Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України
НКРЗ; Рішення, Регламент, Форма типового документа [...] від 21.10.2010475
Документ z0205-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.08.2018, підстава - z0283-18


     національні префікси. 
Глава 6. Розподіл смуг частот IARU розподіл смуг частот IARU; мета.
Глава 7. Соціальна відповідальність за роботу аматорської
станції
Глава 8. Операторські процедури
в) Національні та міжнародні норми щодо аматорської служби та
аматорської супутникової служби
Глава 1. Регламент радіозв'язку МСЕ (ITU) визначення аматорської та аматорської супутникової служб; визначення аматорської станції; стаття 25; статус аматорської та аматорської супутникової служб; райони МСЕ (ITU) для радіозв'язку.
Глава 2. Регламент СЕРТ рекомендація T/R 61-01; тимчасове використання аматорських станцій в країнах - членах
СЕРТ; тимчасове використання аматорських станцій в країнах, що не є
членами СЕРТ, які приймають участь у системі T/R 61-01.
Глава 3. Положення національних законів, регламенту та умови
дозвільних документів СЕРТ національні закони; положення регламенту та умови дозвільних документів СЕРТ; демонстрація знань щодо занесення даних до апаратного
журналу: ведення апаратного журналу; призначення апаратного журналу; реєстрація даних у апаратному журналі.

Додаток 5
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма АД-1

ДОВІДКА N _____
про складання кваліфікаційного іспиту

Громадянин ______________________________________________________
(П.І.Б.)
"__" _________ 20__ року склав кваліфікаційний іспит за програмою
оператора аматорської радіостанції ______ категорії за розділами:
Теорія електрики, електромагнітного поля та зараховано /
радіозв'язку, компоненти, схеми, приймачі, не зараховано
передавачі, антени і лінії передачі,
розповсюдження радіохвиль, вимірювання,
завади і захист
Національні та міжнародні правила і процедури зараховано /
експлуатації не зараховано
Національні та міжнародні регламенти щодо зараховано /
аматорської служби та аматорської супутникової не зараховано
служби
Приймання текстів кодом Морзе на слух (зн/хв.) __________________
Передача текстів кодом Морзе телеграфним ключем (зн./хв.) _______
Громадянин ______________________________________________________
(П.І.Б.)
за своїми знаннями та досвідом роботи може здійснювати
експлуатацію аматорської радіостанції як оператор _______________ ________________ категорії.
(словами)
Голова
кваліфікаційно-технічної комісії ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Члени
кваліфікаційно-технічної комісії ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата видачі:

Додаток 6
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма АЗ-1

ЗАЯВА
про намір скласти кваліфікаційний іспит

Прошу прийняти іспит на здобуття кваліфікації оператора
аматорської радіостанції ______________________________ категорії.
(словами)
Прізвище: _______________________________________________________
Ім'я: ___________________________________________________________
По батькові: ____________________________________________________
Місце проживання: _______________________________________________
(поштова адреса)
Паспорт: серія ______ N _____________, виданий __________________ _________________________________________________________________
Позивний сигнал: ________________________________________________
(за наявності)
Контактний телефон: _____________________________________________
З правилами проведення кваліфікаційного іспиту ознайомлений і
зобов'язуюсь їх виконувати.
Заявник ______________ _______________________________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 20__ року
Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________

Додаток 7
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ
текстів для приймання текстів кодом Морзе на слух
та передачі текстів кодом Морзе телеграфним ключем

1. При прийманні та передаванні текстів кодом Морзе
телеграфні повідомлення формуються у вигляді змістового тексту,
який включає в себе всі букви української абетки, цифри й знаки
розділу не менше одного разу кожний. Об'єм телеграфного
повідомлення становить 100-120 знаків.
2. Телеграфне повідомлення для приймання текстів кодом Морзе
на слух формується таким чином: 1) вказана швидкість (зн./хв.) та номер варіанта; 2) короткий тренувальний текст (букви, цифри, знаки розділу); 3) три літери "Ж" та "знак розділу", який у тексті
подається "="; 4) екзаменаційне телеграфне повідомлення (типовий аматорський
радіозв'язок, що включає в себе букви, цифри та знаки розділу).
3. Телеграфне повідомлення для передачі текстів кодом Морзе
телеграфним ключем формується таким чином: 1) указаний номер варіанта та контрольний час для передачі
(для кожної категорії відповідно); 2) екзаменаційне телеграфне повідомлення (типовий аматорський
радіозв'язок, що включає в себе всі букви української абетки,
цифри та знаки розділу); 3) текст надано буквами латинської абетки, за винятком назв
населених пунктів та імен, які надані з використанням української
абетки; 4) "знак розділу".
4. Для виправлення помилок при передачі необхідно передати
серію крапок (не менше шести) і відновити передачу зі знака, який
був переданий із помилкою.

Додаток 8
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма А3-2

ЗАЯВА
про проведення технічного огляду
аматорської радіостанції (АРС)

З метою відкриття (1) прошу провести технічний огляд
індивідуальної саморобної аматорської радіостанції оператора _____ ___________________________ категорії, яка встановлена за адресою:
(словами)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Місце проживання: ___________________________________________
(повна поштова адреса)
Позивний сигнал: ____________________________________________
(за наявності)
Контактний телефон: _________________________________________ Комплектація АРС: ___________________________________________
Основні технічні характеристики РЕЗ зі складу АРС:
------------------------------------------------------------------ | Параметри | Значення | |---------------------------------------+------------------------| |Режим роботи (2) | | |---------------------------------------+------------------------| |Смуги радіочастот (МГц) | | |---------------------------------------+------------------------| |Класи випромінювання | | |---------------------------------------+------------------------| |Потужність передавача | | |---------------------------------------+------------------------| |Антена (тип) | | ------------------------------------------------------------------
Заявник: ______________ _______________________________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 20__ року
_______________
(1) Відкриття, підвищення кваліфікації, відновлення роботи
тощо. (2) Радіотелефонний зв'язок, цифровий радіотелефонний
зв'язок, PSK, SW тощо.

Додаток 9
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма АО-1

АКТ N _____
технічного огляду аматорської радіостанції (АРС)

Кваліфікаційно-технічною комісією, створеною відповідно до
наказу начальника УДЦР (Філії) від _____________ N _____ у складі:
(дата)
Голови __________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
Членів комісії: 1. ___________________________________________,
(прізвище, ініціали)
2. ___________________________________________,
(прізвище, ініціали)
проведено технічний огляд аматорської __________ радіостанції (1)
1. Відомості про оператора (начальника) АРС
------------------------------------------------------------------ |Прізвище, ім'я, по батькові: | |----------------------------------------------------------------| |Позивний сигнал: | |----------------------------------------------------------------| |Місце реєстрації: | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики
------------------------------------------------------------------ |Адреса встановлення АРС: | |----------------------------------------------------------------| |Поверх та площа приміщення (кв.м): | |----------------------------------------------------------------| |Наявність факторів підвищеної електронебезпеки: | |----------------------------------------------------------------| |Дотримання вимог правил безпечної експлуатації електроустановок | |та пожежної безпеки, Державних санітарних норм і правил захисту | |населення від впливу електромагнітних випромінювань, | |затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від | |01.08.96 N 239: | |----------------------------------------------------------------| |Наявність на АРС документації: | ------------------------------------------------------------------
Відомості про РЕЗ зі складу АРС
------------------------------------------------------------------ | Тип або марка | Заводський номер | Робочі діапазони | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Результати вимірювання вихідної потужності (P )
вих
--------------------------------------------- | Діапазони (МГц) | |-------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | ---------------------+-------------------------------------------| | Тип РЕЗ | Потужність (Вт) | |--------------------+-------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Висновки про відповідність параметрів для даної категорії АРС _________________________________________________________________
4. Зауваження ___________________________________________________
Голова КТК: ____________________ ____________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)
Члени КТК: ____________________ ____________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)
Оператор (начальник) АРС: ____________ _____________________
(підпис) (дата)
_______________
(1) Вказуються: категорія АРС, колективного або
індивідуального користування, відкривається вперше або діюча.

