Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України
НКРЗ; Рішення, Регламент, Форма типового документа [...] від 21.10.2010475
Документ z0205-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.08.2018, підстава - z0283-18


     2.2. Друга   літера  суфікса  позивного  сигнала  (із  трьома 
літерами в суфіксі) визначає принцип користування АРС: для
індивідуальних АРС (A-V), для колективних АРС (W, X, Y, Z).
2.3. Третя літера суфікса - одна з такої послідовності: A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,
Y, Z.
3. АРС індивідуального та колективного користування
призначаються позивні сигнали з трьома літерами в суфіксі АРС
індивідуального користування першої категорії за бажанням власника
може бути призначено позивний сигнал з двома літерами в суфіксі. Приклади позивних сигналів АРС: 1) індивідуального користування для Запорізької області:
UR5QAA, UR5QAB, ..., UR5QAZ, UR5QBA, UR5QBB, ..., UR5QBZ і т.д.; 2) індивідуального користування першої категорії за бажанням
власника з двома літерами в суфіксі для Житомирської області:
UR5XA, UR5XB, ..., UR5XZ і т.д.; 3) колективного користування для Рівненської області: UR4KWA,
UR4KWB, ..., UR4KWZ, UR4KXA, UR4KXB, ..., UR4KXZ і т.д.
4. Для ретрансляторів аматорського радіозв'язку позивні
сигнали призначаються із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів.
Перша літера суфікса обов'язково повинна відповідати літері-ознаці
області згідно з таблицею 1, а друга літера суфікса позивного
сигнала визначає смугу частот, у якій працює ретранслятор
(V-діапазон 145 МГц; U-діапазон 435 МГц). Наприклад, для Сумської області: UR0AVA, ..., UR0AVZ
(для смуги частот 144 МГц); UR0AUA, ..., UR0AUZ (для смуги частот
430 МГц).
5. Позивні сигнали радіоаматорів-спостерігачів призначаються
регіональними громадськими організаціями радіоаматорів України і
мають таку структуру: 1) дві літери (US); 2) одна літера (ознака області згідно з таблицею 1); 3) порядковий номер, починаючи з 1. Наприклад, для Луганської області: US-M-1, US-M-2 і т.д.
6. СПС мають таку структуру: 1) префікс: дві літери (EM, EN, EO) та одна або декілька
цифр; 2) суфікс: одна, дві, три або чотири літери.
6.1. Використання в СПС двох та більше цифр допускається лише
у випадку відзначення значних ювілейних дат. Чотири літери в
суфіксі СПС можуть використовуватись тільки у разі використання
абревіатури назв (IARU, ARDF тощо).
6.2. Колективним АРС у складі українських наукових експедицій
в Антарктику призначаються СПС із серії EM1A, ..., EM1Z. АРС
індивідуального користування, які входять до складу українських
наукових експедицій в Антарктику, можуть призначатись СПС із серії
EM1AA, ..., EM1ZZ, EM1AAA,..., EM1ZZZ або з додаванням префікса
EM1 перед власним позивним сигналом. СПС серії EM5 призначаються тільки для відзначення заходів,
що проводяться під егідою ЛРУ. СПС EM5HQ належить штаб-квартирі ЛРУ й може використовуватись
для щорічної участі команди ЛРУ в IARU Championship. СПС EM5U належить колективній АРС Центрального радіоклубу
товариства сприяння обороні України. СПС EM0U належить колективній АРС УДЦР.
7. УПС мають таку структуру: 1) префікс: дві літери (UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) і
одна цифра (1-0); 2) суфікс: одна літера, що відповідає літері-ознаці області
для постійних позивних сигналів АРС в Україні.
8. Позивні сигнали слід призначати у суворій послідовності
використання префіксів, а також утримуватись від використання
позивних сигналів з такими суфіксами, які відображають нецензурні
вирази, лайку або є загальноприйнятими скороченнями в галузі
радіозв'язку (наприклад ITU, SOS тощо).

Додаток 32
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма АЗ-10

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
аматорської радіостанції (АРС)
з використанням СПС (УПС)

Відомості про заявника:
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | | | |Код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: | |Реєстраційний номер облікової картки платника | |податків (серія та номер паспорта (1)): | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне/небюджетне): | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: рахунок N МФО | | | |Банк | |----------------------------------------------------------------| |Категорія оператора АРС: | |----------------------------------------------------------------| |Постійний позивний сигнал АРС: | |----------------------------------------------------------------| |Адреса встановлення АРС: | |----------------------------------------------------------------| |Позивний сигнал, який планується до використання: | |----------------------------------------------------------------| |Необхідний період використання СПС (УПС): | |----------------------------------------------------------------| |Мета використання СПС (УПС): | |----------------------------------------------------------------| |Примітки (2:) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: дом. , служб. , моб. | ------------------------------------------------------------------
Заявник зобов'язується здійснити оплату робіт УДЦР з
підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію АРС з
використанням СПС (УПС).
Заявник ____________ ____________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ року
Рішення про призначення радіоаматору ____________________________
СПС (УПС) ______________________________________________________.
Уповноважена особа __________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________
_______________
(1) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті. (2) Особливі умови дозволу (з правом роботи у змаганнях) та
інші.

Додаток 33
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ДОЗВІЛ
на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС)
з використанням спеціального (укороченого)
позивного сигналу (СПС/УПС)
N ___________
Термін дії: з ____________ року по ____________ рік

------------------------------------------------------------------ |Відомості про АРС: | |----------------------------------------------------------------| |Начальник АРС | | |------------------------------+---------------------------------| |Засновник колективної АРС | | |------------------------------+---------------------------------| |Постійний позивний сигнал АРС | | |------------------------------+---------------------------------| |Адреса встановлення АРС | | |----------------------------------------------------------------| |Відомості про призначений СПС: | |----------------------------------------------------------------| |Призначений СПС | | |------------------------------+---------------------------------| |Мета використання СПС | | |------------------------------+---------------------------------| |Особливі умови дозволу | | ------------------------------------------------------------------
Уповноважена особа УДЦР __________ ____________________________
(підпис) (прізвище)
М.П.
Дата видачі:вгору