Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Постанова Національного банку України; Форма типового документа, Доручення від 30.03.2012122
Документ z0614-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.06.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.03.2012 N 122
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2012 р.
за N 614/20927

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), з метою забезпечення стягнення коштів з
рахунків платників податків/суб'єктів господарювання органами
державної податкової служби згідно з вимогами Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 21.01.2004 N 22 ( z0377-04 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за
N 377/8976 (зі змінами), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ
коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 16.08.2006 N 320
( z1035-06 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
06.09.2006 за N 1035/12909 (зі змінами), що додаються
( z0615-12 ).
3. Департаменту інформаційних технологій (Білаш О.О.) унести
відповідні зміни до програмного забезпечення системи електронних
платежів Національного банку України.
4. Начальникам Операційного і територіальних управлінь
Національного банку України, банкам України внести відповідні
зміни до програмного забезпечення систем автоматизації банку щодо
оброблення інкасових доручень (розпоряджень).
5. Генеральному департаменту інформаційних технологій та
платіжних систем (Синявська Н.Б.) після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до
відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для використання в роботі.
6. Постанова набирає чинності через 30 днів після офіційного
опублікування.
В.о. Голови І.В.Соркін
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
податкової служби України О.В.Клименко
Голова Державної
казначейської служби України С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.03.2012 N 122
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2012 р.
за N 614/20927

ЗМІНИ
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
( z0377-04 )

1. У главі 1:
1.1. Пункт 1.1 після слів "Господарського кодексу України"
доповнити словами "Податкового кодексу України ( 2755-17 )".
1.2. У пункті 1.3 слова "які здійснюють примусове списання
коштів з рахунків цих учасників" виключити.
1.3. Пункт 1.4 після абзацу вісімнадцятого доповнити новим
абзацом такого змісту: "інкасове доручення (розпорядження) - розрахунковий документ,
що містить вимогу стягувача (органу державної податкової служби)
до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з
платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на
рахунок отримувача". У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - п'ятдесят четвертий
уважати відповідно абзацами двадцятим - п'ятдесят п'ятим.
1.4. У пункті 1.7 слова та цифру "платіжних вимог стягувачів
у разі примусового списання коштів згідно з главою 5 цієї
Інструкції" замінити словами та цифрами "розрахункових документів
стягувачів згідно з главами 5 та 12 цієї Інструкції".
1.5. Пункт 1.10 викласти в такій редакції: "1.10. Платіжні вимоги на примусове списання коштів з
рахунків платників/інкасові доручення (розпорядження) банки
приймають незалежно від наявності на них достатнього залишку
коштів та виконують їх у межах залишку коштів згідно з главами 2
та 12 цієї Інструкції".
1.6. Абзац перший пункту 1.12 після слів "примусове списання"
доповнити словом "/стягнення".
1.7. Пункт 1.13 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом
такого змісту: "інкасового доручення (розпорядження) (додаток 24)". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий, десятий уважати відповідно
абзацами десятим, одинадцятим.
2. У главі 2:
2.1. Абзац перший пункту 2.4 після слова "клієнтів" доповнити
словами "крім інкасових доручень (розпоряджень)".
2.2. У пункті 2.5: абзац перший викласти в такій редакції: "2.5. Якщо розрахункові документи, у яких перевірено
реквізити, заповнено з порушенням вимог цієї глави, глав 5, 6 і 12
та додатка 8 до цієї Інструкції, то банк, що здійснив перевірку,
повертає їх без виконання згідно з пунктами 2.15 і 2.18 цієї глави
та пунктом 12.11 глави 12 цієї Інструкції"; в абзаці шостому слово і цифру "та 6" замінити цифрами і
словом "6 і 12".
2.3. В абзаці четвертому пункту 2.13 слова "стягувача на
примусове списання коштів" замінити словами "/інкасові доручення
(розпорядження) стягувача".
2.4. Абзац другий пункту 2.26 викласти в такій редакції: "часткового виконання платіжної вимоги/інкасового доручення
(розпорядження). Реквізит "Сума" виправляється згідно з
пунктом 5.10 глави 5 та пунктом 12.9 глави 12 цієї Інструкції".
3. У пункті 3.10 глави 3: в абзацах першому та другому слова "платником податку"
замінити словами "податковим агентом"; абзац третій викласти в такій редакції: "Банк не перевіряє правильність нарахування та своєчасність
сплати податковим агентом податку до бюджету".
4. У пункті 5.3 глави 5 слова "/орган державної податкової
служби" виключити.
5. У главі 10:
5.1. Абзац третій пункту 10.1 після слів "представником суду"
доповнити словами "органу державної податкової служби", а після
слова "слідчий" доповнити словами "орган державної податкової
служби".