Додаток 10
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма АЗ-3

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
аматорської радіостанції (АРС)

Відомості про заявника:
------------------------------------------------------------------ |Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | |(Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої | |особи для колективних АРС): | | | |Реєстраційний номер облікової картки платника | |податків (серія та номер паспорта (1)): | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я відповідно до транслітерації | |українського алфавіту латиницею (2): | |----------------------------------------------------------------| |Найменування суб'єкта господарювання: | | | |Код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: рахунок N ____________ МФО _______________| | | |Банк | |----------------------------------------------------------------| |Місце реєстрації: | | | |----------------------------------------------------------------| |Дата народження (рік, число, місяць): | |----------------------------------------------------------------| |Місце народження: | |----------------------------------------------------------------| |Паспорт: серія _____ N __________, виданий | |----------------------------------------------------------------| |Закордонний паспорт (за наявності): серія ____ N ______________,| |виданий | |----------------------------------------------------------------| |Адреса встановлення АРС: | |----------------------------------------------------------------| |Користування АРС (колективна, індивідуальна): | |----------------------------------------------------------------| |Категорія оператора АРС: | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: дом. , служб. , моб. | ------------------------------------------------------------------
Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України. Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.
Заявник ______________ __________________________________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 20__ року
Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________
_______________
(1) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті. (2) Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації
українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі
документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за
кордон (за наявності)).

Додаток 11
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗРАЗОК БЛАНКА ДОЗВОЛУ
на експлуатацію РЕЗ аматорської
та аматорської супутникової радіослужб
( zb205-11 )

Додаток 12
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма АЗ-4

ЗАЯВА
про видачу гармонізованого
екзаменаційного сертифіката
_____________________________________________________ (радіоаматора-початківця NOVICE / радіоаматора HAREC,
необхідне вписати)

Відомості про заявника:
------------------------------------------------------------------ |Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: | | | |Реєстраційний номер облікової картки платника | |податків (серія та номер паспорта (1)): | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я відповідно до транслітерації | |українського алфавіту латиницею (2) | |----------------------------------------------------------------| |Паспорт: серія N , виданий | |----------------------------------------------------------------| |Закордонний паспорт (3) (за наявності): серія N ,| |виданий | |----------------------------------------------------------------| |Дата народження (рік, число, місяць): | |----------------------------------------------------------------| |Місце реєстрації: | |----------------------------------------------------------------| |Дозвіл на експлуатацію АРС (N та дата видачі) | |----------------------------------------------------------------| |Категорія оператора АРС: | |----------------------------------------------------------------| |Адреса встановлення АРС: | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: дом. , служб. , моб. | ------------------------------------------------------------------
Заявник ______________ __________________________________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 20__ року
Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________
_______________
(1) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті. (2) Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації
українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі
документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за
кордон (за наявності)).
(3) Для неповнолітніх осіб заносяться дані відповідно до
проїзного документа дитини.

Додаток 13
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

( zc205-11 )

Додаток 14
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

( zc205-11 )

Додаток 15
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма АЗ-5

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
аматорської радіостанції (АРС) іноземцям
та особам без громадянства, що перебувають
на території України
( zc205-11 )

