Документ z0611-02, поточна редакція — Прийняття від 15.07.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 26.07.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 266 від 15.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
26 липня 2002 р.
за N 611/6899

Про затвердження форми державного статистичного
спостереження N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг"
та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення державних
статистичних спостережень Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державного статистичного спостереження
N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг" та Інструкцію щодо її
заповнення (додаються).
2. Увести в дію зазначені форму державного статистичного
спостереження та Інструкцію щодо її заповнення, починаючи зі звіту
за січень - березень 2003 року.
3. Поширити затверджені в пункті 1 цього наказу форму
державного статистичного спостереження та Інструкцію щодо її
заповнення на всіх юридичних осіб незалежно від форми власності та
господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з наданням
послуг закордонним партнерам та одержанням послуг від закордонних
партнерів.
4. Управлінню статистики зовнішньої торгівлі (Чернишева
С.В.): 4.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати
управлінню справами в установлений термін оригінали бланків
затвердженої форми державного статистичного спостереження та
Інструкцію щодо її заповнення. 4.2. Здійснювати методологічне керівництво збором та
розробкою державного статистичного спостереження, затвердженого в
пункті 1 наказу.
5. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування робіт, пов'язаних із запровадженням форми
державного статистичного спостереження та Інструкції щодо її
заповнення, затверджених пунктом 1 цього наказу.
6. Управлінню справами (Царський В.В.) забезпечити контроль
за своєчасним тиражуванням та доставкою затверджених бланків форми
державного статистичного спостереження та Інструкції щодо її
заповнення на адресу Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київского та Севастопольського міських
управлінь статистики.
7. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.
Києві (Сидоренко М.М.) здійснювати збір і розробку даних за
затвердженою формою державного статистичного спостереження згідно
з Планом державних статистичних спостережень.
8. Начальникам Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір,
розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню
статистики у м. Києві інформації за формою державного
статистичного спостереження, затвердженою пунктом 1 наказу, у
встановлені терміни.
9. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету статистики України від 13.11.97 N 45 ( z0079-98 ) "Про
затвердження Інструкцій до форм статистичної звітності з питань
зовнішньоекономічної діяльності", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 06.02.98 за N 79/2519.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держкомстату України Остапчука Ю.М.
Голова комітету О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
15.07.2002 N 266
Форма N 9-ЗЕЗ "Звіт про
експорт (імпорт) послуг"
Квартальна/річна
Поштова
Державне статистичне спостереження
----------------------------------------------------------------- | Конфіденційність статистичної інформації забезпечується | |статтею 21 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 )| ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ | Порушення термінів або ненадання інформації, а також | | викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка | | встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні | | правопорушення ( 80731-10 ) | ------------------------------------------------------------------
ЗВІТ
ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ПОСЛУГ
за ______ квартал 200_ року
------------------------------------------------------------- | Подають: |Термін подання | |------------------------------------------+----------------| |Підприємства-резиденти України, які |10 числа після | |здійснюють експортно-імпортні операції |звітного періоду| |послугами | | |органу державної статистики за | | |місцезнаходженням | | -------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- |Найменування організації - складача інформації | |--------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |--------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------| | | Коди організації-складача | |Код |--------------------------------------------------------------| |форми| за |терито- |виду |форми|органі- |міністерства,| |КС | |доку-|ЄДРПОУ|рії |еконо-|влас-|заційно-|іншого цент- | | | |мента| |(КОАТУУ)|мічної|ності|правової|рального | | | | за | | |діяль-|(КФВ)|форми |органу, якому| | | | ДКУД| | |ності | |господа-|підпорядкова-| | | | | | |(КВЕД)| |рювання |на | | | | | | | | |(КОПФГ) |організація -| | | | | | | | | |складач | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | | (СПОДУ)* | | | |-----+------+--------+------+-----+--------+-------------+------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------+--------+------+-----+--------+-------------+------+---| ---------------------------------------------------------------------- ____________
* Тільки для підприємств державної форми власності.
Мета збору даних. Ця інформація буде використана для складання
зовнішньоторговельного і платіжного балансів України.
Просимо зберігати копію цієї форми у разі виникнення питань у
працівників органів державної статистики при зведенні даних.
Дякуємо Вам за своєчасне подання достовірних даних, які дозволять
скласти торговельний і платіжний баланси України.
Державний комітет статистики України
-------------------------- | експорт** | 1 | |------------------|-----| | імпорт** | 2 | |------------------------| |** непотрібне закреслити| -------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- | Країни | Послуги | Валюта |Реєстрацій- |Вартість, | | | | |ний N угоди, |тис.одиниць | | | | |присвоєний |(у валюті контракту)| |----------------+----------------+----------------|Міністерством|--------------------| |найменування|код|найменування|код|найменування|код|економіки |всього| в т. ч. за | | | | | | | |та з питань | |Угодою *** | | | | | | | |европейської | | | | | | | | | |інтеграції | | | | | | | | | |України *** | | | |------------+---+------------+---+------------+---+-------------+------+-------------| | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | 1 | 2 | |------------+---+------------+---+------------+---+-------------+------+-------------| |------------+---+------------+---+------------+---+-------------+------+-------------| |------------+---+------------+---+------------+---+-------------+------+-------------| --------------------------------------------------------------------------------------- __________________
*** На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.07.96 N 13406/97 про запровадження статистичної звітності про облік послуг, наданих (отриманих) по кооперації в рамках Ашгабатської Угоди від 23.12.93, ( 997_014 ) до бланка форми звітності N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг", (квартальна поштова) вводяться додатково дві колонки. Так, у колонці "Е" проставляється реєстраційний номер Угоди, присвоєний Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, в колонці 2 - сума за надані (отримані) послуги в тис.одиниць (у валюті контракту) за кожною Угодою окремо. Вищезазначені колонки заповнюють тільки ті підприємства та організації, які надають (отримують) послуги відповідно до міжвідомчих угод з виробничої кооперації в рамках Ашгабатської Угоди.
_________________________ Керівник ___________________________
(прізвище виконавця) ______________ Головний бухгалтер _________________
(телефон) М.П.
Начальник управління
статистики зовнішньої торгівлі
Державного комітету статистики України С.В.Чернишева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
15.07.2002 N 266
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2002 р.
за N 611/6899
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок складання звіту за формою N 9-ЗЕЗ
"Звіт про експорт (імпорт) послуг"
I. Загальні положення
Інструкція визначає порядок звітності про експорт (імпорт)
послуг. Мета збору державного статистичного спостереження -
одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про
зовнішню торгівлю послугами для потреб складання
зовнішньоторгівельного та платіжного балансів України, оцінки
розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами
світу. Інструкція призначена для використання тими підприємствами,
організаціями, установами всіх форм власності та господарювання,
включно зі спільними підприємствами та їх філіями,
представництвами, центральними апаратами міністерств (далі -
підприємства), які провадять діяльність на підставі законів
України, пов'язану з наданням (експорт) послуг закордонним
партнерам та одержанням (імпорт) послуг від закордонних партнерів
як на території України, так і за її межами згідно з договорами
(контрактами) або в усній формі договору (з готелями - резидентами
України).
II. Основні терміни
Для цієї Інструкції наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів
господарської діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними,
що має місце як на території України, так і за її межами. Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально
оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на
встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків
у зовнішньоекономічній діяльності. Економічна територія країни - географічна територія, що
перебуває під юрисдикцією уряду даної країни, у межах якої
відбувається вільне пересування людей, товарів та капіталів. До
економічної території країни включаються повітряний простір над
нею, територіальні води і та частина континентального шельфу, який
розташований у міжнародних водах, щодо якої країна користується
виключним правом на вилов риби чи видобуток на шельфі палива або
інших корисних копалин. Крім того, до економічної території
належать вільні зони, приписні (митні) склади та підприємства,
експлуатація яких здійснюється офшорними підприємствами під
контролем митних органів. До неї також входять територіальні
анклави, які розташовані на території інших країн (території
посольств, консульств, військових баз, наукових станцій тощо). Резиденти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької
діяльності України, що не мають статусу юридичної особи (філії,
представництва тощо) і які створені та здійснюють свою діяльність
відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її
території; дипломатичні представництва, консульські установи та
інші офіційні представництва України за кордоном, які мають
дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії і представництва
підприємств та організацій України за кордоном, що не здійснюють
підприємницької діяльності. Нерезиденти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької
діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії,
представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які
створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства
іншої держави; розташовані на території України дипломатичні
представництва, консульські установи та інші офіційні
представництва іноземних держав, міжнародні організації та їх
представництва, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а
також представництва інших іноземних організацій і фірм, які не
здійснюють підприємницької діяльності відповідно до законодавства
України. Як правило, іноземними підприємствами (нерезидентами)
вважаються ті підприємства, які платять податки від діяльності на
користь іноземної держави.
III. Момент обліку та документи первинного обліку
Моментом здійснення процедури експорту (імпорту) послуг та
відповідно їх обліку вважається дата їх фактичного надання або
одержання на основі принципу нарахування (за виписаними
рахунками). Найчастіше, як правило, дата реєстрації таких операцій
збігається з часом виробництва послуг. Документами первинного обліку експорту (імпорту) послуг є
оформлені рахунки на виконані згідно з договорами (контрактами)
послуги.
IV. Порядок складання звіту
1. Звіт за формою N 9-ЗЕЗ подають усі підприємства -
резиденти України, які здійснюють експортно-імпортні операції
послугами відповідно до статті 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) і статті 22 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та
доповненнями). Звіт надається 10-го числа після звітного періоду
статистичному органу за місцезнаходженням. Об'єднання,
підприємства яких розташовані на території декількох областей,
складають звіт про ту частину експорту (імпорту) послуг, яка
здійснювалась підприємствами, що розташовані на одній з ними
території (області). Підприємства, що входять до складу об'єднань
та розташовані на території іншої області, подають звіт за
місцезнаходженням тільки за свою економічну діяльність. Виняток
становлять зовнішньоторговельні об'єднання, фірми, корпорації,
акціонерно-фінансові групи, міністерства, інші органи виконавчої
влади, які діють на території всієї України та розташовані в м.
Києві. Вони подають звіти безпосередньо Головному міжрегіональному
управлінню статистики у м. Києві. Звіт заповнюється окремо за кожний квартал (без наростаючого
підсумку з початку року) у розрізі країн світу і всіх видів послуг
у валюті контракту відповідно до Класифікації послуг
зовнішньоекономічної діяльності ( v0324217-97 ) окремо за
експортом та імпортом послуг. Для цього на першій сторінці звіту
(у лівому кутку бланка) закреслюється: при експорті послуг -
позиція "імпорт", при імпорті послуг - "експорт". Слід мати на
увазі, що до обсягів експорту включаються надходження коштів від
нерезидентів за надані послуги, а до обсягів імпорту -
перерахування коштів нерезидентам за одержані послуги.
2. Звіт про експорт (імпорт) послуг складається за
номенклатурою послуг у вартісному виразі в розрізі країн світу у
валюті контракту. При заповненні форми N 9-ЗЕЗ: У графах А, Б відображаються найменування та код країни, з
якою провадяться розрахунки за надані (одержані) послуги,
відповідно до Класифікатора держав світу (додаток 1). У графах В, Г відображаються найменування та код послуги
згідно з Класифікацією послуг зовнішньоекономічної діяльності
( v0324217-97 ) (перелік основних видів зовнішньоекономічних
послуг наведено в додатку 2 ). У графах Ґ, Д відображаються найменування та код валюти
контракту або валюти, за якою провадяться розрахунки згідно з
Класифікатором валют (додаток 3). У графі 1 проставляється вартість фактично наданої або
одержаної (за виписаними рахунками) послуги у валюті контракту в
тисячах одиниць з двома десятковими знаками після коми. У разі
здійснення підприємством, що звітує, взаєморозрахунків з
іноземними партнерами за послуги, що були надані також і іншими
українськими підприємствами-резидентами, у графі 1 підприємство,
яке звітує, повинно навести загальну вартість цих послуг, а не
тільки безпосередньо ним наданих. Наприклад, Генеральне агентство
з туризму в звіт за формою N 9-ЗЕЗ повинно включити всю вартість
послуг, що надавались українськими підприємствами-резидентами
іноземним туристам в Україні (проживання в готелі, екскурсійне
обслуговування, транспортне обслуговування в країні відвідування
тощо), незважаючи на те, що частина коштів за послуги перерахована
цим агентством готелям, музеям, транспортним підприємствам тощо. Графи "Е" і 2 заповнюють тільки ті підприємства та
організації, які надають (отримують) послуги відповідно до
міжвідомчих угод з виробничої кооперації в рамках Ашгабатської
Угоди від 23.12.93 ( 997_014 ). У графі "Е"- відображається реєстраційний номер Угоди,
присвоєний Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України. У графі 2 наводиться вартість послуги, наданої щодо
кооперації за кожною Угодою окремо. 3. Звіт за формою N 9-ЗЕЗ підписується керівником
підприємства та головним бухгалтером, які несуть відповідальність
за своєчасне його подання та достовірність інформації відповідно
до статті 20 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ).
Начальник управління
статистики зовнішньої торгівлі
Державного комітету статистики України С.В.Чернишева
Додаток 1
до Інструкції про порядок
складання звіту за
формою N 9-ЗЕЗ "Звіт про
експорт (імпорт) послуг"
КЛАСИФІКАТОР ДЕРЖАВ СВІТУ
004 Афганістан Afghanistan
008 Албанія Albania
010 Антарктида Antarctica
012 Алжир Algeria
016 Американське Самоа American Samoa
020 Андорра Andorra
024 Ангола Angola
028 Антигуа і Барбуда Antigua and Barbuda
031 Азербайджан Azerbaijan
032 Аргентина Argentina
036 Австралія Australia
040 Австрія Austria
044 Багами Bahamas
048 Бахрейн Bahrain
050 Бангладеш Bangladesh
051 Вірменія Armenia
052 Барбадос Barbados
056 Бельгія Belgium
060 Бермуди Bermuda
064 Бутан Bhutan
068 Болівія Bolivia
070 Боснія і Герцеговина Bosnia and Herzegovina
072 Ботсвана Botswana
074 Острів Бувет Bouvet Island
076 Бразилія Brazil
084 Беліз Belize
086 Британська територія British Indian Ocean Territory
в Індійському океані
090 Соломонові Острови Solomon Islands
092 Віргінські Острови Virgin Islands (British)
(Британські)
096 Бруней Даруссалам Brunei Darussalam
100 Болгарія Bulgaria
104 М'янма Myanmar
108 Бурунді Burundi
112 Білорусь Belarus
116 Камбоджа Cambodia
120 Камерун Cameroon
124 Канада Canada
132 Кабо-Верде Cape Verde
136 Острови Кайман Cayman Islands
140 Центрально-Африканська Central African Republic
Республіка
144 Шрі-Ланка Sri Lanka
148 Чад Chad
152 Чілі Chile
156 Китай China
158 Тайвань, провінція Китаю Taiwan, Province of China
162 Острів Різдва Christmas Island
166 Кокосові (Кілінг) Острови Cocos (Keeling) Islands
170 Колумбія Colombia
174 Комори Comoros
175 Майотте Mayotte
178 Конго Congo
180 Заїр Zaire
184 Острови Кука Cook Islands
188 Коста-Ріка Costa Rica
191 Хорватія Croatia
192 Куба Cuba
196 Кіпр Cyprus
203 Чеська Республіка Czech Republic
204 Бенін Benin
208 Данія Denmark
212 Домініка Dominica
214 Домініканська Республіка Dominican Republic
218 Еквадор Ecuador
222 Сальвадор El Salvador
226 Екваторіальна Гвінея Equatorial Guinea
231 Ефіопія Ethiopia
232 Ерітрея Eritrea
233 Естонія Estonia
234 Фаррерські Острови Faroe Islands
238 Фолклендські Острови Falkland Islands (Malvinas)
(Мальвінські)
239 Південна Джорджія та South Georgia and the South
Південні Сендвічські Острови Sandwich Islands
242 Фіджі Fiji
246 Фінляндія Finland
249 Франція, метрополія France, Metropolitan
250 Франція France
254 Французька Гвіана French Guiana
258 Французька Полінезія French Polynesia
260 Французькі південні French Southern Territories
території
262 Джибуті Djibouti
266 Габон Gabon
268 Грузія Georgia
270 Гамбія Gambia
276 Німеччина Germany
288 Гана Ghana
292 Гібралтар Gibraltar
296 Кірібаті Kiribati
300 Греція Greece
304 Гренландія Greenland
308 Гренада Grenada
312 Гваделупа Guadeloupe
316 Гуам Guam
320 Гватемала Guatemala
324 Гвінея Guinea
328 Гайана Guyana
332 Гаїті Haiti
334 Острови Херда і Макдональда Heard Island and Mc Donald
Islands
336 Держава-місто Ватикан Vatican City State
340 Гондурас Honduras
344 Гонконг Hong Kong
348 Угорщина Hungary
352 Ісландія Iceland
356 Індія India
360 Індонезія Indonesia
364 Іран (Ісламська Реслубліка) Iran (Islamic Republic of)
368 Ірак Iraq
372 Ірландія Ireland
376 Ізраїль Israel
380 Італія Italy
384 Кот-д'Івуар Cote d'Ivoire
388 Ямайка Jamaica
