Документ z0540-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.05.2018, підстава - z0443-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.03.2013  № 311


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2013 р.
за № 540/23072

Про затвердження Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
№ 1250 від 23.09.2014
№ 923 від 14.09.2016
№ 163 від 20.03.2018}

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 року № 1658 «Про затвердження Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за № 95/13362 (із змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 12.03.2013 № 12
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
12.03.2013  № 311


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2013 р.
за № 540/23072

ПОЛОЖЕННЯ
щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює процедуру надання і прийому інформації особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (далі - Уповноважена особа), для її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, порядок такого розміщення, обов'язки Уповноваженої особи, пов'язані з розміщенням інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, відповідальність за їх невиконання.

2. Уповноважена особа зобов'язана розміщувати інформацію в порядку, встановленому цим Положенням.

3. Розміщення інформації Уповноваженою особою в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) про ринок цінних паперів здійснюється у випадках і в терміни, передбачені законодавством.

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 163 від 20.03.2018}

4. У разі невиконання або неналежного виконання Уповноваженою особою обов'язків, передбачених цим Положенням, Комісія має право прийняти рішення про позбавлення Уповноваженої особи статусу особи, уповноваженої Комісією на отримання інформації від Суб'єктів розкриття та розміщення отриманої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (далі - Загальнодоступна інформаційна база даних про ринок цінних паперів).

5. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

Загальнодоступна інформаційна база даних про ринок цінних паперів - інформаційний ресурс, у якому Уповноважена особа розміщує Інформацію, отриману від Суб'єктів розкриття;

Інформація - інформація, що підлягає розміщенню у Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів відповідно до вимог законодавства;

Код доступу - унікальний код, що присвоюється Уповноваженою особою Суб'єкту розкриття для доступу до Особистого кабінету;

Особистий кабінет - веб-сторінка Суб'єкта розкриття на веб-сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних про ринок цінних паперів, на якій містяться загальні відомості про Суб'єкта розкриття та його Інформація;

Організаційні листи - будь-які листи з боку Суб’єкта розкриття до Уповноваженої особи, що не містять Інформацію та направляються на адресу електронної пошти, визначену Уповноваженою особою, та будь-які листи з боку Уповноваженої особи Суб’єкту розкриття з метою інформування;

Суб'єкт розкриття - особа, що зобов'язана розкривати Інформацію на фондовому ринку відповідно до вимог законодавства.

{Пункт 6 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 163 від 20.03.2018}

II. Порядок реєстрації Суб'єкта розкриття в Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів

1. Суб’єкт розкриття проходить процедуру реєстрації шляхом заповнення ідентифікаційного бланка Суб’єкта розкриття Інформації (далі - Ідентифікаційний бланк) на веб-сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних про ринок цінних паперів у мережі Інтернет (додатки 1-3).

Ідентифікаційний бланк засвідчується підписом Суб’єкта розкриття (керівника чи уповноваженого представника) та подається або надсилається (засобами поштового або електронного зв’язку) Уповноваженій особі. Інформація, зазначена в електронній та паперовій формах Ідентифікаційного бланка, має бути ідентичною.

Суб’єкт розкриття - фізична особа додатково надає копію документа, що посвідчує особу Суб’єкта розкриття.

Суб’єкт розкриття - юридична особа - нерезидент додатково надає копію відповідного реєстраційного документа.

{Пункт 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 163 від 20.03.2018}

2. У робочі дні протягом 24 годин після отримання Уповноваженою особою паперової форми (електронної копії) Ідентифікаційного бланка Уповноважена особа надсилає на адресу електронної пошти Суб’єкта розкриття, вказану в Ідентифікаційному бланку (додаток 1), повідомлення про реєстрацію Суб’єкта розкриття в Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів та присвоєний Код доступу до Особистого кабінету.

{Пункт 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 163 від 20.03.2018}

3. У разі зміни відомостей, зазначених у Ідентифікаційному бланку, Суб'єкт розкриття протягом 24 годин з моменту їх виникнення змінює реєстраційні дані, використовуючи Особистий кабінет, у порядку, встановленому цим Положенням. Достовірність та повнота інформації, яка вноситься до реєстраційних даних, у такому випадку забезпечуються Суб’єктом розкриття.

4. Суб'єкт розкриття направляє Уповноваженій особі Інформацію для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів тільки після отримання повідомлення про реєстрацію Суб'єкта розкриття Уповноваженою особою. Суб'єкт розкриття під час відправлення Інформації для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів використовує Особистий кабінет у порядку, встановленому цим Положенням.

5. Уповноважена особа та Суб'єкт розкриття вживають всіх необхідних заходів щодо нерозголошення Коду доступу з метою запобігання його використанню третіми особами. У випадку виникнення сумніву щодо правомірності використання Коду доступу Уповноважена особа має право вживати додаткових заходів щодо ідентифікації Суб'єкта розкриття (письмові та усні запити тощо).

6. Код доступу може бути змінений лише за умови письмового звернення Суб'єкта розкриття до Уповноваженої особи.

III. Порядок надання Суб'єктом розкриття Інформації для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів

1. Суб'єкт розкриття направляє Уповноваженій особі Інформацію для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів з дотриманням порядку та термінів, що визначені законодавством.

Суб'єкт розкриття направляє Уповноваженій особі Інформацію шляхом відправлення її з Особистого кабінету.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 163 від 20.03.2018}

2. Відправлення Інформації здійснюється за умови, що текст Інформації складений з використанням кодування Windows-1251.

3. За умови дотримання Суб'єктом розкриття порядку відправки Інформації Уповноважена особа протягом 60 хвилин з моменту одержання Інформації надсилає на адресу електронної пошти Суб'єкта розкриття, зазначену в Ідентифікаційному бланку (додаток 1), повідомлення, що підтверджує одержання Інформації, або про непридатність Інформації для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів. У цьому випадку Суб'єкт розкриття має право надіслати виправлену Інформацію.

Суб'єкт розкриття має впевнитися у розміщенні Інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів, використовуючи Особистий кабінет.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 163 від 20.03.2018}

4. Моментом отримання Уповноваженою особою Інформації вважається час надходження її на сервер Уповноваженої особи. Моментом відправлення Уповноваженою особою повідомлення вважається час його відправлення з поштового сервера Уповноваженої особи.

Моментом розміщення Уповноваженою особою Інформації вважається момент, коли Інформація була оприлюднена в Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів.

{Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 163 від 20.03.2018}

5. Суб'єкт розкриття має право отримати від Уповноваженої особи письмове (у паперовій формі) підтвердження одержання Інформації та/або її розміщення у випадку направлення Уповноваженій особі письмового (у паперовій формі) запиту. У цьому випадку Уповноважена особа зобов'язана протягом 10 днів з моменту одержання такого запиту направити Суб'єкту розкриття письмову відповідь способом, зазначеним у цьому запиті.

IV. Порядок відправлення Організаційних листів

1. Організаційні листи Суб’єктам розкриття направляються Уповноваженою особою на адресу електронної пошти, зазначену у Ідентифікаційному бланку (додаток 1). Організаційні листи мають бути складені українською мовою із використанням кодування Windows-1251.

{Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 163 від 20.03.2018}

2. Організаційні листи Уповноваженій особі направляються Суб’єктом розкриття на адресу електронної пошти, визначену Уповноваженою особою, з адреси електронної пошти Суб’єкта розкриття, зазначеної у Ідентифікаційному бланку (додаток 1).

{Пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 163 від 20.03.2018}

Департамент
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. Папаіка
Додаток 1
до Положення щодо порядку
взаємодії осіб, що зобов’язані
розкривати інформацію на фондовому
ринку, з особою, уповноваженою
Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку
на розміщення інформації
в загальнодоступній інформаційній
базі даних Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів
(пункт 1 розділу ІІ)

І. Ідентифікаційний бланк Суб’єкта розкриття Інформації
(для Суб’єктів розкриття - резидентів)

1. Повне найменування із зазначенням організаційно-правової форми.

2. Скорочене найменування (за наявності).

3. Місцезнаходження.

4. Вид професійної діяльності на фондовому ринку, що здійснює Суб’єкт розкриття. Дата видачі та номери ліцензій на здійснення діяльності професійного учасника на ринку цінних паперів (у випадку розкриття професійним учасником Інформації на ринку цінних паперів) та МФО банку - Суб’єкта розкриття (у випадку розкриття Інформації Суб’єктом розкриття, який є банком)*.

5. Ідентифікаційний код юридичної особи.

6. Код території (КОАТУУ)*.

7. Дата внесення запису про державну реєстрацію юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*.

8. Реєструючий орган, що здійснив внесення запису про державну реєстрацію юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*.

9. Галузева приналежність (коди КВЕД)*.

10. Прізвище, ім’я, по батькові керівника Суб’єкта розкриття.

11. Назва посади керівника Суб’єкта розкриття.

12. Телефон керівника Суб’єкта розкриття.

13. Прізвище, ім’я, по батькові контактної особи, відповідальної за взаємодію з Уповноваженою особою.

14. Телефон контактної особи.

15. Адреса електронної пошти Суб’єкта розкриття, на яку здійснюватиметься відправлення Організаційних листів. Адреса електронної пошти не має бути зареєстрована на безкоштовних поштових серверах**.

__________
* Не зазначається Суб’єктами розкриття, що розміщуватимуть повідомлення про проведення позачергових загальних зборів або повідомлення про намір придбати значний пакет акцій.
** Не стосується Суб’єктів розкриття, що розміщуватимуть повідомлення про проведення позачергових загальних зборів або повідомлення про намір придбати значний пакет акцій.

ІІ. Ідентифікаційний бланк Суб’єкта розкриття Інформації
(для Суб’єктів розкриття - нерезидентів)/
Identification form of the Subject of Information Disclosure
(for Subjects of Informational Disclosure - Non-Residents)

1. Повне найменування/Company name.

2. Скорочене найменування (за наявності)/Short name (if applicable).

3. Місцезнаходження/Address.

4. Реєстраційний номер - ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності/Registration number - identification code from the trade, bank or court register of the country where the foreign entity is officially registered.

5. Дата реєстрації/Registration date.

6. Реєструючий орган/Registration authority.

7. Прізвище, ім'я, по батькові керівника Суб’єкта розкриття/Name of the Principle of the Subject of Information Disclosure.

8. Назва посади керівника Суб’єкта розкриття/Position of the Principle of the Subject of Information Disclosure.

9. Телефон керівника Суб’єкта розкриття/Phone number of the Principle of the Subject of Information Disclosure.

10. Прізвище, ім’я, по батькові контактної особи, відповідальної за взаємодію з Уповноваженою особою/Name of contact person responsible for interaction with authorized person.

11. Телефон контактної особи/Phone number of contact person.

12. Адреса електронної пошти Суб’єкта розкриття, на яку здійснюватиметься відправлення Організаційних листів. Адреса електронної пошти не має бути зареєстрована на безкоштовних поштових серверах*/Email of the Subject of Information Disclosure for Organizational letters. Email should not be registered on free mail servers*.

__________
* Не стосується Суб’єктів розкриття, що розміщуватимуть повідомлення про проведення позачергових загальних зборів або повідомлення про намір придбати значний пакет акцій.

ІІІ. ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ БЛАНК
Суб’єкта розкриття Інформації - фізичної особи/
IDENTIFICATION BLANK The subject of disclosure - natural person

1. Прізвище, ім’я, по батькові Суб’єкта розкриття/Name of the Subject of Information Disclosure.

2. Поштова адреса (місцезнаходження)/Postal address (location).

3. Телефон/Phone number.

4. Адреса електронної пошти Суб’єкта розкриття, на яку здійснюватиметься відправлення Організаційних листів/Email of the Subject of disclosure for organization letters.

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)/Registration number of taxpayer’s account card or passport number and series (if available) (for natural persons who, because of their religious beliefs, refuse to accept the registration number of the taxpayer’s registration card and have informed the relevant supervisory authority and have corresponding note in the passport).

{Додаток 1 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016, № 163 від 20.03.2018}Додаток 2
до Положення щодо порядку взаємодії
осіб, що зобов'язані розкривати
інформацію на фондовому ринку,
з особою, уповноваженою
Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку на розміщення
інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ БЛАНК
Суб'єкта розкриття Інформації Корпоративного інвестиційного фонду

1. Повне найменування із зазначенням організаційно-правової форми.

2. Скорочене найменування (за наявності).

3. Вид інвестиційного фонду.

4. Тип інвестиційного фонду.

5. Код ЄДРІСІ та дата реєстрації.

6. Код за ЄДРПОУ.

7. Голова наглядової ради (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон та адреса електронної пошти).

8. Найменування компанії з управління активами, з якою укладено договір про управління активами.

9. Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, з якою укладено договір про управління активами.Додаток 3
до Положення щодо порядку взаємодії
осіб, що зобов'язані розкривати
інформацію на фондовому ринку,
з особою, уповноваженою
Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку на розміщення
інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ БЛАНК
Суб'єкта розкриття Інформації Пайового інвестиційного фонду

1. Повне найменування.

2. Скорочене найменування (за наявності).

3. Вид інвестиційного фонду.

4. Тип інвестиційного фонду.

5. Код ЄДРІСІ та дата реєстрації.

6. Контактний телефон та адреса електронної пошти.

7. Найменування компанії з управління активами, з якою укладено договір про управління активами.

8. Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, з якою укладено договір про управління активами.вгору