Додаток 16
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

Таблиця 1
ПЕРЕЛІК
радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв'язку
в діапазоні 145 МГц (рознесення між частотами
передавання та приймання - 600 кГц)
----------------------------------------------------------------------- |Номер каналу| Частота | Частота |Номер каналу| Частота | Частота | | |приймання|передавання| |приймання|передавання| | | (мГц) | (мГц) | | (мГц) | (мГц) | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| | RV48 (R0) | 145,000 | 145,600 | RV49 (R0X) |145,0125 | 145,6125 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| | RV50 (R1) | 145,025 | 145,625 | RV51 (R1X) |145,0375 | 145,6375 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| | RV52 (R2) | 145,050 | 145,650 | RV53 (R2X) |145,0625 | 145,6625 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| | RV54 (R3) | 145,075 | 145,675 | RV55 (R3X) |145,0875 | 145,6875 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| | RV56 (R4) | 145,100 | 145,700 | RV57 (R4X) |145,1125 | 145,7125 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| | RV58 (R5) | 145,125 | 145,725 | RV59 (R5X) |145,1375 | 145,7375 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| | RV60 (R6) | 145,150 | 145,750 | RV61 (R6X) |145,1625 | 145,7625 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| | RV62 (R7) | 145,175 | 145,775 | RV63 (R7X) |145,1875 | 145,7875 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| | RV64 (R8) | 145,200 | 145,800 | RV65 (R8X) |145,2125 | 145,8125 | -----------------------------------------------------------------------
Примітка: в дужках зазначено нумерацію каналів, яка вживалась
раніше.
Таблиця 2
Перелік
радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв'язку
в діапазоні 435 МГц (рознесення між частотами
передавання та приймання - 1,6 МГц)
----------------------------------------------------------------------- |Номер каналу| Частота | Частота |Номер каналу| Частота | Частота | | |приймання|передавання| |приймання|передавання| | | (мГц) | (мГц) | | (мГц) | (мГц) | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU368 (RU0) | 433,000 | 434,600 |RU384 (RU8) | 433,200 | 434,800 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU370 (RU1) | 433,025 | 434,625 |RU386 (RU9) | 433,225 | 434,825 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU372 (RU2) | 433,050 | 434,650 |RU388 (RU10)| 433,250 | 434,850 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU374 (RU3) | 433,075 | 434,675 |RU390 (RU11)| 433,275 | 434,875 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU376 (RU4) | 433,100 | 434,700 |RU392 (RU12)| 433,300 | 434,900 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU378 (RU5) | 433,125 | 434,725 |RU394 (RU13)| 433,325 | 434,925 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU380 (RU6) | 433,150 | 434,750 |RU396 (RU14)| 433,350 | 434,950 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU382 (RU7) | 433,175 | 434,775 |RU398 (RU15)| 433,375 | 434,975 | -----------------------------------------------------------------------
Примітка: в дужках зазначено нумерацію каналів, яка вживалась
раніше.
Таблиця 3
Перелік
радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв'язку
в діапазоні 435 МГц (рознесення між частотами
передавання та приймання - 7,6 МГц)
----------------------------------------------------------------------- |Номер каналу| Частота | Частота |Номер каналу| Частота | Частота | | |приймання|передавання| |приймання|передавання| | | (мГц) | (мГц) | | (мГц) | (мГц) | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| | | | |RU722 (R85) | 431,425 | 439,025 | | | | | | | | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU692 (R70) | 431,050 | 438,650 |RU724 (R86) | 431,450 | 439,050 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU694 (R71) | 431,075 | 438,675 |RU726 (R87) | 431,475 | 439,075 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU696 (R72) | 431,100 | 438,700 |RU728 (R88) | 431,500 | 439,100 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU698 (R73) | 431,125 | 438,725 |RU730 (R89) | 431,525 | 439,125 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU700 (R74) | 431,150 | 438,750 |RU732 (R90) | 431,550 | 439,150 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU702 (R75) | 431,175 | 438,775 |RU734 (R91) | 431,575 | 439,175 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU704 (R76) | 431,200 | 438,800 |RU736 (R92) | 431,600 | 439,200 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU706 (R77) | 431,225 | 438,825 |RU738 (R93) | 431,625 | 439,225 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU708 (R78) | 431,250 | 438,850 |RU740 (R94) | 431,650 | 439,250 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU710 (R79) | 431,275 | 438,875 |RU742 (R95) | 431,675 | 439,275 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU712 (R80) | 431,300 | 438,900 |RU744 (R96) | 431,700 | 439,300 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU714 (R81) | 431,325 | 438,925 |RU746 (R97) | 431,725 | 439,325 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU716 (R82) | 431,350 | 438,950 |RU748 (R98) | 431,750 | 439,350 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU718 (R83) | 431,375 | 438,975 |RU750 (R99) | 431,775 | 439,375 | |------------+---------+-----------+------------+---------+-----------| |RU720 (R84) | 431,400 | 439,000 |RU752 (R100)| 431,800 | 439,400 | -----------------------------------------------------------------------
Примітка: в дужках зазначено нумерацію каналів, яка вживалась
раніше.
Таблиця 4
Розподіл
основних та додаткових каналів по території України
для діапазону 145 МГц
------------------------------------------------------------------------- | N | Область | Ознака | Номери каналів | |з/п| |адміністративно-|---------------------------| | | |територіального |основні| додаткові | | | | регіону | | | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| | 1 |АР Крим та | J | RV50 |RV48 RV52 RV54 RV56| | |м. Севастополь | | |RV58 RV60 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| | 2 |Вінницька | N | RV48 |RV50 RV56 RV60 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| | 3 |Волинська | P | RV48 |RV50 RV58 RV62 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| | 4 |Дніпропетровська | E | RV58 |RV52 RV54 RV60 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| | 5 |Донецька | I | RV54 |RV50 RV56 RV58 RV62| |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| | 6 |Житомирська | X | RV62 |RV50 RV54 RV58 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| | 7 |Закарпатська | D | RV54 |RV48 RV50 RV56 RV58| | | | | |RV60 RV62 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| | 8 |Запорізька | Q | RV48 |RV50 RV52 RV56 RV60| |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| | 9 |Івано-Франківська | S | RV54 |RV50 RV56 RV60 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |10 |Київська та м. Київ | U | RV54 |RV50 RV52 RV56 RV58| |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |11 |Кіровоградська | V | RV50 |RV48 RV54 RV62 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |12 |Луганська | M | RV48 |RV50 RV52 RV56 RV58| | | | | |RV60 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |13 |Львівська | W | RV56 |RV52 RV58 RV60 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |14 |Миколаївська | Z | RV56 |RV48 RV52 RV54 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |15 |Одеська | F | RV60 |RV48 RV50 RV54 RV58| | | | | |RV62 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |16 |Полтавська | H | RV52 |RV48 RV50 RV52 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |17 |Рівненська | K | RV60 |RV50 RV56 RV58 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |18 |Сумська | A | RV56 |RV50 RV54 RV58 RV60| |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |19 |Тернопільська | B | RV62 |RV48 RV54 RV60 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |20 |Харківська | L | RV62 |RV50 RV54 RV60 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |21 |Херсонська | G | RV62 |RV52 RV54 RV60 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |22 |Хмельницька | T | RV52 |RV50 RV56 RV62 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |23 |Черкаська | C | RV60 |RV54 RV58 RV62 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |24 |Чернівецька | Y | RV58 |RV48 RV50 RV60 | |---+----------------------+----------------+-------+-------------------| |25 |Чернігівська | R | RV62 |RV48 RV54 RV58 RV60| -------------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Зміст пояснювальної записки
з визначенням основних технічних
характеристик ретрансляторів
------------------------------------------------------------------ |1 |Тип апаратури | | |--+------------------------------+------------------------------| |2 |Потужність передавача, що |до 15 Вт (у смугах частот | | |підводиться до антени |145 МГц); | | | |до 5 Вт (у смугах частот | | | |435 МГц) | |--+------------------------------+------------------------------| |3 |Вид зв'язку (клас |ЧМ (F3E) | | |випромінювання) | | |--+------------------------------+------------------------------| |4 |Девіація частоти передавача |3-5 кГц | |--+------------------------------+------------------------------| |5 |Смуга радіочастот та різниця |145,000-145,800 МГц (600 кГц);| | |частот прд./прм. |433,000-434,975 МГц (1,6 МГц);| | | |431,050-439,425 МГц (7,6 МГц) | |--+------------------------------+------------------------------| |6 |Рознесення між каналами |25 кГц (12,5 кГц) | | |(сітка) | | |--+------------------------------+------------------------------| |7 |Номер каналу та частоти | | | |передавання/приймання | | |--+------------------------------+------------------------------| |8 |Система включення та |тональний звуковий ключ (або | | |використання ретранслятора |цифровий електронний ключ) | |--+------------------------------+------------------------------| |9 |Контроль за роботою |місцевий, дистанційний, | | |ретранслятора |автоматичний | |--+------------------------------+------------------------------| |10|Місце розташування (повна | | | |адреса) | | |--+------------------------------+------------------------------| |11|Висота встановлення антени над| | | |рівнем землі, м | | |--+------------------------------+------------------------------| |12|Географічні координати |півн. д... | | | |півд. ш... | |--+------------------------------+------------------------------| |13|QTH-локатор |код місця розташування | | | |ретранслятора | |--+------------------------------+------------------------------| |14|Відповідальний за експлуатацію|прізвище, ім'я та по батькові | | | |начальника АРС, позивні | | | |сигнали колективної АРС та | | | |особистий | ------------------------------------------------------------------

