Документ z0296-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2003, підстава - z0766-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 267 від 11.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 серпня 1997 р.
vd970711 vn267 за N 296/2100
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 544 ( z0766-03 ) від 12.08.2003 )

Про затвердження Положення про порядок обліку договорів (контрактів) про навчання іноземців в Україні, Положення про порядок виготовлення, видачі та обліку
Запрошень на навчання іноземців в Україні

На виконання "Програми боротьби з нелегальною міграцією на
1996-1997 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 15 січня 1996 р. N 83 ( 83-96-п ), та постанови
Кабінету Міністрів України "Про навчання іноземних громадян в
Україні" від 26 лютого 1993 р. N 136 ( 136-93-п ) Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Положення про порядок обліку договорів
(контрактів) про навчання іноземців в Україні, Положення про
порядок виготовлення, видачі та обліку Запрошень на навчання
іноземців в Україні (додаються). 2. Скасувати наказ Міносвіти України від 06.06.1997 р. N 202,
як такий, що не пройшов реєстрацію в Міністерстві юстиції України. 3. Доручити Українському міжнародному центру "Освіта"
Міністерства освіти України (Дуда Б.І.) організаційно-технічне
забезпечення навчальних закладів з питань підготовки на
контрактній основі фахівців для зарубіжних країн. 4. Керівникам навчальних закладів України: 4.1. До 10 серпня 1997 р. інформувати іноземних студентів,
вітчизняних та зарубіжних партнерів про порядок набору іноземців
на навчання в Україні. 4.2. Провести обмін Запрошень на навчання іноземців в
Україні, наданих до введення в дію цього наказу. 4.3. Встановлювати вартість навчання іноземців на контрактній
основі не нижче фактичних витрат, пов'язаних з їх навчанням. 4.4. Передбачати в договорі про навчання іноземних громадян,
типова форма якого погоджена Кабінетом Міністрів України від
30 листопада 1996 року N 23670/33, відрахування коштів в умовах і
порядку, що визначаються Міністерством освіти України, для
забезпечення витрат, пов'язаних з адміністративним видворенням у
примусовому порядку іноземних студентів за межі України. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Ю.І.Горобця.
Міністр М.З.Згуровський
Затверджено
наказом Міністерства
освіти України від
11 липня 1997 р. N 267
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 1997 р.
за N 296/2100
Положення
про порядок обліку договорів (контрактів)
про навчання іноземців в Україні
Це Положення, розроблене відповідно до чинного законодавства
України з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26 лютого 1993 р. N 136 (136-93-п ) "Про навчання іноземних
громадян в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від
15 січня 1996 р. N 83 ( 83-96-п ) "Про затвердження Програми
боротьби з нелегальною міграцією на 1996-1997 роки", визначає
порядок обліку договорів (контрактів) про навчання іноземців в
Україні, укладених міністерствами, відомствами, установами,
навчальними закладами України незалежно від їх підпорядкування та
форми власності з вітчизняними та іноземними суб'єктами
підприємницької діяльності, окремими фізичними особами. Набір іноземців для навчання в Україні здійснюється закладами
освіти при наявності ліцензії Державної акредитаційної комісії,
якщо інше не передбачене міжнародними договорами України. Набір
іноземців здійснюється також суб'єктами підприємницької
діяльності, які зареєстровані у порядку, встановленому цим
Положенням. 1. Облік договорів (контрактів) про навчання іноземців на
контрактній основі забезпечується Міністерством освіти України.
2. Для прийняття на облік договорів (контрактів) про навчання
іноземців в Україні суб'єкти підприємницької діяльності подають
такі документи: 2.1. Договори (контракти) про навчання іноземців в Україні. 2.2. Нотаріально засвідчена копія документа про реєстрацію
юридичної особи в країні місцезнаходження. 2.3. Нотаріально засвідчена копія документа на право ведення
освітянської діяльності. 2.4. Довідка встановленого зразка від банківської установи
про наявність розрахункового та валютного рахунків з обов'язковим
зазначенням розміру Статутного фонду. 2.5. Довідка державної податкової адміністрації про прийняття
на облік (для суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих
в Україні).
3. Для іноземних суб'єктів підприємницької діяльності
документи, вказані в пп. 2.2, 2.3, 2.4, повинні бути засвідчені
відповідно до чинного законодавства країни їх видачі, легалізовані
в консульських установах, які представляють інтереси України, якщо
міжнародними договорами України не передбачено інше, і
супроводжуватися перекладом українською мовою. Документи можуть
бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні
та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України. 4. Для прийняття на облік договорів (контрактів) навчальні
заклади подають копію ліцензії Державної акредитаційної комісії
України на право підготовки фахівців для іноземних держав. 5. Переведення іноземних студентів з одного навчального
закладу до іншого у межах України здійснюється згідно з умовами
відповідних додаткових договорів (контрактів). 6. Документи зберігаються у порядку, передбаченому для
зберігання архівних документів. 7. Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
здійснюється на підставі розгляду документів, наданих згідно з
п. 2 цього Положення. 8. У випадку прийняття на облік та внесення в єдиний реєстр
суб'єктам підприємницької діяльності (крім навчальних закладів, що
мають ліцензію Державної акредитаційної комісії України) видається
свідоцтво на право набору іноземців для навчання в закладах освіти
України. 9. Інформація про видачу суб'єктам підприємницької діяльності
свідоцтва або про тимчасове зупинення його дії (Додаток 1)
щомісячно подається до Міністерства закордонних справ для
подальшого інформування консульських установ України за кордоном. 10. Свідоцтво має форму документа встановленого зразка, який
затверджується Міністерством освіти України. 11. Свідоцтво оформлюється в одному примірнику і вручається
заявнику або його представникові. 12. Продовження терміну дії свідоцтва здійснюється після
перевірки наявності відповідним чином оформлених діючих та
укладених на новий термін договорів (контрактів) про навчання
іноземців в Україні. 13. У випадку ліквідації, реорганізації, зміни назви
юридичної особи тощо, свідоцтво втрачає свою силу. 14. У видачі Свідоцтва може бути відмовлено, якщо подані на
розгляд документи містять недостовірні дані, які не відповідають
вимогам цього Положення та чинного законодавства України. 15. Для відшкодування витрат, пов'язаних з реєстрацією та
веденням обліку угод (контрактів), із суб'єктів підприємницької
діяльності стягується відповідна плата згідно з чинним
законодавством. 16. У випадку відмови в прийнятті на облік та реєстрації
сплачені кошти не повертаються.
Додаток 1
до Положення про порядок
обліку договорів (контрактів)
про навчання іноземців в Україні
Підтвердження
про видачу Свідоцтв суб'єктам підприємницької діяльності
на право провадження набору іноземців на навчання в Україні
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Реєстра-|Дата |Номер|Повне |Юридична|Строк|Відмітка |Примітка| |ційний |реє- |Сві- |наймену|адреса |дії |про анулю-| | |номер |стра-|доц- |вання |та номер|Свідо|вання або | | | |ції |тва |суб'єк-|телефону|цтва |продовжен-| | | | | |та під-| | |ня строку | | | | | |приємни| | |дії Свідо-| | | | | |цької | | |цтва | | | | | |діяльно| | | | | | | | |сті | | | | | |————————+—————+—————+———————+————————+—————+——————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Затверджено
наказом Міністерства
освіти України від
11 липня 1997 р. N 267
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 1997 р.
за N 296/2100
Положення
про порядок виготовлення, видачі та обліку
Запрошень на навчання іноземців в Україні

Це Положення, розроблене відповідно до чинного законодавства
України з метою забезпечення виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 136 ( 136-93-п ) "Про
навчання іноземних громадян в Україні", постанови Кабінету
Міністрів України від 15 січня 1996 р. N 83 ( 83-96-п ) "Про
затвердження Програми боротьби з нелегальною міграцією на
1996-1997 роки", встановлює порядок виготовлення, видачі та обліку
Запрошень на навчання іноземців в Україні. Дія Положення
поширюється на всі навчальні заклади України незалежно від їх
підпорядкування та форми власності, а також на вітчизняних та
іноземних суб'єктів підприємницької діяльності. 1. Запрошення є підставою для оформлення в консульських
установах України за кордоном в'їзної візи на навчання іноземців в
Україні. 2. Бланк Запрошення виготовляється тільки друкованим способом
і підлягає суворому обліку. 3. Виготовлення, облік та видача Запрошень навчальним
закладам забезпечується Міністерством освіти України. 4. Запрошення має єдиний встановлений зразок (Додаток 1), в
якому вказуються такі дані: - найменування органу, що видав Запрошення; - реєстраційний номер; - дата видачі; - термін дії; - прізвище, ім'я, дата народження іноземця, громадянство; - дані паспорта, місце проживання (згідно з паспортом); - повна назва закладу освіти, де буде навчатися іноземець; - підпис керівника навчального закладу, засвідчений гербовою
печаткою. 5. Запрошення видаються навчальним закладам у кількості,
передбаченій ліцензією Державної акредитаційної комісії України. 6. Облік Запрошень ведеться в окремих, пронумерованих і
скріплених печаткою журналах обліку із зазначенням їх номерів. 7. Вітчизняним та іноземним суб'єктам підприємницької
діяльності, які займаються лише набором іноземців на навчання, а
також іноземцям - фізичним особам Запрошення надаються навчальними
закладами та установами освіти в кількості, передбаченій
укладеними договорами (контрактами) про навчання іноземців з
обов'язковим внесенням попередньої плати за навчання. 8. У видачі Запрошень може бути відмовлено, якщо подані на
розгляд документи (угоди, контракти, копії ліцензій тощо) містять
недостовірні дані або не відповідають вимогам цього Положення та
чинного законодавства України. 9. За видачу Запрошень стягується відповідна плата згідно з
чинним законодавством.
Додаток 1
до Положення про порядок
виготовлення, видачі та
обліку Запрошень на навчання
іноземців в Україні
Україна Ukraine
Міністерство освіти Ministry of Education
Запрошення на навчання
Invitation to study
N 00000 дійсне до ___ _______ 199 р.
видане ___ ________ 199 р. valid until
Прізвище
Last name
Ім'я
First and middle names
Дата народження
Date of birth
Громадянство
Nationality
Паспорт N
Passport N
Місце проживання
Permanent address
Запрошується для навчання в _________________________________
Invited to study at
______________________
керівник
М.П. _____________________________ ________ __________________
навчального закладу, установи підпис прізвище, ініціали
_____________________________
освіти
" Офіційний віснк України" 1997, N 32, стор.114
Код нормативного акта: 2467/1997вгору