Документ z0367-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.04.2014, підстава - z0378-14

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.02.2011 N 243
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2011 р.
за N 367/19105
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
N 254 ( z0378-14 ) від 20.03.2014 }
Про затвердження Порядку формування тарифів
на централізоване водопостачання та водовідведення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 605 ( z0551-11 ) від 14.04.2011 }

Відповідно до Закону України "Про Національну комісію
регулювання ринку комунальних послуг України" ( 2479-17 ), Указу
Президента України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо
забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України", Закону України "Про питну воду та
питне водопостачання" ( 2918-14 ) Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення (додається).
2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова Комісії С.Тітенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України С.М.Чех
Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
України Ю.Є.Хіврич
Голова Антимонопольного
комітету України В.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії регулювання
електроенергетики
17.02.2011 N 243
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2011 р.
за N 367/19105

ПОРЯДОК
формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України
"Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг
України" ( 2479-17 ), "Про питну воду та питне водопостачання"
( 2918-14 ), "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ).
1.2. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення для суб'єктів
природних монополій, які здійснюють або мають намір здійснювати
господарську діяльність з централізованого водопостачання та
водовідведення на підставі відповідних ліцензій.
1.3. Цей Порядок застосовується НКРЕ при встановленні тарифів
на централізоване водопостачання та водовідведення для суб'єктів
природних монополій, зазначених у пункті 1.2 цього розділу, та
поширюється на таких суб'єктів при розрахунку ними цих тарифів.
1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: базовий період - календарний рік, який передує плановому
періоду; встановлення тарифів - затвердження для ліцензіатів
відповідною постановою НКРЕ тарифів з централізованого
водопостачання та водовідведення за визначеною структурою; інвестиційна програма - план використання коштів на
здійснення необхідних інвестицій з визначенням об'єктів та обсягів
інвестування (включаючи придбання та встановлення будинкових
засобів обліку води), джерел фінансування та графіка виконання
інвестиційних заходів на плановий період чи більш тривалий термін
(з визначенням окремо показників планового періоду) з відповідними
техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, що
підтверджують доцільність та ефективність передбачуваних
інвестицій; ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню (централізоване водопостачання та водовідведення); операційна діяльність - основна діяльність ліцензіата, а
також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою
діяльністю; основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною
метою створення підприємства і забезпечують основну частку його
доходу; плановий період - період тривалістю 12 місяців, на який
здійснюються розрахунки тарифів; структура тарифів - перелік економічно обґрунтованих витрат
на здійснення у плановому періоді певного виду ліцензованої
діяльності, що групуються за статтями витрат собівартості
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами), та планового
прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи; тарифи на централізоване водопостачання та
водовідведення - вартість одиниці (1 куб.м) централізованого
водопостачання чи водовідведення відповідної якості як грошовий
вираз планових економічно обґрунтованих витрат з урахуванням
планового прибутку.
1.5. До розрахунку тарифів включаються витрати за кожним
видом ліцензованої діяльності, облік яких ведеться ліцензіатом
окремо.
1.6. Ліцензіат здійснює розподіл витрат між централізованим
водопостачанням та водовідведенням та іншими видами господарської
діяльності в установленому законодавством порядку.
1.7. Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не
використовуються або перевищують межі витрат для визначення
об'єкта оподаткування відповідно до розділу III Податкового
кодексу України ( 2755-17 ).
1.8. У разі зміни протягом строку дії тарифів окремих витрат
на здійснення ліцензованої діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення, що склалася з причин, незалежних
від ліцензіата, зокрема ставок податків і зборів (обов'язкових
платежів), рівня мінімальної заробітної плати, ставок орендної
плати та амортизаційних відрахувань, цін і тарифів на
паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, може бути
застосовано перерахування тарифів шляхом коригування лише тих
складових витрат структури тарифів, за якими відбулися зазначені
цінові зміни у бік збільшення або зменшення.
1.9. З метою стимулювання скорочення питомих витрат
паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів кошти, що
надійшли в результаті здійснення заходів з енергозбереження
протягом строку дії тарифів, можуть використовуватись ліцензіатом
у встановленому порядку для відновлення активів, матеріального
заохочення працівників та інших цілей відповідно до чинного
законодавства.
1.10. Для встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення ліцензіат подає до НКРЕ у
друкованому та електронному вигляді заяву за встановленою формою
(додаток 1), розрахунки тарифів на плановий період за формами
згідно з додатками 2 - 9 до цього Порядку з відповідними
розрахунковими, підтверджуючими і аргументуючими матеріалами, а
також комплект документів, визначених процедурою встановлення
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення.
II. Формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення
2.1. Формування тарифів ліцензіатом здійснюється відповідно
до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення і економічно обґрунтованих
планованих витрат, визначених відповідно до міжгалузевих,
галузевих та регіональних методик, інших нормативних документів з
нормування для потреб галузей (підгалузей) та регіонів, у яких
враховуються основні особливості технологічних процесів
конкретного виробництва, у тому числі галузевих технологічних
