Про затвердження Типового положення про соціальний готель
Мінпраці України; Наказ, Положення, Угода [...] від 03.04.200698
Документ z0450-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.05.2015, підстава - z0444-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.04.2006 N 98
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2006 р.
за N 450/12324

Про затвердження Типового положення
про соціальний готель
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 207 ( z0509-07 ) від 04.05.2007
Наказами Міністерства соціальної політики
N 366 ( z1183-11 ) від 27.09.2011
N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }
{ У тексті Типового положення слова "бездомних громадян"
у всіх відмінках замінено словами "бездомних осіб" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від 27.09.2011 }

Відповідно до Закону України "Про основи соціального захисту
бездомних осіб і безпритульних дітей" ( 2623-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про соціальний готель, що
додається.
2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню
соціального захисту населення Київської міської держадміністрації,
Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської держадміністрації забезпечити відповідно до потреб
регіонів утворення вищезгаданого закладу.
3. Управлінню у справах бездомних громадян та осіб,
звільнених із місць позбавлення волі (О.Суліма), забезпечити
державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.
Міністр І.Сахань
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра охорони
здоров'я України В.Весельський
Голова Профспілки працівників
соціальної сфери В.Тьоткін
Заступник Міністра фінансів
України В.Матвійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
03.04.2006 N 98
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2006 р.
за N 450/12324

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про соціальний готель

1. Загальні положення
1.1. Соціальний готель (далі - готель) - заклад соціального
захисту для проживання бездомних осіб (далі - клієнти), який
має у своєму складі окремі номери (кімнати). { Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від
27.09.2011 }
1.2. Засновниками готелю можуть бути органи виконавчої влади
та органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян,
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.
1.3. Готель створюється, реорганізується та ліквідується його
засновниками.
1.4. Клієнтами готелю можуть бути бездомні особи у віці
від 18 років, які працюють або мають інше постійне легальне
джерело доходу, недостатнє для оренди (наймання), купівлі житла,
які не мають медичних протипоказань та проживають на території
України на законних підставах, у тому числі бездомні особи з
дітьми. { Пункт 1.4 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 366 ( z1183-11 ) від 27.09.2011 }
1.5. Готель у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
іншими нормативно-правовими актами з питань діяльності готелю та
цим Положенням.
1.6. Готель може бути: юридичною особою, що має печатку, штамп зі своїм
найменуванням, бланки, самостійний баланс, рахунки в банках; структурним або відокремленим підрозділом (філія, бюро,
відділення тощо) закладу для бездомних осіб або соціальних
служб. { Пункт 1.6 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }
1.7. Готель утворюється у разі наявності необхідної
матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають
чинним санітарним і технічним вимогам, вимогам пожежної безпеки. Умови розташування, побутового обслуговування клієнтів та
утримання приміщень готелю регулюються нормативами, передбаченими
чинним законодавством для гуртожитків.
2. Основні завдання готелю та організація
його роботи
2.1. Основними завданнями готелю є: - забезпечення бездомних осіб тимчасовим житлом; - надання соціально-побутових та інформаційних послуг
зазначеним особам.
2.2. Готель відповідно до покладених на нього завдань надає
клієнтам соціальну послугу "підтримане проживання" (надання місця
для проживання; навчання, розвиток та підтримка навичок
самостійного проживання; представництво інтересів; допомога в
організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; надання
інформації з питань соціального захисту населення; допомога в
отриманні безоплатної правової допомоги тощо). { Пункт 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }
2.3. Готель провадить свою діяльність з дотриманням принципів
захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг,
конфіденційності, поваги до особистості.
2.4. Координацію роботи готелю, організаційно-методичне
забезпечення його діяльності здійснює засновник.
2.5. Готель у своїй діяльності взаємодіє із структурними
підрозділами органу виконавчої влади та органу місцевого
самоврядування у сфері соціального захисту, охорони здоров'я,
освіти, службою у справах дітей, підприємствами, центрами
зайнятості, установами та організаціями незалежно від їх
підпорядкування і форми власності, громадськими організаціями та
благодійними фондами тощо. { Пункт 2.5 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 207 ( z0509-07 ) від 04.05.2007 }
2.6. Проживання бездомних осіб у готелі є платним. Оплата за проживання в готелі може здійснюватись
безпосередньо клієнтом або іншою фізичною чи юридичною особою. Оплата здійснюється у терміни та у розмірі, визначені в
угоді між соціальним готелем та клієнтом (додаток 1). { Пункт 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від
27.09.2011 }
2.7. Зарахування до готелю здійснюється згідно з наказом
директора готелю на підставі заяви особи, документа, що її
посвідчує, та направлення центру реінтеграції з відповідними
рекомендаціями.
2.8. Кількість місць у готелі та обсяг надання
соціально-побутових послуг визначається засновником.
2.9. У готелі мають бути обладнані житлові кімнати (номери),
кількість ліжко-місць у яких визначається засновником; кімната для
прання, харчоблок (для самообслуговування клієнтів); санвузол,
душова.
2.10. У готелі можуть бути обладнані для надання додаткових
соціально-побутових послуг: - пральня; - їдальня; - вітальня; - тощо.
2.11. Режим роботи готелю встановлюється засновником.
2.12. Кімнату і місце проживання клієнта у готелі визначає
директор готелю або інша уповноважена ним особа.
2.13. Граничний термін перебування клієнта у готелі
встановлюється відповідно до укладеної між адміністрацією закладу
та клієнтом угоди в кожному випадку індивідуально, враховуючи
рекомендації фахівця із соціальної роботи (соціального працівника)
центру реінтеграції, який надає направлення.
2.14. Відрахування клієнта з готелю здійснюється у разі: - подання ним відповідної заяви; - закінчення граничного терміну його перебування в готелі
відповідно до укладеної угоди; - одноразового грубого або систематичного порушення правил
внутрішнього розпорядку готелю; - забезпечення його житлом.
2.15. Готель має право у встановленому законодавством порядку
залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг
підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема
волонтерів.
2.16. Фінансування готелю здійснюється за рахунок коштів
засновника, а також за рахунок коштів, отриманих від клієнтів, як
плата за надання послуг. Додаткове фінансування здійснюється за
рахунок залучення коштів об'єднань громадян, підприємств, установ,
організацій, благодійних організацій, фізичних осіб тощо.
2.17. Готель володіє та користується майном, переданим йому
засновником, юридичними та фізичними особами, а також придбаним
іншим шляхом, що не суперечить чинному законодавству.
2.18. Готель має право придбавати та орендувати обладнання,
необхідне для забезпечення його функціонування.
2.19. Примірний штатний норматив чисельності працівників
готелю додається (додаток 2).
3. Керівництво готелю
3.1. Готель очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади засновником готелю.
3.2. Директор готелю: - організовує його роботу, несе персональну відповідальність
за виконання покладених на готель завдань, визначає ступінь
відповідальності працівників; - звітує про роботу готелю перед засновником; - призначає на посади та звільняє з посад працівників; - затверджує посадові інструкції працівників; - затверджує правила внутрішнього розпорядку готелю,
контролює їх виконання; - видає в межах своєї компетенції накази та організовує і
контролює їх виконання; - укладає договори, діє без довіреності від імені готелю і
представляє його інтереси; - розпоряджається коштами готелю в межах затвердженого
кошторису витрат.
4. Контроль за діяльністю готелю
4.1. Контроль за діяльністю готелю здійснюють засновники
закладу.
4.2. Перевірка роботи та ревізія фінансової і
виробничо-господарської діяльності готелю провадиться засновником
та іншими спеціально уповноваженими органами відповідно до чинного
законодавства України.
4.3. Готель готує і подає звіт про свою діяльність один раз
на рік станом на 15 січня згідно з формою звітності N 1-БГ "Звіт
про діяльність закладів соціального захисту для бездомних
громадян" ( z0954-06 ), затвердженою наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 17 липня 2006 року N 264,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2006 року
за N 954/12828 (зі змінами). { Розділ 4 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }
Начальник Управління
у справах бездомних
громадян та осіб,
звільнених із місць
позбавлення волі О.В.Суліма

Додаток 1
до пункту 2.6 Типового
положення про соціальний
готель

Примірна угода між соціальним готелем та клієнтом

УГОДА N______
про надання послуг соціальним готелем
__________________________, в особі _____________________________,
(назва закладу) (директор Готелю)
який діє на підставі ________________________ (далі - Готель), з
однієї сторони, та________________________________________________
(П.І.Б. користувача послуг)
(далі - Клієнт), з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цю Угоду
про таке:
1. Предмет Угоди
Готель надає, а Клієнт отримує соціально-побутові послуги на
умовах, визначених цією Угодою.
2. Права та обов'язки сторін
2.1. Готель зобов'язується надати Клієнту такі послуги
(необхідне підкреслити): - ліжко-місце у кімнаті N_____ на ___ особи (осіб) на період
з________ до_________200_; - користування душем, кімнатою для прання, харчоблоком
(кухнею) на весь період проживання; - видача постільної білизни, одягу та взуття тощо (за
потребою та за наявності); - інші.
2.2. Клієнт зобов'язується: - вносити плату за проживання у Готелі відповідно до умов,
викладених у розділі 3 цієї Угоди; - виконувати правомірні вимоги працівників Готелю; - дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Готелю; - після завершення терміну, визначеного у п. 2.1 цієї Угоди
Клієнт зобов'язаний протягом доби звільнити ліжко-місце або
поновити Угоду з Готелем за згодою обох Сторін.
3. Розмір і порядок оплати
3.1. Оплата за надані послуги здійснюється Клієнтом щомісяця,
не пізніше _____числа.
3.2. Розмір оплати складає ____відсотків від фактичних витрат
на проживання Клієнта у Готелі і становить________гривень.
4. Відповідальність Сторін
У разі порушення положень цієї Угоди Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5. Умови розірвання Угоди
Сторони мають право на розірвання Угоди у разі недотримання
ними положень цієї Угоди та у разі ______________________________.
6. Урегулювання спорів
Спори, що виникатимуть між Сторонами та стосуються виконання
зобов'язань за цією Угодою, вирішуються шляхом переговорів. Таке
вирішення має бути письмово зафіксоване та підписане Сторонами.
7. Термін дії Угоди
7.1. Ця Угода набирає чинності з_______ ___ та діє до________
7.2. Термін дії Угоди може бути подовжений за взаємною згодою
Сторін, на визначений Сторонами термін.
8. Додаткові умови
8.1. Ця Угода складена у 2 (двох) примірниках українською
мовою.
8.2. Зміни та додатки до цієї Угоди повинні бути викладені
письмово та є невід'ємними частинами цієї Угоди.
9. Реквізити Сторін _______________________________ ____________________________ _______________________________ ____________________________ _______________________________ ____________________________
Начальник Управління
у справах бездомних
громадян та осіб,
звільнених із місць
позбавлення волі О.В.Суліма

Додаток 2
до пункту 2.19 Типового
положення про соціальний
готель

Примірний штатний норматив
чисельності працівників готелю*

------------------------------------------------------------------------ | N | Посада |Кількість клієнтів готелю| |з/п| |-------------------------| | | | < 30 | 30-60 | 60-90 | |---+----------------------------------------+-------+-------+---------| |1 |Директор | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |---+----------------------------------------+-------+-------+---------| |2 |Заступник директора з господарських | - | - | 0,5 | | |питань | | | | |---+----------------------------------------+-------+-------+---------| |3 |Завідувач господарства | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |---+----------------------------------------+-------+-------+---------| |4 |Сестра-господиня | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |---+----------------------------------------+-------+-------+---------| |5 |Адміністратор | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |---+----------------------------------------+-------------------------| |6 |Бухгалтер |Кількість штатних | | | |одиниць визначається на | | | |основі Міжгалузевих | | | |нормативів чисельності | | | |працівників | | | |бухгалтерського обліку, | | | |затверджених наказом | | | |Мінпраці України від | | | |26.09.2003 N 269 | | | |( v0269203-03 ) | |---+----------------------------------------+-------------------------| |7 |Касир |Кількість штатних | | | |одиниць визначається на | | | |основі Міжгалузевих | | | |нормативів чисельності | | | |працівників | | | |бухгалтерського обліку, | | | |затверджених наказом | | | |Мінпраці України від | | | |26.09.2003 N 269 | | | |( v0269203-03 ) | |---+----------------------------------------+-------------------------| |8 |Прибиральник службових приміщень |Кількість штатних | | | |одиниць визначається на | | | |основі Міжгалузевих | | | |норм чисельності | | | |робітників, що | | | |обслуговують громадські | | | |будівлі (будівлі | | | |управлінь, | | | |конструкторські і | | | |проектні організації), | | | |затверджених наказом | | | |Мінпраці України від | | | |11.05.2004 N 105 | | | |( v0105203-04 ) | |---+----------------------------------------+-------------------------| |9 |Черговий з режиму | 4,0 | 4,0 | 8,0 | ------------------------------------------------------------------------
_______________
* Інші посади та їх кількість вводяться в залежності від
конкретних умов обслуговування за рішенням засновника
Начальник Управління
у справах бездомних
громадян та осіб,
звільнених із місць
позбавлення волі О.В.Сулімавгору