Документ z0618-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.05.2019, підстава - z0470-19


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
20.04.2016  № 1183/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2016 р.
за № 618/28748

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 2832/5 від 29.09.2016
№ 3404/5 від 29.11.2016
№ 1829/5 від 07.06.2017
№ 1291/5 від 26.04.2018
№ 1385/5 від 06.05.2019}

1. Відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Відділ) є органом державної виконавчої служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції України, є структурним підрозділом та підпорядковується головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - головне територіальне управління юстиції) через відповідні управління державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Управління).

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказами головного територіального управління юстиції, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Відділу є:

реалізація державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);

підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень у порядку, встановленому законом;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику головного територіального управління юстиції;

3) забезпечує ведення автоматизованої системи виконавчого провадження;

{Підпункт 3 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1291/5 від 26.04.2018}

4) аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень та веде обліково-статистичну звітність;

5) розглядає звернення громадян та юридичних осіб, аналізує стан цієї роботи у Відділі, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу;

6) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;

7) організовує ведення діловодства та архіву у Відділі;

8) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, головного територіального управління юстиції.

5. Відділ з метою організації своєї діяльності:

1) бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Відділу;

2) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції;

{Підпункт 2 пункту 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1291/5 від 26.04.2018}

3) забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом.

6. Відділ має право:

1) залучати до виконання завдань, покладених на Відділ, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

2) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів.

7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідного головного територіального управління юстиції, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

8. Відділ очолює начальник відділу державної виконавчої служби (далі - начальник Відділу).

Начальник Відділу, заступник начальника Відділу,  державні службовці, інші працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад начальником головного територіального управління юстиції у встановленому законодавством порядку.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3404/5 від 29.11.2016}

Призначення на посаду начальника Відділу (крім призначення осіб, які пройшли конкурсний відбір) здійснюється начальником головного територіального управління юстиції за погодженням з Міністерством юстиції України.

{Абзац третій пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3404/5 від 29.11.2016}

Дисциплінарні провадження щодо заступника начальника Відділу, державних виконавців та інших працівників Відділу здійснюються за ініціативою суб’єкта призначення, у тому числі на підставі відповідного подання директора Департаменту державної виконавчої служби або начальника Управління.

{Абзац четвертий пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3404/5 від 29.11.2016}

9. Начальник Відділу:

1) очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, організовує роботу Відділу, представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний перед начальником головного територіального управління юстиції та відповідним Управлінням за організацію та результати діяльності Відділу;

2) забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, заступників Міністра, директора Департаменту, наказів головного територіального управління юстиції, доручень начальника головного територіального управління юстиції;

3) вносить пропозиції щодо заохочення або ініціювання дисциплінарного провадження стосовно заступника начальника Відділу, державних виконавців та інших працівників Відділу;

{Підпункт 3 пункту 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3404/5 від 29.11.2016}

{Підпункт 4 пункту 9 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3404/5 від 29.11.2016}

{Підпункт 5 пункту 9 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3404/5 від 29.11.2016}

{Підпункт 6 пункту 9 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3404/5 від 29.11.2016}

4) організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства з діловодства;

5) забезпечує і контролює дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни;

6) організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних з діяльністю Відділу, організовує перевірку викладених у них фактів, проводить особистий прийом громадян;

7) виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»;

8) розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, розробляє проекти їх посадових інструкцій;

9) розглядає скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців;

10) за наявності підстав відповідно до вимог законодавства погоджує заяви державних виконавців про виплату винагороди;

11) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

10. Для здійснення своїх повноважень начальник Відділу має право видавати розпорядження, доручення та забезпечує контроль за їх виконанням.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017}

11. Відділ утримується за рахунок Державного бюджету України.

12. Відділ є юридичною особою, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування авансового внеску стягувача, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

{Пункт 12 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016, № 1385/5 від 06.05.2019}

Директор Департаменту
державної виконавчої служби


О.О. Терлецькавгору