Документ z0433-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.06.2015, підстава - z0581-15

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2012  № 324


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2012 р.
за № 433/20746

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 465 від 27.04.2015}

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 27.07.2010 № 121 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.09.2010 за № 813/18108.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Юридичному управлінню Державної служби фінансового моніторингу України (Гаєвський І.М.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О.Ю.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
А.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
05.03.2012  № 324


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2012 р.
за № 433/20746

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена на підставі статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі - Закон), статей 221, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), установлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166-9 та 188-34 Кодексу.

1.2. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166-9 та 188-34 Кодексу, складаються уповноваженими на те Держфінмоніторингом України посадовими особами (далі - уповноважені посадові особи), якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

1.3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

1.4. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за допущення таких порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:

порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію;

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Держфінмоніторингу України;

ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, на запит Держфінмоніторингу України;

порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та проведених ними фінансових операцій;

неповідомлення Держфінмоніторингу України про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

невиконання законних вимог посадових осіб Держфінмоніторингу України стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків;

розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно до Закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом України, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю;

ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації, пов'язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що становлять банківську або комерційну таємницю) на запит Держфінмоніторингу України.

1.5. Протоколи про адміністративні правопорушення складаються стосовно:

посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (абзаци другий - сьомий пункту 1.4 цього розділу);

осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, яка відповідно до Закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом України, або факт її подання (одержання) та яким ця інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю (абзац восьмий пункту 1.4 цього розділу);

громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та посадових осіб підприємств, установ, організацій, які не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу (абзац дев’ятий пункту 1.4 цього розділу).

II. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

2.1. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1), передбачене статтями 166-9 та 188-34 Кодексу, складається уповноваженою на те посадовою особою Держфінмоніторингу України (у тому числі в утворених ним у регіонах відповідних структурних підрозділах).

2.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

2.3. У протоколі про адміністративне правопорушення при його складанні обов'язково вказується частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

2.4. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, та які положення законодавства цим порушено.

2.5. Якщо є свідки правопорушення та потерпілі, до протоколу вносяться їх прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання.

2.6. Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити особу, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами і обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищевказаним особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи.

2.7. Особі, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення за суттю вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі.

У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.

2.8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також може підписуватись свідками та потерпілими у випадку їх наявності.

У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків у разі їх наявності.

Особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підпису.

2.9. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.10. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Держфінмоніторингу України направляється до районного (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

2.11. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розпис вручається особі, стосовно якої він був складений.

2.12. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166-9 та 188-34 Кодексу, розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221 Кодексу.

III. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол.

3.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Держфінмоніторингу України.

3.3. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

3.4. Бланк протоколу має серію і номер.

3.5. Облік видачі бланків протоколів ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3).

3.6. Журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством України.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук
Додаток 1
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
Державною службою фінансового
моніторингу України

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушенняДодаток 2
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
Державною службою фінансового
моніторингу України

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

№ з/п

Серія, номер та дата складання протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

Посада, прізвище, ініціали особи, що склала протокол

Примітка

прізвище, ім'я, по батькові

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 3
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
Державною службою фінансового
моніторингу України

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

№ з/п

Дата видачі бланків протоколів

Серії та номери протоколів, що видаються,
від ____________
до _____________

Кількість виданих бланків протоколів (словами)

П. І. Б. та підпис отримувача

Примітка

1

2

3

4

5

6вгору