5.2. У пункті 10.9: в абзаці першому слова "на примусове списання коштів"
замінити словами "/інкасового доручення (розпорядження)"; абзац другий викласти в такій редакції: "Якщо до банку надійде платіжна вимога/інкасове доручення
(розпорядження) за іншим виконавчим документом, ніж той, для
забезпечення виконання якого накладено арешт, і на цьому рахунку
немає інших (крім арештованих) коштів, то банк повертає такий
розрахунковий документ без виконання згідно з пунктом 2.18 глави 2
та пунктом 12.11 глави 12 цієї Інструкції".
5.3. У пункті 10.10: в абзаці першому слова "на примусове списання коштів"
замінити словами "/інкасового доручення (розпорядження)"; абзац другий викласти в такій редакції: "Банк виконує часткову оплату платіжної вимоги/інкасового
доручення (розпорядження) відповідно до пункту 5.10 глави 5 та
пункту 12.9 глави 12 цієї Інструкції"; абзац третій після слова "вимоги" доповнити словами
"/інкасові доручення (розпорядження)", а після слова "вимог"
доповнити словами "/інкасових доручень (розпоряджень)"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "Банк після списання за платіжною вимогою/інкасовим
дорученням (розпорядженням) суми в розмірі, який визначений
документом про арешт коштів, списує цей документ з відповідного
позабалансового рахунку та, якщо немає на обліку за позабалансовим
рахунком інших документів про арешт коштів, проводить операції за
рахунком клієнта".
6. Доповнити Інструкцію ( z0377-04 ) новою главою такого
змісту: "Глава 12. Списання банком коштів з рахунків платників
податків/суб'єктів господарювання 12.1. Органом стягнення (стягувачем) податкового боргу,
простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою
(Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за
кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою
Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву)
гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за
користування такими кредитами (позиками) та пеню) відповідно до
статті 41 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та статті 17
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) є органи державної
податкової служби. 12.2. Стягувач ініціює стягнення коштів у випадках,
визначених пунктом 12.1 цієї глави, з рахунків платників
податків/суб'єктів господарювання на підставі рішення суду. 12.3. Стягувач несе відповідальність згідно із законом за
необґрунтованість стягнення коштів. 12.4. Стягувач для стягнення коштів оформляє не менше ніж у
трьох примірниках інкасове доручення (розпорядження) за формою,
наведеною в додатку 24 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо
заповнення розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до
цієї Інструкції. У реквізиті "Призначення платежу" інкасового доручення
(розпорядження) стягувач зазначає назву, дату видачі та номер
(якщо він присвоєний) судового рішення. Судове рішення, на
підставі якого оформлено інкасове доручення (розпорядження), банку
не подається. Банк, що обслуговує стягувача, приймає інкасові доручення
(розпорядження) протягом 10 календарних днів з дати їх складання,
а банк платника - протягом 30 календарних днів з дати їх
складання. Стягувач доставляє інкасове доручення (розпорядження) в банк
платника самостійно (через працівника стягувача, рекомендованим
або цінним листом тощо). 12.5. Банк перевіряє відповідність заповнення реквізитів
інкасового доручення (розпорядження) вимогам додатка 8 до цієї
Інструкції: банк платника перевіряє заповнення таких реквізитів:
"Платник", "Код платника", "Рахунок платника", "Банк платника",
"Код банку платника"; банк стягувача (орган Державної казначейської служби України,
у якому відкрито рахунок органу державної податкової служби)
перевіряє заповнення таких реквізитів: "Отримувач", "Код
отримувача", "Рахунок отримувача", "Банк отримувача", "Код банку
отримувача". 12.6. Банк платника приймає до виконання інкасове доручення
(розпорядження) стягувача незалежно від наявності достатнього
залишку коштів на рахунку платника. 12.7. Якщо інкасові доручення (розпорядження) надійшли до
банку протягом операційного часу, але на час надходження на
рахунку платника немає коштів або їх недостатньо, то банк виконує
ці інкасові доручення (розпорядження) з урахуванням сум, що
надійдуть на рахунок платника протягом операційного часу (поточні
надходження). Якщо для виконання цих інкасових доручень
(розпоряджень) недостатньо коштів (з урахуванням поточних
надходжень), то вони виконуються частково відповідно до
пункту 12.9 цієї глави. Якщо на рахунку платника коштів немає і протягом операційного
часу кошти на його рахунок не надходили, то після закінчення
операційного часу ці інкасові доручення (розпорядження)
повертаються без виконання згідно з пунктом 12.11 цієї глави. 12.8. Інкасові доручення (розпорядження), які надійшли до
банку після операційного часу, банк (незалежно від наявності
коштів на рахунку платника на час їх надходження) виконує
наступного операційного дня. Якщо на початок наступного
операційного дня на рахунку платника буде недостатньо коштів для
виконання інкасових доручень (розпоряджень), то вони цього самого
дня виконуються частково відповідно до пункту 12.9 цієї глави.
