Документ z0553-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.09.2018, підстава - v0017874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

17.03.2016  № 334


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2016 р.
за № 553/28683

Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 536 від 21.04.2017
№ 17 від 09.01.2018}

Відповідно до пункту 20 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу», абзацу другого статті 12 Закону України «Про природні монополії» та підпункту 1 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 року за № 1818/22130, такі зміни:

у пункті 1:

підпункти 1.7, 1.8 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.9–1.18 вважати відповідно підпунктами 1.7–1.16.

Доповнити пункт після підпункту 1.6 новими підпунктами 1.7–1.12 такого змісту:

«1.7. Форму звітності № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з розподілу природного газу»;

1.8. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з розподілу природного газу»;

1.9. Форму звітності № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з транспортування природного газу»;

1.10. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з транспортування природного газу»;

1.11. Форму звітності № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання зі зберігання (закачування, відбору) природного газу»;

1.12. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання зі зберігання (закачування, відбору) природного газу»;».

У зв’язку з цим підпункти 1.7–1.16 вважати відповідно підпунктами 1.13–1.22.

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері забезпечити подання цієї постанови у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова
Антимонопольного комітету України

В.о. Голови Державної служби
статистики УкраїниО. Светелік


К.М. Ляпіна


Ю. Терентьєв


І. ЖукЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
17.03.2016  № 334


Форма
№ 4-НКРЕКП-розподіл природного газу
(квартальна)

{Форму звітності виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з розподілу природного газу

{Форма із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 536 від 21.04.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
17.03.2016  № 334


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2016 р.
за № 553/28683

{Інструкцію виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна)
«Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з розподілу природного газу»

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ (далі – ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін її подання до НКРЕКП.

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

Податкового кодексу України;

Законів України «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Порядку встановлення вимог до ліцензіатів з розподілу природного і нафтового газу, з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 11 вересня 2006 року № 1182, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2006 року за № 1076/12950 (із змінами);

інших нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність ліцензіатів з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ.

II. Порядок і терміни надання інформації

2.1. Форма звітності № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна) (далі – Форма звітності) подається ліцензіатами до НКРЕКП за перший – третій квартали до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, за четвертий квартал – до 25 лютого після звітного періоду, крім додатка 3 до Форми звітності, що подається щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, та додатка 4 до Форми звітності, що подається щороку до 25 лютого після звітного періоду.

2.2. Звітним періодом є квартал, крім додатка 3 до Форми звітності, звітним періодом для якого є місяць, та додатка 4 до Форми звітності, звітним періодом для якого є рік.

2.3. Ліцензіати подають Форму звітності до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата.

2.4. Форма звітності надсилається поштою у паперовому вигляді на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді на адресу: nerc4g@nerc.gov.ua.

2.5. Форма звітності підписується керівником суб’єкта господарювання або особою, що його заміщує, та головним бухгалтером. У Формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка її підписала, прізвище та ініціали виконавця, електронна адреса та номер телефону.

2.6. У разі внесення змін до Форми звітності ліцензіат терміново повідомляє про це НКРЕКП та відповідний територіальний орган НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата.

2.7. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у Формі звітності.

2.8. Усі дані Форми звітності та додатків до неї зазначаються з точністю до двох знаків після коми.

III. Пояснення щодо заповнення Форми звітності

3.1. Форма звітності передбачає звітність ліцензіата з провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ. Форма звітності складається поквартально з розшифруванням за місяцями та заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.2. У рядку 1 «Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), усього» відображається сума значень рядків 1.1–1.5, яка включає всю суму витрат виробничої собівартості, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.3. У рядку 1.1 «Матеріальні витрати, усього» відображається сума значень рядків 1.1.1–1.1.5, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до відповідного виду діяльності.

3.4. У рядку 1.1.1 «у т. ч.: газ на технологічні потреби та власні потреби, усього» відображається сума значень рядків 1.1.1.1, 1.1.1.2, яка включає суму вартості природного газу на нормативні втрати і виробничо-технологічні витрати та на власні потреби природного газу, що відносяться до відповідного виду діяльності.

