Документ z0546-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.06.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.05.2008 N 324
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2008 р.
за N 546/15237

Про затвердження Регламенту регіональної
кваліфікаційної комісії з перевірки рівня знань
та практичних навичок сільськогосподарських дорадників
і сільськогосподарських експертів-дорадників
та апеляційної комісії

З метою проведення кваліфікаційних іспитів для одержання
кваліфікаційних свідоцтв дорадників та експертів-дорадників з
наступним включенням їх до Реєстру сільськогосподарських
дорадників і експертів-дорадників Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Регламент регіональної кваліфікаційної комісії
з перевірки рівня знань та практичних навичок
сільськогосподарських дорадників і сільськогосподарських
експертів-дорадників та апеляційної комісії, що додається.
2. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва
(Іщенко Т.Д.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести наказ до відома регіональних координаторів з
проведення кваліфікаційних іспитів, регіональних кваліфікаційних
комісій з перевірки рівня знань та практичних навичок
сільськогосподарських дорадників і сільськогосподарських
експертів-дорадників та апеляційної комісії.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гадзало Я.М.
В.о. Міністра Б.К.Супіханов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
22.05.2008 N 324
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2008 р.
за N 546/15237

РЕГЛАМЕНТ
регіональної кваліфікаційної комісії
з перевірки рівня знань та практичних навичок
сільськогосподарських дорадників
і сільськогосподарських експертів-дорадників
та апеляційної комісії

I. Загальні положення
1.1. Цей Регламент розроблено відповідно до Закону України
"Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" ( 1807-15 ) та
визначає організацію роботи регіональних кваліфікаційних комісій.
1.2. Дотримання цього Регламенту є обов'язковим для всіх
членів регіональних кваліфікаційних комісій та апеляційної
комісії.
1.3. Регламент передбачає порядок функціонування регіональних
кваліфікаційних та апеляційної комісій, а саме: 1.3.1. Термін повноважень і процес формування регіональних
кваліфікаційних комісій. 1.3.2. Перелік документів, необхідних для подання кандидатами
на отримання кваліфікаційних свідоцтв. Порядок їх приймання і
обліку від осіб, що бажають скласти кваліфікаційний іспит. 1.3.3. Організацію та проведення засідань регіональних
кваліфікаційних комісій. 1.3.4. Організацію складання кваліфікаційних іспитів. 1.3.5. Забезпечення діяльності регіональних кваліфікаційних
комісій. 1.3.6. Роботу апеляційної комісії.
II. Термін повноважень і процес формування
регіональних кваліфікаційних комісій
2.1. Повноваження регіональної кваліфікаційної комісії: 2.1.1. Основним обов'язком регіональної кваліфікаційної
комісії є об'єктивне оцінювання знань та практичних навичок
претендентів, що бажають професійно займатися дорадчою діяльністю. 2.1.2. Регіональна кваліфікаційна комісія встановлює
відповідність теоретичної підготовки претендентів, що бажають
професійно займатися дорадчою діяльністю, кваліфікаційним вимогам
до дорадника, експерта-дорадника, а також вимогам навчальних
планів і програм підготовки дорадників, для чого перевіряє знання
з: основ сільськогосподарського дорадництва (дорадників та
експертів-дорадників); правознавства, економіки, екології та володіння сучасними
інформаційно-комунікаційними технологіями (тільки в дорадників).
2.2. Члени регіональної кваліфікаційної комісії повинні
пройти навчання в установленому порядку та отримати свідоцтва про
навчання. Члени регіональної кваліфікаційної комісії, які будуть
працювати дорадниками та експертами-дорадниками, повинні скласти
іспит на загальних підставах.
2.3. Термін повноважень регіональної кваліфікаційної комісії
становить п'ять років.
2.4. У разі дострокового припинення повноважень окремих
членів регіональної кваліфікаційної комісії або регіональної
кваліфікаційної комісії в цілому протягом одного місяця з дня
припинення повноважень члена (членів) регіональної кваліфікаційної
комісії її склад формується в порядку, передбаченому пунктами 2.1,
2.3 Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського
дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від
26.04.2005 N 176 ( z0838-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.08.2005 за N 838/11118 (далі - Положення).
2.5. Дострокове припинення повноважень регіональної
кваліфікаційної комісії можливе за наказом Міністерства аграрної
політики України в разі: систематичного порушення членами регіональної кваліфікаційної
комісії цього Регламенту; одночасного подання заяв про відставку більш ніж однієї
третини членів регіональної кваліфікаційної комісії.
III. Перелік документів, необхідних для подання
кандидатами на отримання кваліфікаційних свідоцтв
3.1. Перелік документів, необхідних для подання кандидатами
на отримання кваліфікаційних свідоцтв, визначається пунктом 3.5
Положення ( z0838-05 ) (документи подають особисто).
3.2. Особа, яка здала всі необхідні документи, отримує про це
довідку від відповідального працівника комісії за підписом
секретаря регіональної кваліфікаційної комісії.
IV. Організація проведення засідань
регіональної кваліфікаційної комісії
4.1. Засідання регіональної кваліфікаційної комісії
проводиться у разі потреби, але не менше одного разу на квартал і
є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів
регіональної кваліфікаційної комісії. Рішення вважається
прийнятим, коли за нього проголосувало більшість присутніх членів
регіональної кваліфікаційної комісії. У разі рівного поділу
голосів голос голови регіональної кваліфікаційної комісії є
ухвальним.
4.2. Порядок денний та режим роботи регіональної
кваліфікаційної комісії визначається на її засіданнях.
4.3. Засідання регіональної кваліфікаційної комісії веде його
голова, а в разі його відсутності - заступник.
V. Організація складання кваліфікаційних іспитів
5.1. Кваліфікаційні іспити проводяться регіональними
кваліфікаційними комісіями на базі регіональних координаторів
відповідно до Положення ( z0838-05 ).
5.2. Регіональні кваліфікаційні комісії через регіональні та
місцеві друковані засоби масової інформації місцевих
держадміністрацій інформують усіх зацікавлених осіб про адресу та
терміни подання заяв щодо складання кваліфікаційних іспитів, час і
місце їх проведення, перелік необхідних документів.
5.3. Складання кваліфікаційних іспитів проводиться відповідно
до програми, затвердженої Мінагрополітики.
5.4. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними
умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок
результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями
оцінювання.
5.5. Проведення іспиту для кандидатів у дорадники та
експерти-дорадники передбачає перевірку та оцінювання їх знань з
методології сільськогосподарського дорадництва, юридичних,
економічних та інших питань, передбачених затвердженими
кваліфікаційними білетами.
5.6. Кількість білетів має бути не менше 30.
5.7. З урахуванням специфіки функціональних повноважень
дорадників та експертів-дорадників можливе розроблення кількох
варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від
кваліфікаційних вимог до відповідних посад.
5.8. Організаційна підготовка до іспиту: 5.8.1. Кваліфікаційний іспит проводиться не рідше одного разу
на квартал за наявності заяв кандидатів у дорадники та
експерти-дорадники. 5.8.2. Секретар регіональної кваліфікаційної комісії за
погодженням з головою регіональної кваліфікаційної комісії
визначає дату проведення іспиту та не пізніше ніж за 15 днів до
визначеної дати повідомляє кандидатів про місце і час його
проведення шляхом публікації повідомлення в друкованих засобах
масової інформації та направляє виклики всім претендентам на
адреси, указані в кваліфікаційних справах, із засвідченням списку
розсилання на пошті.
5.9. Процедура іспиту складається з 2 етапів: складання іспиту; оцінювання та підведення підсумків іспиту.
5.10. Складання іспиту: 5.10.1. Приміщення для складання іспиту має відповідати
умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів
та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання
білета. 5.10.2. Іспит складається за екзаменаційними білетами, які
пропонують кандидату за його вибором і відкривають у присутності
кандидатів під час складання іспиту. 5.10.3. Іспит складається державною мовою. 5.10.4. Перед відповіддю обов'язково вказують прізвище, ім'я
та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в
білеті. Під час підготовки відповідей на питання білета кандидат
записує відповіді на аркуші зі штампом організації, у якій
проводиться іспит. Після підготовки відповідей на аркуші
проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту. 5.10.5. Загальний час для підготовки відповідей на
екзаменаційний білет має становити не менше 60 хвилин.
5.11. Оцінювання та підведення підсумків іспиту: 5.11.1. Для оцінювання знань кандидатів використовується
п'ятибальна система. П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі
знання з методології дорадництва та успішно справились з
поставленими завданнями. Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні
знання з методології дорадництва і достатньо володіють знаннями з
поставлених питань. Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння
поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи. Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні
поняття, але в процесі відповіді допустили значну кількість
помилок. Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на всі
питання у відведений час. 5.11.2. Підведення підсумку здійснюється шляхом унесення
оцінки кожного члена регіональної кваліфікаційної комісії до
протоколу складання кваліфікаційного іспиту (додаток), де
виводиться загальна середня оцінка у вигляді цілого числа, яке
вноситься до відомості складання кваліфікаційного іспиту (за
формою, встановленою у додатку 2 до Положення) ( z0838-05 ).
З результатами іспиту кандидат ознайомлюється відразу після
іспиту. Підставою для видачі кваліфікаційного свідоцтва є
позитивна оцінка регіональної кваліфікаційної комісії (три бали і
вище).
VI. Організація роботи із забезпечення діяльності
регіональної кваліфікаційної комісії
6.1. Організаційне і матеріальне забезпечення діяльності
регіональної кваліфікаційної комісії передбачає створення
необхідних умов для виконання нею своїх повноважень.
6.2. Діловодство в регіональній кваліфікаційній комісії
забезпечує секретар комісії.
6.3. Регіональний координатор забезпечує умови для роботи
регіональної кваліфікаційної комісії, приміщення, оргтехніку,
наочне обладнання для складання іспиту тощо.
6.4. Пропозиції, заяви, скарги щодо роботи регіональної
кваліфікаційної комісії розглядаються відповідно до Закону України
"Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).
VII. Робота апеляційної комісії
7.1. Апеляційна комісія створюється при Міністерстві аграрної
політики України. Головою апеляційної комісії є заступник Міністра
аграрної політики України відповідно до розподілу функціональних
повноважень.
7.2. Завданням апеляційної комісії є розгляд питань,
пов'язаних із скаргами на діяльність дорадників, які отримали
кваліфікаційне свідоцтво та надають дорадчі послуги на професійній
основі, а також вирішення спірних питань, що виникли в процесі
роботи регіональної кваліфікаційної комісії; щодо правильності допуску чи не допуску претендентів до
складання кваліфікаційних іспитів; щодо об'єктивності оцінювання знань претендентів; щодо розбіжностей між членами регіональних кваліфікаційних
комісій; інших спірних питань, які не вирішені регіональною
кваліфікаційною комісією.
7.3. На засідання апеляційної комісії запрошується особа, яка
подала заяву, та представники регіональної кваліфікаційної
комісії.
7.4. Регіональний координатор проведення кваліфікаційного
іспиту представляє документи, які подавались особою до
регіональної кваліфікаційної комісії, оригінал письмової відповіді
на іспиті та протокол засідання регіональної кваліфікаційної
комісії.
Заступник директора
Департаменту аграрної освіти,
науки та дорадництва В.А.Манзюк

Додаток
до Регламенту регіональної
кваліфікаційної комісії
з перевірки рівня знань
та практичних навичок
сільськогосподарських
дорадників
і сільськогосподарських
експертів-дорадників
та апеляційної комісії

ПРОТОКОЛ
складання кваліфікаційного іспиту

------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, | Голова|Заступник| Члени комісії |Загальна| |з/п| ім'я, по |комісії| голови |-------------------| оцінка | | | батькові | | комісії | П.І.Б. | | |---+-------------+-------+---------+-------------------+--------| | 1 | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+---------+---+---+---+---+---+--------| | 2 | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+---------+---+---+---+---+---+--------| | 3 | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+---------+---+---+---+---+---+--------| | 4 | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+---------+---+---+---+---+---+--------| | 5 | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+---------+---+---+---+---+---+--------| | 6 | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+---------+---+---+---+---+---+--------| | 7 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії _____________________________ (прізвище, ініціали)
Заступник голови комісії ___________________ (прізвище, ініціали)
Члени комісії ______________________________ (прізвище, ініціали) ______________________________ (прізвище, ініціали) ______________________________ (прізвище, ініціали) ______________________________ (прізвище, ініціали)
Секретар комісії ___________________________ (прізвище, ініціали)вгору