Додаток 17
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма АЗ-6

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку

Відомості про заявника:
------------------------------------------------------------------ |Найменування суб'єкта господарювання: | | | |Код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи: | | | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: рахунок N ___________ МФО _______________| | | |Банк | |----------------------------------------------------------------| |Паспорт: серія ___ N ___________, виданий ______________________| |----------------------------------------------------------------| |Адреса встановлення ретранслятора (радіомаяка) аматорського | |радіозв'язку: | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: дом. _________, служб. __________, моб. _______________| ------------------------------------------------------------------
Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України. Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.
Заявник ______________ __________________________________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 20__ року
Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________

Додаток 18
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма АО-2
ЗАТВЕРДЖУЮ

АКТ N ______
первинного технічного контролю параметрів РЕЗ

Комісія у складі:
Голови _________________________________________________________,
(прізвище, ініціали)
членів комісії: 1. _____________________________________________,
(прізвище, ініціали)
2. ______________________________________________
(прізвище, ініціали)
провела технічний огляд ретранслятора (радіомаяка) аматорського
радіозв'язку та встановила:
1. Відомості про відповідальну особу за експлуатацію
ретранслятора (радіомаяка):
------------------------------------------------------------------ |Прізвище, ім'я, по батькові: | |----------------------------------------------------------------| |Позивний сигнал: | |----------------------------------------------------------------| |Місце реєстрації: | ------------------------------------------------------------------
2. Технічні характеристики:
------------------------------------------------------------------ |Адреса та місце встановлення: | |----------------------------------------------------------------| |Тип або марка: | |----------------------------------------------------------------| |Позивний сигнал: | |----------------------------------------------------------------| |Частота приймання/передавання (МГц): | |----------------------------------------------------------------| |Клас випромінювання: | |----------------------------------------------------------------| |Тип антени/висота встановлення: | |----------------------------------------------------------------| |Потужність передавача (Вт): | ------------------------------------------------------------------
3. Висновки про відповідність технічних параметрів ретранслятора
(радіомаяка) ____________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Дотримання вимог правил безпечної експлуатації
електроустановок та пожежної безпеки, "Державних санітарних норм
і правил захисту населення від впливу електромагнітних
випромінювань": _________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Зауваження: __________________________________________________
Голова ______________________ ____________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)
Члени: ______________________ ____________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)
______________________ ____________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)
Відповідальна особа за експлуатацію ретранслятора (радіомаяка)
______________________ ____________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Додаток 19
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ДОЗВІЛ
на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка)
аматорського радіозв'язку
N _________________
(номер дозволу)
Дійсний до: ____________ року

Відповідальний за експлуатацію: _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи)
Позивний сигнал: _________________________________________________________________
(присвоєний позивний сигнал)
Дані про встановлення: _________________________________________________________________
(адреса та місце встановлення ретранслятора)
Тип апаратури: _________________________________________________________________
(тип або марка апаратури)
Потужність передавача (Вт): _________________________________________________________________
(дозволена потужність передавача)
Частоти приймання/передавання (МГц): _________________________________________________________________
(вхідна та вихідна частота ретранслятора)
Вид зв'язку (клас випромінювання): ______________________________
Особливі умови дозволу: особливості експлуатації
ретранслятора (радіомаяка), введення обмежень, виконання вимог
нормативних документів тощо.
Уповноважена особа УДЦР ____________ _______________________
(підпис) (прізвище)
М.П.
Дата видачі: _________________________

Додаток 20
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗРАЗОК
дозволу на експлуатацію радіоелектронного
засобу (РЕЗ) для спортивної радіопеленгації

Лицьовий бік
-------------------------------------------- | УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ | | | | ДОЗВІЛ N | | на експлуатацію радіоелектронного засобу | | аматорського радіозв'язку | | | | Дійсний до ______________ | | | |Користувач РЕЗ: Стецько М.В. | |Тип РЕЗ: Yaesu VX-7R | |Заводський номер: 000001 | |Позивний сигнал: UT5UA | | | |Уповноважена особа УДЦР | | | | М.П. ________ _____________________ | | (підпис) (прізвище) | | | | Дата видачі: __________________________ | --------------------------------------------
Зворотний бік
-------------------------------------------- |Робочі частоти, МГц: 145.500 | | | |Максимальна потужність | |передавача, Вт: 5 | | | |Розташування РЕЗ: район змагань | | | | | |Виданий на підставі дозволу N ____________| |від ______________________ на експлуатацію| |аматорської радіостанції _______ категорії| | | | | |Особливі умови дозволу: | | | | | | | | | | | --------------------------------------------

Додаток 21
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма АЗ-7

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
радіоелектронного засобу (РЕЗ)
для спортивної радіопеленгації

Відомості про заявника:
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | | | |Код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |П.І.Б. відповідальної особи, призначеної організатором змагань | |_______________________________________________________________ | | | |Реєстраційний номер облікової картки платника | |податків (серія та номер паспорта (1)): | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне/небюджетне): | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: рахунок N МФО | | | |Банк | |----------------------------------------------------------------| |Паспорт: серія N , виданий | |----------------------------------------------------------------| |Адреса або район проведення змагань: | |----------------------------------------------------------------| |Дата та час проведення змагань: | |----------------------------------------------------------------| |Дозвіл на експлуатацію АРС | |відповідальної особи (N та дата видачі): | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: дом. , служб. , моб. | ------------------------------------------------------------------вгору