нормативів використання питної води на підприємствах
водопровідно-каналізаційного господарства, техніко-економічних
розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових
платежів) та цін на матеріальні ресурси і послуги у планованому
періоді.
2.2. Річні плани ліцензованої діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення розробляються окремо за видами
ліцензованої діяльності (водопостачання, водовідведення) на
підставі фактичного за останні п'ять років та прогнозованого
обсягів централізованого водопостачання та водовідведення з
урахуванням укладених договорів із споживачами та інших
техніко-економічних факторів, зокрема: зміни обсягів централізованого водопостачання та
водовідведення в результаті економічного розвитку населеного
пункту; здійснення заходів щодо зниження рівня витрат на технологічні
потреби у питній воді та її втрат у процесі виробництва і
транспортування, оснащення приладами обліку використання водних
ресурсів, виробництва та реалізації питної води, підвищення вимог
щодо якості централізованого водопостачання та водовідведення; підвищення рівня технологічного процесу виробництва, транспортування і надання централізованого водопостачання та
водовідведення шляхом здійснення заходів щодо автоматизації та
механізації виробництва, заміни амортизованих мереж і обладнання,
застосування прогресивних енергозберігаючих технологій; підвищення рівня організації виробництва та умов організації
праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування,
систем управління, матеріально - технічного забезпечення
господарської діяльності. Річні плани ліцензованої діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення погоджуються в установленому
законодавством порядку.
2.3. Розрахунок тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення здійснюється шляхом ділення річних планових витрат
повної собівартості та річного планового прибутку на річний обсяг
реалізації централізованого водопостачання та водовідведення,
визначений річними планами (пункт 2.2 цього розділу).
2.4. Калькулювання планових витрат повної собівартості
централізованого водопостачання і водовідведення та планового
прибутку здійснюється у розрахунку на 12 місяців.
2.5. Планування витрат повної собівартості централізованого
водопостачання та водовідведення здійснюється із планування витрат
операційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з основною
діяльністю. Зазначені витрати групуються за статтями відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99
N 318 ( z0027-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами). До планових витрат з операційної діяльності включаються: планова виробнича собівартість реалізації централізованого
водопостачання та водовідведення; планові адміністративні витрати, витрати на збут, інші
витрати з операційної діяльності централізованого водопостачання
та водовідведення.
2.6. Планування витрат здійснюється із застосуванням
нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів
використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і
розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та
обслуговування виробництва. Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з
урахуванням економічно обґрунтованих витрат за попередній рік
прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції та на
підставі планових кошторисів.
2.7. Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не
використовуються або перевищують межі витрат для визначення
об'єкта оподаткування відповідно до розділу III Податкового
кодексу України ( 2755-17 ).
2.8. До повної планової собівартості централізованого
водопостачання та водовідведення включаються витрати на
амортизацію, визначені відповідно до Податкового кодексу України.
2.9. До повної планової собівартості централізованого
водопостачання та водовідведення включаються витрати з ремонту та
іншого поліпшення основних фондів у межах, визначених Податковим
кодексом України ( 2755-17 ).
2.10. До тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення включається плановий прибуток.
2.11. Плановий прибуток визначається як сума коштів понад
суму повної планової собівартості, що передбачається для
фінансування необхідних інвестицій і погашення основної суми
необхідних запозичень та/або інвестування за рахунок власного
капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи для
здійснення ліцензованої діяльності, забезпечення необхідного рівня
прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів) і
відрахування до резервного капіталу, нарахування податку на
прибуток.
2.12. Планування прибутку для фінансування необхідних
інвестицій у необоротні матеріальні та нематеріальні активи для
забезпечення ліцензованої діяльності здійснюється у відповідності
до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої відповідно до
його установчих документів і погодженої в установленому
законодавством порядку.
2.13. Схвалена НКРЕ інвестиційна програма визначає плановий
обсяг використання коштів на здійснення необхідних інвестицій з
визначенням об'єктів та пооб'єктних обсягів інвестування
(включаючи придбання та встановлення будинкових приладів обліку
води), джерел фінансування та графіка виконання інвестиційних
заходів на плановий період чи більш тривалий термін (з окремим
визначенням показників планового періоду) з відповідними
техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, що
підтверджують доцільність та ефективність передбачуваних
інвестицій.
2.14. Складова планового прибутку на погашення основної суми
запозичень для забезпечення ліцензованої діяльності визначається
лише за тими запозиченнями (договорами), цільове використання яких
узгоджено в установленому порядку з НКРЕ та відсотки за
користування якими враховані у складі планових фінансових витрат.
III. Розрахунок річних планових витрат
повної собівартості централізованого
водопостачання та водовідведення
3.1. Річні планові витрати повної собівартості
централізованого водопостачання та водовідведення плануються на
підставі витрат операційної діяльності та фінансових витрат,
пов'язаних з основною діяльністю. Групування планових витрат повної собівартості
централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється
відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами): витрати виробничої собівартості; адміністративні витрати; витрати на збут; інші витрати з операційної діяльності; фінансові витрати.