3.5. Елементи рядка 1.1 «Матеріальні витрати, усього» розшифровуються в додатку 5 «Розшифрування матеріальних витрат (рядки 1.1 та 2.1 форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна))».

3.6. У рядку 1.2 «Витрати на оплату праці» відображається сума прямих витрат на оплату праці, що відносяться до виробничої собівартості зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.7. У рядку 1.3 «Відрахування на соціальні заходи» відображається сума здійснених відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.8. У рядку 1.4 «Амортизація» відображається сума амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, що відноситься до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.9. У рядку 1.5 «Інші витрати, усього» відображається сума значень рядків 1.5.1–1.5.14, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.10. Елементи рядка 1.5 «Інші витрати, усього» розшифровуються в додатку 6 «Розшифрування інших витрат (рядки 1.5 та 2.5 форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна))».

3.11. У рядку 2 «Адміністративні витрати, усього» відображається сума значень рядків 2.1–2.5, яка включає всю суму адміністративних витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.12. У рядку 2.1 «у т. ч.: матеріальні витрати, усього» відображається сума значень рядків 2.1.1–2.1.4, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.13. Елементи рядка 2.1 «у т. ч.: матеріальні витрати, усього» розшифровуються в додатку 5 «Розшифрування матеріальних витрат (рядки 1.1 та 2.1 форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна))».

3.14. У рядку 2.2 «витрати на оплату праці» відображається сума витрат на оплату праці, що відносяться до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.15. У рядку 2.3 «відрахування на соціальні заходи» відображається сума здійснених відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що відносяться до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.16. У рядку 2.4 «амортизація» відображається сума амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, що відноситься до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.17. У рядку 2.5 «інші витрати, усього» відображається сума значень рядків 2.5.1–2.5.11, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.18. Елементи рядка 2.5 «інші витрати, усього» розшифровуються в додатку 6 «Розшифрування інших витрат (рядки 1.5 та 2.5 форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна))».

3.19. У рядку 3 «Витрати операційної діяльності, усього» відображається сума рядків 3.1–3.5, яка включає всю суму операційних витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.20. У рядку 3.1 «у т. ч.: матеріальні витрати» відображається сума значень рядків 1.1 та 2.1, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.21. У рядку 3.2 «витрати на оплату праці» відображається сума значень рядків 1.2 та 2.2, яка включає всю суму витрат на оплату праці, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.22. У рядку 3.3 «відрахування на соціальні заходи» відображається сума значень рядків 1.3 та 2.3, яка включає всю суму витрат, пов’язаних з відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

3.23. У рядку 3.4 «амортизація» відображається сума значень рядків 1.4 та 2.4, яка включає всю суму амортизації, що відноситься до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.24. У рядку 3.5 «інші витрати» відображається сума значень рядків 1.5 та 2.5, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.25. У рядку 4.1 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього» відображається сума всієї тарифної виручки, яку одержано від відповідного виду діяльності.

3.26. У рядку 4.2 «Податок на додану вартість» відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

3.27. У рядку 4.3 «Інші вирахування з доходу» відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), без непрямих податків. Зокрема, у цій статті відображаються одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо.

3.28. У рядку 4.4 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається різниця значень рядка 4.1 та рядків 4.2, 4.3.

3.29. У рядку 4.5 «Інший операційний дохід» зазначається дохід, отриманий від додаткових робіт, послуг, пов’язаних з відповідним видом діяльності.

3.30. У рядку 5.1 «Прибуток (збиток)» відображається різниця значень рядка 4.4 та рядка 3.

3.31. У рядку 5.2 «Податок на прибуток» відображається сума нарахованого податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України.

3.32. Рядок 5.3 «Чистий прибуток» заповнюється як різниця значень, вказаних у рядках 5.1 та 5.2.

3.33. У рядку 5.4 «Використання чистого прибутку, усього» відображається сума значень рядків 5.4.1 та 5.4.2, яка включає всю суму використаного чистого прибутку, що відноситься до відповідного виду діяльності.

