Документ z0445-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.06.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2009 N 132
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2009 р.
за N 445/16461

Про організацію навчання окремих
категорій немедичних працівників навичкам
надання першої невідкладної медичної допомоги

Відповідно до Основ законодавства України про охорону
здоров'я ( 2801-12 ), Законів України "Про правові засади
цивільного захисту" ( 1859-15 ), "Про аварійно-рятувальні служби"
( 1281-14 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про охорону праці"
( 2694-12 ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), Державної програми
створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на
період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 05.11.2007 N 1290 ( 1290-2007-п ), для забезпечення
володіння немедичними працівниками окремих категорій навичками
надання першої невідкладної медичної допомоги Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про навчально-тренувальний відділ
(центр) підготовки з надання медичної допомоги в екстремальних
ситуаціях (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я
обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій: забезпечити проведення з вересня 2009 року
навчально-тренувальними відділами (центрами) підготовки з надання
медичної допомоги в екстремальних ситуаціях, створеними в
Республіканському територіальному центрі екстреної медичної
допомоги, обласних (міських) центрах екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф, навчання немедичних працівників навичкам
надання першої невідкладної медичної допомоги з видачею
Сертифіката про підготовку немедичного працівника з надання першої
невідкладної медичної допомоги. Перелік практичних навичок, якими повинен володіти немедичний
працівник після проходження навчання в навчально-тренувальному
відділі (центрі) підготовки з надання медичної допомоги в
екстремальних ситуаціях (далі - Перелік практичних навичок),
наведено у додатку до наказу. Періодичність підвищення кваліфікації немедичних працівників
встановити 1 раз на 3 роки.
3. Визначити організаційно-методичним центром підготовки
немедичних працівників з надання першої невідкладної медичної
допомоги Український науково-практичний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я
України.
4. Начальнику Управління організації медичного забезпечення
Євро-2012, міжнародних зв'язків та євроінтеграції Гузару З.Т. у
встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Юрченка В.Д.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.
Міністр В.М.Князевич

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України В.М.Матвійчук
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Онищук
Міністр освіти і науки
України І.О.Вакарчук
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.М.Шандра
Міністр транспорту та зв'язку
України Й.Вінський
Заступник Міністра
внутрішніх справ України О.І.Савченко
Додаток
до наказу МОЗ України
02.03.2009 N 132

ПЕРЕЛІК
практичних навичок, якими повинен володіти
немедичний працівник після проходження навчання
в навчально-тренувальному відділі (центрі)
підготовки з надання медичної допомоги
в екстремальних ситуаціях

------------------------------------------------------------------ | N | Прийоми | Рівні | |з/п| |підготовки | | | |-----------| | | |I |II |III | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 1 |Визначення симптомів респіраторної та серцевої |+ | + | + | | |зупинки | | | | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 2 |Прості прийоми полегшення дихання |+ | + | + | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 3 |Штучне дихання |+ | + | + | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 4 |Зовнішній масаж серця |+ | + | + | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 5 |Основи підтримки життєдіяльності (відновлення |+ | + | + | | |роботи серця, дихання) | | | | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 6 |Визначення життєвих показників |+ | + | + | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 7 |Оцінка стану потерпілого за життєвими ознаками |- | + | + | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 8 |Користування масками для відновлення дихання |- | 0 | + | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 9 |Видалення сторонніх предметів при обструкції |+ | + | + | | |дихальних шляхів | | | | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 10|Робота з дихальною апаратурою |- | - | 0 | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 11|Накладання "шийного коміра" та іммобілізація |- | 0 | + | | |хребта | | | | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 12|Накладання транспортних шин |0 | + | + | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 13|Витягання потерпілих з транспортних засобів |- | + | + | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 14|Техніка накладання тугої пов'язки на рану, яка |+ | + | + | | |кровоточить | | | | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 15|Техніка накладання джгута при ампутації |+ | + | + | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 16|Перша допомога при опіках, відмороженнях |+ | + | + | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 17|Прості прийоми рятування на воді |0 | + | + | |---+------------------------------------------------+--+---+----| | 18|Дотримання заходів безпеки під час роботи в |0 | + | + | | |небезпечних місцях | | | | ------------------------------------------------------------------
Умовні позначки: " + " - повинен уміти; " 0 " - може вміти; " - " - може не вміти.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
02.03.2009 N 132
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2009 р.
за N 445/16461

ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-тренувальний відділ (центр)
підготовки з надання медичної допомоги
в екстремальних ситуаціях

I. Загальні положення
1.1. Навчально-тренувальний відділ (центр) підготовки з
надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях (далі -
відділ/центр) здійснює підготовку та підвищення кваліфікації з
надання першої невідкладної медичної допомоги (далі - підготовка)
працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з наданням першої
невідкладної медичної допомоги (далі - слухачі). Підготовка
включає проведення поточного і вихідного контролю рівня знань,
умінь і навичок слухачів.
1.2. Відділ/центр утворюється як структурний підрозділ
Республіканського (Автономна Республіка Крим) територіального
центру екстреної медичної допомоги, обласних центрів екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф, може створюватися на базі
багатопрофільних лікарень, зокрема міських лікарень швидкої
медичної допомоги, інших закладів охорони здоров'я незалежно від
форм власності і підпорядкування, акредитованих в установленому
порядку, Товариства Червоного Хреста України (далі - Заклад).
1.3. Відділ/центр у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Кабінету
Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ, статутом
Закладу та цим Положенням.
1.4. Функції відділу/центру: проведення підготовки слухачів за навчально-тренувальними
програмами, затвердженими МОЗ; проведення підготовки слухачів викладачами, що пройшли
тематичне удосконалення для цієї діяльності в медичних закладах
післядипломної освіти; здійснення матеріально-технічного забезпечення процесу
підготовки слухачів; облік підготовки слухачів.
1.5. Відділ/центр здійснює діяльність з підготовки слухачів
на підставі договору про підготовку або підвищення кваліфікації
працівника з надання першої невідкладної медичної допомоги,
укладеного Закладом з підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності та з громадянами.
1.6. Відділ/центр, що є структурним підрозділом Закладу, який
утримується за рахунок бюджетних коштів, здійснює діяльність на
госпрозрахунковій основі відповідно до законодавства.
II. Вимоги до відділу/центру
2.1. Для забезпечення проведення підготовки слухачів
відділ/центр повинен мати приміщення, які оснащені засобами для
демонстрації та тренування, основний перелік яких наведено в
додатку, мультимедійною, офісною, копіювальною технікою тощо.
Комплектація навчальних та інших приміщень повинна бути достатньою
для здійснення підготовки слухачів.
2.2. Мінімальна площа приміщень, що використовуються для
проведення підготовки слухачів, визначається не менше площі
відповідних навчальних приміщень, передбачених чинними державними
будівельними нормами.
III. Планування та облік роботи відділу/центру
3.1. Планування та облік роботи проводяться з метою: планомірного ведення підготовки слухачів; обліку проведених занять; обліку відвідування занять; контролю за процесом підготовки слухачів.
3.2. Основними документами при плануванні процесу підготовки
слухачів у відділі/центрі є: навчально-тренувальні програми відповідного рівня; розклад занять відділу/центру.
3.3. Основними документами обліку підготовки слухачів є: журнал обліку занять з підготовки слухачів; конспект заняття викладача; журнал відвідування занять.
3.4. Ознайомлення слухачів з теоретичним матеріалом
супроводжується демонстраційним показом слайдів, відеоматеріалів
тощо.
3.5. Практичні заняття проводяться з демонстрацією прийомів
надання першої медичної допомоги на манекенах. Кількість слухачів
у групі не повинна перевищувати 10 осіб.
3.6. Навчальна година становить 45 хвилин. Кількість щоденних
навчальних годин не повинна перевищувати 8 навчальних годин.
3.7. Проведення поточного та вихідного контролю рівня знань,
умінь і навичок слухачів здійснюється відповідно до Переліку
практичних навичок, якими повинен володіти слухач після
проходження підготовки у відділі/центрі залежно від рівня
навчально-тренувальної програми.
3.8. Підсумковий контроль засвоєння слухачем отриманих знань
проводиться шляхом проведення заліку, який включає тестову частину
й оцінку володіння практичними навичками.
3.9. Керівник відділу/центру: призначається на посаду і звільняється з посади наказом
керівника Закладу; контролює виконання навчальних планів і
навчально-тренувальних програм; відповідає за виконання покладених на відділ/центр завдань,
результати діяльності, стан і збереження майна відділу/центру.
Директор Департаменту розвитку
медичної допомоги М.П.Жданова

Додаток
до Положення
про навчально-тренувальний
відділ (центр) підготовки
з надання медичної допомоги
в екстремальних ситуаціях

ОСНОВНИЙ ПЕРЕЛІК
засобів оснащення відділу/центру
для демонстрації та тренування

1. Манекени: модель для реанімації новонародженого; модель для реанімації підлітка; модель для реанімації дорослого; модель для внутрішньом'язової ін'єкції; модель для надання допомоги при травмах (манекен людини); демонстративна модель дихальних шляхів.
2. Оснащення: набір ротоглоткових повітроводів; апарати маска-мішок (немовлята, діти, дорослі); дошка транспортувальна довга; дошка транспортувальна коротка; ноші; набір шин; шийний комір-корсет (6 розмірів); підставка для голови; ножиці; шприци; перев'язувальний матеріал.вгору