Документ z0322-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.07.2016, підстава - z0872-16

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2016  № 115


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 березня 2016 р.
за № 322/28452

Про затвердження Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 408 від 23.05.2016}

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та пунктів 7, 18 Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 490, з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що додається;

2) Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29 липня 2009 року № 325 «Про затвердження Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 року за № 770/16786.

3. Керівникам територіальних органів з надання сервісних послуг МВС:

1) забезпечити вивчення працівниками територіальних органів з надання сервісних послуг МВС Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також   виконання їх вимог;

2) забезпечити особистий контроль за створенням атестаційних комісій з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та їх діяльністю згідно з вимогами відповідного Положення.

4. Головному сервісному центру МВС (Криклій В.А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
18.02.2016 № 115


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 березня 2016 р.
за № 322/28452

ПОЛОЖЕННЯ
про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 490 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів» і визначає основні завдання, повноваження та організаційні засади діяльності акредитаційної комісії з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - акредитаційна комісія).

2. Акредитаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом, що створений Головним сервісним центром МВС.

3. Акредитаційна комісія створюється з метою проведення державної акредитації закладів, що проводитимуть підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклад).

4. Акредитаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання та склад акредитаційної комісії

1. До основних завдань акредитаційної комісії належить визначення:

стану матеріально-технічної бази закладу;

рівня організації та проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

2. До складу акредитаційної комісії входять: голова, його заступник, секретар та члени комісії.

Склад акредитаційної комісії формується із працівників Головного сервісного центру МВС із залученням представників Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної політики України.

На засідання акредитаційної комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, закладів та громадських організацій, діяльність яких пов’язана з підготовкою водіїв та безпекою дорожнього руху (за їх згодою).

3. Кількісний та персональний склад акредитаційної комісії визначається Головним сервісним центром МВС.

Зміни до персонального складу акредитаційної комісії вносяться за поданням її голови.

Голова акредитаційної комісії, його заступник та секретар обираються на першому засіданні акредитаційної комісії з числа її членів.

ІІІ. Повноваження акредитаційної комісії

До повноважень акредитаційної комісії належать:

розгляд заяв і матеріалів та прийняття рішення про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів відповідних категорій або відмову в акредитації;

видача сертифіката про державну акредитацію закладу;

видача дубліката сертифіката про державну акредитацію закладу;

здійснення аналізу якості проведення закладом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів шляхом звірки інформації, наявної в базах даних, якими користуються територіальні органи з надання сервісних послуг МВС, з поданими суб’єктами господарювання документами;

{Абзац п’ятий розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 408 від 23.05.2016}

тимчасове припинення дії сертифіката про державну акредитацію у разі виявлення під час перевірки, що проводиться у встановленому законодавством порядку, порушень вимог до закладу;

анулювання сертифіката про державну акредитацію у разі неусунення у встановлений строк виявлених під час перевірки порушень вимог до закладу.

ІV. Повноваження голови, заступника голови, секретаря та членів акредитаційної комісії

1. Голова акредитаційної комісії:

організовує роботу та здійснює керівництво акредитаційною комісією;

безпосередньо бере участь у прийнятті рішень акредитаційною комісією;

вносить керівнику Головного сервісного центру МВС пропозиції про зміну кількісного та персонального складу акредитаційної комісії;

підписує протоколи засідань акредитаційної комісії, сертифікати про державну акредитацію та інші документи, підготовлені за результатами роботи акредитаційної комісії;

здійснює контроль за належним виконанням членами акредитаційної комісії своїх обов'язків та своєчасністю оформлення сертифікатів про державну акредитацію.

2. Заступник голови акредитаційної комісії:

бере участь у роботі акредитаційної комісії та прийнятті рішень акредитаційною комісією;

виконує обов'язки голови акредитаційної комісії у разі його відсутності.

3. Секретар акредитаційної комісії:

інформує членів акредитаційної комісії про час та місце проведення засідання акредитаційної комісії;

веде протокол засідання акредитаційної комісії;

бере участь у роботі акредитаційної комісії та прийнятті рішень акредитаційною комісією;

здійснює підготовку проектів документів Головного сервісного центру МВС за результатами засідання акредитаційної комісії;

оформляє сертифікати про державну акредитацію, готує листи за рішеннями акредитаційної комісії;

веде журнали видачі сертифікатів про державну акредитацію, наглядові справи закладів;

своєчасно вносить інформацію щодо виданих сертифікатів про державну акредитацію до Єдиного державного реєстру МВС.

4. Члени акредитаційної комісії беруть участь у роботі акредитаційної комісії та прийнятті рішень акредитаційною комісією.

V. Порядок роботи акредитаційної комісії та оформлення результатів державної акредитації

1. Основною формою роботи акредитаційної комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови комісії не рідше ніж один раз на місяць.

2. Члени акредитаційної комісії мають право ініціювати проведення позачергового засідання.

3. Заява про державну акредитацію закладу та додані до неї матеріали розглядаються акредитаційною комісією протягом місяця з дня їх реєстрації.

4. До прийняття рішення акредитаційною комісією заклад має право відкликати свою заяву про державну акредитацію.

5. Рішення акредитаційної комісії приймається відкритим голосуванням.

Засідання акредитаційної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів.

Результати голосування визначаються простою більшістю голосів присутніх членів.

У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» вирішальним є голос головуючого на засіданні (зазначене правило не поширюється на випадок обрання голови акредитаційної комісії).

У випадку відсутності можливості у члена акредитаційної комісії взяти участь у її засіданні (у разі відпустки, відрядження та з інших поважних причин, що підтверджуються документально) він повідомляє про це секретаря не пізніше ніж за два робочих дні до дати проведення засідання.

За відсутності достатньої для кворуму кількості членів акредитаційної комісії її голова вносить пропозицію щодо заміни персонального складу комісії.

6. Головуючим на засіданні акредитаційної комісії є голова акредитаційної комісії, а в разі його відсутності - заступник голови.

7. У разі відсутності заступника голови або секретаря акредитаційної комісії їх обов'язки виконують члени акредитаційної комісії, які обираються більшістю голосів присутніх на засіданні членів акредитаційної комісії.

8. Результати засідання акредитаційної комісії оформляються протоколом, який підписують голова та секретар акредитаційної комісії.

Рішення акредитаційної комісії про державну акредитацію закладу або про відмову в його державній акредитації затверджується керівником Головного сервісного центру МВС або особою, яка виконує його обов’язки.

9. Член акредитаційної комісії, який не підтримує схвалене комісією рішення, може викласти в письмовій формі окрему думку, яка додається до протоколу.

10. Акредитованому закладу видається сертифікат про державну акредитацію, строк дії якого становить 5 років.

11. Сертифікат про державну акредитацію видається керівникові закладу або уповноваженій в установленому порядку особі, про що робиться запис у журналі обліку сертифікатів про державну акредитацію.

12. Наглядова справа з документами, що стали підставами для проходження державної акредитації закладу, та копією виданого сертифіката про державну акредитацію закладу направляються Головним сервісним центром МВС на збереження  в регіональний сервісний центр МВС за місцезнаходження закладу.

У Головному сервісному центрі МВС зберігається копія виданого сертифіката про державну акредитацію закладу разом із копією висновку про матеріально-технічну базу закладу.

Матеріали щодо проведення державної акредитації закладів зберігаються у Головному та регіональних сервісних центрах МВС упродовж строку дії сертифіката.

В.о. директора
Головного
сервісного центру МВСВ.А. Криклійвгору