392 Японія Japan
398 Казахстан Kazakhstan
400 Йорданія Jordan
404 Кенія Kenya
408 Корейська Народно- Korea, Democratic People's
Демократична Республіка Republic
410 Корея, Республіка Korea, Republic of
414 Кувейт Kuwait
417 Кирґизстан Kyrgyzstan
418 Лаоська Народно-Демократична Lao People's Democratic Republic
Республіка
422 Ліван Lebanon
426 Лесото Lesotho
428 Латвія Latvia
430 Ліберія Liberia
434 Лівійська Арабська Libyan Arab Jamahiriya
Джамахірія
438 Ліхтенштейн Liechtenstein
440 Литва Lithuania
442 Люксембурґ Luxembourg
446 Макао Macau
450 Мадагаскар Madagascar
454 Малаві Malawi
458 Малайзія Malaysia
462 Мальдіви Maldives
466 Малі Mali
470 Мальта Malta
474 Мартініка Martinique
478 Мавританія Mauritania
480 Маврикій Mauritius
484 Мексика Mexico
492 Монако Monaco
496 Монголія Mongolia
498 Молдова, Республіка Moldova, Republic of
500 Монтсеррат Montserrat
504 Марокко Morocco
508 Мозамбік Mozambique
512 Оман Oman
516 Намібія Namibia
520 Науру Nauru
524 Непал Nepal
528 Нідерланди Netherlands
530 Нідерландські Антильські Netherlands Antilles
Острови
533 Аруба Aruba
540 Нова Каледонія New Caledonia
548 Вануату Vanuatu
554 Нова Зеландія New Zealand
558 Нікарагуа Nicaragua
562 Нігер Niger
566 Нігерія Nigeria
570 Ніуе Niue
574 Острів Норфолк Norfolk Island
578 Норвегія Norway
580 Північні Маріанські Острови Northern Mariana Islands
581 Малі Аутлайнгські Острови United States Minor Outlying
США Islands
583 Мікронезія (Федеративні Micronesia (Federated States of)
штати)
584 Маршаллові Острови Marshall Islands
585 Палау Palau
586 Пакистан Pakistan
591 Панама Panama
598 Папуа - Нова Гвінея Papua New Guinea
600 Парагвай Paraguay
604 Перу Peru
608 Філіппіни Philippines
612 Піткерн Pitcairn
616 Польща Poland
620 Португалія Portugal
624 Гвінея-Бісау Guinea-Bissau
626 Східний Тімор East Timor
630 Пуерто-Ріко Puerto Rico
634 Катар Qatar
638 Реюньйон Reunion
642 Румунія Romania
643 Російська Федерація Russian Federation
646 Руанда Rwanda
654 Острів Святої Єлени St.Helena Island
659 Сент-Кіттс і Невіс Saint Kitts and Nevis
660 Ангілья Anguilla
662 Сент-Люсія Saint Lucia
666 Сент-П'єр і Мікелон St.Pierre and Miquelon
670 Сент-Вінсент і Гренадіни Saint Vincent and the Grenadines
674 Сан-Марино San Marino
678 Сан-Томе і Принсіпі Sao Tome and Principe
682 Саудівська Аравія Saudi Arabia
686 Сенегал Senegal
690 Сейшелли Seychelles
694 Сьєрра-Леоне Sierra Leone
702 Сінгапур Singapore
703 Словаччина Slovakia
704 В'єтнам Viet Nam
705 Словенія Slovenia
706 Сомалі Somalia
710 Південна Африка South Africa
716 Зімбабве Zimbabwe
724 Іспанія Spain
732 Західна Сахара Western Sahara
736 Судан Sudan
740 Суринам Suriname
744 Острови Свальбарда та Яна Svalbard and Jan Mayen
Майєна
748 Свазіленд Swaziland
752 Швеція Sweden
756 Швейцарія Switzerland
760 Сірійська Арабська Syrian Arab Republic
Республіка
762 Таджикистан Tajikistan
764 Таїланд Thailand
768 Того Togo
772 Токелау Tokelau
776 Тонга Tonga
780 Трінідад і Тобаго Trinidad and Tobago
784 Об'єднані Арабські Емірати United Arab Emirates
788 Туніс Tunisia
792 Туреччина Turkey
795 Туркменістан Turkmenistan
796 Теркські і Кайкосові острови Turks and Caicos Islands
798 Тувалу Tuvalu
800 Уганда Uganda
804 Україна Ukraine
807 Македонія Makedonia
818 Єгипет Egypt
826 Сполучене Королівство United Kingdom
834 Об'єднана Республіка Tanzania, United Republic of
Танзанія
840 Сполучені Штати United States
850 Віргінські Острови (США) Virgin Islands (U.S.)
854 Буркіна-Фасо Burkina Faso
858 Уругвай Uruguay
860 Узбекистан Uzbekistan
862 Венесуела Venezuela
876 Острови Уолліс і Футуна Wallis and Futuna Islands
882 Самоа Samoa
887 Ємен Yemen
891 Югославія Yugoslavia
894 Замбія Zambia
Додаток 2
до Інструкції про порядок
складання звіту за
формою N 9-ЗЕЗ "Звіт про
експорт (імпорт) послуг"
Перелік
основних видів зовнішньоекономічних послуг, що
включаються у звіт за формою N 9-ЗЕЗ (згідно з Класифікацією
послуг зовнішньоекономічної діяльності, затвердженою
наказом Державного комітету стандартизації, метрології
та сертифікації України від 02.06.97 N 324 ( v0324217-97 )),
та короткі методологічні пояснення

------------------------------------------------------------------ | Назва послуги | Структура | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги, |Включаються послуги з передсівного оброблення| |пов'язані з |полів і садіння культур, збирання врожаю і| |сільським |підготовки продукції до збуту; з агрохімічного| |господарством, |обслуговування, закладення й утримання садів,| |мисливством та |парків, забезпечення функціонування| |лісовим |зрошувальних та осушувальних систем; захисту| |господарством |рослин від хвороб та шкідників; послуги зі| | (розд.1-2) |сприяння мисливству, із стимулювання| | |розведення дичини; послуги з лісівництва| | |(таксація, оцінка лісу), захисту лісу від| | |пожежі і т.ін. Ці послуги надаються| | |підприємствами за винагороду або на договірній| | |основі, як правило, у місцях розміщення| | |сільськогосподарського виробництва. | | |Видача ліцензій на мисливство відноситься до| | |трансфертів, а не до послуг. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги, |Включають послуги, пов'язані з риболовством,| |пов'язані з |діяльністю риборозплідників і рибних ферм,| |рибним |послуги з обстеження стану водоймищ і риби;| |господарством |послуги зі стимулювання розведення риби і| |(р.5) |т.ін. Ці послуги надаються за винагороду або| | |на договірній основі. | | |Видача ліцензій на риболовство відноситься до| | |трансфертів, а не до послуг. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги в |Включаються послуги, пов'язані з видобуванням| |добувній |кам'яного вугілля, лігніту, торфу, нафти,| |промисловості |газу, уранової, торієвої та металевих руд і| |(р.10-14) |т.ін. Ці послуги надаються підприємствами за| | |винагороду або на договірній основі, як| | |правило, на нафтових та газових родовищах. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги в |Включаються послуги в харчовій промисловості,| |обробній |пов'язані з діяльністю суден або прибережних| |промисловості |рибозаводів, які займаються виключно| |(р.15-37) |переробленням, консервуванням риби та| | |морепродуктів; у тютюновій, текстильній| | |промисловості; послуги у виробництві готового| | |одягу та хутра, шкіри та шкіряного взуття;| | |послуги в обробленні та виробництві виробів з| | |дерева, корку, соломки та плетениці; послуги у| | |виробництві паперу, картону і виробів з них;| | |послуги у видавничій справі, поліграфічній| | |промисловості, пов'язані з тиражуванням| | |записів програмного забезпечення, фільмів та| | |відеофільмів з оригіналів, з друкування| | |рекламних матеріалів засобами поліграфії;| | |послуги у виробництві коксу, продуктів| | |нафтопереробки та ядерного палива; послуги в| | |хімічному виробництві; послуги в металургії,| | |послуги, пов'язані з обробленням металу;| | |послуги в порошковій металургії; у виробництві| | |машин та устаткування, канцелярських та| | |електронних обчислювальних машин, включно з їх| | |монтажем та ремонтом (крім технічного| | |обслуговування та ремонту комп'ютерної| | |техніки); послуги у виробництві електричних| | |машин і апаратури, включно з монтажем та| | |ремонтом; устаткування для радіо, телебачення| | |та зв'язку, включно з їх монтажем та ремонтом;| | |медичного обладнання, включно з їх монтажем та| | |ремонтом; автомобілів, включно з капітальним| | |ремонтом (крім технічного обслуговування та| | |ремонту); іншого транспортного устаткування,| | |включно з капітальним ремонтом (крім поточного| | |ремонту та обслуговування); у виробництві| | |меблів та інших видах виробництва, включно з| | |ремонтом; послуги з оброблення відходів;| | |послуги з оброблення деревини та з виробництва| | |виробів з деревини; послуги у виробництві| | |гумових та пластмасових виробів; послуги у| | |виробництві інших неметалевих мінеральних| | |виробів. Ці послуги надаються підприємствами| | |за винагороду або на договірній основі. | | | При зазначенні вартості послуги до неї| | |включається вартість переробки товарів у разі:| | | - якщо товари надійшли за імпортом для| | |переробки або обробки на місцях і не| | |підлягають реекспорту і навпаки (наприклад,| | |переробка ядерних відходів); | | | - якщо товари відправляються за кордон| | |(або надходять з-за кордону) для переробки та| | |наступного продажу резидентам тієї країни, де| | |відбувається переробка; | | | - якщо товари відправляються за кордон| | |для переробки в одній країні та наступного| | |продажу в іншій країні (включається плата за| | |переробку країні-виробнику послуг від| | |країни-експортера товару). | | | У звіт не включають ту вартість переробки| | |товарів з давальницької сировини, яка| | |врахована у вартості реекспортованих| | |(реімпортованих) товарів. Проте можуть мати| | |місце випадки, коли умови контракту змінилися| | |і частина перероблених з давальницької| | |сировини товарів реалізується резидентом тієї| | |країни, де відбувається переробка. Тоді| | |підприємства, що здійснювали переробку,| | |повинні показати вартість переробки цієї| | |частини товарів як експорт послуг. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги у |Включають послуги з розподілення| |виробництві |електроенергії, газу, газоподібного палива,| |електроенергії, |тепла; послуги зі збору, очищення та| |газу та води |розподілення води. Ці послуги надаються за| |(р.40-41) |винагороду або на договірній основі. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги, |Послуги, що включають роботи з підготовки| |пов'язані з |будівельних ділянок на будівельних| |будівництвом |майданчиках; послуги із збільшення будівельних| |(р.45) |ділянок та виконання земляних робіт; з| | |підготовки ділянок для гірничих робіт та| | |розчищення ґрунту; послуги, пов'язані з| | |улаштуванням та підготовкою майданчиків і| | |ділянок для гірничих робіт; послуги| | |випробувального буріння та свердління;| | |збирання зразків порід з будівельною,| | |геофізичною, геологічною метою; з будівництва| | |будівель, мостів, шляхових естакад, тунелей,| | |трубопроводів, ліній зв'язку; з монтажу і| | |встановлення збірних конструкцій; послуги з| | |монтажу крокв і настилів та послуги, пов'язані| | |з гідроізоляційними роботами; з будівництва| | |автострад, доріг, залізниць, спортивних та| | |рекреаційних споруд; послуги з реконструкції,| | |відновлення та ремонту вищезгаданих споруд;| | |послуги з будівництва морських та річкових| | |споруд; з монтажних та ізоляційних робот; з| | |монтажу та ремонту систем опалення, вентиляції| | |та кондиціювання повітря, установлення| | |водопровідного, санітарного та газового| | |устаткування; роботи штукатурні, столярні, з| | |покриття підлоги і стін, фарбування та| | |скління; послуги, пов'язані з орендою| | |устаткування для будівництва, з персоналом, що| | |його обслуговує, та інші види будівельних| | |робіт. | | |У вартість будівельних послуг включається| | |повна вартість будівельного проекту. Придбання| | |будівельним підприємством товарів та послуг в| | |іншій країні враховується як інші ділові| | |послуги. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги, |Включають послуги, пов'язані з торгівлею| |пов'язані |автомобілями та мотоциклами, їх технічним| |з оптовою та |обслуговуванням і ремонтом; торгівлею| |роздрібною |автотоварами, роздрібною торгівлею пальним;| |торгівлею, |оптовою торгівлею і посередництвом у торгівлі;| |торгівлею |роздрібною торгівлею товарами та послугами з| |транспортними |їх ремонту; послуги посередників. | |засобами та | | |послуги з ремонту| | |(р.50-52) | | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги готелів |Включають послуги готелів та інших місць| |та ресторанів |короткотермінового проживання (мотелі,| |(р.55) |кемпінги, турбази, табори, гуртожитки і| | |т.ін.), ресторанів, барів, їдалень. | | |Включаються кошти на відрядження (проживання,| | |харчування). | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги |Включають послуги пасажирського та вантажного| |транспорту |залізничного, автомобільного транспорту. | | (р.60-63) | | |- наземного |Послуги трубопровідного транспорту включають| |(залізничного, |послуги з транспортування трубопроводами| |міського, |нафти, газу, аміаку та інші послуги| |автодорожнього; |трубопровідного транспорту. | |трубопровідного) | | |- водного |Включають послуги пасажирського та вантажного| |(морського та |морського, річкового транспорту. | |річкового) | | |- авіаційного |Включають послуги пасажирського та вантажного| |(включно з |авіаційного транспорту; послуги космічного| |послугами |транспорту. | |космічного |При пасажирських перевезеннях за одиницю| |транспорту) |обліку беруть пасажиропоїздку - це поїздка| | |пасажира в одному напрямку від станції| | |відправлення до станції прибуття. Одиницею| | |обліку перевезення вантажів уважається| | |відправка партії вантажів, яка оформлюється| | |окремим документом перевезення (дорожня| | |відомість). Час перевезення вантажів| | |ураховується на момент відправлення та на| | |момент прибуття. | |- допоміжні |Включають серію послуг, які надаються у| |транспортні |портах, аеропортах та інших кінцевих пунктах.| |послуги |До цих послуг входять послуги з транспортного| | |оброблення вантажів та послуги, пов'язані із| | |забезпеченням функціонування транспортної| | |інфраструктури (послуги портів, станцій,| | |стоянок і т.ін., поточний ремонт і| | |обслуговування транспортних засобів, технічна| | |допомога, утримання і ремонт автодоріг,| | |мостів, судоходних шляхів тощо;| | |вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські| | |послуги, аварійно-рятувальні роботи,| | |екіпірування суден, послуги вантажних| | |терміналів і т.ін.); послуги з фрахтування| | |морського торговельного флоту; послуги| | |повітряних терміналів, підрозділів для| | |обслуговування повітряних ліній та| | |забезпечення повітряних перевезень;| | |транспортно-експедиційні послуги; послуги з| | |оформлення документів відповідно до вимог| | |митних органів, послуги транспортних агентств,| | |експедиторів, митних брокерів; послуги бюро| | |подорожей та екскурсій (послуги, пов'язані з| | |організацією поїздок, забезпеченням житлом і| | |транспортними засобами, роботою екскурсоводів| | |та гідів і т.ін.). | | |Платежі за реєстрацію транспортних компаній| | |відносяться до трансфертів, а не до послуг. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги пошти |Охоплюють всі основні категорії міжнародних| |та зв'язку |операцій в галузі зв'язку, які здійснюються| |(р.64) |між резидентами даної країни і економічними| | |одиницями інших країн. Це, зокрема, операції з| | |поштового обслуговування і служби кур'єрського| | |зв'язку, куди включаються приймання,| | |оброблення і доставка поштових відправлень,| | |грошових переказів; послуги з передавання| | |звукової інформації, зображення й інших| | |інформаційних потоків за допомогою телефону,| | |телекса, телеграфу, мобільного зв'язку,| | |електронної пошти, супутникового зв'язку,| | |Інтернету і т.ін., обслуговування засобів і| | |споруд зв'язку всіх видів, здійснення| | |технічного радіоконтролю та інших робіт. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги, |Включають посередницькі та допоміжні послуги,| |пов'язані з |надані резидентами однієї країни резидентам| |фінансовою |іншої країни. У цю категорію включаються плата| |діяльністю |за послуги фінансових посередників, наприклад| |р.65) |за послуги, пов'язані з акредитивами,| | |банківськими акцептами, кредитними лініями,| | |фінансовим лізингом, операціями з іноземною| | |валютою, а також комісійні з операцій з| | |цінними паперами, до яких належать брокерські| | |операції, розміщення випусків цінних паперів;| | |комісійні винагороди ділерам, плата за| | |послуги, пов'язані з управлінням активами,| | |організацією і регулюванням роботи фінансових| | |ринків і т.ін. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги зі |Включають різноманітні види страхування, які| |страхування |здійснюються страховими компаніями даної| |(р.66-67) |країни для іноземних партнерів і навпаки. До| | |таких послуг належать: страхування життя та| | |накопичення; послуги пенсійних фондів; послуги| | |з інших видів страхування (від нещасних| | |випадків і аварій, медичне страхування;| | |страхування майна; автомобільне, морське,| | |авіаційне, транспортне страхування;| | |страхування у разі фінансових збитків, з| | |управління фінансовими ринками, з діяльністю| | |фондових і товарних бірж, із здійсненням| | |операцій за дорученням третіх осіб (брокерські| | |операції з цінними паперами). До страхових| | |послуг також включається проведення| | |комісійних платежів страховим агентам. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги в |Включають послуги між резидентами і| |операціях з |нерезидентами, пов'язані з купівлею, продажем| |нерухомістю та |та здаванням під найм власної нерухомості,| |здаванням під |посередницькі послуги під час купівлі-продажу,| |найм (р.70-71) |здавання під найм і оцінювання нерухомого| | |майна; послуги агентств зі збору орендної| | |плати; здаванням в оренду автомобілів та інших| | |транспортних засобів без персоналу, пересувних| | |бурильних установок з персоналом; прокатом| | |речей особистого користування та побутових| | |товарів. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги, |Включають послуги, пов'язані з роботою з| |пов'язані з |базами даних, створенням програмного| |діяльністю у |забезпечення; технічним обслуговуванням та| |сфері |ремонтом комп'ютерної техніки, консультаційні| |інформатизації |послуги і т.ін. | |(р.72) | | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги, |Охоплюють послуги, пов'язані з дослідженнями| |пов'язані з |та розробками у галузі природничих і| |дослідженнями |технічних наук; у галузі суспільних і| |та розробками |гуманітарних наук. | |(р.73) | | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги, що |Включають послуги у сфері права та| |надаються |бухгалтерського обліку, аудиторські послуги;| |переважно |послуги, пов'язані з дослідженнями ринку та| |юридичним |вивченням суспільної думки; консультативні| |особам (р.74) |послуги з питань комерційної діяльності та| | |управління; послуги, пов'язані з управлінням| | |підприємствами; з діяльністю у сфері| | |архітектури та цивільного будівництва;| | |послуги з технічного контролю та аналізу, з| | |розроблення нормативів і стандартів,| | |сертифікації різних виробів, приладів; послуги| | |з реклами; послуги з підбору та забезпечення| | |персоналом; послуги, пов'язані зі слідчою| | |діяльністю та забезпеченням безпеки, з| | |очищенням та прибиранням приміщень і т.ін. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги, |Включають послуги за всіма аспектами| |пов'язані з |управління на державному рівні,| |державним |адміністративні послуги установ, що| |управлінням |забезпечують послуги у сфері оподаткування,| |(р.75) |статистики та соціології, у сфері економіки| | |(включно з обміном потоками платежів між| | |резидентами та нерезидентами за користування| | |на законних підставах невиробленими| | |нефінансовими активами нематеріального| | |характеру та титулами власності, такими як| | |патенти, авторські права, торгові знаки,| | |технологічні процеси і т.ін., та використання| | |на основі ліцензійних угод вироблених| | |оригіналів та прототипів); адміністративні| | |послуги, пов'язані з іноземними справами,| | |дипломатичні та консульські послуги; послуги,| | |пов'язані з військовою допомогою іноземним| | |країнам, охороною та забезпеченням| | |громадського порядку й безпеки і т.ін. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги у сфері |Включають послуги у сфері початкової загальної| |освіти (р.80) |освіти, середньої загальної освіти, вищої| | |освіти (витрати на навчання, незалежно від| | |строку перебування; плата за проживання та| | |харчування, яка надається науковою установою);| | |інші послуги у сфері освіти. | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги, |Включають послуги лікувальних закладів,| |пов'язані з |послуги санаторно-курортних організацій; | |охороною |ветеринарні послуги та послуги, пов'язані із| |здоров'я та |соціальною допомогою. | |соціальною | | |допомогою | | |(р.85) | | |-----------------+----------------------------------------------| |Колективні, |Включають послуги зі збору і знищення відходів| |громадські та |у будинках; послуги, надані професійними| |особисті |організаціями, спілками, іншими громадськими| |послуги |організаціями; послуги, пов'язані з діяльністю| |(р.90-92) |у сфері кінематографії та відеопродукції; у| | |сфері радіомовлення та телебачення; послуги| | |агентств друку; послуги у сфері спорту;| | |послуги у сфері відпочинку та розваг| | |(включаються заняття мисливством як спортом| | |та розвагами, а також любительською та| | |спортивною рибалкою). Включаються послуги з| | |виробництва, розповсюдження, демонстрації кіно| | |та відеофільмів, створення рекламних текстів| | |для радіо, кіно і телебачення, оброблення| | |плівок; пов'язані з передачею радіо- і| | |телевізійних передач системою релейного чи| | |спутникового зв'язку; створенням та виконанням| | |вистав, постановок, артистичних груп,| | |оркестрів; послуги студій звукозапису. | |-----------------+----------------------------------------------| |Індивідуальні |Включають послуги перукарень, хімчисток і| |послуги |т.ін. іноземним партнерам. | |(послуги | | |перукарень, | | |хімчисток і | | |т.ін.) (р.93) | | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги |Включають послуги агентств з працевлаштування,| |домашньої |з надання послуг домашньої прислуги іноземцям.| |прислуги | | |(р.95) | | |-----------------+----------------------------------------------| |Послуги, |Включають послуги, що надаються різними| |пов'язані з |екстериторіальними організаціями та органами,| |екстериторіальною|такими як ООН, ЄС і т.ін. | |діяльністю | | |(р.99) | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Інструкції про порядок
складання звіту за
формою N 9-ЗЕЗ "Звіт про
експорт (імпорт) послуг"
КЛАСИФІКАТОР ВАЛЮТ
004 Афгані Afghani
008 Лек Lek
012 Алжирський динар Algerian Dinar
020 Андоррська песета Andorran Peseta
024 Нова кванза New Kwanza
031 Азербайджанський манат Azerbaijanian Manat
032 Аргентинський песо Argentine Peso
036 Австралійський долар Australian Dollar
040 Шилінг Schilling
044 Багамський долар Bahamian Dollar
048 Бахрейнський динар Bahraini Dinar
050 Така Taka
051 Вірменський драм Armenian Dram
052 Барбадоський долар Barbados Dollar
056 Бельгійський франк Belgian Franc
060 Бермудський долар Bermudian Dollar
064 Нгултрум Ngultrum
068 Болівіано Boliviano
072 Пула Pula
084 Белізький долар Belize Dollar
090 Долар Соломонових Островів Solomon Islands Dollar
096 Брунейський долар Brunei Dollar
100 Лев Lev
104 К'ят Kyat
108 Бурундійський франк Burundi Franc
112 Білоруський рубль Belarussian Ruble
116 Ріел Riel
124 Канадський долар Canadian Dollar
132 Ескудо Кабо-Верде Cape Verde Escudo
136 Долар Кайманових Островів Cayman Islands Dollar
144 Рупія Шрі-Ланки Sri Lanka Rupee
152 Чілійський песо Chilean Peso
156 Юань Ренмінбі Yuan Renminbi
170 Колумбійський песо Colombian Peso
174 Коморський франк Comoro Franc
180 Новий Заїр New Zaire
188 Костаріканський колон Costa Rican Colon
191 Хорватська куна Croatian Kuna
192 Кубинський песо Cuban Peso
196 Кіпрський фунт Cyprus Pound
203 Чеська крона Czech Koruna
208 Датська крона Danish Krone
214 Домініканський песо Dominican Peso
218 Сукре Sucre
222 Сальвадорський колон El Salvador Colon
230 Ефіопський бір Ethiopian Birr
233 Крона Kroon
238 Фунт Фолклендських Островів Falkland Islands Pound
242 Фіджійський долар Fiji Dollar
246 Марка Markka
250 Французький франк French Franc
262 Джибутійський франк Djibouti Franc
270 Даласі Dalasi
280 Німецька марка Deutsche Mark
288 Седі Cedi
292 Гібралтарський фунт Gibraltar Pound
300 Драхма Drachma
320 Кветзал Quetzal
324 Гвінейський франк Guinea Franc
328 Гайанський долар Guyana Dollar
332 Гард Gourde
340 Лемпіра Lempira
344 Долар Гонконгу Hong Kong Dollar
348 Форинт Forint
352 Ісландська крона Iceland Krona
356 Індійська рупія Indian Rupee
360 Рупія Rupiah
364 Іранський ріал Iranian Rial
368 Іракський динар Iraqi Dinar
372 Ірландський фунт Irish Pound
376 Шекель Shekel
380 Італійська ліра Italian Lira
381 Ларі Lari
388 Ямайський долар Jamaican Dollar
392 Єна Yen
398 Теньге Tenge
400 Йорданський динар Jordanian Dinar
404 Кенійський шилінг Kenyan Shilling
408 Північнокорейський вон North Korean Won
410 Вон Won
414 Кувейтський динар Kuwaiti Dinar
417 Сом Som
418 Кіп Kip
422 Ліванський фунт Lebanese Pound
426 Лот Loti
428 Латвійський лат Latvian Lats
430 Ліберійський долар Liberian Dollar
434 Лівійський динар Libyan Dinar
440 Литовський лит Lithuanian Litas
442 Люксембургський франк Luxembourg Franc
446 Патака Pataca
450 Малагасійський франк Malagasy Franc
454 Квача Kwacha
458 Малайзійський ринггіт Malaysian Ringgit
462 Руфія Rufiyaa
470 Мальтійська ліра Maltese Lira
478 Агвійя Ouguiya
480 Рупія Маврікія Mauritius Rupee
484 Мексиканський новий песо Mexican Nuevo Peso
496 Тугрик Tugrik
498 Молдовський лей Moldovan Leu
504 Марокканський дірхем Moroccan Dirham
508 Метікал Metical
512 Оманський ріал Rial Omani
516 Намібійський долар Namibia Dollar
524 Непальська рупія Nepalese Rupee
528 Нідерландський гульден Netherlands Guilder
532 Гульден Нідерландських Антильських Netherlands Antillian
Островів Guider
533 Арубський гульден Aruban Guilder
548 Вату Vatu
554 Новозеландський долар New Zealand Dollar
558 Кордоба Оро Cordoba Oro
566 Наїра Naira
578 Норвезька крона Norwegian Krone
586 Пакистанська рупія Pakistan Rupee
590 Бальбоа Balboa
598 Кіна Kina
600 Гуарані Guarani
604 Новий сол Nuevo Sol
608 Філіппінський песо Philippine Peso
620 Португальський ескудо Portuguese Escudo
624 Песо Гвінеї-Біссау Guinea- Bissau Peso
626 Тіморський ескудо Timor Escudo
634 Катарський ріал Qatari Rial
642 Лей Leu
646 Руандійський франк Rwanda Franc
654 Фунт Святої Єлени St.Helena Pound
678 Добра Dobra
682 Саудівський ріал Saudi Riyal
690 Сейшелльська рупія Seychelles Rupee
694 Леоне Leone
702 Сінгапурський долар Singapore Dollar
703 Словацька крона Slovak Koruna
704 Донг Dong
705 Толар Tolar
706 Сомалійський шилінг Somali Shilling
710 Ренд Rand
716 Долар Зімбабве Zimbabwe Dollar
724 Іспанська песета Spanish Peseta
736 Суданський динар Sudanese Dinar
740 Сурінамський гульден Surinam Guilder
748 Ліланджені Lilangeni
752 Шведська крона Swedish Krona
756 Швейцарський франк Swiss Franc
760 Сірійський фунт Syrian Pound
764 Бат Baht
776 Паанга Pa'anga
780 Долар Трінідаду і Тобаго Trinidad and Tobago
Dollar
784 Дірхем ОАЕ UAE Dirham
788 Туніський динар Tunisian Dinar
792 Турецька ліра Turkish Lira
795 Манат Manat
800 Угандійський шилінг Uganda Shilling
807 Денар Denar
810 Російський рубль Russian Ruble
818 Єгипетський фунт Egyptian Pound
826 Фунт стерлінгів Pound Sterling
834 Танзанійський шилінг Tanzanian Shilling
840 Долар США US Dollar
858 Уругвайський песо Peso Uruguayao
860 Узбецький сум Uzbekistan Sum
862 Болівар Bolivar
882 Тала Tala
886 Єменський ріал Yemeni Rial
890 Новий югославський динар New Yugoslavian Dinar
894 Квача Kwacha
901 Новий тайваньський долар New Taiwan Dollar
950 КФА франк BEAC CFA Franc BEAC
951 Східнокарибський долар East Caribbean Dollar
952 КФА франк BCEAO CFA Franc BCEAO
953 КФП франк CFP Franc
954 Екю European Currency Unit
(E.C.U.)
959 Золото Gold
960 Спеціальні права запозичення SDR
961 Срібло Silver
962 Платина Platinum
964 Палладій Palladium
978 Євро Euro
980 Гривня Hryvnia
985 Злотий Zloty
986 Бразильський ріал Brazilian Real
990 Юнідадес де форменто Unidades de formentoвгору