3.2. До складу витрат виробничої собівартості включаються: 3.2.1. Прямі матеріальні витрати: витрати електроенергії на технологічні потреби. Витрати на
технологічну електроенергію визначаються виходячи з обсягів
підйому та (або) подачі води, пропуску стічних вод, їх очищення,
норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, установлених
відповідно до галузевих нормативів та законодавства з урахуванням
особливостей технологічних процесів підприємства, діючих цін
(тарифів) на паливно-енергетичні ресурси. У розрахунку витрат,
пов'язаних з використанням електроенергії на технологічні потреби,
також ураховуються витрати на зумовлену електромагнітною
незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу
циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та
приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності
приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до
нормативів); витрати на придбання води в інших підприємств та (або)
очищення власних стічних вод іншими підприємствами, які плануються
відповідно до укладених договорів виходячи з необхідного обсягу
забезпечення подачі питної води та обсягу відведення стічних вод,
передбачених річним планом ліцензованої діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення, і діючих цін
підприємств-постачальників; витрати реагентів для очищення і знезараження питної води та
стічних вод. Такі витрати визначаються виходячи з планових обсягів
подачі води, пропуску стічних вод, доз реагентів та цін на них у
плановому періоді з урахуванням транспортно-заготівельних витрат.
Потреба в реагентах визначається відповідно до технологічного
регламенту, затвердженого в установленому законодавством порядку,
з урахуванням якості вихідної води і прийнятих на підприємстві
технологічних схем очищення, а також з урахуванням фактичних
витрат реагентів у попередніх роках; інші прямі матеріальні витрати, пов'язані з використанням
сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин,
купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших
матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного
технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до
конкретного об'єкта витрат (відповідно до виду ліцензованої
діяльності). Такі витрати визначаються на основі норм використання
відповідних ресурсів з урахуванням фактичних витрат за попередні
періоди та цін на них у плановому періоді з виключенням вартості
зворотних відходів. 3.2.2. Прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та
інші виплати персоналу, безпосередньо зайнятому в технологічному
процесі централізованого водопостачання та водовідведення,
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) та в
межах, встановлених Податковим кодексом України) ( 2755-17 ):
{ Абзац перший підпункту 3.2.2 пункту 3.2 розділу III в редакції
Постанови НКРЕ N 605 ( z0551-11 ) від 14.04.2011 } основна заробітна плата виробничого персоналу відповідно до
встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування),
тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та
посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців; додаткова заробітна плата за працю понад установлені норми,
трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і
надбавок до тарифних ставок і окладів (за роботу у важких та
шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні
дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати,
встановлені законодавством), премій, пов'язаних з виконанням
виробничих завдань і функцій, та компенсаційних виплат (за
невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки,
виконання державних та громадських обов'язків, інші виплати,
встановлені законодавством); інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничого
персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у
галузі, інші виплати, встановлені законодавством). Планування витрат з оплати праці для включення до тарифів
відбувається в установленому порядку із забезпеченням рівня
мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці,
передбачених чинним законодавством. 3.2.3. Інші прямі витрати: внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу виходячи із запланованих витрат на
оплату праці; амортизаційні відрахування основних виробничих засобів, інших
необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого
призначення, розрахунок яких здійснюється відповідно до
Податкового кодексу України ( 2755-17 ); решта прямих витрат виробничої собівартості, до складу яких
включаються всі інші необхідні виробничі витрати, які можуть бути
безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат
(відповідного виду ліцензованої діяльності). 3.2.4. Змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загальновиробничі витрати, до складу яких включаються: витрати на управління виробництвом (оплата праці, розрахована
за вимогами підпункту 3.2.2 цього пункту, та відрахування на
соціальні заходи й медичне страхування, оплата службових
відряджень апарату управління цехами, дільницями тощо); амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних
і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового,
дільничного) призначення, розрахована відповідно до Податкового
кодексу України ( 2755-17 ); витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування,
операційну оренду основних засобів та інших необоротних активів
загальновиробничого призначення; витрати на удосконалення технології та організації
виробництва; витрати на опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію,
вивезення сміття та інше утримання виробничих приміщень; витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці,
розрахована згідно з вимогами підпункту 3.2.2 цього пункту,
відрахування на соціальні заходи й медичне страхування, оплата
службових відряджень загальновиробничого персоналу, крім апарату
управління; витрати на здійснення технологічного контролю за
виробничими процесами та якістю централізованого водопостачання та
водовідведення); витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону
навколишнього природного середовища; витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого
та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон; витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств із
проведення планових перевірок стану обладнання, виконання
регламентних робіт, зокрема ремонтно-налагоджувальних та інших,
передбачених проектно-технічною документацією, освоєння нових
потужностей, пов'язаних з централізованим водопостачанням та
водовідведенням; оплата податків, зборів (обов'язкових платежів); інші витрати загальновиробничого призначення. Змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загальновиробничі витрати розподіляються між видами діяльності
пропорційно прямим витратам. Витрати виробничої собівартості визначаються із застосуванням
нормативного методу та на підставі результатів аналізу витрат за
попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у плановому
періоді, та цін (тарифів) у плановому періоді.
3.3. До складу адміністративних витрат включаються
загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та
управління підприємством: витрати на оплату праці апарату управління підприємством та
іншого загальногосподарського персоналу, яка розрахована за
вимогами підпункту 3.2.2 пункту 3.2 цього розділу; відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування апарату управління підприємством та іншого
загальногосподарського персоналу виходячи із запланованих витрат
на оплату праці; інші витрати на утримання апарату управління підприємством та
іншого загальногосподарського персоналу, зокрема службові
відрядження, підготовка і перепідготовка кадрів, використання
малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські товари,
придбання періодичних професійних видань; амортизація основних засобів, інших матеріальних необоротних
і нематеріальних активів загальногосподарського використання,
визначена відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 ); витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів загальногосподарського використання (ремонт,
операційна оренда, страхування майна, опалення, освітлення,
охорона); витрати на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські,
з оцінки майна тощо); витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс,
факс тощо); витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та
інших послуг банків; витрати на сплату податків і зборів (обов'язкових платежів),
крім тих, що включаються у виробничу собівартість; витрати на врегулювання спорів у судових органах; витрати на паливно-мастильні матеріали для потреб апарату
управління підприємством та іншого загальногосподарського
персоналу; інші витрати адміністративного призначення. Адміністративні витрати визначаються нормативним методом та
на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з
урахуванням змін, які передбачаються у плановому періоді, та цін
(тарифів) у плановому періоді. Адміністративні витрати розподіляються між видами діяльності
пропорційно виробничій собівартості.
3.4. До складу витрат на збут включаються витрати,
безпосередньо пов'язані зі збутом централізованого водопостачання
та водовідведення споживачам: витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо пов'язаного
зі збутом централізованого водопостачання та водовідведення
споживачам, розраховану за вимогами підпункту 3.2.2 пункту 3.2
цього розділу; відрахування на соціальні заходи персоналу, безпосередньо
пов'язаного зі збутом централізованого водопостачання та
водовідведення споживачам, виходячи із запланованих витрат на
оплату праці; оплата службових відряджень, витрати на підготовку та
перепідготовку кадрів персоналу, безпосередньо пов'язаного зі
збутом централізованого водопостачання та водовідведення
споживачам; амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних
і нематеріальних активів підрозділів, безпосередньо пов'язаних зі
збутом централізованого водопостачання та водовідведення
споживачам, яка розраховується відповідно до Податкового кодексу
України ( 2755-17 ); інші витрати на утримання основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом
централізованого водопостачання та водовідведення споживачам
(операційна оренда, страхування, ремонт, опалення, освітлення,
охорона); витрати на інформаційні послуги, безпосередньо пов'язані зі
збутом централізованого водопостачання та водовідведення
споживачам; витрати на послуги банків та інших установ з прийому та
перерахування коштів споживачів за централізоване водопостачання
та водовідведення; витрати на канцелярські товари та виготовлення розрахункових
документів на сплату спожитого централізованого водопостачання та
водовідведення; витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування
та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж) засобів
обліку води, які є власністю ліцензіата; інші витрати, безпосередньо пов'язані зі збутом
централізованого водопостачання та водовідведення споживачам. Витрати на збут централізованого водопостачання та
водовідведення визначаються із застосуванням нормативного методу
та за результатами аналізу фактичного рівня витрат за попередні
роки з урахуванням змін, які передбачаються у плановому періоді,
та діючих цін (тарифів) у плановому періоді. Витрати на збут централізованого водопостачання та
водовідведення розподіляються між видами діяльності пропорційно
виробничій собівартості.
3.5. До складу інших витрат операційної діяльності
включаються витрати операційної діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення, які не увійшли до складу
виробничої собівартості, адміністративних витрат та витрат на
збут. До складу інших витрат операційної діяльності не можуть
включатися: суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та
нарахованого резерву сумнівних боргів; витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури; суми, що відраховуються профспілковим організаціям для
проведення культурно-масової і фізкультурної роботи; суми визнаних штрафів, пені, неустойки; суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей; витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та
втрати від операційної курсової різниці; суми спонсорської та благодійної допомоги; собівартість реалізованих виробничих запасів; інші витрати, що не визначені розділом III Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) для визначення об'єкта оподаткування. Інші операційні витрати розподіляються між видами діяльності
пропорційно виробничій собівартості.
3.6. До складу фінансових витрат включаються витрати на
сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші
витрати, пов'язані із запозиченнями, для потреб ліцензованої
діяльності. Фінансові витрати включаються в розрахунки тарифів лише за
тими договорами, цільове використання яких узгоджено в
установленому порядку з НКРЕ.
Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу М.Расковський

Додаток 1
до Порядку формування
тарифів на централізоване
водопостачання
та водовідведення
Голові Національної комісії
регулювання
електроенергетики України

ЗАЯВА
щодо встановлення тарифів

_______________________________________________________
(повне найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання)
________________________________________________________ (назва, серія, номер та дата видачі ліцензій суб'єкта
господарювання)
Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо
встановлення тарифів з ___________________________________________
(види ліцензованої діяльності)
Заява та документи, що додаються до неї, містять достовірну
інформацію.
До заяви додаються: _________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник ______________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року
М.П.

Додаток 2
до Порядку формування
тарифів на централізоване
водопостачання
та водовідведення
ПОГОДЖЕНО: __________________________
М.П.

РІЧНИЙ ПЛАН
ліцензованої діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення

_______________________________________ на 12 місяців з _________
(найменування ліцензіата)
-------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники | Значення, тис. куб.м | | | |------------------------------------------| | | | факт | факт |передбачено|плановий | | | |(попередній|(базовий| діючим | період | | | |до базового| період)| тарифом | | | | | рік) | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | 1 |Піднято води насосними | | | | | | |станціями (I підйом) | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | 2 |Витрати води на технологічні | | | | | | |та господарські потреби | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | 3 |Поставлено води сторонніми | | | | | | |підприємствами | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | 4 |Подано води в мережу (II | | | | | | |підйом) | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | 5 |Витрати води на технологічні | | | | | | |та господарські потреби після| | | | | | |II підйому, у тому числі на | | | | | | |потреби: | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | 5.1 |водопровідного господарства | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | 5.2 |каналізаційного господарства | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | 6 |Втрати та не обліковані | | | | | | |витрати води при | | | | | | |транспортуванні | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | 7 |Реалізація води, у тому числі| | | | | | |на потреби: | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | | населення | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | | інших | | | | | | | водопровідно-каналізаційних| | | | | | | господарств | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | | бюджетних установ | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | | інших споживачів | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | 8 |Пропуск стоків через очисні | | | | | | |споруди | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | | у тому числі біологічна | | | | | | | очистка стоків | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | 9 |Загальний обсяг | | | | | | |водовідведення, у тому числі | | | | | | |на потреби: | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | | населення | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | | інших | | | | | | | водопровідно-каналізаційних| | | | | | | господарств | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | | бюджетних установ | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+--------+-----------+---------| | | інших споживачів | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Керівник _______________ ___________________
Керівник (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
"___" ____________ 20__ року

Додаток 3
до Порядку формування
тарифів на централізоване
водопостачання
та водовідведення

РОЗРАХУНОК
повної собівартості та середньозваженого тарифу
на централізоване водопостачання

Без ПДВ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Показник | Одиниця | Факт | Факт | Передбачено діючим | Плановий період | |з/п | | виміру | (попередній до |(базовий період) | тарифом | | | | | | базового рік) | | | | | | | |-----------------+-----------------+--------------------+-----------------| | | | |усього,|грн/куб.м|усього,|грн/куб.м|усього, | грн/куб.м |усього,|грн/куб.м| | | | | тис. | | тис. | |тис. грн| | тис. | | | | | | грн | | грн | | | | грн | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1 |Виробнича собівартість, усього, у тому |тис. грн | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.1 |Прямі матеріальні витрати, у тому числі: |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.1.1|покупна вода |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.1.2|електроенергія |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.1.3|інші прямі матеріальні витрати |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.2 |Прямі витрати на оплату праці |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.3 |Інші прямі витрати, у тому числі: |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.3.1|відрахування на соціальні заходи |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.3.2|амортизація основних засобів виробничого |тис. грн | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.3.3|послуги сторонніх підприємств з очистки |тис. грн | | | | | | | | | | |стоків | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.3.4|інші прямі витрати |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.4 |Загальновиробничі витрати |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |2 |Адміністративні витрати |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |3 |Витрати на збут |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |4 |Інші операційні витрати* |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |5 |Фінансові витрати |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |6 |Усього витрат повної собівартості* |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7 |Розрахунковий прибуток* |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7.1 |Податок на прибуток |тис. грн | х | х | х | х | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7.2 |Чистий прибуток, у тому числі: |тис. грн | х | х | х | х | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7.2.1| дивіденди |тис. грн | х | х | х | х | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7.2.2| резервний фонд (капітал) |тис. грн | х | х | х | х | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7.2.3| на розвиток виробництва |тис. грн | х | х | х | х | | | | | | | (виробничі інвестиції) | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7.2.4| інше використання прибутку |тис. грн | х | х | х | х | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |8 |Вартість водопостачання споживачам за |тис. грн | | | | | | | | | | |відповідними тарифами | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |9 |Обсяг водопостачання споживачам, усього, |тис. | | х | | х | | х | | х | | |у т. ч. на потреби: |куб.м | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |9.1 | населення |тис. | | х | | х | | х | | х | | | |куб.м | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |9.2 | інших водопровідно-каналізаційних |тис. | | х | | х | | х | | х | | | господарств |куб.м | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |9.3 | бюджетних установ |тис. | | х | | х | | х | | х | | | |куб.м | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |9.4 | інших споживачів |тис. | | х | | х | | х | | х | | | |куб.м | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |10 |Середньозважений тариф |грн/куб.м| х | | х | | х | | х | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Без урахування списання безнадійної дебіторської
заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
Керівник _____________ ___________________
М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 4
до Порядку формування
тарифів на централізоване
водопостачання
та водовідведення

РОЗРАХУНОК
повної собівартості та середньозваженого тарифу
на централізоване водовідведення

Без ПДВ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показник | Одиниця | Факт | Факт | Передбачено діючим | Плановий період | | | | виміру | (попередній до |(базовий період) | тарифом | | | | | | базового рік) | | | | | | | |-----------------+-----------------+--------------------+-----------------| | | | |усього,|грн/куб.м|усього,|грн/куб.м|усього, | грн/куб.м |усього,|грн/куб.м| | | | | тис. | | тис. | |тис. грн| | тис. | | | | | | грн | | грн | | | | грн | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1 |Виробнича собівартість, усього, у тому |тис. грн | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.1 |Прямі матеріальні витрати, у тому числі: |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.1.1| покупна вода |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.1.2| електроенергія |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.1.3| інші прямі матеріальні витрати |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.2 |Прямі витрати на оплату праці |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.3 |Інші прямі витрати, у тому числі: |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.3.1| відрахування на соціальні заходи |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.3.2| амортизація основних засобів виробничого|тис. грн | | | | | | | | | | | призначення | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.3.3| послуги сторонніх підприємств з очистки |тис. грн | | | | | | | | | | | стоків | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.3.4| інші прямі витрати |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |1.4 |Загальновиробничі витрати |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |2 |Адміністративні витрати |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |3 |Витрати на збут |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |4 |Інші операційні витрати* |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |5 |Фінансові витрати |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |6 |Усього витрат повної собівартості* |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7 |Розрахунковий прибуток* |тис. грн | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7.1 |Податок на прибуток |тис. грн | х | х | х | х | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7.2 |Чистий прибуток, у тому числі: |тис. грн | х | х | х | х | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7.2.1| дивіденди |тис. грн | х | х | х | х | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7.2.2| резервний фонд (капітал) |тис. грн | х | х | х | х | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7.2.3| на розвиток виробництва |тис. грн | х | х | х | х | | | | | | | (виробничі інвестиції) | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |7.2.4| інше використання прибутку |тис. грн | х | х | х | х | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |8 |Вартість водовідведення споживачам за |тис. грн | | | | | | | | | | |відповідними тарифами | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |9 |Обсяг водовідведення споживачам, усього, |тис. | | х | | х | | х | | х | | |у т. ч. на потреби: |куб.м | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |9.1 | населення |тис. | | х | | х | | х | | х | | | |куб.м | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |9.2 | інших водопровідно-каналізаційних |тис. | | х | | х | | х | | х | | | господарств |куб.м | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |9.3 | бюджетних установ |тис. | | х | | х | | х | | х | | | |куб.м | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |9.4 | інших споживачів |тис. | | х | | х | | х | | х | | | |куб.м | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+-------+---------| |10 |Середньозважений тариф |грн/куб.м| х | | х | | х | | х | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________
* Без урахування списання безнадійної дебіторської
заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
Керівник _______________ ____________________
М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5
до Порядку формування
тарифів на централізоване
водопостачання
та водовідведення

РОЗРАХУНОК
вартості електричної енергії на технологічні
потреби централізованого водопостачання
та водовідведення на плановий період

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Структурний |Подача |Загально-| Витрати | Тариф за | Вартість | Витрати | Тариф за | Вартість | Вартість | | підрозділ | води, |виробничі| активної | 1 кВт·год | активної | реактивної | 1 кВАр·год | реактивної |електроенергії| | |пропуск| норми |електроенергії,| активної |електроенергії,|електроенергії,| реактивної |електроенергії,| на | | |стоків,| питомих | тис. кВт·год |електроенергії| тис. грн, без | тис. кВАр·год |електроенергії,| тис. грн, без | технологічні | | | тис. |витрат*, | |(I чи II клас)| ПДВ | | коп., без ПДВ | ПДВ | потреби, | | | куб.м | кВт·год | | коп., без | | | | | тис. грн, | | | | /куб.м | | ПДВ** | | | | | без ПДВ | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Електроенергія на технологічні потреби для водопостачання | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підрозділ 1 | | | | | | | | | | |--------------+-------+---------+---------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------| | Підрозділ 2 | | | | | | | | | | |--------------+-------+---------+---------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------| | ------------ | | | | | | | | | | |--------------------------------+---------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------| |Усього по водопостачанню | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Електроенергія на технологічні потреби для водовідведення | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підрозділ 1 | | | | | | | | | | |--------------+-------+---------+---------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------| | Підрозділ 2 | | | | | | | | | | |--------------+-------+---------+---------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------| | ------------ | | | | | | | | | | |--------------------------------+---------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------| |Всього по водовідведенню | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Загальновиробничі норми питомих витрат електроенергії
затверджуються обласною (міською) державною адміністрацією та
погоджуються Національним агентством України з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів. ** За наявності в підрозділі електроенергії I і II класу
відповідний рядок розділяється на два рядки.
Керівник __________________ _____________________
М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 6
до Порядку формування
тарифів на централізоване
водопостачання
та водовідведення

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ліцензіата з централізованого водопостачання

--------------------------------------------------------------------- | Показники |Попередній|Базовий|Передбачено|Плановий| | | до |період | діючими | період | | | базового |(факт) | тарифами | | | |рік (факт)| | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Загальна довжина | | | | | |водопровідних мереж*, км: | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | з них водоводів | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | вуличної | | | | | | водопровідної мережі | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | внутрішньоквартальної | | | | | | та внутрішньодворової | | | | | | мережі | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Піднято води насосними | | | | | |станціями (I підйом), тис.| | | | | |куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Поставлено води сторонніми | | | | | |підприємствами, тис. куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Витрати води на | | | | | |технологічні та | | | | | |господарські потреби, тис. | | | | | |куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Подано води в мережу (II | | | | | |підйом), тис.куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Втрати та не обліковані | | | | | |витрати води при | | | | | |транспортуванні, тис. куб.м| | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Витрати води на | | | | | |технологічні та | | | | | |господарські потреби після | | | | | |II підйому, | | | | | |тис. куб.м, у тому числі: | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | на потреби | | | | | | водопровідного | | | | | | господарства тис. куб.м| | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | на потреби | | | | | | каналізаційного | | | | | | господарства, тис.куб.м| | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Обсяг централізованого | | | | | |водопостачання споживачам, | | | | | |тис. куб.м , | | | | | |у т.ч. на потреби: | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | населення, | | | | | | тис. куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | інших водопровідно- | | | | | | каналізаційних | | | | | | господарств, тис.куб.м:| | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | з них для | | | | | | населення, тис. куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | бюджетних | | | | | | установ, тис. куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | інших | | | | | | споживачів, тис. куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Вартість реалізації | | | | | |централізованого | | | | | |водопостачання (без ПДВ) за| | | | | |відповідними тарифами, | | | | | |тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Повна собівартість | | | | | |централізованого | | | | | |водопостачання **, тис. грн| | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Розрахунковий прибуток **, | | | | | |тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Середньозважений тариф (без| | | | | |ПДВ) на централізоване | | | | | |водопостачання, грн/куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Фактичні втрати та не | | | | | |обліковані витрати води, % | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Нормативні втрати та не | | | | | |обліковані витрати води, % | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Середньооблікова | | | | | |чисельність персоналу | | | | | |ліцензованої діяльності, | | | | | |осіб | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | Середньомісячна заробітна | | | | | | плата працівників | | | | | | ліцензованої діяльності, | | | | | | грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Витрати на оплату праці у | | | | | |повній собівартості, усього| | | | | |тис. грн, у т. ч. | | | | | |віднесені до: | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | загальновиробничих | | | | | | витрат, тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | адміністративних витрат| | | | | | тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | витрат на | | | | | | збут, тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Витрати на ремонт та інше | | | | | |поліпшення основних засобів| | | | | |у повній собівартості, | | | | | |усього, тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |у тому числі без заробітної| | | | | |плати з нарахуваннями, тис.| | | | | |грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Амортизаційні відрахування | | | | | |у повній собівартості, | | | | | |усього, тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Витрати не електроенергію у| | | | | |повній собівартості, усього| | | | | |тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Кількість споживачів | | | | | |(абонентів) ліцензіата, | | | | | |усього, у тому числі: | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | населення - | | | | | | фізичні особи | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | виконавці комунальних | | | | | | послуг водопостачання та| | | | | | водовідведення | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | оптові покупці | | | | | | води | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | бюджетні | | | | | | установи | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | інші споживачі | | | | | ---------------------------------------------------------------------
______________
* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та
довжини внутрішньо-будинкових мереж. ** Без урахування списання безнадійної дебіторської
заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
Керівник _______________ _____________________
М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 7
до Порядку формування
тарифів на централізоване
водопостачання
та водовідведення

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ліцензіата з централізованого водовідведення

--------------------------------------------------------------------- | Показники |Попередній|Базовий|Передбачено|Плановий| | | до |період | діючими | період | | | базового |(факт) | тарифами | | | |рік (факт)| | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Загальна довжина | | | | | |каналізаційних мереж*, км: | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | з них | | | | | | головних колекторів | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | вуличної | | | | | | каналізаційної мережі | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | внутрішньоквартальної | | | | | | та внутрішньодворової | | | | | | мережі | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Витрати води на власні | | | | | |потреби каналізаційного | | | | | |господарства, тис. куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Обсяг централізованого | | | | | |водовідведення споживачам, | | | | | |тис. куб.м, | | | | | |у т.ч. на потреби: | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | населення | | | | | | тис. куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | інших водопровідно- | | | | | | каналізаційних | | | | | | господарств, тис.куб.м:| | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | з них для | | | | | | населення, тис. куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | бюджетних | | | | | | установ, тис. куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | інших | | | | | | споживачів, тис. куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Вартість реалізації | | | | | |централізованого | | | | | |водовідведення (без ПДВ) за| | | | | |відповідними тарифами, | | | | | |тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Повна собівартість | | | | | |централізованого | | | | | |водовідведення **, тис. грн| | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Розрахунковий прибуток **, | | | | | |тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Середньозважений тариф(без | | | | | |ПДВ) на централізоване | | | | | |водопостачання, грн./куб.м | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Середньооблікова | | | | | |чисельність персоналу | | | | | |ліцензованої діяльності, | | | | | |осіб | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Середньомісячна заробітна | | | | | |плата працівників | | | | | |ліцензованої діяльності, | | | | | |грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Витрати на оплату праці у | | | | | |повній собівартості, усього| | | | | |тис. грн, у т.ч. віднесені | | | | | |до: | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | загальновиробничих | | | | | | витрат,тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | адміністративних витрат,| | | | | | тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | витрат на | | | | | | збут, тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Витрати на ремонт та інше | | | | | |поліпшення основних засобів| | | | | |у повній собівартості, | | | | | |усього, тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |у тому числі без заробітної| | | | | |плати з нарахуваннями, тис.| | | | | |грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Амортизаційні відрахування | | | | | |у повній собівартості, | | | | | |усього, тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Витрати не електроенергію у| | | | | |повній собівартості, усього| | | | | |тис. грн | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| |Кількість споживачів | | | | | |(абонентів) ліцензіата, | | | | | |усього, у тому числі: | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | населення - фізичні | | | | | | особи | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | виконавці комунальних | | | | | | послуг водопостачання та| | | | | | водовідведення | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | оптові покупці води | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | бюджетні установи | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----------+--------| | інші споживачі | | | | | ---------------------------------------------------------------------
_______________
* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та
довжини внутрішньо-будинкових мереж. ** Без урахування списання безнадійної дебіторської
заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
Керівник ____________ _____________________
М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 8
до Порядку формування
тарифів на централізоване
водопостачання
та водовідведення

РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ
на централізоване водопостачання

Без ПДВ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показник | Одиниця | Сумарні | На потреби | | з/п | | виміру | та |-----------------------------------------------| | | | |середньо- | населення | бюджетних |інших спожи- | | | | |зважені | | установ | вачів | | | | |показники | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 1 |Плановий обсяг централізованого | тис. | | | | | | |водопостачання, усього, у т.ч.: | куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 1.1 |іншим водопровідно-каналізаційним | тис. | | | | | | |господарствам | куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 1.2 |без інших водопровідно-каналізаційних | тис. | | | | | | |господарств | куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 2 |Повна планова собівартість, усього, у т.ч.: | тис. грн | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | | |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 2.1 |іншим водопровідно-каналізаційним | тис. грн | | | | | | |господарствам | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | | |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 2.2 |без інших водопровідно-каналізаційних | тис. грн | | | | | | |господарств | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | | |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 3 |Планований прибуток, усього, у т.ч.: | тис. грн | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | | |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 3.1 |від інших водопровідно-каналізаційних | тис. грн | | | | | | |господарств | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | | |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 3.2 |без інших водопровідно-каналізаційних | тис. грн | | | | | | |господарств | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | | |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 4 |Середньозважені тарифи без ПДВ |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 4.1 |тарифи для інших водопровідно-каналізаційних |грн/куб.м | | | | | | |господарств | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 4.2 |тарифи без інших водопровідно-каналізаційних |грн/куб.м | | | | | | |господарств | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 5 |Рівень рентабельності тарифів | % | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 5.1 |для інших водопровідно-каналізаційних | % | | | | | | |господарств | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+-------------| | 5.2 |без інших водопровідно-каналізаційних | % | | | | | | |господарств | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ____________________
М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 9
до Порядку формування
тарифів на централізоване
водопостачання
та водовідведення

РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ
на централізоване водовідведення

Без ПДВ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показник | Одиниця | Сумарні | На потреби | | з/п | | виміру | та |---------------------------------------------| | | | |середньо - | населення | бюджетних | інших | | | | |зважені | | установ |споживачів | | | | |показники | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 1 |Плановий обсяг централізованого | тис. | | | | | | |водовідведення, усього, у т.ч.: | куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 1.1 |іншим водопровідно-каналізаційним | тис. | | | | | | |господарствам | куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 1.2 |без інших водопровідно-каналізаційних | тис. | | | | | | |господарств | куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 2 |Повна планова собівартість, усього, у т.ч.: | тис. грн | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | | |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 2.1 |іншим водопровідно-каналізаційним | тис. грн | | | | | | |господарствам | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | | |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 2.2 |без інших водопровідно-каналізаційних | тис. грн | | | | | | |господарств | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | | |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 3 |Планований прибуток, усього, у т.ч.: | тис. грн | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | | |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 3.1 |від інших водопровідно-каналізаційних | тис. грн | | | | | | |господарств | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | | |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 3.2 |без інших водопровідно-каналізаційних | тис. грн | | | | | | |господарств | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | | |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 4 |Середньозважені тарифи без ПДВ: |грн/куб.м | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 4.1 |тарифи для інших водопровідно-каналізаційних |грн/куб.м | | | | | | |господарств | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 4.2 |тарифи без інших водопровідно-каналізаційних |грн/куб.м | | | | | | |господарств | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 5 |Рівень рентабельності тарифів: | % | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 5.1 |для інших водопровідно-каналізаційних | % | | | | | | |господарств | | | | | | |-----+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------+----------------+-----------| | 5.2 |без інших водопровідно-каналізаційних | % | | | | | | |господарств | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________ ____________________
М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)вгору