Якщо на початок наступного операційного дня на рахунку платника не
буде коштів для виконання інкасових доручень (розпоряджень), то
такі документи цього самого дня повертаються без виконання
відповідно до пункту 12.11 цієї глави. 12.9. Банк у разі недостатності коштів на рахунку платника
виконує інкасове доручення (розпорядження) у межах залишку коштів.
Часткову оплату інкасового доручення (розпорядження) банк оформляє
меморіальним ордером, у реквізиті "Призначення платежу" якого
зазначає номер і дату інкасового доручення (розпорядження), яке
частково оплачено, суму, що залишилася до сплати, та повторює
текст, наведений у реквізиті "Призначення платежу" цього
інкасового доручення (розпорядження). Банк у меморіальному ордері
найменування стягувача зазначає в реквізиті "Додатковий реквізит"
і під час формування електронного розрахункового документа системи
електронних платежів Національного банку України розміщує його в
полі "Допоміжні реквізити". Для підтвердження часткової оплати відповідальний виконавець
на примірнику інкасового доручення (розпорядження) окреслює
реквізит "Сума", зазначає на зворотному боці дату, суму часткового
платежу та засвідчує це своїм підписом. Примірник інкасового доручення (розпорядження), на підставі
якого здійснено часткову оплату, залишається на зберіганні в банку
платника. 12.10. Банк платника в інкасовому дорученні (розпорядженні)
має право робити виправлення в номері рахунку платника, назві та
коді банку платника в разі їх зміни з ініціативи банку платника (у
зв'язку з реорганізацією банку, зміною в банку правил
бухгалтерського обліку, виконанням банком вимог законодавства).
Банк виконує виправлення в інкасовому дорученні (розпорядженні)
відповідно до пункту 2.26 глави 2 цієї Інструкції. 12.11. Банк платника в разі відмови виконати інкасове
доручення (розпорядження), оформлене стягувачем, у день його
надходження має зробити на його зворотному боці напис про причину
повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на
статтю закону України, відповідно до якої інкасове доручення
(розпорядження) не може бути виконано, та/або главу/пункт
нормативно-правового акта Національного банку, який порушено),
зазначити дату повернення (це засвідчується підписами
відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції
контролера, та відбитком штампа банку) і не пізніше наступного
робочого дня надіслати (рекомендованим або цінним листом)/передати
це інкасове доручення (розпорядження) стягувачу, від якого воно
надійшло. Якщо причиною повернення інкасового доручення (розпорядження)
є неправильно зазначене найменування банку платника, то банк на
зворотному боці інкасового доручення (розпорядження) зазначає його
правильне найменування. 12.12. Банк не пізніше наступного робочого дня повідомляє
платника про надходження інкасового доручення (розпорядження),
якщо умова про таке повідомлення передбачена договором
банківського рахунку цього платника (у порядку, передбаченому
договором). 12.13. Стягувач може відкликати інкасове доручення
(розпорядження) у будь-який час до списання коштів з рахунку
платника шляхом подання листа про відкликання до банку, що
обслуговує платника. Інкасове доручення (розпорядження) відкликається лише в
повній сумі. У листі про відкликання інкасового доручення (розпорядження)
стягувач зазначає найменування платника та номер його рахунку,
найменування та код банку платника, номер, дату і суму, зазначені
в документі, що відкликається. Цей лист засвідчується підписами
відповідальних осіб стягувача та відбитком його печатки. 12.14. Стягувач самостійно доставляє в банк платника лист про
відкликання інкасового доручення (розпорядження). Банк платника
приймає до виконання лист про відкликання інкасового доручення
(розпорядження), оформлений відповідно до вимог пункту 12.13 цієї
глави. Банк платника, отримавши листа про відкликання інкасового
доручення (розпорядження), не списує кошти з рахунку платника і
повертає/надсилає інкасове доручення (розпорядження) безпосередньо
стягувачу. 12.15. Банк платника не має права на списання коштів з
рахунку платника за інкасовим дорученням (розпорядженням) після
отримання листа про його відкликання".
