Документ z0338-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.05.2018, підстава - z0401-18

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.02.2016  № 112


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 березня 2016 р.
за № 338/28468

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 355 від 14.03.2018}

Про затвердження Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень

Відповідно до статей 10, 13 та 17 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, статті 26 Конвенції про права інвалідів та з метою вдосконалення роботи реабілітаційних установ, що здійснюють комплекс реабілітаційних заходів для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про реабілітаційну установу змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 23 липня 2007 року № 392 „Про затвердження типових положень про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю і про установу постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2007 року за № 884/14151.

3. Департаменту соціального захисту інвалідів (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Шевченка.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
охорони здоров'я України

Заступник Міністра
освіти і науки України

Заступник Міністра
молоді та спорту України -
керівник апарату

Голова Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий директор
всеукраїнської громадської організації
"Коаліція захисту прав інвалідів
та осіб із інтелектуальною недостатністю"В. Шафранський


П. ХобзейМ. ДаневичГ.В. ОсовийО. Мірошниченко
Р.І. КравченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
15.02.2016  № 112


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 березня 2016 р.
за № 338/28468

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про реабілітаційну установу змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень

І. Загальні положення

1. Реабілітаційна установа змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (далі - Установа) - реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, а також дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність (далі - Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

2. Установа може забезпечувати тимчасове та / або постійне перебування Осіб.

3. На підставі цього Типового положення Установа розробляє своє положення, що затверджується її засновником.

4. Установа розміщується на територіях зі спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати державним будівельним нормам і правилам, санітарним нормам і правилам, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою.

5. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Типовим положенням, іншими актами законодавства України.

ІІ. Завдання Установи

1. Установа забезпечує:

виконання норм і положень, визначених Конвенцією про права інвалідів, Законами України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, „Про соціальні послуги”, „Про психіатричну допомогу”, постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 „Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг” (зі змінами), від 20 жовтня 2010 року № 953 „Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики” щодо забезпечення прав Осіб на реабілітацію з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство;

створення умов для зменшення та подолання інтелектуальних і фізичних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

розвиток навичок автономного проживання в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих;

надання соціальних послуг під час реабілітаційного процесу;

підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження (у разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Установи;

проведення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників;

проведення заходів, зокрема з професійної орієнтації, опанування Особами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації (денна зайнятість);

сприяння у встановленні опіки чи піклування у разі визнання Особи недієздатною або якщо її дієздатність обмежена;

співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами та громадськими об’єднаннями.

2. Установа в разі потреби забезпечує на безоплатній основі транспортними послугами Осіб, які перебувають в Установі (до місця розташування Установи та / або до місця їхнього проживання).

ІІІ. Структура Установи

1. Основними структурними підрозділами Установи є:

1) адміністрація;

2) відділення ранньої реабілітації (абілітації);

3) відділення соціальної реабілітації (абілітації);

4) відділення психолого-педагогічної реабілітації;

5) відділення фізичної реабілітації;

6) відділення фізкультурно-спортивної реабілітації;

7) відділення працетерапії (трудові майстерні);

8) відділення медичного спостереження;

9) відділення тимчасового цілодобового перебування;

10) відділення постійного перебування;

11) відділ господарського забезпечення Установи;

12) служба соціального патронату;

13) інші структурні підрозділи, діяльність яких пов’язана з реабілітацією.

2. Робота структурних підрозділів Установи, які проводять реабілітаційні заходи, забезпечується відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Установи.

3. З метою своєчасного та ефективного проведення комплексу реабілітаційних заходів для Осіб в Установі створюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад яких і положення про які затверджуються директором Установи.

4. З метою проведення моніторингу стану дотримання прав Осіб в Установі створюється громадська рада, склад якої та положення про яку затверджуються директором Установи.

ІV. Умови зарахування до Установи та організація реабілітаційного процесу

1. Направлення та зарахування Осіб до Установи проводяться відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921), та наказу Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року № 170 „Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 409/25186 (зі змінами).

2. До Установи не зараховуються особи, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

психічні розлади, що не належать до інтелектуальних порушень;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).

3. Строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного тестування Особи.

4. Учасниками реабілітаційного процесу можуть бути Особи, їхні батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти, лікарі-неврологи, лікарі з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні працівники, соціальні робітники, інструктори з трудової адаптації, викладачі з трудового навчання, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі реабілітації.

5. Реабілітаційний процес спрямований на:

формування та розвиток в Особи основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до її потреби, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки;

опанування навичок захисту власних прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний та юридичний супровід, медичне спостереження, побутові послуги, денна зайнятість);

надання Особі своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

6. Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначаються реабілітаційною комісією.

7. Установою визначається та затверджується мережа груп, наповнюваність яких становить від 6 до 8 Осіб.

V. Управління Установою

1. Установу очолює директор, якого призначає та звільняє із займаної посади засновник Установи у встановленому законодавством порядку.

2. Директор Установи:

1) представляє Установу в інших установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Установи;

2) укладає договори;

3) у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов’язки працівників, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Установи, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні заходи;

4) здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

5) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

6) вживає заходів із запобігання та недопущення дискримінації щодо дотримання прав Осіб;

7) забезпечує проведення заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов, пожежної безпеки тощо;

8) відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності та подання її в установлені строки відповідним органам.

VІ. Фінансово-господарська діяльність

1. Установа є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та штамп зі своїм найменуванням.

2. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється відповідно до кошторису і штатного розпису, затверджених у встановленому порядку.

3. Установа має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за наявності відповідних умов) такі структурні підрозділи, як підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, відділення, що здійснюють свою діяльність відповідно до положення про ці підрозділи, затвердженого директором Установи.

4. Установа має право:

1) фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для Осіб;

2) укладати договори про співробітництво.

5. Фінансове забезпечення Установи здійснюється відповідно до законодавства.

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Поляковавгору