3.34. У рядку 6 «Капітальні інвестиції (підтримка мереж у технічному стані), усього» відображається сума значень рядків 6.1–6.4, яка включає суму капітальних інвестицій на мережі та споруди, на встановлення лічильників газу населенню, на заходи щодо зменшення витрат обсягів газу на технологічні потреби та інше.

3.35. У рядку 7 «Витрати на встановлення лічильників газу населенню, усього» відображається сума рядків 7.1–7.5, яка включає всю суму витрат на встановлення лічильників газу населенню.

3.36. У рядку 8 «Інші операційні витрати, усього» відображається сума витрат звітного періоду, які не входять до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут продукції, витрат на встановлення лічильників газу населенню, що відносяться до відповідного виду діяльності, зокрема витрат, визначених Законом України «Про природні монополії».

3.37. У рядку 9 «Фінансові витрати, усього» відображається сума рядків 9.1, 9.2, яка включає відсотки за кредитами та інші фінансові витрати.

3.38. У рядку 10 «Обсяг транспортування природного газу розподільними трубопроводами, млн м-3» відображається обсяг згідно з фактичним обсягом транспортування природного газу розподільними трубопроводами.

3.39. У рядку 11 «Загальна потужність розподілу природного газу, тис. м-3 на місяць» відображається загальна потужність розподілу природного газу.

3.40. Рядок 12 «Рентабельність за видами діяльності, %» заповнюється як відсоткове співвідношення даних рядка 5.1 до рядка 3.

3.41. Рядок 13 «Нормативна кількість працівників, осіб» заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з діючих нормативів чисельності.

3.42. У рядку 14 «Середня кількість працівників, осіб» зазначається середня кількість працівників, визначена відповідно до глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (далі – Інструкція зі статистики кількості працівників).

3.43. У рядку 15 «Первісна вартість основних засобів, тис. грн» відображається фактична вартість придбання основних засобів або фактичні витрати на створення даних основних засобів (заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку).

3.44. У рядку 16 «Залишкова вартість основних засобів, тис. грн» відображається сума первісної вартості основних засобів за вирахуванням їх зносу (заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку).

3.45. Додаток 1 «Розшифрування основних показників інших видів діяльності» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.46. Додаток 2 «Розшифрування витрат на оплату праці (рядки 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 14 форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна))» заповнюється згідно з Класифікатором професій на підставі даних бухгалтерського обліку та за видом діяльності – розподіл природного газу. У графах 1, 4, 7 додатка зазначається середня кількість працівників, визначена відповідно до глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

3.47. Додаток 3 «Обсяги транспортування природного газу розподільними трубопроводами в розрізі категорій споживачів та обсяги нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу, а також витрат природного газу на власні потреби» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.48. Додаток 4 «Основні техніко-виробничі показники» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку та подається щороку до 25 лютого після звітного періоду. Стовпчик «Умовна протяжність розподільної газової мережі, ум. км» заповнюється з урахуванням положень з визначення прямих нормативних витрат на обслуговування систем газопостачання на підприємствах з газопостачання та газифікації.

3.49. Додаток 5 «Розшифрування матеріальних витрат (рядки 1.1 та 2.1 форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна))» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються матеріальні витрати в кількісному та вартісному виразі в розрізі видів матеріалів (поділених на основні групи). Рядки додатка розшифровуються відповідно до основних видів (типів) матеріалів. У стовпчику Г «Одиниця виміру» вказуються одиниці вимірювання, що характерні для відповідних матеріалів (наприклад штуки, метри, літри, комплекти, пари, кілограми, пачки тощо). У стовпчику Б вказаний номер рядка Форми звітності, що розшифровується.

3.50. Додаток 6 «Розшифрування інших витрат (рядки 1.5 та 2.5 форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна))» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються інші витрати в кількісному та вартісному виразі в розрізі інших витрат. У стовпчику Б вказаний номер рядка Форми звітності, що розшифровується.

3.51. Додаток 7 «Витрати на ремонт» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються витрати на ремонт, які враховані у складі операційних матеріальних витрат (зазначених у рядку 3.1 форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна)) та операційних інших витрат (зазначених у рядку 3.5 форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна)).

{Розділ III доповнено новим пунктом 3.51 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 536 від 21.04.2017}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавгору