специфічних показників ( пунктів 4.1 і 4.2 розділу 4); в знаменнику - без таких. Специфічні показники використовуються лише спільно. Необхідність застосування і вид специфічних показників визначають члени експертної комісії, які здійснюють оцінювання даної наукової установи.Додаток 7
до Порядку оцінки розвитку
діяльності наукової установи

ВИЗНАЧЕННЯ
категорії наукової установи

Класифікаційна група наукової установи

Класифікаційна оцінка, (бали)

Рейтинг* наукової установи, балів

100-150

151-250

251-350

351-500

І - ІІ

2,61 - 5,00

Категорія В
До категорії В належать наукові установи, що мають високий науковий потенціал і визнання в Україні, впливають на формування державної і галузевої науково-технічної політики, але демонструють невисокий рівень розвитку (динаміки) потенціалу і отриманих результатів наукової діяльності

Категорія А
До категорії А належать наукові установи, що мають високий науковий потенціал та визнання в Україні і світі, формують державну науково-технічну політику, впливають на науково-технічну політику галузей та мають високий рівень розвитку і отриманих результатів наукової діяльності

I

3,81 - 5,00

В3

В1

А3

А1

II

2,61 - 3,80

В4

В2

А4

А2

ІІІ - ІV

1,00 - 2,60

Категорія Г
До категорії Г належать наукові установи, що мають невисокий науковий потенціал, можуть бути провідними у сфері проведення досліджень, розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної, продукції або розробляють окремі складові частини комплексів, пристроїв, вузлів техніки та виконують разові замовлення, але при цьому демонструють низький рівень розвитку (динаміки) потенціалу і отриманих результатів його використання та є маловідомими у світовому інформаційному просторі

Категорія Б
До категорії Б належать наукові установи, що мають нижчий порівняно з науковими установами, які належать до категорії А, науковий потенціал, але демонструють високий рівень розвитку та ефективність його використання, можуть формувати перспективну науково-технічну політику певного наукового напряму, бути провідними у сфері проведення досліджень, розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної, проектної продукції та виявляють активність в інтеграції до світового інформаційного простору

III

1,41 - 2,60

Г3

Г1

Б3

Б1

IV

1,00 - 1,40

Г4

Г2

Б4

Б2

__________
* Рейтинг (Р) наукової установи розраховується за формулою Р = (0,6 ОД + 0,4 ЕО), де: ОД - значення оцінки динаміки (розділ ІІІ, графа 9 додатка 2), ЕО - значення експертної оцінки (розділ VI, графа 5 додатка 6); 0,6 і 0,4 - вагові коефіцієнти для ОД і ЕО відповідно.


Документи та файли

Сигнальний документ — f378128n204.doc

Публікації документа