Документ z0554-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.12.2016, підстава - z1455-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.04.2006 N 149
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2006 р.
за N 554/12428
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 1215 ( z1455-16 ) від 24.10.2016 }
Про умови оплати праці
працівників центрів по
нарахуванню та здійсненню
соціальних виплат
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики
N 319 ( z1036-06 ) від 30.08.2006
N 309 ( z0708-07 ) від 19.06.2007
N 85 ( z0179-08 ) від 26.02.2008
N 230 ( z0624-09 ) від 19.06.2009 }
{ Щодо підвищення з 1 грудня 2015 року в межах видатків на
оплату праці, затверджених у кошторисах, за рахунок
виплат, пов'язаних з індексацією, надбавок, доплат,
премій на 25 відсотків посадові оклади див. Наказ
Міністерства соціальної політики N 1264 ( z0058-16 ) від
30.12.2015 }
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
09.03.2006 N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схеми посадових окладів працівників центрів по
нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі - центри) згідно
з додатками 1, 2.
Установити, що у разі, коли розміри посадових окладів
працівників, зазначені у додатках 1-2, нижчі ніж визначений
законом розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади
установлюються на рівні відповідного розміру мінімальної
заробітної плати. { Пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 230
( z0624-09 ) від 19.06.2009 }
2. Надати право керівникам центрів у межах затвердженого
фонду оплати праці:
1) установлювати:
а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям -
посадові оклади відповідно до затверджених цим наказом схем
посадових окладів;
б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних
підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, посадові
оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового
окладу відповідного керівника;
в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання
особливо важливої роботи: керівникам структурних підрозділів, їх заступникам,
спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу
років; службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за вислугу років. { Абзац третій підпункту 1
"в" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 319 ( z1036-06 ) від 30.08.2006 } У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовується
або розмір її зменшується; г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників,
керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати: за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких
самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової
непрацездатності, перебування у відпустці без збереження
заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у
частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження
заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але
не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50
відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням
для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього
працівника; за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або
заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці
між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника
або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування
надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує
обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника
структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує
обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу,
не є його заступником; ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не
передбачені цим наказом, на рівні посадових окладів відповідних
категорій спеціалістів та службовців; { Пункт 2 доповнено
підпунктом 1 "ґ" згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 319 ( z1036-06 ) від 30.08.2006 } 2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх
особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до
державних і професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах
коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного
органу, та економії коштів на оплату праці, а, починаючи з 1 січня
2007 року, - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не
менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати
праці. Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників
визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному
центрі; 3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при
наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує
середньомісячної заробітної плати працівника. { Підпункт 3 пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 319 ( z1036-06 ) від 30.08.2006 }
3. Виплачувати працівникам центрів, зазначених у пункті 1
цього наказу: 1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної
мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної,
угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов -
25 відсотків посадового окладу; 2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків
посадового окладу; 3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі
5 відсотків посадового окладу; 4) надбавку за вислугу років державним службовцям у
відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і
залежно від стажу державної служби, в таких розмірах: понад
3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад
15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років -
40 відсотків. { Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 309 ( z0708-07 ) від
19.06.2007 - застосовується з 1 травня 2007 року } Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за
профілем з науковим ступенем або почесним званням.
4. Преміювання керівників центрів, їх заступників, надання їм
матеріальної допомоги і встановлення надбавок та доплат до
посадових окладів здійснюється у порядку та розмірі, установлених
цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці.
Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.
5. Групи за оплатою праці керівних працівників і спеціалістів
центрів встановлюються відповідно до показників, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 614
( 614-2005-п ) "Деякі питання віднесення областей та міст до груп
за оплатою праці" (із змінами).
6. Оплату праці робітників центрів здійснювати відповідно до
наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77 ( z0593-96 )
"Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.96 за
N 593/1618 (із змінами).
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 22.03.2000 N 66
( z0202-00 ) "Про умови оплати праці працівників центрів з
нарахування і виплати пенсій та допомоги, центрів з нарахування і
виплати допомог та здійснення контролю за правильністю призначення
та виплати пенсій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
30.03.2000 за N 202/4423 (із змінами).
8. Умови оплати праці, затверджені цим наказом,
застосовуються з 1 січня 2006 року.
Міністр І.Сахань
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України В.М.Матвійчук

Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
26.04.2006 N 149
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 26.02.2008 N 85
( z0179-08 )

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів центрів по нарахуванню
та здійсненню соціальних виплат

------------------------------------------------------------------ | Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | | |--------------------------------------| | | за групами | | |--------------------------------------| | | поза групою, | I | II | | | м. Київ | | | |-------------------------+--------------+-----------+-----------| |Начальник центру | 2482 - 2638 |2327 - 2482|2172 - 2327| |-------------------------+--------------+-----------+-----------| |Начальник відділу | 1404 - 1451 |1340 - 1436|1324 - 1420| |-------------------------+--------------+-----------+-----------| |Завідувач сектору | 1108 - 1151 |1041 - 1083|1015 - 1057| |-------------------------+--------------+-----------+-----------| |Головний спеціаліст | 1006 - 1050 | 973 - 1015| 940 - 982 | |-------------------------+--------------+-----------+-----------| |Провідний спеціаліст | 871 - 914 | 838 - 880 | 803 - 847 | |-------------------------+--------------+-----------+-----------| |Спеціаліст 1 категорії | 770 - 812 | 770 - 812 | 737 - 779 | |-------------------------+--------------+-----------+-----------| |Спеціаліст 2 категорії | 744 | 737 | 737 | |-------------------------+--------------+-----------+-----------| |Спеціаліст | 693 | 677 | 677 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 319 ( z1036-06 ) від 30.08.2006; N 309 ( z0708-07 ) від
19.06.2007 - застосовується з 1 травня 2007 року; N 85
( z0179-08 ) від 26.02.2008 - застосовується з 1 лютого
2008 року }
Начальник відділу
державного регулювання
заробітної плати
в бюджетній сфері А.М.Литвин

Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
26.04.2006 N 149
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 26.02.2008 N 85
( z0179-08 )

СХЕМА
посадових окладів службовців центрів
по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

------------------------------------------------------------------ | Посада |Місячний посадовий| | | оклад, гривень | |---------------------------------------------+------------------| |Старший інспектор | 770 - 812 | |---------------------------------------------+------------------| |Завідувач: господарства, складу; касир, | 635 - 677 | |інспектор | | |---------------------------------------------+------------------| |Секретар керівника | 635 - 677 | |---------------------------------------------+------------------| |Оператор комп'ютерного набору | 668 - 711 | |---------------------------------------------+------------------| |Друкарка 1-ї категорії | 635 - 677 | |---------------------------------------------+------------------| |Друкарка 2-ї категорії, секретар-друкарка | 626 - 642 | |---------------------------------------------+------------------| |Діловод, архіваріус, експедитор | 609 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 309 ( z0708-07 ) від 19.06.2007 - застосовується з
1 травня 2007 року; N 85 ( z0179-08 ) від 26.02.2008 -
застосовується з 1 лютого 2008 року }
Начальник відділу
державного регулювання
заробітної плати
в бюджетній сфері А.М.Литвинвгору