7. У таблиці додатка 8 до Інструкції ( z0377-04 ):
7.1. У колонці "Вимоги щодо заповнення реквізиту": в абзаці першому рядка 2 слова та цифри "затвердженим наказом
Держстандарту України від 06.11.96 N 472" виключити; абзац другий рядка 9 викласти в такій редакції: "У разі повернення платежів з бюджету зазначаються
найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я
якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного
та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної
класифікації"; абзац другий рядка 15 викласти в такій редакції: "Під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування
(повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито
рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих
бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації"; рядок 19 доповнити двома абзацами такого змісту: "Реквізит "Призначення платежу" в інкасових дорученнях
(розпорядженнях) заповнюється з урахуванням вимог глави 12 цієї
Інструкції. У розрахункових документах на сплату (стягнення) платежів до
бюджету цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог
нормативно-правових актів з питань заповнення розрахункових
документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або
повернення платежів з бюджету".
7.2. Після рядка 67 доповнити рядками такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 70 |Дата перевірки|Зазначається дата перевірки органом | | |органом |Державної казначейської служби України, у | | |Державної |якому відкрито рахунок органу державної | | |казначейської |податкової служби, інкасового доручення | | |служби |(розпорядження), оформленого органом | | |України, який |державної податкової служби, що | | |обслуговує |засвідчується підписом відповідального | | |орган |виконавця та відбитком штампа органу | | |державної |Державної казначейської служби України | | |податкової | | | |служби | | |----+--------------+--------------------------------------------| | 71 |Рахунок |Зазначається номер бюджетного рахунку, | | |отримувача |відкритого в органі Державної казначейської | | | |служби України, у разі стягнення коштів з | | | |платника податків/суб'єкта господарювання як| | | |надходження до бюджету на підставі | | | |інкасового доручення (розпорядження), | | | |оформленого органом державної податкової | | | |служби | |----+--------------+--------------------------------------------| | 72 |Отримувач |Зазначаються найменування (повне або | | | |скорочене) відповідної установи, на ім'я | | | |якої відкрито рахунки для зарахування | | | |надходжень до державного та/або місцевих | | | |бюджетів, найменування території та код | | | |бюджетної класифікації в разі стягнення | | | |коштів з платника податків/суб'єкта | | | |господарювання як надходження до бюджету на | | | |підставі інкасового доручення | | | |(розпорядження), оформленого органом | | | |державної податкової служби | |----+--------------+--------------------------------------------| | 73 |Банк |Зазначається найменування органу Державної | | |отримувача |казначейської служби України, на балансі | | | |якого відкрито рахунок отримувача коштів, у | | | |разі стягнення коштів з платника податків/ | | | |суб'єкта господарювання як надходження до | | | |бюджету на підставі інкасового доручення | | | |(розпорядження), оформленого органом | | | |державної податкової служби | |----+--------------+--------------------------------------------| | 74 |Код |Зазначається код органу Державної | | |отримувача |казначейської служби України [у разі | | | |стягнення коштів на підставі інкасового | | | |доручення (розпорядження)] за Єдиним | | | |державним реєстром підприємств та | | | |організацій України | |----+--------------+--------------------------------------------| | 75 |Код банку |Зазначається код органу Державної | | |отримувача |казначейської служби України, на ім'я якого | | | |відкрито рахунки для зарахування надходжень | | | |до державного та/або місцевих бюджетів, у | | | |разі стягнення коштів на підставі інкасового| | | |доручення (розпорядження), оформленого | | | |органом державної податкової служби | |----+--------------+--------------------------------------------| | 76 |Стягувач |Зазначається найменування органу державної | | | |податкової служби в разі стягнення коштів з | | | |платника податків/суб'єкта господарювання як| | | |надходження до бюджету на підставі | | | |інкасового доручення (розпорядження). | | | |Додатково може зазначатися місцезнаходження | | | |органу державної податкової служби. Під час | | | |формування електронного розрахункового | | | |документа системи електронних платежів | | | |Національного банку України реквізит | | | |"Стягувач" розміщується в полі "Допоміжні | | | |реквізити" | |----+--------------+--------------------------------------------| | 77 |М.П. стягувача|Ставиться відбиток печатки органу державної | | | |податкової служби в разі стягнення коштів на| | | |підставі інкасового доручення | | | |(розпорядження) | |----+--------------+--------------------------------------------| | 78 |Підписи |Ставлять підписи відповідальні особи органу | | |стягувача |державної податкової служби в разі стягнення| | | |коштів на підставі інкасового доручення | | | |(розпорядження) | ------------------------------------------------------------------ ".
8. Доповнити Інструкцію ( z0377-04 ) новим додатком 24
( za614-12 ) у редакції, що додається.
Директор Департаменту
платіжних систем Н.Г.Лапко

Додаток 24
до Інструкції
про безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
( za614-12 )вгору