Про затвердження Положення про клірингову діяльність
НКЦПФР; Рішення, Положення від 26.03.2013429
Документ z0562-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2017, підстава - z1208-17

12. Учасником гарантійного фонду є учасник клірингу, який здійснив внесок до гарантійного фонду.

Учасники гарантійного фонду несуть ризик збитків, пов'язаний із зміною ринкової вартості майна, що складає гарантійний фонд.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1576 від 25.11.2014}

13. Внесення майна та/або коштів до гарантійного фонду здійснюється на підставі договору про надання клірингових послуг, укладеного між особою, що здійснює кліринг, та учасником клірингу, або відповідного додаткового договору до нього. Підставою для повного повернення учаснику клірингу його внеску до гарантійного фонду є припинення договору про надання клірингових послуг, укладеного з таким учасником клірингу. Договором про надання клірингових послуг або відповідним додатковим договором до нього може передбачатися часткове повернення внеску до гарантійного фонду.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1576 від 25.11.2014}

14. Особа, що здійснює кліринг, самостійно та від свого імені реалізує всі права за цінними паперами, які внесені до гарантійного фонду.

Доходи, отримані за цінними паперами, які складають гарантійний фонд, долучаються до майна та коштів, що складають гарантійний фонд, та можуть бути пропорційно розподілені між учасниками гарантійного фонду як додаткові внески або можуть виплачуватись учасникам гарантійного фонду у порядку та на умовах, визначених договором про надання клірингових послуг та внутрішніми документами особи, що здійснює кліринг.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1576 від 25.11.2014}

VІ. Вимоги до провадження клірингової діяльності

1. Керівник та працівники особи, що здійснює кліринг, які безпосередньо залучені до клірингової діяльності, повинні мати кваліфікацію фахівця з клірингової діяльності.

Кваліфікація фахівця з клірингової діяльності підтверджується сертифікатом установленого зразка, який видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

Особа, що здійснює кліринг, повинна в посадових інструкціях для своїх працівників, що безпосередньо залучені до клірингової діяльності, визначити рівень компетенції, необхідний для здійснення клірингу.

2. Поєднання клірингової діяльності, яка є виключним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів, можливе у встановленому законом випадку за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами.

3. Особа, що здійснює кліринг, зобов’язана здійснювати клірингову діяльність на умовах гарантованої конфіденційності інформації щодо зареєстрованих осіб, вчинених ними або на їх користь правочинів, належних їм цінних паперів та інших фінансових інструментів і коштів, інформація щодо яких надходить до особи, що здійснює кліринг, для провадження клірингової діяльності.

Розкриття інформації, що за своїм правовим режимом належить до конфіденційної, здійснюється з урахуванням Закону України «Про інформацію» та статті 42 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відомості про порушення цілісності інформації, що відноситься до конфіденційної, а також про втрати, крадіжки, несанкціоноване знищення, зміну, підроблення, копіювання інформації передаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше одного робочого дня з дня виявлення відповідного факту.

4. Особа, що здійснює кліринг, повинна розробити та затвердити відповідним органом управління:

1) внутрішні положення, що визначають порядок надання фінансових послуг:

Правила провадження клірингової діяльності;

Регламент провадження клірингової діяльності;

правила клірингу;

2) документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю);

3) документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій;

4) внутрішнє положення про систему обробки інформації, що використовується для клірингової діяльності;

5) внутрішнє положення про систему безпеки клірингової діяльності.

5. Правила провадження клірингової діяльності повинні містити загальний порядок здійснення клірингової діяльності, у тому числі:

перелік та опис рахунків, що будуть використовуватися при провадженні клірингової діяльності;

порядок внутрішнього документообігу при провадженні клірингової діяльності;

перелік та опис регістрів внутрішнього обліку, що будуть використовуватися при провадженні клірингової діяльності.

6. Регламент провадження клірингової діяльності повинен містити, зокрема:

порядок роботи особи, що здійснює кліринг, щодо провадження нею клірингової діяльності;

процедури виконання особою, що здійснює кліринг, клірингових операцій;

порядок надходження розпоряджень та інформації від учасників клірингу, фондової біржі, Центрального депозитарію та/або Розрахункового центру до особи, що здійснює кліринг;

порядок надання інформації особою, що здійснює кліринг, учасникам клірингу, фондовій біржі, Центральному депозитарію та/або Розрахунковому центру, а також порядок надання інформації учасниками клірингу, фондовою біржею, Центральним депозитарієм та/або Розрахунковим центром особі, що здійснює кліринг;

порядок приймання інформації за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;

перелік та форми внутрішніх документів системи обліку;

перелік та форми вхідних та вихідних документів;

перелік та вартість послуг, що надаються учасникам клірингу.

7. Правила клірингу повинні містити, зокрема:

вимоги до учасників клірингу;

порядок здійснення клірингу за участю та/або без участі центрального контрагента;

порядок, умови допуску зобов'язань до клірингу та вимоги до таких зобов'язань;

права і обов’язки особи, яка провадить клірингову діяльність, та учасників клірингу;

порядок обліку прав та зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів та їх припинення;

порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність, учасникам клірингу звітів за результатами клірингу та за результатами розрахунків;

порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність, Центральному депозитарію та Національному банку України відповідно до встановленої законом компетенції інформації у розрізі клієнтів Центрального депозитарію та/або Національного банку України та їх депонентів щодо здійснення переказу цінних паперів за результатами клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі за результатами кожної торговельної сесії біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» (крім випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національним банком України);

порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність, Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках інформації у розрізі клієнтів щодо здійснення переказу коштів за результатами клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі за результатами кожної торговельної сесії біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати";

опис заходів, що спрямовані на зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов’язань, що виникають за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, на основі одного з механізмів зниження ризиків, визначених частиною другою статті 19-4 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

опис про систему захисту інформації;

інші положення відповідно до законів.

8. Внутрішнє положення про систему обробки інформації, що використовується для клірингової діяльності, повинно містити, зокрема:

перелік та опис програмного забезпечення, яке використовується особою, що здійснює кліринг, для провадження клірингової діяльності та захисту інформації;

порядок використання програмного забезпечення;

вимоги до програмного забезпечення учасників клірингу.

9. Внутрішнє положення про систему безпеки клірингової діяльності особи, що здійснює кліринг, повинно містити, зокрема:

перелік та повний опис заходів щодо захисту інформації при проведенні клірингової діяльності;

Правила користування засобами захисту інформації щодо клірингової діяльності;

внутрішню інструкцію щодо відновлення інформації у разі порушення цілісності інформації, а також у разі втрат, крадіжок, несанкціонованого знищення, викривлення, підроблення, копіювання інформації;

внутрішню інструкцію щодо провадження особою, що здійснює кліринг, контролю за захистом інформації при здійсненні клірингу.

10. Документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю) особи, що здійснює кліринг, повинен відповідати вимогам, встановленим Положенням про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1628/21940.

11. Документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій, повинен містити:

визначення видів ризиків, які виникають при провадженні клірингової діяльності;

порядок виявлення ризиків;

методики розрахунку та оцінювання ризиків;

заходи зниження ризиків, що полягають у запобіганні та мінімізації впливу ризиків, у тому числі шляхом створення гарантійного фонду за рахунок внесків учасників клірингу та інших учасників депозитарної системи;

порядок та умови застосування відповідних заходів зниження ризиків;

заходи з моделювання та прогнозування процесів і майбутніх результатів діяльності особи, що здійснює кліринг, на основі аналізу інформації та оцінки ризиків.

Положення про гарантійний фонд, що створюється для зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань учасників клірингу при провадженні особою, що здійснює кліринг, клірингової діяльності без стовідсоткового попереднього депонування та резервування активів (коштів і цінних паперів або інших фінансових інструментів), повинно містити, зокрема:

порядок формування, розміщення та використання гарантійного фонду для забезпечення виконання зобов’язань учасників клірингу;

вимоги до учасників клірингу щодо формування і використання гарантійного фонду;

перелік активів, які допускаються як джерела формування гарантійного фонду;

порядок визначення розміру внесків до гарантійного фонду та механізм їх оцінки;

порядок здійснення перерахувань до гарантійного фонду;

порядок депозитарного обслуговування внесків до гарантійного фонду у вигляді цінних паперів (у разі його формування);

порядок розподілу та компенсації збитків від невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань учасників клірингу;

порядок використання коштів гарантійного фонду для погашення заборгованості неплатників;

порядок та процедури погашення заборгованості учасників клірингу за рахунок їх власних внесків до гарантійного фонду;

порядок застосування санкцій до учасників фонду, які вчасно не здійснюють поповнення внесків до гарантійного фонду;

порядок унесення змін до положення про гарантійний фонд.

12. Порядок доступу до програмно-апаратних засобів, оригіналів і копій паперових та електронних документів, що мають відношення до клірингової діяльності, установлюється внутрішніми документами особи, що здійснює кліринг, відповідно до законодавства.

Програмно-апаратні засоби, які використовуються працівниками особи, що здійснює кліринг, повинні бути захищені системою паролів від несанкціонованого доступу сторонніх осіб. Оригінали та копії паперових документів, що мають відношення до клірингової діяльності, повинні зберігатись у сейфах або шафах, які після закінчення операційного дня такої особи опечатуються та опломбовуються.

13. Особа, що здійснює кліринг, для забезпечення здійснення клірингової діяльності повинна:

використовувати сучасні комп’ютерні технології одержання, зберігання, обробки й аналізу інформації;

використовувати потужне, збалансоване та надійне обчислювальне середовище (комп’ютерне обладнання, телекомунікаційні засоби, сховище файлів та баз даних, сучасні системи управління базами даних, засоби надійного забезпечення життєздатності обчислювальної системи та інше);

запровадити систему захисту інформації відповідно до законодавства, яка передбачатиме: перелік засобів захисту інформації, перелік посадових осіб та/або працівників особи, яка провадить клірингову діяльність, на яких наказом керівника такої особи покладені обов’язки щодо захисту інформації із зазначенням того, коли та кому (дата, прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи) передані для користування та зберігання засоби захисту інформації та/або документи до них;

здійснювати обмін інформацією відповідно до законодавства, у тому числі про електронний документообіг;

забезпечувати повний цикл збирання, одержання, зберігання, оброблення, відображення, реєстрації, аналізу та розподілення інформації;

реалізовувати інтеграцію такого програмного забезпечення з іншим програмним забезпеченням;

забезпечувати надання необхідної для користувачів інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговувати запити користувачів;

реалізовувати модульність, масштабування, переносність та ієрархічність програмного забезпечення;

використовувати технологічне обладнання, що відповідає міжнародним стандартам.

14. Програмне забезпечення особи, що здійснює кліринг, повинно відповідати вимогам цього Положення, вимогам щодо захисту інформації та електронного документообігу відповідно до законодавства та Вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 жовтня 2012 року № 1342, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1760/22072 (з дня набрання чинності цими Вимогами).

15. Особа, що здійснює кліринг, забезпечує функціонування системних та програмно-технічних засобів захисту інформації, до яких повинні належати, зокрема:

контроль за потоками інформації та її розподілом;

використання сертифікованих програм;

шифрування потоку повідомлень у мережі передавання даних;

ідентифікація абонентів (зареєстрованих осіб, фондових бірж, Центрального депозитарію та/або Розрахункового центру) та захист параметрів ідентифікації відповідно до законодавства, у тому числі про електронний документообіг;

доступ до інформації за паролем та часом;

контроль справжності повідомлень та достовірності їх походжень;

розмежування доступу до об’єднаних ресурсів особи, що здійснює кліринг;

оброблення інформації з різним рівнем доступу;

захист інформації від зловмисних дій, «вірусних» програм;

архівне та резервне збереження інформації і відновлення інформації з архіву та/або резервних копій.

16. Особа, що здійснює кліринг, зобов’язана забезпечити зберігання і доступ осіб, які згідно із законодавством мають на це право, до всіх документів та іншої інформації, передбаченої законодавством, протягом п’яти років з дня їх (її) одержання або складання.

17. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкінавгору